A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פלאגרה - פלג

פלאגרה, ‎v. ‎פודגרא.

פלאטוני, ‎פלאטיני, ‎פלאטנוס, ‎v. ‎פלטינוס.

פלאי ‎(b. ‎h.) ‎pr. ‎n. ‎Peli ‎(unknown). ‎Num. ‎R. ‎s. ‎10 ‎(ref. ‎to ‎Jud. ‎XIII, ‎18) ‎וכ׳ ‎׳ ‎המלאך ‎שמו ‎שם ‎there ‎(on ‎that ‎occasion) ‎his ‎name ‎was ‎'the ‎angel ‎Pelf', ‎corresponding ‎to ‎his ‎mission, ‎as ‎he ‎came ‎to ‎recommend ‎a ‎vow ‎of ‎ab- ‎stinence ‎(with ‎ref. ‎to ‎יפלא, ‎Num. ‎VI, ‎2).

פלאתא ‎f. ‎(פלא) ‎dark ‎saying, ‎allegory. ‎Targ. ‎Prov. ‎I, ‎6 ‎(h. ‎text ‎מליצה).

*פלבל ‎(prob. ‎to ‎be ‎read; ‎פלפל, ‎v. ‎פלפל ‎II) ‎to ‎roll. ‎Tanh. ‎ed. ‎Bub. ‎Huick. ‎3 ‎מפלבלות ‎עיניה ‎ראו ‎they ‎saw ‎the ‎eyes ‎of ‎the ‎cow ‎roll ‎(squint ‎to ‎look ‎at ‎the ‎yoke, ‎v. ‎פזל). ‎Ib. ‎עיניה ‎מפלבלות ‎. ‎. ‎באין ‎כשהן ‎(prob. ‎to ‎be ‎read; ‎היתה ‎מפלבלת) ‎when ‎they ‎came ‎to ‎put ‎a ‎yoke ‎on ‎her, ‎she ‎rolled ‎her ‎eyes.

פלג ‎(b. ‎h.) ‎to ‎separate, ‎split. ‎Hif. ‎הפליג ‎1) ‎to ‎partt, ‎go ‎awag. ‎Y. ‎Ber. ‎I, ‎2d ‎bot. ‎ומצאו ‎ה׳ ‎הוא ‎אף ‎שה׳ ‎(not ‎עוד) ‎and ‎finding ‎that ‎he ‎(the ‎friend ‎that ‎had ‎knocked ‎at ‎the ‎door) ‎had ‎withdrawn, ‎he ‎with- ‎drew ‎liikewise. ‎-Esp. ‎to ‎o ‎to ‎sea ‎(cmp. ‎פילגוס). ‎Erub. ‎IV, ‎1 ‎בים ‎ספינתם ‎הפליגה ‎their ‎ship ‎went ‎out ‎on ‎the ‎open ‎sea. ‎Sabb. ‎19a ‎וכ׳ ‎בספינה ‎מפליגין ‎אין ‎you ‎must ‎not ‎start ‎on ‎a. ‎sea-voyage ‎less ‎than ‎three ‎days ‎before ‎the ‎Sabbath; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎16, ‎beg. ‎הגדול ‎בים ‎בספינה ‎מפליגין ‎אין ‎(contrad. ‎to ‎שרש ‎along ‎the ‎sea ‎coast). ‎-2) ‎ממלאכה ‎ה׳ ‎(or ‎sub. ‎ממלאכה) ‎to ‎restt ‎from ‎work; ‎to ‎pause. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎30 ‎לכשיפליג, ‎v. ‎לקש. ‎Tosef. ‎Ber. ‎IV, ‎21 ‎וכ׳ ‎צריכין ‎הפליגו ‎(not ‎צריך) ‎when ‎the ‎laborers ‎take ‎a ‎recess, ‎they ‎must ‎say ‎the ‎benediction ‎for ‎what ‎they ‎have ‎been ‎eating ‎while ‎at ‎work. ‎Y. ‎Yoma ‎III, ‎40b ‎bot. ‎להפליג, ‎v. ‎הפלג. ‎- ‎3) ‎to ‎divert, ‎putt ‎of; ‎to ‎discard. ‎Bab. ‎ib. ‎66b ‎וכ׳ ‎בדברים ‎שהפליגן ‎מפני ‎לא ‎(he ‎made ‎an ‎evasive ‎reply) ‎not ‎because ‎he ‎desired ‎to ‎divert ‎their ‎minds ‎with ‎words ‎(counterquestions), ‎but ‎because ‎he ‎never ‎said ‎anything ‎that ‎he ‎had ‎not ‎heard ‎from ‎his ‎teacher; ‎Tosef. ‎Yeb. ‎III, ‎4; ‎Succ. ‎27b. ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎II, ‎40c ‎bot. ‎וכ׳ ‎שה׳ ‎כשם ‎יפליגיו ‎. ‎. ‎שאלו ‎אם ‎if ‎he ‎asks ‎him ‎wwhither ‎he ‎is ‎going, ‎let ‎him ‎put ‎him ‎off ‎(state ‎a ‎distant ‎destination), ‎as ‎did ‎Jacob ‎to ‎Esau; ‎Tosef. ‎ib. ‎III, ‎4מפליג. ‎Tosef. ‎Gitt. ‎VII ‎(V), ‎8 ‎זה ‎נתכוון ‎לא ‎. ‎. ‎אפשר ‎שאי ‎תנאי ‎כל ‎להפליגה ‎אלא ‎whenever ‎an ‎impossibility ‎is ‎made ‎the ‎con- ‎dition ‎of ‎a ‎letter ‎of ‎divorce, ‎he ‎(the ‎husband) ‎has ‎had ‎only ‎the ‎intention ‎to ‎divert ‎her ‎mind; ‎Y. ‎B. ‎Mets. ‎VII, ‎end, ‎11c ‎(corr. ‎acc.). ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎end, ‎14a ‎דעתו ‎שה׳ ‎כיון ‎ממנה ‎when ‎he ‎turns ‎his ‎attentions ‎from ‎her ‎(makes ‎her ‎feel ‎that ‎he ‎does ‎not ‎intend ‎to ‎marry ‎her). ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎1V ‎ממנו ‎והפליבה ‎. ‎. ‎. ‎ראה ‎when ‎he ‎saw ‎her ‎full ‎of ‎mucus ‎and ‎blood, ‎he ‎kept ‎her ‎away ‎from ‎him; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎4) ‎to ‎rcjedt, ‎disregard, ‎discard. ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎31 ‎. ‎.. ‎פושעת ‎היתה ‎גזירותיו ‎את ‎ומפלגת ‎she ‎was ‎careless ‎about ‎his ‎honor ‎andi ‎disregarded ‎his ‎decrees. ‎Ib. ‎s. ‎3 ‎[read;] ‎הוא ‎. ‎. ‎. ‎זמן ‎כל ‎וכ׳ ‎מפליג ‎as ‎long ‎as ‎his ‎teacher ‎is ‎alive, ‎he ‎(the ‎puil) ‎is ‎careless, ‎(saying) ‎whenever ‎it ‎be ‎needed, ‎here ‎is ‎my ‎teacher ‎&c. ‎Ab. ‎IV, ‎3 ‎דבר ‎לכל ‎מפליג ‎תהי ‎אל ‎discard ‎nothing ‎(saying, ‎this ‎will ‎never ‎happen). ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎8 ‎של ‎דרכן ‎ה׳ ‎וכ׳ ‎רשעים ‎he ‎removed ‎the ‎way ‎of ‎the ‎wicked ‎out ‎of ‎his ‎sight ‎(disregarded ‎the ‎evil ‎doings ‎of ‎the ‎future ‎man); ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎I ‎ed. ‎Bub. ‎(oth. ‎ed. ‎פפילג ‎Pi.); ‎a. ‎e. ‎-- ‎5) ‎to ‎decline ‎fromm ‎the ‎road. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎48 ‎רואה ‎אני ‎אם ‎וכ׳ ‎דרכם ‎את ‎שהפליגו ‎אותן ‎when ‎I ‎see ‎that ‎they ‎wend. ‎their ‎way ‎hither ‎&c.; ‎שהפליגו ‎אותם ‎שראה ‎וכיון ‎and ‎when ‎he ‎saw ‎that ‎they ‎were ‎declining; ‎Yalk. ‎ib. ‎82. ‎-- ‎Trnsf. ‎to ‎be ‎mistakemn. ‎Bekh. ‎43b ‎bot. ‎היפלגת ‎thouu ‎art ‎mistaken ‎(Rashi; ‎thou ‎hast ‎gone ‎too ‎far, ‎v. ‎infra); ‎Sifra ‎Emor, ‎ch. ‎II, ‎Par. ‎3 ‎הפלגתה. ‎- ‎Kob. ‎R. ‎to ‎XI, ‎9 ‎חפליג ‎אאל ‎הורה ‎בדברי ‎עצמך ‎do ‎not ‎go ‎thy ‎own ‎way ‎in ‎the ‎inter- ‎pretation ‎of ‎the ‎Law ‎(cling ‎to ‎tradition). ‎- ‎6) ‎עצמו ‎ה׳ ‎[to ‎withdraw ‎one's ‎sel~] ‎to ‎be ‎reserved, ‎speak ‎in ‎indefinite ‎and ‎general ‎terms, ‎opp. ‎עצמו ‎פרסם ‎to ‎reveal ‎one's ‎self, ‎speak ‎in ‎definite ‎terms. ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎XIV ‎(ref. ‎to ‎I ‎am. ‎IX, ‎15, ‎sq.) ‎מפליג ‎הקב'ה ‎הקץ ‎הגיע ‎שלא ‎עד ‎אלא ‎לא ‎לשעבר ‎עצמו ‎מפרסם ‎... ‎עצמו ‎did ‎the ‎Lord ‎never ‎before ‎reveal ‎any- ‎thing ‎to ‎Samuel? ‎But ‎before ‎the ‎proper ‎time ‎has ‎come, ‎the ‎Lord ‎speaks ‎reservedly, ‎when ‎the ‎timme ‎has ‎come, ‎he ‎reveals ‎himself ‎clearly ‎(to-morrow ‎&c.) ‎- ‎7) ‎to ‎differ. ‎Yalk. ‎Jer. ‎320 ‎אל ‎של ‎דבריו ‎על ‎שמפליג ‎מי ‎who ‎opposes ‎the ‎words ‎of ‎God. ‎Y. ‎Pes. ‎V, ‎32c ‎bot. ‎מפליגין ‎ומה ‎and ‎wherein ‎do ‎they ‎differ?; ‎a. ‎e. ‎- ‎8) ‎to ‎go ‎too ‎far. ‎Y. ‎Nidd. ‎I, ‎beg. ‎48b, ‎v. ‎פרת. ‎Bekh. ‎43b ‎bot.; ‎Sifra ‎Emor ‎l. ‎c., ‎v. ‎supra. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מופלג ‎a) ‎remaoved; ‎far. ‎Sifra ‎M'tsora, ‎Zab., ‎Par. ‎5, ‎ch. ‎VIII ‎מנידתה ‎מ׳ ‎some ‎time ‎after ‎her ‎menstruation, ‎opp. ‎סמוד; ‎Nidd. ‎73a ‎לנדתה ‎מ׳. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎44, ‎v. ‎אתר; ‎a. ‎e. ‎- ‎b) ‎dis- ‎tinguished, ‎speciial ‎expert. ‎Tosef. ‎Hag. ‎II, ‎9, ‎v. ‎מופלא. ‎-- ‎Erub. ‎63a ‎דמופלג, ‎v. ‎next ‎w. ‎Pi. ‎פלג ‎to ‎remove, ‎disregard. ‎Midr. ‎Till.to ‎Ps., ‎v. ‎supra. ‎Hithpa. ‎התפלג ‎to ‎be ‎divided, ‎go ‎apart. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎15 ‎מתחתיו ‎מתפלגין ‎בראשית ‎מימי ‎וכל ‎and ‎all ‎the ‎waters ‎of ‎creation ‎started ‎from ‎under ‎it; ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎I; ‎Y. ‎Ber. ‎I, ‎2c ‎bot., ‎v. ‎פילוג.

פלג I, ‎פליג ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎divide, ‎share. ‎Targ. ‎Ex. ‎XXI, ‎35 ‎(O. ‎ed. ‎Vien. ‎יפלג׳ ‎Pa.). ‎Targ. ‎Prov. ‎XXIX, ‎24. ‎Ib. ‎23 ‎(h. ‎text ‎יתמך); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פליג; ‎f. ‎פליגא; ‎pl. ‎פליגין, ‎פליגי; ‎פליגן ‎a) ‎divided ‎(att ‎heart), ‎undecided. ‎Targ. ‎Hos. ‎XI, ‎7. ‎Targ. ‎IKings ‎XVIII, ‎37. ‎Ib. ‎21; ‎a..e. ‎-- ‎[Targ. ‎Ps. ‎XLIV, ‎19, ‎v. ‎infra.) ‎-- ‎b) ‎(with ‎על) ‎difering ‎in ‎opinion. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Gen. ‎XLIX, ‎1. ‎-- ‎B. ‎Mets. ‎5a, ‎a. ‎fr. ‎ופפ ‎הוא ‎תנא ‎he ‎is ‎a ‎Tannai, ‎and ‎(as ‎such) ‎he ‎differs ‎(from ‎the ‎Mishnah). ‎Y. ‎Kil. ‎IX, ‎32a ‎top, ‎a. ‎fr. ‎וכ׳ ‎על ‎פ׳ ‎מתניתא ‎the ‎Boraitha ‎differs ‎from ‎Rab. ‎Hull. ‎92b ‎פליגי ‎מפליג ‎הא ‎ביה ‎are ‎there ‎not ‎differing ‎opinions ‎about ‎it? ‎Ber. ‎23b ‎חירא ‎דר׳ ‎ופליגא ‎and ‎R. ‎Hia's ‎opinion ‎differs ‎(from ‎what ‎has ‎just ‎been ‎said). ‎Ib. ‎33b ‎דפליגי ‎מכלל ‎this ‎implies ‎that ‎scholars ‎difer ‎about ‎it; ‎פ׳ ‎ולא ‎and ‎do ‎they ‎not ‎differ; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎ס־) ‎distinguished, ‎rare, ‎v. ‎infra. ‎Pa. ‎פלג ‎1) ‎to ‎divide; ‎to ‎distribute, ‎assign ‎a ‎share. ‎Targ. ‎O. ‎Ex. ‎XXI, ‎35, ‎v. ‎supra. ‎Targ. ‎O. ‎Gen. ‎XV, ‎10. ‎Targ. ‎Ps. ‎X.IV, ‎19 ‎(not ‎פליג), ‎v. ‎זהה. ‎Targ. ‎Job ‎XXXIX, ‎17. ‎Targ. ‎Ps. ‎LXVIII, ‎14. ‎Ib. ‎13 ‎Ms. ‎(ed. ‎מפלגא ‎Af.). ‎Targ. ‎IChr. ‎XXVI, ‎5; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎B. ‎Batbb. ‎119b ‎יקרא ‎דביה ‎ליה ‎דפ׳ ‎when ‎his ‎teacher ‎did ‎him ‎honor. ‎Y. ‎Shek. ‎II, ‎end, ‎47a ‎מה ‎וכ ‎ליה ‎פליג ‎אאת ‎why ‎wilt ‎thou ‎do ‎him ‎(the ‎idol) ‎honor?; ‎Y. ‎Ber. ‎II, ‎4b ‎אאיתפלי(corr. ‎acc.). ‎Y. ‎Sabb..VII, ‎10a ‎bot. ‎מפלג ‎כד ‎when ‎he ‎divides ‎(the ‎flax ‎stalks). ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎3, ‎beg. ‎ומפלגא ‎לבישיא, ‎v. ‎גוף ‎I ‎ch.; ‎Koh. ‎R. ‎to ‎IV, ‎6; ‎a. ‎e. ‎- ‎[Y. ‎Kidd. ‎IV, ‎148