A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פסג - פסול

‎vineyards. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎מפסיג ‎. ‎.. ‎עצמו ‎הוא ‎ed. ‎Zuck. ‎(ed. ‎מפסג) ‎he ‎who ‎is ‎lost ‎himself ‎may ‎make ‎his ‎way ‎&c.

פסג ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎divide, ‎cut ‎apart. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XV, ‎10 ‎(O. ‎פלג, ‎h. ‎text ‎בתר). ‎Ib. ‎XXVI, ‎31. ‎Targ. ‎Y. ‎Lev. ‎I, ‎6; ‎a. ‎e. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎ססיג. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎100 ‎תרעך ‎פ׳ ‎may ‎thy ‎ill-luck ‎be ‎broken ‎(no ‎more ‎evil ‎befall ‎thee, ‎--which ‎allowing ‎the ‎meaning ‎may ‎thy ‎gate ‎(חרעא) ‎be ‎broken,, ‎is ‎corrected ‎to ‎תורעך ‎יסוג, ‎v. ‎סוג ‎ch.). ‎- ‎2) ‎to ‎break ‎through ‎a ‎snare, ‎escape. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎79 ‎פסגא ‎. ‎. ‎. ‎שמע ‎כד ‎when ‎R. ‎S. ‎heard ‎the ‎heavenly ‎voice ‎say ‎demos ‎(v. ‎דימוס ‎II), ‎itt ‎(the ‎bird) ‎escaped; ‎Yalk. ‎ib. ‎133 ‎פשגא ‎(Ar. ‎פשגה ‎הות). ‎-- ‎B. ‎Kam. ‎81b ‎דניפסוג ‎that ‎he ‎may ‎be ‎permitted ‎to ‎break ‎through ‎(the ‎vineyard), ‎v. ‎preced. ‎Pa. ‎פסיג, ‎Af. ‎אפשיג ‎to ‎divide. ‎Targ. ‎Y. ‎Lev. ‎I, ‎12 ‎יסשיג ‎(some ‎ed. ‎יפשפיג; ‎ed. ‎Vien. ‎פישג, ‎corr. ‎acc.). ‎Targ. ‎Y. ‎I. ‎Ex. ‎XXIX, ‎17 ‎תפסיג ‎(Y. ‎II ‎תפשג; ‎ed. ‎Vien. ‎תפפק). ‎- ‎Lam. ‎R. ‎to ‎V, ‎5 ‎וכ׳ ‎ליה ‎מפסג ‎(ed. ‎Wil. ‎מפסל, ‎corr. ‎acc.) ‎he ‎cut ‎him ‎up ‎limb ‎by ‎limb.

פסגא, ‎פס׳, ‎פיס׳ ‎c. ‎(preced.) ‎piece, ‎part. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XXV, ‎8. ‎1b. ‎XV, ‎10. ‎-- ‎Pl. ‎פסגין, ‎ס׳e, ‎ססגיא, ‎פי׳. ‎Ib. ‎Targ. ‎Y. ‎Ex. ‎XXIX, ‎17; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pem. ‎pl. ‎פסגתא, ‎פי׳. ‎Y. ‎Ned. ‎IV, ‎38d ‎top ‎(expl. ‎החוזר ‎תמחוי) ‎פ׳ ‎cut ‎portions ‎on ‎the ‎plate.

פסגה ‎f. ‎(preced. ‎wds., ‎v. ‎פסיגה) ‎1) ‎branch, ‎bough, ‎opp. ‎to ‎אשכול ‎the ‎trunk ‎with ‎the ‎grape ‎clusters. ‎-- ‎2) ‎(b. ‎h.) ‎pr. ‎n. ‎Pisgah, ‎the ‎summit ‎of ‎Mount ‎Nebo. ‎Sifre ‎Deut. ‎357 ‎(ref. ‎to ‎XXXIV, ‎1) ‎ואינה ‎האשכול ‎מן ‎מופרשת ‎זו ‎פ׳ ‎מה ‎וכ׳ ‎מופרשת ‎as ‎the ‎branch ‎is ‎separate ‎from ‎the ‎trunk, ‎yet ‎not ‎detached, ‎so ‎was ‎Moses' ‎grave ‎&c., ‎v. ‎תם; ‎Yalk. ‎ib. ‎963.

פסד ‎to ‎cut, ‎diminish; ‎פסד ‎(cmp. ‎פגם, ‎פסל) ‎to ‎lose ‎in ‎value, ‎deteriorate. ‎Y. ‎Maasr. ‎V, ‎beg. ‎51a ‎פסידין ‎שהן ‎because ‎they ‎spoil; ‎פ׳ ‎אינן ‎חטין ‎wheat ‎does ‎not ‎spoil. ‎Hif. ‎הפסיד ‎1) ‎to ‎suffer ‎loss, ‎to ‎lose, ‎be ‎att ‎a ‎disadvantage. ‎B. ‎Mets. ‎III, ‎4, ‎sq. ‎הרמאי ‎ה׳ ‎מה ‎כן ‎אם ‎if ‎this ‎is ‎the ‎law, ‎what ‎does ‎the ‎dishonest ‎man ‎lose ‎(what ‎risk ‎does ‎he ‎run ‎to ‎prevent ‎him ‎from ‎claiming ‎more ‎than ‎his ‎due)? ‎Ber. ‎I, ‎2 ‎ה׳ ‎לא ‎. ‎הקורא ‎he ‎who ‎reads ‎the ‎Sh'm ‎a ‎after ‎this, ‎loses ‎nothing; ‎expl. ‎ib. ‎10b ‎ברכות ‎ה׳ ‎לא ‎he ‎does ‎not ‎lose ‎the ‎benedictions(hemay ‎recite ‎the ‎benedictions ‎preceding ‎and ‎following ‎tthe ‎Sh'm ‎a ‎as ‎usual). ‎Y. ‎ib. ‎I, ‎2b ‎top ‎אין ‎מפסדת ‎תפלה ‎a ‎prayer ‎never ‎loses ‎its ‎value. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎70 ‎והפסידו ‎נדרו ‎vowed ‎and ‎suffered ‎thereby. ‎Keth. ‎XIII, ‎3 ‎הפסרתי ‎. ‎. ‎אומר ‎אדמון ‎upon ‎which ‎Admon ‎said, ‎shall ‎I ‎be ‎at ‎a ‎disadvantage, ‎because ‎I ‎am ‎a ‎male ‎heir?; ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎to ‎inyure, ‎cause ‎loss ‎to. ‎Tosef. ‎Bets. ‎II, ‎6 ‎יפסידו ‎שמא ‎וכ׳ ‎את ‎lest ‎they ‎do ‎harm ‎to ‎the ‎inhabitants; ‎a. ‎e. ‎--[Y. ‎Ber. ‎IX, ‎14b ‎bot. ‎אלא ‎והפסיד, ‎read; ‎עמו ‎והפשיר, ‎v. ‎פשר.] ‎Niff. ‎נפסד ‎to ‎lose. ‎Pes. ‎50b ‎ו׳ ‎זריז ‎יש, ‎v. ‎זרי; ‎Tosef. ‎Yeb. ‎IV, ‎8 ‎ומפשיד ‎(Hif.).

פסד ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎be ‎diminished, ‎scarce. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XLVII, ‎16 ‎(h. ‎text) ‎אפס). ‎-- ‎2) ‎to ‎diminish, ‎destroy. ‎Targ. ‎Ps. ‎XLIV, ‎318ed. ‎Lag. ‎ששלח). ‎-- ‎3) ‎to ‎ruin, ‎spoil. ‎Pes. ‎55b ‎לגמרי ‎ביעי ‎לה ‎פסדא ‎she ‎(the ‎hatching ‎hen) ‎has ‎spoiled ‎the ‎eggs ‎entirely ‎(made ‎them ‎unfit ‎to ‎be ‎eaten). ‎- ‎Part. ‎pas. ‎פססיד. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎ביעי ‎פסידי ‎לא ‎אכתי ‎(Ms. ‎M. ‎ביעא ‎לה ‎פסיד; ‎Ms. ‎K. ‎לה ‎פסדה ‎לא) ‎the ‎eggs ‎are ‎not ‎yet ‎entirely ‎spoiled. ‎Af. ‎אפסד, ‎אפסיד ‎to ‎injure; ‎to ‎spoil, ‎ruin. ‎Keth. ‎56a ‎אנפשיה ‎דא׳ ‎הוא ‎איהו ‎he ‎brought ‎the ‎loss ‎upon ‎himself. ‎B. ‎Bath. ‎139b ‎אנפשייהו ‎אפסידו ‎אינהו ‎they ‎brought ‎the ‎loss ‎&c. ‎Sabb. ‎108b ‎ליה ‎מפסידנא ‎קא ‎אפסודי ‎(by ‎salting ‎the ‎radish) ‎I ‎vitiate ‎it. ‎Keth. ‎61b ‎וכ׳ ‎לסעודתא ‎אפסדת ‎(Rashi; ‎אפסדתא) ‎thou ‎hast ‎spoiled ‎the ‎king's ‎meal. ‎B. ‎Mets. ‎117b ‎בבית ‎עלייה ‎מפסדה ‎כמה ‎Ar. ‎(ed. ‎מפסיד, ‎corr. ‎acc.) ‎by ‎how ‎much ‎does ‎the ‎upper ‎story ‎impair ‎(the ‎durability ‎of) ‎the ‎lower ‎story?; ‎a. ‎fr.

פסדא, ‎v. ‎פסידא.

פסדיות, ‎Ylamd. ‎to ‎Gen. ‎XXVIII, ‎10 ‎sq., ‎quot. ‎in ‎Ar., ‎read ‎סדיות ‎בי, ‎v. ‎סדא.

פסהh ‎constr. ‎פסת, ‎v. ‎פס ‎II.

פסה, ‎v. ‎פסי.

פסוגא ‎m. ‎(פסג) ‎piece. ‎- ‎Pl. ‎פסוגיא. ‎Targ. ‎Y. ‎Ex. ‎XII, ‎40; ‎Targ. ‎IChr. ‎VII, ‎21 ‎פ׳ ‎ביני ‎at ‎the ‎covenant ‎between ‎the ‎pieces, ‎v. ‎בתרים; ‎Targ. ‎Y. ‎I. ‎Lev. ‎XXVI, ‎42 ‎פיסוגיא.

פסוורוס, ‎v. ‎פווסרוס.

פסול ‎ch. ‎(denom. ‎ofפסול) ‎to ‎be ‎or ‎become ‎disqualifled, ‎unfit. ‎Men. ‎100a ‎וליפסול ‎ליקדוש ‎ליפסל ‎(strike ‎out ‎ליפסל, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note) ‎let ‎it ‎become ‎sacred ‎(by ‎being ‎put ‎in ‎a ‎sacred ‎vessel) ‎and ‎subsequently ‎become ‎unfit ‎(when ‎it ‎becomes ‎overdue); ‎ib.b; ‎Yoma ‎29b ‎ותפסול ‎תקדוש; ‎a. ‎e. ‎- ‎V. ‎פסל.

פסול, ‎v. ‎פיסול.

פסול ‎m, ‎פסולה ‎f. ‎(פסל; ‎cmp. ‎פגם) ‎defective, ‎blemished, ‎unfit, ‎disgualifed, ‎opp. ‎כשפר. ‎Zeb. ‎II, ‎1 ‎כשפך ‎פ׳ ‎וספו ‎. ‎.. ‎if ‎the ‎blood ‎was ‎spilt ‎over ‎the ‎pavement, ‎and ‎one ‎collects ‎it ‎again, ‎iit ‎is ‎unfit ‎for ‎sprinkling. ‎Ib. ‎3,v. ‎פיגול. ‎Hull. ‎I, ‎4 ‎פ ‎שחיטתו ‎his ‎slaughtering ‎act ‎is ‎ilegitimate ‎(the ‎animal ‎so ‎slaughtered ‎is ‎forbidden ‎to ‎be ‎eaten). ‎Ib. ‎כשר ‎וכ׳ ‎במליקה ‎פ׳ ‎בשחיטה ‎what ‎is ‎right ‎in ‎slaughtering, ‎is ‎illegal ‎in ‎pinching ‎(the ‎neck) ‎&c. ‎Zeb. ‎III, ‎2 ‎הכשר ‎קבל ‎לפ׳ ‎ונתן ‎if ‎a ‎person ‎qualified ‎for ‎the ‎service ‎received ‎the ‎blood ‎and ‎handed ‎it ‎to ‎one ‎disqualified. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎70 ‎וכ׳ ‎היה ‎הבית ‎פסול ‎אליעזר ‎Eliezer ‎was ‎the ‎disqualified ‎(servant) ‎of ‎the ‎house, ‎and ‎yet ‎it ‎is ‎written ‎&c. ‎Kidd. ‎IV, ‎6 ‎לעולם ‎הכהונה ‎מן ‎פ׳ ‎is ‎forever ‎unfit ‎for ‎priesthood ‎(his ‎female ‎descendants ‎are ‎forbidden ‎to ‎priests); ‎פ׳ ‎בתו ‎לכהונה ‎his ‎daughter ‎cannot ‎marry ‎a ‎priest; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎--Pl. ‎פסולים, ‎פסולין; ‎פסולות. ‎Snh. ‎III, ‎3 ‎הפ׳ ‎הן ‎אלו ‎the ‎following ‎are ‎disqualified ‎(for ‎judges ‎or ‎witnesses). ‎Gitt. ‎IX, ‎4 ‎שלשה ‎פ׳ ‎גטין ‎three ‎kinds ‎of ‎letters ‎of ‎divorce ‎are ‎invalid. ‎Zeb. ‎III, ‎1 ‎וכ׳ ‎ששחטו ‎הפ׳ ‎כל ‎iff ‎aoy ‎of ‎those ‎unfit ‎for ‎priestly ‎service ‎did ‎the ‎laughtering, ‎his ‎act ‎is ‎legal. ‎Kidd. ‎77a ‎הפ׳ ‎מן ‎שנולדה ‎כל ‎born ‎of ‎disqualified ‎parents; ‎פ׳ ‎מאי ‎לו ‎פ׳ ‎אילימא ‎what ‎do ‎you ‎mean ‎by ‎disqualified'? ‎Do ‎you ‎mean ‎disqualified ‎(forbidden ‎in ‎marriage) ‎to ‎him ‎(the ‎father) ‎Ib, ‎כהונה ‎פסולי ‎persons ‎disqualified ‎for ‎the ‎piest- ‎hood ‎(degraded ‎priests). ‎Y. ‎ib. ‎III, ‎64c ‎על ‎הווהרו ‎כשרין ‎וכ׳ ‎הפ׳ ‎qualified ‎persons ‎are ‎cautioned ‎(in ‎the ‎Law) ‎not