A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פסיעתא - פסיקתא

‎Yoma53b ‎וכ׳ ‎לאחוריו ‎פ׳ ‎שלש ‎שיפסיע ‎צריך ‎המתפלל ‎he ‎who ‎is ‎in ‎prayer ‎(when ‎a ‎person ‎enters), ‎must ‎pass ‎three ‎steps ‎backward ‎(when ‎he ‎ends ‎his ‎prayer), ‎and ‎then ‎tturn ‎around ‎to ‎salute. ‎Ib. ‎אחת ‎בכריעה ‎פ׳ ‎שלש ‎להו ‎דפסעי ‎they ‎made ‎the ‎three ‎steps ‎backward ‎with ‎one ‎bow. ‎Snh. ‎22a ‎(he ‎who ‎loses ‎his ‎wife) ‎מתקצרות ‎פפסיעותיו ‎has ‎his ‎steps ‎shortened ‎(his ‎energies ‎broken, ‎with ‎ref. ‎to ‎Job ‎XVIII, ‎7). ‎Sabb. ‎63b ‎גסות ‎פסיעותיהם ‎שהיו ‎who ‎used ‎to ‎make ‎wide ‎steps. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎4; ‎a. ‎fr.

פסיעתא, ‎פסיעא ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Ps. ‎XVIII, ‎37; ‎II ‎am. ‎XXII, ‎37;a. ‎e. ‎-Pl. ‎פסיעתא, ‎פיען. ‎Targ. ‎Job ‎XIV, ‎18 ‎(not ‎פסיעותי). ‎Ib. ‎XXXI, ‎4; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Y. ‎Snh. ‎VIII, ‎26b ‎bot. ‎מפסיד ‎הוא ‎פ ‎דהליךתרתין ‎בגין ‎shall ‎he ‎be ‎at ‎a ‎disadvantage, ‎because ‎he ‎walked ‎two ‎steps ‎(into ‎the ‎court ‎room) ‎; ‎Y. ‎Shebu. ‎VII, ‎38a ‎(corr. ‎acc.); ‎Y. ‎Keth. ‎IX, ‎33b ‎bot.

פסיפון, ‎פסיפין, ‎Pesik. ‎Vattom., ‎p. ‎131a ‎Ar., ‎v. ‎פיספיסאי. ‎-- ‎Lam. ‎R. ‎to ‎II, ‎1 ‎Mus., ‎v. ‎next ‎w.

פסיפספספס, ‎פיס׳ ‎m. ‎(פסס, ‎cmp. ‎פסיסית) ‎1) ‎cut ‎and ‎polished ‎stone ‎block, ‎used ‎for ‎paving ‎foors, ‎stone ‎pavementt, ‎mosaic. ‎Ab. ‎d'R. ‎N. ‎ch. ‎XXVIII ‎שיש ‎פסי׳ ‎אאבן ‎וכ׳ ‎ed. ‎Schechter ‎(ed. ‎פיספס) ‎a ‎paving ‎block ‎which ‎has ‎four ‎poliished ‎sides ‎(a ‎metaphor ‎for ‎a ‎many-sided ‎scholar). ‎Y. ‎Sabb. ‎VII, ‎10b ‎top ‎פ׳ ‎שם ‎בשאין ‎where ‎there ‎is ‎no ‎stone ‎pavement. ‎Ib. ‎XII, ‎beg. ‎13a ‎(0Chald. ‎dict.) ‎פ׳ ‎מקטע ‎he ‎who ‎trims ‎a ‎paving ‎stone ‎(or ‎die, ‎v. ‎infra). ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎10 ‎בתיהם ‎בפ׳ ‎בשיש ‎. ‎. ‎. ‎גדולים ‎של ‎the ‎houses ‎of ‎the ‎nobles ‎which ‎were ‎paved ‎with ‎marble ‎or ‎blocks; ‎Yalk. ‎Sam. ‎102 ‎בתי ‎והפספסים ‎השיש ‎(pl.); ‎Yalk. ‎Ps. ‎820 ‎הפ׳ ‎ובתי ‎השיש ‎בתי ‎(Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎CV ‎הסיפים ‎בתי, ‎v. ‎סף). ‎Deut. ‎R. ‎s. ‎1 ‎וכ׳ ‎הפ׳ ‎בפ׳ ‎ואם ‎and ‎if ‎(she ‎wipes ‎her ‎hands) ‎on ‎the ‎pave- ‎ment, ‎the ‎pavement ‎will ‎be ‎blackened, ‎but ‎her ‎hands ‎will ‎not ‎be ‎clean; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎פסיפסים, ‎פמיפשין, ‎פסספ׳, ‎פיס׳. ‎Yalk. ‎Sam. ‎l. ‎c.; ‎Yalk. ‎Ps. ‎l. ‎c., ‎v. ‎supra. ‎Midd. ‎I, ‎6 ‎וכ׳ ‎פסי׳ ‎ראשי ‎Var. ‎in ‎Ar. ‎s. ‎v. ‎פששפש ‎(Mish. ‎ed. ‎פספ׳; ‎Talm. ‎ed.פישפשין) ‎the ‎ends ‎of ‎the ‎fag-stones ‎in ‎the ‎pavement ‎indicated ‎the ‎mark ‎between ‎the ‎sacred ‎and ‎the ‎secular ‎grounds ‎[comment.; ‎blocks ‎on ‎the ‎ceilingז; ‎ib.I, ‎6; ‎a. ‎e. ‎-- ‎[Tosef. ‎Zeb. ‎VII, ‎1 ‎פסיפסין, ‎Var. ‎פסיפיסין, ‎v. ‎פשפש ‎I.]-- ‎2) ‎cube, ‎die. ‎-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Y. ‎R. ‎Hash. ‎I, ‎57c ‎top ‎(expl. ‎בקוביא ‎המשחק) ‎בפסי׳ ‎המשחק ‎hewho ‎lays ‎with ‎dice; ‎Snh. ‎25b, ‎a. ‎e. ‎בפיסספ׳ ‎(Rtashi; ‎blocks ‎of ‎wood); ‎Y. ‎. ‎c. ‎פסיפסיו ‎את ‎משישבור ‎(he ‎is ‎not ‎reinstated ‎from ‎his ‎civil ‎disabilities,)until ‎he ‎breaks ‎his ‎dice; ‎Snh. ‎l. ‎c. ‎יספססיהן ‎את ‎משישברו; ‎Y. ‎Shebu. ‎VII, ‎37a ‎bot. ‎פיספסיו; ‎Y. ‎Snh. ‎III, ‎beg., ‎21a ‎(also ‎סשיפשין). ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎XXVVI, ‎10 ‎וכ׳ ‎בפספ׳ ‎המשחקין ‎אלו ‎that. ‎means ‎those ‎who ‎play ‎with ‎dice, ‎who ‎calculate ‎(throw) ‎with ‎the ‎left ‎hand ‎and ‎press ‎with ‎the ‎right ‎hand, ‎and ‎rob ‎and ‎wrong ‎one ‎another; ‎a. ‎e. ‎-- ‎3) ‎check ‎(in ‎gar- ‎ments), ‎square, ‎or ‎stripe ‎(cmp. ‎פס). ‎Neg. ‎XI, ‎7 ‎הוא ‎והרי ‎יתידי ‎פסי׳ ‎ed. ‎Dehr. ‎(ed. ‎פסספס) ‎suppose ‎there ‎is ‎only ‎one ‎(white) ‎stripe ‎in ‎the ‎whole ‎garment?-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎צבועים ‎פ׳ ‎בה ‎שיש ‎קייטא ‎a ‎pieced ‎sheet ‎in ‎which ‎there ‎are ‎checkers ‎colored ‎and ‎white; ‎Tosef. ‎ib. ‎V, ‎10. ‎Yglk. ‎Jfob ‎927 ‎וכ׳ ‎עכחות ‎שלו ‎הדיהות ‎פספסין ‎(or ‎הדוחות, ‎not ‎הסוחות ‎פספסי) ‎the ‎faintest ‎checkers ‎(or ‎stripes) ‎of ‎the ‎Leviathan's ‎skin ‎ontshine ‎the ‎sun ‎(v. ‎Yalk. ‎Lev. ‎653). ‎-- ‎4) ‎voting ‎tablet, ‎verdict. ‎Lam. ‎R. ‎to ‎II, ‎, ‎v. ‎חיתוך. ‎-- ‎[The ‎contact ‎between ‎the ‎Hebrew ‎and ‎Greek ‎languages ‎in- ‎fluenced ‎the ‎form ‎פסיפם ‎and ‎the ‎coincidence ‎of ‎some ‎meanings ‎of ‎our ‎word ‎with ‎bbעo~ ‎pebble.]

*פסיפס ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎IKings ‎V, ‎31 ‎פ׳ ‎אבן ‎Ar. ‎(ed. ‎פסילן ‎אבנין; ‎h. ‎text ‎גזית). ‎- ‎Y. ‎Sabb. ‎XII, ‎beg. ‎13c ‎מקטע ‎פספס, ‎v. ‎preced.

פסיק. ‎פסיק, ‎v. ‎פסק.

פסיקא I ‎f. ‎(פסק) ‎1) ‎part, ‎fraction. ‎B. ‎Bath. ‎62b, ‎sq.. ‎contrad. ‎to ‎פלגא. ‎-- ‎2) ‎sabscription ‎for ‎charity, ‎collection. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎32, ‎end ‎בציבורא ‎פ׳ ‎לך ‎עבדין ‎ואנן ‎and ‎we ‎shall ‎arraoge ‎a ‎collection ‎for ‎you ‎in ‎the ‎assembly; ‎ליה ‎עבדון ‎פ׳ ‎they ‎made ‎up ‎a ‎purse ‎for ‎him. ‎Ib. ‎s. ‎5 ‎פסיקה ‎עביד ‎וכ׳ ‎למתן ‎(not ‎למיתן) ‎arranged ‎a ‎subscription ‎for ‎a ‎charity ‎in ‎the ‎college ‎of ‎Tiberias. ‎-- ‎3)ס ‎פסוקא, ‎verse. ‎-- ‎Pl. ‎פיקן, ‎v. ‎פסוקא.

פסיקא II ‎illet, ‎v. ‎פסיקיא.

פסיקה ‎f. ‎(פסק) ‎1) ‎cutting ‎apart. ‎Succ. ‎11a ‎פסיקתן ‎עשייתן ‎היא ‎זו ‎cutting ‎the ‎threads ‎apart ‎is ‎the ‎making ‎of ‎them ‎(the ‎show ‎fringes). ‎-- ‎2) ‎separated ‎thread. ‎Neg. ‎XI, ‎8 ‎וכ׳ ‎אחת ‎פ׳ ‎אפי׳ ‎even ‎if ‎only ‎one ‎separate ‎thread ‎was ‎on ‎the ‎coil, ‎and ‎he ‎knotted ‎it. ‎-- ‎Pl. ‎פסיקות. ‎Ib. ‎פ׳ ‎היתה ‎f ‎the ‎coil ‎consisted ‎of ‎separate ‎threads.

פסיקה ‎ch., ‎v. ‎פסיקא.

פסיקה ‎f. ‎(פסק, ‎v. ‎Hif. ‎4) ‎water ‎collected ‎behind ‎a ‎dam, ‎reservoir, ‎pool. ‎-- ‎Pl. ‎פסיקות. ‎M. ‎Kat. ‎4a ‎והבריכות ‎הפ׳ ‎וכ׳ ‎pools ‎and ‎ponds ‎which ‎were ‎filled ‎with ‎water ‎on ‎the ‎eve ‎of ‎a ‎Holy ‎Day.

פסיקוליה, ‎Y. ‎Peah ‎I, ‎15d ‎אחרייא ‎בפ׳, ‎read; ‎כדפסיקו ‎לאחרייא ‎ליה, ‎v. ‎פסק.

פסיקיא, ‎פסיקיה, ‎פסק׳ ‎f. ‎(an ‎adapt. ‎of ‎fascls. ‎as ‎if ‎from ‎פסק) ‎band ‎or ‎fillet ‎worn ‎by ‎women ‎over ‎the ‎breast; ‎girdle; ‎bandage ‎round ‎the ‎legs ‎and ‎feet. ‎Targ. ‎Is. ‎III, ‎24 ‎פסיקיא ‎(pl. ‎form). ‎-- ‎Y. ‎Snh. ‎X, ‎28d ‎bot. ‎תחת ‎הברזל ‎את ‎בתן ‎שלו ‎פ׳ ‎he ‎put ‎the ‎iron ‎point ‎of ‎his ‎spear ‎under ‎his ‎fascia. ‎Sabb. ‎XV, ‎2 ‎(111b) ‎פסי׳ ‎ושל ‎(Bab. ‎ed. ‎פסקיא) ‎and ‎the ‎cords ‎of ‎the ‎breast ‎bandage. ‎Ib. ‎(113a) ‎וכ׳ ‎בפ׳ ‎דלי ‎קושרין ‎(Bab. ‎ed. ‎בפסק׳ ‎you ‎may ‎(on ‎the ‎Sabbath) ‎tie ‎up ‎(the ‎broken ‎rope ‎of) ‎a ‎bucket ‎with ‎a ‎fascia, ‎but ‎not ‎with ‎a ‎rope. ‎Ib. ‎113a ‎פ׳ ‎או ‎פונדא ‎עליו ‎כירך ‎(Ms. ‎M. ‎פסיקא) ‎he ‎may ‎wind ‎a ‎funda ‎or ‎a ‎fascia ‎around ‎it; ‎Pes. ‎11a ‎פיסקיא ‎(Ms. ‎M. ‎פסיקיא; ‎early ‎ed. ‎פסקי, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note). ‎Y. ‎Kil. ‎IX, ‎end, ‎32d ‎פיסקי ‎(corr. ‎acc.), ‎v. ‎ענל ‎I; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎form ‎כיקין. ‎Sifre ‎Num. ‎131 ‎שלה ‎פ׳ ‎מתחת ‎. ‎. ‎. ‎מוציאה ‎והיא ‎(not ‎פסוקין) ‎she ‎took ‎an ‎impression ‎of ‎Peor ‎from ‎under ‎her ‎breast ‎band ‎(Snh. ‎106a ‎חיקה).

פסיקתא, ‎פסק׳ I ‎(פסק) ‎1) ‎apportionment, ‎agreement ‎to ‎payy, ‎esp. ‎dowry. ‎M. ‎Kat. ‎18b ‎פ׳ ‎שטרי ‎agreements ‎stating ‎the ‎amounts ‎which ‎the ‎parents ‎promise ‎to ‎their ‎respective ‎son ‎or ‎daughter; ‎Kidd. ‎9b; ‎Keth. ‎102b; ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎section,