A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פסע - פסק

‎וכ׳ ‎ופסעתי ‎אלא ‎ופסחתי ‎read ‎not, ‎and ‎I ‎will ‎pass, ‎but ‎I ‎will ‎step ‎over ‎(lIeap, ‎skip), ‎the ‎Lord ‎skipped ‎over ‎&c.; ‎a. ‎e. ‎Pi. ‎פסע ‎same. ‎Y. ‎Kil. ‎VI, ‎30c ‎לפשע, ‎v. ‎פיפור. ‎Yeb. ‎. ‎c. ‎וכ׳ ‎ראשי ‎על ‎שמפפסע ‎זה ‎הוא ‎מי ‎who ‎is ‎he ‎that ‎forces ‎his ‎way ‎over ‎the ‎heads ‎&c. ‎, ‎v. ‎supra; ‎a. ‎e. ‎Hif. ‎הפסיע ‎1) ‎same. ‎Hor. ‎13b ‎מפסיעין ‎. ‎. ‎. ‎שרבים ‎בזמן ‎וכ׳ ‎על ‎when ‎the ‎public ‎need ‎their ‎services, ‎they ‎may ‎force ‎their ‎way ‎&c. ‎Taan. ‎10b ‎וכ׳ ‎גסה ‎פסיעה ‎תפסיעו ‎אל ‎never ‎march ‎with ‎hasty ‎steps, ‎and ‎bring ‎the ‎sun ‎into ‎town ‎(enter ‎before ‎sunset); ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎to ‎make ‎orosssstitches.. ‎M. ‎Kat. ‎10a; ‎Y. ‎ib. ‎I, ‎80a ‎bot., ‎v. ‎כלב.

פסע ‎ch. ‎same, ‎to ‎walk ‎with ‎legs ‎wide ‎apart, ‎waddle. ‎Targ. ‎II ‎Sam. ‎XX, ‎8 ‎(h. ‎text ‎ותפלI), ‎v. ‎פסע. ‎-- ‎Pes. ‎111b ‎אדיקלא ‎דפ׳ ‎מאן ‎האי ‎(Ms. ‎M. ‎דמיפסע ‎lthpe.) ‎he ‎who ‎steps ‎over ‎a ‎(young) ‎date ‎palm. ‎-- ‎V. ‎פצי. ‎Pa. ‎פסע ‎to ‎step ‎heavily, ‎pompously. ‎Yeb. ‎105b ‎אאגב ‎ואזיל ‎מפסע ‎הוה ‎יוקריה ‎on ‎account ‎of ‎his ‎heavy ‎build ‎he ‎stepped ‎in ‎and ‎walked ‎(through ‎the ‎assembled ‎students, ‎making ‎the ‎impression ‎of ‎haughtiness), ‎v. ‎preced. ‎-- ‎Y. ‎Ber. ‎II, ‎4c ‎bot. ‎וכ׳ ‎מפסע ‎. ‎. ‎. ‎והוה ‎and ‎R. ‎J. ‎stepped ‎upon ‎the ‎grave.

פסעא, ‎v. ‎פיסעא.

פסף, ‎Pa. ‎פסף, ‎v. ‎פספס ‎II.

פספס I ‎(v. ‎פסס) ‎to ‎separate, ‎part, ‎tear ‎(into ‎stripes, ‎shreds). ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎VII, ‎3 ‎ומפספסו ‎. ‎. ‎. ‎האריה ‎מה ‎לפספסני ‎. ‎. ‎כך ‎(Var. ‎in ‎Ms. ‎מפצפצ׳, ‎v. ‎ed. ‎Bub. ‎note) ‎as ‎the ‎lion ‎sits ‎over ‎his ‎prey ‎and ‎tears ‎it, ‎so ‎Doeg ‎and ‎Ahithophel ‎sit ‎over ‎me ‎to ‎tear ‎me; ‎Yalk. ‎Ps. ‎637; ‎Midr. ‎Tillנ ‎to ‎Ps. ‎XXII, ‎17. ‎Sabb. ‎XXIV, ‎2 ‎הכיפים ‎את ‎מפספסים ‎you ‎may ‎(untie ‎and) ‎spread ‎the ‎bundles ‎(of ‎fodder), ‎v. ‎כיפה. ‎Ib. ‎155a ‎להתיר ‎ולא ‎לפספם ‎לא ‎neither ‎to ‎spread ‎nor ‎even ‎to ‎untie. ‎Tosef. ‎ib. ‎III ‎(IV), ‎18 ‎הכפין ‎את ‎מפספסין ‎וכ׳ ‎ובלבד(Var. ‎ומפרכססין, ‎iincorr.)you ‎may ‎part ‎the ‎bundles, ‎provided ‎you ‎do ‎not ‎pluck ‎them ‎apart. ‎Naz. ‎VI, ‎3 ‎נזיר ‎ומפספס ‎חופף ‎the ‎Nazarite ‎may ‎wash ‎his ‎hair ‎(v. ‎חפף) ‎and ‎part ‎it ‎(with ‎his ‎fingers), ‎but ‎must ‎not ‎use ‎a ‎comb. ‎Y. ‎ib. ‎IV, ‎55b ‎top ‎בקליקין ‎מפספסין ‎you ‎may ‎part ‎the ‎tangקles ‎in ‎the ‎Nazarite's ‎hair; ‎Y. ‎Bets. ‎IV, ‎69c. ‎Y. ‎Shek. ‎III, ‎47rבקילקינ ‎מפספסין ‎היו ‎הגיזברין ‎the ‎Temple ‎treasurers ‎had ‎the ‎entangled ‎hair ‎(of ‎those ‎engaged ‎in ‎counting) ‎straightened ‎(to ‎avoid ‎the ‎suspicion ‎that ‎they ‎had ‎coins ‎concealed); ‎a. ‎e.

פספס ‎ch. ‎same. ‎Sabb. ‎155a ‎לא ‎פספוסי ‎. ‎. ‎. ‎מתירין ‎you ‎may ‎untie ‎. ‎. ‎, ‎but ‎not ‎spread; ‎מפספסינן ‎נמי ‎פספוסי ‎we ‎may ‎also ‎spread.

פספס II ‎(transpos. ‎of ‎ספסף; ‎cmp. ‎געגע) ‎to ‎cut ‎the ‎ends, ‎trim ‎by ‎singeing ‎Tosef. ‎Pes. ‎V, ‎10 ‎אבל ‎. ‎. ‎. ‎אין ‎באור ‎אותן ‎מפספסין ‎you ‎dare ‎not ‎scald ‎the ‎head ‎and ‎feet ‎(of ‎the ‎Passover ‎lamb) ‎. ‎. ‎., ‎but ‎you ‎may ‎trim ‎them ‎by ‎holding ‎them ‎over ‎the ‎fire; ‎Tosef. ‎Bets. ‎III, ‎19 ‎(Var. ‎מספסין; ‎Bets. ‎34a ‎מהבהבין). ‎Y. ‎ib. ‎IV, ‎62c ‎bot. ‎מפספסין ‎אין ‎quot. ‎in ‎Levy ‎(ed. ‎Krot. ‎מספספ׳), ‎v. ‎סססף. ‎ספט ‎ch. ‎(apocop. ‎פש; ‎cmp. ‎כסך ‎a. ‎כסשס) ‎same. ‎Y. ‎Sabb. ‎II, ‎5a ‎(expl. ‎מחרכין) ‎לין ‎מפספסין ‎(ed. ‎Krot. ‎מפספין) ‎they ‎trim ‎them ‎(the ‎wicks, ‎by ‎burmning).

פספס, ‎v. ‎פסיפס.

פסק ‎(b. ‎h. ‎פשק) ‎[to ‎separate, ‎part, ‎distribute,] ‎1) ‎to ‎divide, ‎split, ‎interrupt. ‎Taan. ‎27b; ‎Meg. ‎22a ‎פושק ‎the ‎reader ‎divides ‎(one ‎verse), ‎i.. ‎e. ‎the ‎first ‎reads ‎two ‎verses ‎and ‎a ‎half, ‎leaving ‎the ‎other ‎half ‎to ‎be ‎read ‎by ‎his ‎successor. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎לפסוק ‎לי ‎התיר ‎לא ‎he ‎permitted ‎me ‎to ‎cut ‎a ‎verse ‎in ‎two ‎only ‎in ‎teaching ‎the ‎school ‎children. ‎Ib. ‎31b ‎פוסק ‎תורה ‎במשנה ‎the ‎chapter ‎in ‎Deutero- ‎nomy ‎containing ‎the ‎curses ‎(Deut. ‎XXVIII, ‎15 ‎---69) ‎may ‎be ‎divided ‎(to ‎be ‎read ‎by ‎two ‎or ‎more); ‎a. ‎fr. ‎-[Gen. ‎R. ‎s. ‎10 ‎שפסקה ‎כיון; ‎Yalk. ‎ib. ‎16 ‎ששפוסקה, ‎v. ‎פתק.) ‎- ‎Part. ‎pass. ‎פססוק; ‎f ‎פסוקה. ‎Hull. ‎III, ‎3 ‎הגרגרת ‎פסוקת, ‎v. ‎גרגרת. ‎- ‎2) ‎(denom. ‎of ‎פסוק) ‎to ‎recite ‎a ‎verse. ‎Hag. ‎15a, ‎sq. ‎פסוק ‎פסוקך ‎לי ‎(interch. ‎with ‎Chald. ‎פסוקיך ‎לי ‎פסוק) ‎recite ‎to ‎me ‎thy ‎Bible ‎verse ‎(recently ‎learned). ‎-3) ‎(cmp. ‎חתך, ‎גזר) ‎to ‎apportion, ‎assign; ‎to ‎provide; ‎to ‎promise, ‎agree. ‎Keth. ‎65 ‎לאשה ‎יינות ‎פוסקין ‎אין ‎in ‎decreeing ‎alimentatuon ‎for ‎a ‎woman ‎we ‎do ‎not ‎provide ‎for ‎wine. ‎Ib. ‎חפשסקו ‎כך ‎לבנותיכם ‎so ‎much ‎(and ‎no ‎more) ‎may ‎ye ‎grant ‎to ‎your ‎daughters. ‎Ib. ‎107a ‎איש ‎לאשת ‎מזונות ‎פוסקין ‎the ‎court ‎assigns ‎alimentation ‎(from ‎the ‎estate) ‎to ‎a ‎deserted ‎wife, ‎Ib. ‎V, ‎8 ‎וכ׳ ‎אלא ‎. ‎. ‎. ‎פ׳ ‎לא ‎only ‎R. ‎Y. ‎decreed ‎barley ‎as ‎a. ‎part ‎of ‎alimentation, ‎because ‎he ‎lived ‎near ‎Edom. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎לעומתן ‎פוסק ‎he ‎must ‎give ‎her ‎&c., ‎v. ‎עומה. ‎Ib. ‎VI, ‎2 ‎לחתנו ‎מעות ‎הפוסק ‎if ‎a ‎man ‎agrees ‎to ‎pay ‎a ‎certain ‎amount ‎to ‎his ‎intended ‎son-in-law ‎(on ‎the ‎date ‎of ‎marriage). ‎Ib. ‎3 ‎וכ׳ ‎פוסק ‎הוא ‎. ‎. ‎. ‎להכנים ‎פסקה ‎if ‎she ‎promises ‎to ‎bring ‎to ‎him ‎one ‎tthousand ‎Denars, ‎he ‎must ‎assign ‎to ‎her ‎(as ‎settlement ‎in ‎the ‎K'thubah) ‎fifteen ‎Manehs. ‎Tosef. ‎ib. ‎XIIIIXII),1פסקו ‎שפסקו ‎מה ‎. ‎. ‎לה ‎פסקו ‎אאם ‎if ‎the ‎court ‎has ‎granted ‎her ‎(alimentation), ‎what ‎they ‎have ‎granted, ‎is ‎granted. ‎Ib. ‎לעצמה ‎היא ‎פסקה ‎(not ‎עצמה ‎על) ‎iff ‎she ‎herself ‎has ‎promised ‎(to ‎bring ‎her ‎husband ‎a ‎certain ‎sum, ‎and ‎now ‎her ‎father ‎refuses ‎to ‎give ‎it). ‎Ib. ‎וכ׳ ‎עלי ‎פ׳ ‎אאבה ‎my ‎father ‎has ‎promised ‎for ‎me; ‎what ‎can ‎I ‎do ‎(if ‎he ‎retracts); ‎Keth. ‎XIII, ‎5. ‎Y. ‎Kidd. ‎IV, ‎65a ‎top ‎צדקה ‎פוסקי ‎וכ׳ ‎ברבים ‎those ‎who ‎subscribe ‎to ‎a ‎charity ‎in ‎public ‎and ‎refuse ‎to ‎pay; ‎Taan. ‎8b; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-) ‎to ‎flx ‎a ‎price; ‎to ‎buy ‎on ‎time. ‎Gitt. ‎58a ‎עליו ‎שפוסקין ‎ממון ‎בכל ‎אפדנו ‎Iwill ‎redeem ‎him ‎for ‎any ‎price ‎that ‎they ‎may ‎set ‎on ‎him. ‎B. ‎Mets. ‎V, ‎7 ‎השער ‎שיצא ‎עד ‎. ‎. ‎. ‎פוססקין ‎אין ‎you ‎dare ‎not ‎fix ‎a. ‎price ‎on ‎crops ‎(buy ‎on ‎time), ‎unil ‎the ‎market ‎price ‎has ‎been ‎published. ‎Ib. ‎יש ‎לזה ‎שאין ‎פbואע ‎פוסקין ‎השער ‎יצא ‎לזה ‎(missing ‎in ‎Y. ‎ed.) ‎when ‎the ‎market ‎price ‎is ‎out, ‎you ‎may ‎buy, ‎for ‎although ‎he ‎(the ‎seller) ‎has ‎no ‎goods ‎as ‎yet, ‎others ‎have. ‎Ib. ‎הגדיש ‎על ‎עמו ‎פוסק, ‎v. ‎גדיש; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎5) ‎דברים ‎פ׳ ‎[to ‎sphit ‎words,] ‎to ‎argue. ‎Snh. ‎44b ‎פיסקון ‎מעלה ‎כלפי ‎דברים ‎שפוסק ‎Gabriel ‎is ‎surnamed ‎Piskon, ‎be- ‎cause ‎he ‎argues ‎with ‎the ‎Lord. ‎--6) ‎(neut. ‎verb) ‎to ‎be ‎cut ‎of; ‎to ‎cease, ‎be ‎stopped. ‎Sot. ‎IX, ‎9 ‎המים ‎פסקו ‎. ‎. ‎. ‎משרבו ‎הפסיקן ‎. ‎המרים ‎when ‎tthe ‎faithless ‎men ‎became ‎frequent, ‎the ‎aplication ‎of ‎the ‎waters ‎of ‎jealousy ‎ceased, ‎and ‎it ‎was ‎R. ‎J. ‎ben ‎Z. ‎that ‎abolished ‎them. ‎Ib. ‎12 ‎אנשי ‎פסקו ‎אמונה ‎the ‎men ‎of ‎faith ‎ceased ‎to ‎exist. ‎Tanh. ‎Shh'moth ‎16 ‎מביתו ‎פוסקת ‎מצוה ‎אותה ‎אין ‎that ‎good ‎deed ‎shall ‎never ‎cease ‎from ‎(being ‎practiced ‎in) ‎his ‎house. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎52 ‎והשבים ‎העוברים ‎פסקו ‎travellers ‎ceased ‎to ‎pass ‎by; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎151