A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פסק - פסקא

‎Nif. ‎נפסק ‎to ‎be ‎splitt, ‎cut ‎in ‎two, ‎broken. ‎Tosef. ‎B. ‎Kam. ‎XI, ‎15; ‎B. ‎Kam.119b ‎במגירה ‎ה׳ ‎chips ‎at ‎planing, ‎v. ‎גרר ‎I. ‎Bull. ‎III, ‎1שלה ‎ונהחוט ‎השדרה ‎נשברה ‎if ‎the ‎spinal ‎column ‎is ‎broken ‎and ‎the ‎spinal ‎cord ‎severed. ‎Sabb. ‎112a ‎סנדל ‎אזניו ‎שתי ‎שנפסקו ‎a ‎sandal, ‎both ‎ears ‎(loops) ‎of ‎which ‎are ‎torn ‎off; ‎Tosef. ‎Kel. ‎B. ‎Bath. ‎IV, ‎5 ‎שנתפסקו; ‎Kel. ‎XXVVI, ‎4; ‎a. ‎fr. ‎--[Tosef. ‎Mikv. ‎III, ‎5, ‎sq. ‎ונפסקו, ‎v. ‎פתק.] ‎Hif. ‎הפסיק ‎1) ‎to ‎separate, ‎sever ‎connection; ‎to ‎form ‎a ‎partition. ‎Sot. ‎38b ‎וכ׳ ‎בין ‎מפסקת ‎אינה ‎. ‎. ‎. ‎מחיצה ‎אפי׳ ‎not ‎even ‎an ‎iron ‎wall ‎forms ‎a ‎partition ‎between ‎Israsl ‎and ‎his ‎father ‎in ‎heaven ‎(worshippers ‎form ‎a ‎congregation ‎even ‎if ‎separated ‎by ‎a ‎partition); ‎Pes. ‎85b. ‎Peah. ‎I, ‎2 ‎לפאה ‎מפסיקין ‎ואלו ‎the ‎following ‎things ‎form ‎a ‎division ‎of ‎fields ‎with ‎regard ‎to ‎Peah; ‎a ‎brook ‎&c. ‎Ab. ‎Zar. ‎52a ‎הענין ‎ה׳ ‎את ‎the ‎word ‎eth ‎(before ‎&lohehem ‎Deut. ‎XII, ‎2) ‎divides ‎the ‎subject ‎(so ‎as ‎not ‎to ‎allow ‎an ‎analogy ‎between ‎idolatrous ‎utensils ‎and ‎the ‎idols ‎themselves), ‎v. ‎next ‎w.; ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎to ‎interrupt; ‎to ‎cause ‎to ‎cease; ‎to ‎leave ‎off; ‎to ‎pause. ‎Ber. ‎II, ‎2 ‎יפסיק ‎לא ‎ויציב ‎לאמת ‎ויאמר ‎בין ‎between ‎the ‎last ‎portion ‎of ‎the ‎Sh'ma(Num. ‎XV, ‎37-4 ‎1) ‎andEmeth ‎V'yatsibb' ‎one ‎must ‎not ‎pause ‎(interrupt ‎the ‎prayer ‎to ‎greet ‎a ‎person ‎&c.). ‎Ib. ‎14a ‎שיפסיק ‎מהו ‎במגילה ‎may ‎one ‎interrupt ‎one's ‎self ‎during ‎the ‎reading ‎of ‎the ‎Mgillah? ‎[b. ‎also ‎פוסק ‎al.] ‎Ib. ‎V, ‎1. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎2הנביאים ‎כל ‎עם ‎מיטדו ‎ה׳ ‎לא ‎מלדבר ‎ה׳ ‎with ‎all ‎other ‎prophets ‎the ‎Lord ‎ceased ‎from ‎speaking ‎at ‎imes, ‎but ‎with ‎Moses ‎he ‎never ‎ceased. ‎Taan. ‎30a ‎בה ‎המפסיק ‎סעודה ‎the ‎meal ‎with ‎which ‎one ‎ceases ‎(the ‎last ‎meal ‎before ‎beginning ‎to ‎fast, ‎called ‎המפסקת ‎סעודה). ‎Y. ‎Nidd. ‎, ‎49c ‎עונות ‎שלש ‎והפסיקה ‎and ‎ceased ‎(to ‎have ‎menstruation) ‎for ‎three ‎periods. ‎Meg. ‎III, ‎6 ‎וכ׳ ‎בקללות ‎מפסיקין ‎אין ‎in ‎reading ‎the ‎curses ‎(Lev. ‎XXVI, ‎14-44; ‎Deut. ‎XXVIII, ‎15-69) ‎you ‎must ‎not ‎break ‎of, ‎but ‎one ‎person ‎must ‎read ‎the ‎whole ‎&c. ‎Ib. ‎31b ‎וכ׳ ‎בשבת ‎שומפסיקין ‎מקום ‎where ‎they ‎leave ‎off ‎reading ‎on ‎Sabbath ‎morning, ‎there ‎they ‎continne ‎in ‎the ‎aftere. ‎noon ‎&c. ‎Sot. ‎IX, ‎9, ‎v. ‎supra. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎52, ‎beg. ‎אני ‎מה ‎מביתי ‎צדקה ‎מפסיק ‎shall ‎I ‎allow ‎charity ‎to ‎cease ‎in ‎my ‎house ‎(to ‎fall ‎into ‎desuetude ‎from ‎want ‎of ‎opportunity) ‎; ‎a. ‎fr. ‎--3) ‎to ‎cut ‎sprays ‎of, ‎trim, ‎v. ‎פסג. ‎-) ‎to ‎dam. ‎Tosef. ‎Psr. ‎V ‎(IV), ‎9 ‎ומנגב ‎מפססיק ‎he ‎makes ‎a ‎dam ‎(cuts ‎off ‎the ‎infus) ‎and ‎lays ‎the ‎cavity ‎dry. ‎Pl. ‎פישק ‎1) ‎to ‎trim. ‎Tosef. ‎B. ‎Kam. ‎XI, ‎18, ‎v. ‎פסג. ‎-- ‎2) ‎to ‎interrupt. ‎-Part. ‎pass.מפוסק; ‎pl. ‎מפוסקין. ‎Y. ‎Pes. ‎X, ‎37c; ‎Y. ‎Sabb. ‎VIII, ‎beg. ‎11a ‎מפ׳ ‎לשתותן ‎מהו ‎how ‎about ‎drinking ‎them ‎(the ‎four ‎cups ‎of ‎the ‎Passover ‎evening) ‎in ‎pauses ‎(ipping), ‎v. ‎פיסק. ‎-3) ‎to ‎cut ‎douwn, ‎ruin; ‎to ‎cut ‎to ‎pieces. ‎Pesik. ‎Nah., ‎p. ‎128a ‎ופישקוהו ‎קיצצוהו ‎they ‎cut ‎it ‎down ‎and ‎ruined ‎it ‎(the ‎vineyard). ‎Lam. ‎R. ‎to ‎IV, ‎15 ‎ומפסקתן ‎עליהן. ‎. ‎. ‎והיתה ‎the ‎carriage ‎passed ‎over ‎them ‎and ‎dismembered ‎them; ‎Pesik. ‎Vattom., ‎p. ‎133b ‎ומפסקתה ‎(corr. ‎acc.); ‎Yalk. ‎Is. ‎266 ‎ומפפקתה ‎עליה ‎. ‎. ‎והיתה; ‎a. ‎e. ‎Hithpa. ‎התפפק, ‎ithpa. ‎נתפסק ‎1) ‎to ‎be ‎severed. ‎Tosef. ‎Kel. ‎B. ‎Bath. ‎IV, ‎5, ‎v. ‎supra. ‎--*) ‎(sub. ‎בעינים, ‎cmp. ‎קרן, ‎Prov. ‎X, ‎10; ‎VI, ‎13) ‎to ‎blink. ‎Deut. ‎R. ‎s. ‎5 ‎מתפסק ‎עצמו ‎עשה ‎he ‎pretended ‎to ‎be ‎blinking ‎(Y. ‎Sot. ‎I, ‎16a ‎bot., ‎a. ‎e. ‎עבד ‎בעייניה ‎חשש ‎גרמיה).

פסק, ‎פסיק ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎cut, ‎split, ‎sever. ‎Targ. ‎Jud. ‎XVI, ‎9. ‎Targ. ‎II ‎Sam. ‎X, ‎4; ‎1Chr. ‎XIX, ‎4; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎פסיק, ‎פסיק. ‎Targ. ‎O. ‎Deut. ‎XXIII, ‎2 ‎(h. ‎text ‎דכה ‎פצוע); ‎Y. ‎ib. ‎גידא ‎פ׳ ‎(h. ‎text ‎שפכה ‎כרות). ‎Targ. ‎O. ‎Lev. ‎XXII, ‎22 ‎(h. ‎text ‎חרותתן). ‎-- ‎Hull. ‎8b, ‎v. ‎גווזא ‎I. ‎B. ‎Bath. ‎21b ‎וכ׳ ‎פסקת ‎קא ‎thou ‎cuttest ‎off ‎(interferest ‎with), ‎v. ‎חיותא. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎32, ‎end ‎גברא ‎דהאי ‎חייוי ‎פסקת ‎thou ‎cuttest ‎off ‎(shortenest) ‎this ‎man's ‎(my) ‎life ‎(by ‎divulging ‎my ‎spurious ‎descent); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎ימות ‎ולא ‎רישיה ‎פסיק ‎let ‎his ‎head ‎be ‎cut ‎off, ‎but ‎let ‎him ‎not ‎die', ‎a ‎dialectic ‎term ‎for ‎an ‎unavoidable ‎result ‎of ‎an ‎act. ‎Sabb. ‎75a ‎בפ׳ ‎רוש ‎מודה ‎וכ׳ ‎ר׳ ‎R. ‎S. ‎(who ‎ordinarily ‎permits, ‎on ‎the ‎Sabbath, ‎an ‎act ‎which ‎may ‎have ‎as ‎a ‎result ‎a ‎violation ‎of ‎the ‎Sabbath ‎law, ‎if ‎the ‎latter ‎is ‎not ‎intended) ‎admits ‎that ‎such ‎an ‎act ‎is ‎forbidden, ‎if ‎the ‎result ‎is ‎inevitable. ‎- ‎2) ‎to ‎sepmarate, ‎diwide. ‎Targ. ‎Hos. ‎II, ‎8 ‎(ed. ‎Lag. ‎Af.). ‎- ‎Pes. ‎111a ‎פסקיכהו ‎הרבים ‎רשות ‎(Rashb. ‎tפסקתינה) ‎the ‎public ‎road ‎divides ‎them ‎(the ‎two ‎palms);a. ‎e. ‎-- ‎Meg. ‎2b; ‎B. ‎Kam. ‎65b, ‎v. ‎infra. ‎Af. ‎-- ‎3) ‎to ‎be ‎interrupted; ‎to ‎cease. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XLIV, ‎12 ‎(h.textכלה). ‎Targ. ‎II ‎Esth. ‎III, ‎7. ‎Targ. ‎Deut. ‎V, ‎19; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎31; ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎XIX; ‎Yalk. ‎ib. ‎673 ‎(expl. ‎נעדר ‎לא, ‎Zeph. ‎III, ‎5) ‎פסקין ‎לא ‎they ‎never ‎fail. ‎M. ‎Kat. ‎4a ‎פסקי ‎דלא ‎מיא ‎water ‎which ‎never ‎fails. ‎Ib. ‎דפסקא ‎עבידא ‎it ‎often ‎fails. ‎Ib. ‎18b ‎מיק ‎דלא ‎קלא ‎a ‎continuous ‎rumor; ‎פ׳ ‎דלא ‎קלא ‎וכמה ‎how ‎long ‎must ‎a ‎rumor ‎last ‎to ‎be ‎called ‎a ‎continuous ‎rumor? ‎Ib. ‎ביני ‎ביני ‎פ ‎דלא ‎if ‎it ‎has ‎not ‎ceased ‎at ‎intervals. ‎Gitt. ‎69a ‎ליפסוק ‎. ‎. ‎דפסקי ‎היכי ‎כי ‎וכ׳ ‎as ‎this ‎water ‎ceases ‎to ‎run, ‎so ‎may ‎the ‎blood ‎of-- ‎stop ‎fowing. ‎Sabb. ‎30b ‎פומיה ‎פ׳ ‎לא, ‎v. ‎גירסא ‎I; ‎a. ‎fr. ‎--- ‎4) ‎to ‎apportion, ‎assign, ‎bargain, ‎agree, ‎subscribe. ‎Y. ‎Hor. ‎III, ‎48a ‎bot. ‎לקיבליה ‎פסיק ‎והוא ‎פ׳ ‎. ‎. ‎. ‎חמי ‎הוה ‎he ‎waited ‎to ‎see ‎how ‎much ‎the ‎whole ‎assembly ‎subscribed, ‎and ‎he ‎subscribed ‎an ‎amount ‎equal ‎to ‎the ‎entire ‎sub- ‎scription; ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎5 ‎וכ׳ ‎פסקין ‎הוון ‎כד ‎when ‎all ‎peole ‎had ‎subscribed, ‎he ‎&c. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎ליטרא ‎חד ‎פ׳ ‎subscribed ‎one ‎pound ‎of ‎gold. ‎Keth. ‎65a ‎מזוני ‎לי ‎פסוק ‎give ‎me ‎an ‎order ‎for ‎my ‎food; ‎לה ‎פ׳ ‎he ‎did ‎so. ‎Ib. ‎63a ‎וכ׳ ‎ליה ‎פסקו ‎they ‎made ‎arrangements ‎for ‎him ‎for ‎six ‎years ‎(to ‎remain ‎at ‎college). ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎34 ‎פרנה ‎פסקינן ‎אנן ‎we ‎shall ‎make ‎up ‎the ‎dowry ‎by ‎subscription ‎(v. ‎פסס); ‎Yalk. ‎ib. ‎665; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎5) ‎to ‎decide, ‎adfudge. ‎Targ. ‎IKings ‎XX, ‎40. ‎Targ. ‎Job ‎XXXVVIII, ‎10; ‎a. ‎e. ‎- ‎Succ. ‎29b, ‎a. ‎e. ‎ששנא ‎לא ‎ותני ‎פסיק ‎קא ‎וכ׳ ‎the ‎editor ‎of ‎the ‎Mishnah ‎decides ‎and ‎teaches; ‎i. ‎e. ‎speaks ‎absolutely, ‎drawing ‎no ‎distinction ‎whether ‎&c. ‎Gitt. ‎86b ‎ליה ‎פסיקא ‎לא ‎it ‎was ‎not ‎decided ‎with ‎him, ‎i. ‎e. ‎he ‎could ‎not ‎state ‎it ‎absolutely; ‎a. ‎fr. ‎-6) ‎to ‎close; ‎פ ‎סידרא ‎to ‎close ‎the ‎reading ‎fronm ‎the ‎Pentateuch, ‎read ‎the ‎Haffarah. ‎Yoma ‎8aa;a. ‎e., ‎v. ‎סדרא. ‎--) ‎(denom. ‎of ‎פסוקא) ‎to ‎recite ‎a ‎wverse, ‎v. ‎preced. ‎a. ‎פסוקא. ‎Aff. ‎אפשיק ‎1) ‎to ‎sever, ‎break, ‎burst. ‎Targ. ‎Nah. ‎I, ‎13; ‎a. ‎e. ‎- ‎2) ‎to ‎separate, ‎interpose, ‎divide ‎of. ‎Targ. ‎Hos. ‎II, ‎8; ‎a. ‎e. ‎- ‎Meg. ‎2b ‎וכ׳ ‎ואפסקיה ‎את ‎אתא ‎Ms. ‎M. ‎(ed. ‎ופסק, ‎ופסיק) ‎the ‎eth ‎(ואת, ‎Esth. ‎IX, ‎21) ‎comes ‎to ‎divide ‎the ‎sentence ‎(giving ‎it ‎the ‎meaning) ‎that ‎some ‎celebrate ‎the ‎fourteenth ‎and ‎others ‎the ‎firteenth ‎of ‎Adar. ‎B. ‎Kam. ‎65b ‎פסקיה ‎את ‎קרא ‎with ‎eth ‎(ואת, ‎Lev. ‎V, ‎25) ‎the ‎text ‎separates ‎the ‎clause ‎from ‎the ‎preceding, ‎opp. ‎ערביה ‎combines ‎it; ‎Yalk. ‎Lev. ‎479 ‎אפסקיה ‎את ‎eth ‎separates ‎it; ‎ib. ‎לאפסוקי ‎וכ׳ ‎ממון ‎בין ‎(not ‎לאפסוקיה) ‎to ‎draw ‎the ‎line ‎between ‎sacred ‎property ‎and ‎&c. ‎Sot. ‎38b ‎מפססקי ‎לא ‎. ‎. ‎. ‎אריכי ‎tall ‎persons ‎in ‎front ‎of ‎short ‎ones ‎do ‎not ‎form ‎a ‎par