A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פרח - פרטא

‎R. ‎s. ‎6, ‎beg. ‎וכ׳ ‎שכרו ‎הוא ‎לבן ‎פ׳ ‎this ‎is ‎a ‎White ‎Blossom, ‎the ‎wages ‎for ‎working ‎at ‎it ‎are ‎half ‎a ‎goldpiece. ‎Y. ‎Shebi. ‎VII, ‎beg. ‎37b; ‎Tosef. ‎ib. ‎V, ‎7לבין ‎פ׳ ‎ed. ‎Zuck. ‎(Var.פרחבלין, ‎פרחבינ׳, ‎פרחביל׳, ‎corr. ‎acc.). ‎-3) ‎youth. ‎-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Midd. ‎I, ‎8, ‎a. ‎fr. ‎כהונה ‎פרחי, ‎vv. ‎כהונה. ‎-) ‎young ‎chicken. ‎-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Keth. ‎59b ‎Ar. ‎(ed. ‎אפרוחים). ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎III, ‎42a ‎top ‎(expl. ‎בנות ‎סכות, ‎II ‎Kings ‎XVII, ‎30) ‎ופרחיה ‎תרנגולתא ‎a ‎hen ‎with ‎her ‎chickens.

פרח II, ‎פרחא, ‎פרחהפיר׳ ‎ch. ‎same, ‎1) ‎fower. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XXX, ‎37 ‎(v. ‎פרח ‎I). ‎[Targ. ‎Job ‎XX, ‎3, ‎v. ‎פוחא.]- ‎Esp. ‎eaper-blossom, ‎also ‎caper-tree. ‎Ber. ‎40b ‎(expl. ‎נצפה) ‎פרחה ‎(Ms. ‎F. ‎פירחא). ‎Ib. ‎36a ‎דפ׳ ‎אדעתא ‎for ‎the ‎sake ‎of ‎the ‎caper. ‎Ib.b, ‎v. ‎בושיתא; ‎a. ‎e. ‎- ‎Pl. ‎פרחי. ‎Pas. ‎11 ‎1b ‎דוחי ‎פ׳ ‎בי ‎טולי ‎(the ‎demons ‎dwelling ‎in) ‎the ‎shade ‎of ‎caper-trees ‎are ‎named ‎ruhe. ‎-- ‎2) ‎a ‎species ‎of ‎locusts. ‎Targ. ‎Joel ‎I, ‎4(h. ‎text ‎ילק). ‎- ‎3) ‎palpitation ‎of ‎the ‎heart. ‎Gitt. ‎69b. ‎-- ‎4) ‎יthat ‎which ‎is ‎blomn ‎of, ‎particle, ‎crumb. ‎-- ‎Pl. ‎רחייא. ‎Pes. ‎110a ‎bot. ‎(in ‎an ‎incantation) ‎פרח ‎פרחייכי ‎let ‎the ‎wind ‎carry ‎off ‎your ‎crumbs ‎(with ‎which ‎you ‎conjure; ‎v., ‎however, ‎Rashi ‎a. ‎l.).

פרחא ‎m. ‎(preced.)fast-running,flying. ‎Macc. ‎5a; ‎Yeb. ‎116a, ‎v. ‎גמלא ‎I. ‎-- ‎Pl. ‎פרחי. ‎Keth. ‎61a ‎ופ׳ ‎אורחי ‎guests ‎and ‎transient ‎visitors. ‎-- ‎Pem. ‎pl. ‎פרחיין. ‎Koh. ‎R. ‎to ‎IV, ‎6 ‎טבא ‎פ ‎מאה ‎מן ‎. ‎. ‎better ‎one ‎bird ‎tied ‎than ‎one ‎hundred ‎flying.

פרחבלין, ‎פרחביל׳, ‎פרחבינ׳, ‎v. ‎רחe.

פרחה, ‎v. ‎פרח ‎II.

פרחינון, ‎Y. ‎Meg. ‎II, ‎beg. ‎73a, ‎v. ‎פרפחינא.

פרחתא ‎f. ‎(פרה) ‎bird. ‎Targ. ‎Prov. ‎I, ‎17. ‎Ib. ‎XXVI, ‎2.

פרט ‎(b. ‎h.) ‎1) ‎to ‎split, ‎open. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎5 ‎(ref. ‎to ‎Am. ‎VI, ‎5) ‎וכ׳ ‎פיהם ‎פורטים ‎שהיו ‎they ‎opened ‎their ‎mouths ‎wide ‎with ‎cynical ‎speech. ‎Maasr. ‎II, ‎6 ‎אוכל, ‎פורם ‎he ‎splits ‎(the ‎pomegranate) ‎and ‎eats ‎(a ‎slice). ‎Ib. ‎III, ‎9. ‎-- ‎2) ‎(cmp. ‎ערף) ‎to ‎break ‎into ‎smal ‎change, ‎to ‎change ‎money. ‎Maas. ‎Sh. ‎II, ‎S, ‎sq. ‎וכ׳ ‎סלע ‎הפורט ‎he ‎who ‎breaks ‎(changes ‎at ‎the ‎banker's) ‎a ‎Sela ‎of ‎second-tithes ‎money. ‎B. ‎Bath. ‎8b ‎גבאי ‎וכ׳ ‎פורטין ‎. ‎. ‎. ‎צדקה ‎charity ‎treasurers ‎that ‎have ‎no ‎poor ‎among ‎whom ‎to ‎distribute, ‎may ‎exchange ‎tor ‎others ‎(at ‎a ‎fee ‎for ‎the ‎benefit ‎of ‎the ‎fund), ‎but ‎not ‎for ‎themselves. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎35 ‎וכ׳ ‎זהוב ‎פורט ‎אדם ‎יש ‎a ‎man ‎changes ‎one ‎gold ‎piece, ‎and ‎covers ‎with ‎it ‎many ‎expenses; ‎a. ‎fr. ‎- ‎3) ‎to ‎single ‎out, ‎specify. ‎Mekh. ‎Mishp., ‎s. ‎5 ‎עד ‎. ‎. ‎. ‎כאחת ‎שניהם ‎משמע ‎יחדו ‎הכתוב ‎לך ‎שיפרוט ‎the ‎Vav ‎conjunctive ‎may ‎mean ‎both ‎together ‎(and), ‎or ‎each ‎separately ‎(or), ‎unless ‎the ‎text ‎explicitly ‎states ‎togetherd ‎(as ‎Deut. ‎XXII, ‎10, ‎sq.); ‎Snh. ‎85b, ‎a. ‎e. ‎שיפרט ‎(Pi.). ‎Pes. ‎21b ‎שיפרוט ‎עד ‎. ‎.. ‎מקום ‎כל ‎וכ׳ ‎שפ׳ ‎כדרך ‎הכתוב ‎לך ‎wherever ‎the ‎Law ‎says, ‎ye ‎shall ‎not ‎eat ‎&c., ‎it ‎implies ‎the ‎prohibition ‎of ‎both ‎eating ‎and ‎using, ‎unless ‎the ‎text ‎explicitly ‎permits ‎the ‎use ‎as ‎it ‎does ‎with ‎reference ‎to ‎carcasses ‎(Deut. ‎XIV, ‎21). ‎Mekh. ‎Bo, ‎s. ‎5 ‎וכ׳ ‎ופרטו ‎פרסמו ‎(or ‎ופרטו ‎Pi.) ‎the ‎Scripture ‎publishes ‎and ‎specifies ‎him ‎(by ‎name); ‎a. ‎fr. ‎ANif. ‎נפדט ‎1) ‎to ‎be ‎split, ‎separated. ‎Peah ‎VII, ‎3 ‎לאר ‎נפל ‎ונ׳ ‎if ‎a ‎cluster ‎fell ‎to ‎the ‎ground ‎and ‎was ‎separated ‎into ‎single ‎grapes ‎(פרט); ‎Sifra ‎K'dosh., ‎Par. ‎1, ‎ch. ‎III. ‎-- ‎2) ‎to ‎be ‎specifed, ‎examined ‎singly. ‎Taan. ‎11a ‎. ‎. ‎פטירתו ‎בשעת ‎וכ׳ ‎לפניו ‎נפרטין ‎(not ‎נפטרין, ‎Ms. ‎M. ‎נכתבין) ‎when ‎man ‎departs ‎to ‎his ‎eternal ‎home, ‎all ‎his ‎deeds ‎are ‎called ‎up ‎before ‎him ‎one ‎by ‎one, ‎and ‎they ‎say ‎to ‎him ‎&c. ‎Pi. ‎פירט ‎to ‎divide, ‎specify ‎&c., ‎v. ‎supra. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎מפורט. ‎Tosef.Kel. ‎B. ‎Bath. ‎V, ‎10 ‎במ ‎ed. ‎Zuck. ‎(Var. ‎במפורש) ‎that ‎part ‎which ‎is ‎torn ‎off ‎(and ‎attached ‎only ‎at ‎one ‎point; ‎prob. ‎to ‎beread; ‎במפורם, ‎v. ‎פפרם). ‎--[Pesik. ‎R. ‎s. ‎2324מפרטתו, ‎read; ‎מסטרתו, ‎v. ‎סטר.]

פרט ‎ch. ‎same, ‎1) ‎to ‎break, ‎divide. ‎Ned. ‎91b ‎וכ׳ ‎פרטיה, ‎v. ‎הוצא ‎I ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פריט; ‎f ‎פריטא; ‎pl. ‎פריטין; ‎פריטן. ‎B. ‎Kam. ‎117a ‎bot. ‎וכ׳ ‎שפוותיה ‎דפריטן ‎Ms. ‎R. ‎a. ‎Ar. ‎(Ms. ‎M. ‎דפריט׳; ‎ed. ‎Sonc. ‎דפריטה; ‎ed. ‎דפרטיה, ‎corr. ‎acc.) ‎he ‎saw ‎that ‎his ‎(R. ‎Kahana's) ‎lips ‎were ‎parted, ‎and ‎thought ‎he ‎was ‎laughing ‎at ‎him. ‎- ‎2) ‎to ‎specify. ‎M. ‎Kat. ‎16a ‎דפרטינן ‎וכ׳ ‎חטאיה ‎that ‎we ‎must ‎specify ‎his ‎offence ‎in ‎a ‎public ‎proclamation. ‎- ‎3) ‎to ‎belitile, ‎talk ‎againt, ‎sneer ‎at. ‎Lam. ‎R. ‎to ‎II, ‎10 ‎Ar., ‎v. ‎פרת.

פרט ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎preced.) ‎single ‎grapes, ‎esp. ‎peret, ‎grapes ‎fallen ‎off ‎during ‎cutting, ‎poor ‎man's ‎share ‎(Lev. ‎XIX, ‎10). ‎Sifra ‎K'dosh., ‎Par. ‎1, ‎ch. ‎III; ‎Peah ‎VII, ‎3 ‎הנושר ‎פ׳ ‎איזהו ‎וכ׳ ‎pere ‎is ‎that ‎which ‎drops ‎&c. ‎Ib. ‎VI, ‎5 ‎פ ‎גרגרים ‎שני ‎וכ׳ ‎ttwo ‎berries ‎fallen ‎at ‎a ‎time ‎are ‎pere ‎(belong ‎to ‎the ‎poor), ‎three ‎are ‎not ‎pere ‎(may ‎be ‎picked ‎up ‎by ‎the ‎owner); ‎a. ‎fr.

פרט ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Lev. ‎XIX, ‎10. ‎6

פרט ‎m. ‎(preced. ‎wds.) ‎1) ‎that ‎which ‎is ‎singled ‎out, ‎specification, ‎explicit ‎statement, ‎opp. ‎כלל. ‎Sifra ‎introd., ‎v. ‎בלל ‎B. ‎Kam. ‎54b ‎(ref ‎to ‎Deut. ‎V, ‎14) ‎בעלי ‎מפורש ‎הפ׳ ‎מה ‎וכ׳ ‎חיים ‎as ‎the ‎explicit ‎specification ‎(thy ‎ox ‎and ‎thy ‎ass) ‎mentions ‎animated ‎beings, ‎so ‎the ‎general ‎expression ‎(and ‎all ‎thy ‎b'hemah) ‎refers ‎to ‎all ‎kinds ‎of ‎animals ‎(including ‎birds). ‎B. ‎Bath. ‎123a ‎בפרטן ‎in ‎the ‎detailed ‎account ‎of ‎them, ‎v. ‎כלל. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎94 ‎(ref. ‎to ‎I0Chr. ‎XXV, ‎3) ‎ובכללן ‎בפ׳ ‎חמשה ‎ששה ‎in ‎the ‎specification ‎there ‎are ‎five ‎(sons ‎of ‎Jeduthun), ‎and ‎in ‎the ‎summing ‎up ‎it ‎says ‎'six'; ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎XXXII ‎ששה ‎ובכלל ‎חמשה ‎בפרטים; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎פרטות, ‎פרטים. ‎Sot. ‎37b ‎מועד ‎באוהל ‎ופ׳ ‎. ‎.. ‎כללות ‎general ‎principles ‎were ‎proclaimed ‎at ‎Sinai, ‎and ‎detailed ‎laws ‎in ‎the ‎Tabernacle; ‎Hag. ‎6a ‎sq. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎32, ‎beg. ‎Midr. ‎Sam. ‎. ‎c.; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎פ ‎aל ‎[this ‎is ‎especially ‎mentioned ‎as ‎against], ‎to ‎the ‎ex- ‎clusion ‎of. ‎Arakh. ‎30b; ‎Snh. ‎86a, ‎v. ‎מצא. ‎B. ‎Kam. ‎64b ‎פ׳ ‎עצמו ‎את ‎למרשיע ‎this ‎excludes ‎(exempts ‎from ‎the ‎fine) ‎him ‎who ‎accuses ‎himself; ‎a. ‎v. ‎fr.

פרטא I ‎ch. ‎same. ‎B. ‎Kam. ‎54b ‎חד ‎רחמנא ‎נכתוב ‎כaא ‎פ׳ ‎if ‎this ‎were ‎so, ‎the ‎text ‎(Deut. ‎V, ‎14) ‎ought ‎to ‎have ‎stated ‎only ‎one ‎specified ‎object ‎(either ‎ox ‎or ‎ass); ‎ib. ‎63a ‎(ref. ‎to ‎Ex. ‎XXII, ‎8); ‎a. ‎fr. ‎- ‎P. ‎פרטי. ‎Ib. ‎פ׳ ‎להבי ‎. ‎... ‎נכתוב ‎האי ‎גבי ‎the ‎text ‎ought ‎to ‎have ‎made ‎these ‎specifications ‎(money ‎or ‎vessels', ‎Ex. ‎XXII, ‎6) ‎in ‎connection ‎with ‎this ‎(verse ‎8). ‎Ib. ‎לי ‎למה ‎פ׳ ‎הני ‎כל ‎what ‎are ‎all ‎these ‎specif- ‎cations ‎for(what ‎do ‎they ‎exclude) ‎Huill. ‎66a ‎בכללי ‎. ‎. ‎. ‎תנא ‎וכ׳ ‎גוונא ‎האי ‎כי ‎ופ׳ ‎generalizations ‎and ‎specifications ‎of ‎such ‎a ‎nature ‎the ‎Tanna ‎. ‎makes ‎use ‎of ‎for ‎interpre- ‎tation; ‎B. ‎Kam. ‎64a; ‎a. ‎fr.

פרטא II ‎pr. ‎n. ‎m. ‎P'rata, ‎father ‎of ‎R. ‎Eleazar. ‎Gitt. ‎III, ‎4. ‎Ab. ‎Zar. ‎17b; ‎a. ‎e. ‎- ‎[Lev. ‎R. ‎s. ‎23 ‎פ׳ ‎בן ‎לוי, ‎v. ‎פלטא.]