A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פרצומא - פרק

‎in ‎and ‎out ‎by ‎it. ‎Succ. ‎26a ‎לבנב ‎קוראה ‎פ׳ ‎a ‎breach ‎(oc- ‎casion) ‎invites ‎the ‎thief. ‎Tanh. ‎Vayishl. ‎5 ‎פ׳ ‎נותנין ‎אין ‎וכ׳ ‎הכשור ‎לפני ‎we ‎must ‎not ‎leave ‎an ‎opening ‎(offer ‎ae. ‎temptation) ‎to ‎an ‎honest ‎man, ‎how ‎much ‎less ‎to ‎a ‎thief. ‎Y. ‎Gitt. ‎III, ‎45a ‎וכ׳ ‎אהת ‎פ׳ ‎שם ‎היתה ‎if ‎there ‎was ‎a ‎single ‎gap ‎(for ‎the ‎besieged ‎to ‎escape), ‎it ‎saves ‎all ‎(justifies ‎the ‎presumption ‎that ‎they ‎are ‎alive). ‎Peah ‎VII, ‎1 ‎בצד ‎פ׳ ‎(Y. ‎ed. ‎הפרוצה) ‎by ‎the ‎gap ‎(entrance) ‎in ‎the ‎fence; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Trnsf. ‎nroad, ‎calamity. ‎Tanh. ‎Bal. ‎13 ‎גדולה ‎פ׳ ‎יש ‎מזו ‎is ‎there ‎a ‎greater ‎calamity ‎than ‎this ‎(the ‎death ‎of ‎Moses) ‎Yalk. ‎Ps. ‎888 ‎(ref. ‎to ‎פרן, ‎Ps. ‎CXLIV, ‎14) ‎של ‎פ׳ ‎פירענות ‎the ‎calamity ‎of ‎divine ‎visitation ‎(pestilence, ‎with ‎ref. ‎to ‎Ps. ‎CVI, ‎29 ‎ותפרן); ‎גלות ‎של ‎פ׳ ‎the ‎calamity ‎of ‎exile; ‎Ruth ‎R. ‎introd. ‎מגפה ‎של ‎פ׳; ‎גלות ‎של ‎פרן. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎34, ‎end ‎(ref. ‎to ‎Is. ‎LVIII, ‎12) ‎וכ׳ ‎לגודרה ‎היה ‎עלי ‎הזאת ‎הפ׳ ‎tthe ‎Lord ‎says, ‎it ‎was ‎for ‎me ‎to ‎repair ‎that ‎breach ‎(to ‎remedy ‎the ‎evil ‎of ‎poverty), ‎and ‎thou ‎rosest ‎to ‎repair ‎it ‎(by ‎charity); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎lawlessness, ‎licentiousness, ‎demoralieation. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎26 ‎פ׳ ‎אינה ‎. ‎. ‎. ‎שאינה ‎פ׳ ‎כל ‎demoralization ‎which ‎does ‎not ‎proceed ‎from ‎the ‎leaders, ‎is ‎no ‎real ‎demoraliza- ‎tion; ‎a ‎e. ‎- ‎Pl. ‎פרצות. ‎Pes. ‎56a, ‎v. ‎פרן. ‎Midd. ‎II, ‎3 ‎ששלש ‎וכ׳ ‎שפרצום ‎בו ‎היו ‎פ׳ ‎עשרה ‎there ‎were ‎thirteen ‎breaches ‎in ‎the ‎Temple ‎palisades ‎(סורג) ‎made ‎by ‎the ‎Greek ‎kings; ‎Y. ‎Shek. ‎VI, ‎50a ‎top. ‎Ber. ‎19a ‎וכ׳ ‎ופרצות ‎פרצותיו, ‎v. ‎גדר. ‎B. ‎Bath. ‎91b ‎(ref. ‎to ‎גדרה, ‎IChr. ‎IV, ‎23) ‎שגדרו ‎סנהדדין ‎זו ‎וכ׳ ‎פרצותיהן ‎this ‎refers ‎to ‎the ‎Sanhedrin ‎that ‎healed ‎the ‎breaches ‎of ‎Israel. ‎Yalk. ‎Ez. ‎352; ‎Ruth ‎R. ‎introd. ‎שאלו ‎וכ׳ ‎בפ׳ ‎עליתם ‎if ‎you ‎had ‎stood ‎in ‎the ‎breaches ‎as ‎Moses ‎did ‎&c.; ‎a. ‎fr. ‎-[Num. ‎R. ‎s. ‎20 ‎פרצים ‎שיש, ‎v. ‎3-[.פרן) ‎sect. ‎- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Ab. ‎d'lRt. ‎N. ‎ch. ‎V ‎פ ‎שתי ‎מהם ‎ונפרצו ‎and ‎two ‎sects ‎proceeded ‎from ‎them. ‎-- ‎4) ‎spreadting, ‎ncrease. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎73, ‎a. ‎e., ‎v. ‎פר״.

פרצומא, ‎v. ‎פורצמא.

פרצוף ‎m. ‎(an ‎adapt. ‎of ‎~~~(n~~, ‎as ‎ifit ‎were ‎אף ‎פרץ) ‎face, ‎visage, ‎front. ‎Yeb. ‎XVI, ‎3 ‎פנים ‎פ׳ ‎the ‎full ‎face, ‎v. ‎חוטם. ‎1b. ‎120a ‎פדחת ‎ולא ‎פנים ‎פ ‎if ‎the ‎face ‎is ‎left, ‎but ‎without ‎the ‎forehead. ‎Erub. ‎18a, ‎v. ‎דיסרוסוף. ‎Ber. ‎61a ‎(ref. ‎to ‎הצלעע, ‎Gen. ‎II, ‎22) ‎פ׳ ‎אמר ‎חד ‎one ‎says, ‎it ‎means ‎one ‎of ‎the ‎two ‎faces ‎of ‎Adam ‎(v. ‎דיפרוסוף). ‎Snh. ‎103b ‎וכ׳ ‎אחד ‎פ׳ ‎. ‎. ‎. ‎בתחלה ‎first ‎he ‎made ‎it ‎(the ‎idol) ‎with ‎one ‎face, ‎and ‎afterwards ‎with ‎four. ‎Yoma ‎72b ‎וכ׳ ‎אחד ‎פ׳ ‎רוקם ‎by ‎rokem ‎(Ex. ‎XXVIII, ‎39) ‎needlework ‎is ‎meant ‎and ‎theretore ‎one ‎front ‎(design ‎otn. ‎one ‎side), ‎by ‎hoshebh ‎(ib. ‎15) ‎embroidery ‎is ‎meant ‎and ‎therefore ‎two ‎fronts ‎(designs ‎on ‎both ‎sides); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl.. ‎פרצופים, ‎פרצופין, ‎פרצופות. ‎Ib. ‎פ׳ ‎שני; ‎Tosef. ‎Shek. ‎III, ‎14 ‎פ׳ ‎שתי ‎(fem.). ‎Ab. ‎Zar. ‎42b ‎וכ׳ ‎מותרין ‎הפ׳ ‎כל ‎you ‎are ‎permitted ‎to ‎sculpture ‎all ‎faces ‎except ‎the ‎human ‎face. ‎Ib. ‎12a ‎וכ׳ ‎מים ‎המקלחין ‎פ׳ ‎sculptures ‎of ‎human ‎faces ‎which ‎throw ‎forth ‎water ‎in ‎the ‎large ‎cities ‎(fountains). ‎Y. ‎ib. ‎III, ‎42c ‎bot. ‎בפרסופות ‎חותמין ‎היו ‎used ‎seals ‎on ‎which ‎human ‎faces ‎were ‎engraven. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎בירושלם ‎היו ‎פרס׳ ‎כל ‎all ‎kinds ‎of ‎statuary ‎existed ‎in ‎Jerusalem ‎except ‎human ‎faces. ‎Y. ‎Snh. ‎IV, ‎22b ‎bot. ‎פרצופותיהן ‎שינה ‎the ‎Loird ‎made ‎the ‎faces ‎of ‎men ‎to ‎differ ‎from ‎one ‎another; ‎a. ‎fr.

פרצופא ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Ps ‎XXXIV, ‎17. ‎Ib. ‎XVII, ‎I5; ‎a. ‎e. ‎-- ‎B. ‎Mets. ‎86a ‎וכ׳ ‎סדצופיה ‎הדר ‎his ‎face ‎was ‎turned ‎backward ‎(by ‎demons); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎פרצופין, ‎פרצופי. ‎Targ. ‎Ps. ‎LXXIII, ‎7 ‎(ed. ‎Wil. ‎sing.) ‎Targ. ‎Prov. ‎XXVII, ‎19.

פרצטקין, ‎v. ‎פריסתקא.

פרצידא, ‎פרצדא ‎m. ‎(v. ‎פצידא; ‎inserted) ‎1) ‎cut, ‎trench, ‎v. ‎פצידא. ‎-- ‎2) ‎(cmp. ‎פורצנא) ‎kernel, ‎stone. ‎Taan. ‎4a ‎קלא ‎דתותי ‎פ׳ ‎the ‎kkernel ‎under ‎a ‎clod. ‎Ib. ‎צורבא ‎האי ‎וכ׳ ‎לפ׳ ‎. ‎. ‎. ‎a ‎young ‎scholar ‎is ‎like ‎the ‎kernel ‎&c. ‎(v. ‎בט), ‎i. ‎e. ‎when ‎his ‎reputation ‎begins ‎to ‎spread, ‎it ‎spreads ‎wider ‎and ‎wider. ‎-- ‎Pl. ‎פרצידיא, ‎פרצידי. ‎B. ‎Mets. ‎84a ‎דרומנא ‎פ׳ ‎וכ׳ ‎the ‎seeds ‎of ‎a ‎red ‎pomegranate. ‎Sabb. ‎21a ‎מפרצידוהי ‎וכ׳ ‎from ‎its ‎kernels ‎they ‎produce ‎oil.

פרק ‎(b. ‎h.) ‎to ‎break, ‎separate; ‎to ‎untie, ‎loosen; ‎to ‎unload. ‎Sabb. ‎138a ‎לפורקו ‎ומותר ‎. ‎. ‎. ‎וילון ‎it ‎is ‎permitted ‎(on ‎the ‎Sabbath) ‎to ‎stretch ‎a ‎curtain ‎and ‎also ‎to ‎untie ‎(remove) ‎it. ‎Ib.b ‎top. ‎Y. ‎Shebi. ‎III, ‎beg. ‎34c ‎וכ׳ ‎יפרוק ‎לא, ‎v. ‎משפלת. ‎[Ib. ‎יפריק ‎לא ‎Hif.,v. ‎infra.] ‎Cant. ‎R. ‎to ‎I, ‎5 ‎טוענת ‎ופורקתhe ‎loads(becomes ‎pregnant) ‎and ‎unloads(delivers); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Trnsf. ‎to ‎redeeom, ‎deliver. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎44 ‎פורקן ‎אאני ‎I ‎shall ‎redeem ‎them; ‎a. ‎e. ‎-- ‎עול ‎פ׳ ‎to ‎untie ‎the ‎yoke, ‎cast ‎off ‎an ‎obligation. ‎Ab. ‎III, ‎5, ‎v. ‎עול. ‎Tosef. ‎Sot. ‎XI ‎V, ‎4 ‎וכ׳ ‎עול ‎מהם ‎פרקו ‎they ‎cast ‎off ‎the ‎heavenly ‎yoke, ‎and ‎made ‎flesh ‎and ‎blood ‎rule ‎over ‎them; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Tanh. ‎Buck. ‎25 ‎יראה ‎פורקין ‎אינן ‎they ‎do ‎not ‎cast ‎off ‎the ‎fear ‎(of ‎having ‎lost ‎the ‎divine ‎grace ‎through ‎their ‎sins); ‎Yalk. ‎Num. ‎765 ‎מהם ‎יראה ‎פורקין ‎אין; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎19 ‎ביראה ‎פורקים ‎אין ‎(corr. ‎acc.). ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פרוק; ‎f. ‎פריבבבה; ‎pl. ‎פרוקים, ‎פרוקות;פרוקי. ‎Y. ‎B. ‎Kam. ‎III, ‎3a ‎וכ׳ ‎טעון ‎ואחד ‎פ׳ ‎אחד ‎if ‎(on ‎meeting ‎on ‎the ‎road) ‎one ‎animal ‎is ‎without ‎a ‎load, ‎and ‎the ‎other ‎is ‎laden, ‎the ‎unladen ‎must ‎make ‎room ‎for ‎the ‎laden; ‎היו ‎פ׳ ‎. ‎. ‎שניהן ‎if ‎both ‎are ‎laden ‎or ‎both ‎unladen. ‎Ib. ‎נשתיהן ‎פ׳ ‎if ‎both ‎wagons ‎are ‎without ‎a ‎load; ‎a. ‎fr. ‎-Esp. ‎to ‎help ‎to ‎unload ‎an ‎aniomal ‎broken ‎down ‎under ‎its ‎burden ‎(Ex. ‎XXIII, ‎5). ‎B. ‎Mets. ‎II, ‎10 ‎לפרוק ‎. ‎. ‎.מצוה, ‎v. ‎טען ‎II. ‎Ib. ‎אם ‎סרוק ‎לפרוק ‎רצונך ‎if ‎thou ‎desirest ‎to ‎unload, ‎do ‎so ‎(without ‎my ‎assistance); ‎a. ‎fr. ‎Pi. ‎פירק ‎to ‎sever, ‎strip; ‎to ‎take ‎of, ‎release; ‎to ‎take ‎apart. ‎Shebi. ‎II, ‎2 ‎מפרקין ‎you ‎may ‎release ‎(trees ‎in ‎the ‎Sabbatical ‎year); ‎Y. ‎ib. ‎33d ‎top ‎בעלין ‎מפ׳ ‎'release ‎refers ‎to ‎(a ‎too ‎luxuriant ‎growth ‎of) ‎leaves. ‎Ikts. ‎II, ‎5 ‎התחיל ‎לפרק ‎when ‎he ‎has ‎begun ‎to ‎strip ‎(vegetables). ‎Tosef. ‎ib. ‎II, ‎13 ‎באגוזים ‎לפרק ‎התחיל ‎when ‎he ‎has ‎begun ‎to ‎strip ‎nuts ‎(of ‎their ‎burrs). ‎Sabb. ‎88a ‎ופירקום ‎. ‎. ‎. ‎ירדו ‎one ‎hundred ‎and ‎twenty ‎myriads ‎of ‎angels ‎of ‎destruction ‎came ‎down ‎and ‎took ‎them ‎(the ‎crowns) ‎off ‎their ‎heads. ‎Ib. ‎פרקו ‎. ‎. ‎בחורב ‎(Rashi ‎פידקו) ‎at ‎Horeb ‎they ‎loaded ‎(angels ‎put ‎crowns ‎on ‎their ‎heads), ‎and ‎at ‎Horeb ‎they ‎unloaded ‎(angels ‎took ‎their ‎crowns ‎off). ‎Men. ‎8a; ‎9b ‎עד ‎פרקה ‎שלא ‎before ‎he ‎took ‎it ‎(the ‎pile ‎of ‎the ‎show ‎bread) ‎apart. ‎Y. ‎Yoma ‎, ‎38a ‎top ‎ומפרקו ‎מעמידו ‎put ‎it ‎(the ‎Taber- ‎nacle) ‎up ‎and ‎broke ‎it ‎up ‎again; ‎פירקו ‎ולא ‎העמידו ‎put ‎it ‎up ‎and ‎did ‎not ‎break ‎it ‎up ‎again; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎13, ‎beg.; ‎Sifra ‎Tsav, ‎Milluim, ‎Par. ‎1 ‎end. ‎- ‎Y. ‎M. ‎Kat. ‎I, ‎80b ‎bot. ‎וכ׳ ‎המנעול ‎את ‎מפרקין ‎you ‎may ‎take ‎the ‎shoe ‎off ‎the ‎block. ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎III, ‎43b, ‎v. ‎פצים; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Sabb. ‎95a ‎חייב ‎חולב ‎מפרק ‎משום ‎one ‎milking ‎(on ‎the ‎Sabbath) ‎is ‎guilty ‎of ‎an ‎act. ‎resembling ‎unloading; ‎Keth. ‎60a ‎יד ‎כלאחר ‎מפרק ‎יונק ‎releas- ‎ing ‎the ‎cow ‎by ‎sucking ‎is ‎unloading ‎in ‎an ‎unusual ‎way ‎(V.