A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פשפישון - פשר

‎Lev. ‎XIX, ‎20 ‎(h. ‎text ‎בקרת). ‎-- ‎2) ‎thot ‎which ‎has ‎been, ‎or ‎is ‎to ‎be ‎searched ‎out, ‎depth, ‎recess. ‎Targ..Job ‎VIII, ‎8 ‎(h. ‎text ‎חקר). ‎1b. ‎XXXVIII, ‎16; ‎a. ‎e. ‎- ‎Pl. ‎פשפושין, ‎י׳. ‎Targ. ‎Ps. ‎X0V, ‎4.

פשפישין, ‎v. ‎פשפש. ‎פשפש, ‎פי ‎Ito ‎split, ‎enter ‎into, ‎cmp. ‎בדק) ‎to ‎eramine, ‎investigate. ‎Sifre ‎Deut. ‎306 ‎(ref. ‎to ‎Deut. ‎XXXII, ‎2) ‎מה ‎וכ׳ ‎בהם ‎ומפשפשין ‎. ‎.. ‎שעירים ‎as ‎the ‎rains ‎come ‎down ‎upon ‎the ‎plants ‎and ‎cleanse ‎and ‎permeate ‎them ‎&c.; ‎הוי ‎כן ‎וכ׳ ‎מפשפש ‎so ‎do ‎thou ‎enter ‎into ‎the ‎words ‎of ‎the ‎Law ‎&c.; ‎Yalk. ‎ib. ‎942. ‎Ber. ‎5a ‎במעשיו ‎יפשפש ‎. ‎. ‎. ‎אדם ‎רואה ‎אם ‎if ‎man ‎sees ‎that ‎troubles ‎are ‎coming ‎upon ‎him, ‎let ‎him ‎in-- ‎vestigate ‎his ‎conduct; ‎וכ׳ ‎מצא ‎ולא ‎פ׳ ‎אם ‎if ‎he ‎has ‎in- ‎vestigated ‎and ‎can ‎find ‎nothing ‎(wrong) ‎&c. ‎Erub. ‎13b, ‎v. ‎משמש. ‎Y. ‎Keth. ‎I, ‎25a ‎bot. ‎וכ׳ ‎ומצא ‎בשפי ‎אם ‎if ‎it ‎be ‎a ‎case ‎when ‎he ‎searched ‎and ‎found ‎(tokens ‎of ‎virginity) ‎&c. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎25 ‎שטרותיו ‎מפשפש ‎ודם ‎בשר ‎a ‎human ‎being ‎examines ‎his ‎papers. ‎Tanh. ‎Rtuck. ‎6 ‎ופשפשתי ‎ושאלתי ‎חקרתי ‎Iearched ‎and ‎inquired ‎and ‎investigated. ‎Tosef. ‎Shek. ‎II, ‎1מפשפשין ‎וכ׳ ‎בו ‎they ‎searched ‎him ‎on ‎entering ‎(the ‎treasury) ‎and ‎on ‎leaving. ‎Tosef. ‎Yeb. ‎XIV, ‎8 ‎העיר ‎באותה ‎מפשפשין ‎in- ‎vestigation ‎is ‎held ‎in ‎that ‎town. ‎Tosef. ‎Neg. ‎VI, ‎7 ‎צא ‎וכ׳ ‎בעצמך ‎ופשפש ‎go ‎and ‎examine ‎thyself ‎(thy ‎conduct) ‎and ‎do ‎repentance; ‎a. ‎e. ‎פשפש ‎h.same. ‎Targ ‎Y. ‎Gen. ‎XXXI, ‎34 ‎(h. ‎textמשש). ‎Ib. ‎35 ‎(h. ‎text ‎חפש). ‎Targ. ‎Ps. ‎CXXXIX, ‎1 ‎(h. ‎text ‎חקר); ‎a. ‎fr. ‎-Lev. ‎R. ‎s. ‎22 ‎ופשפשוניה ‎אזלין ‎they ‎went ‎and ‎searched ‎him; ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎10. ‎Ib. ‎s. ‎49 ‎דינא ‎פשפש ‎זיל ‎go ‎and ‎in- ‎vestigate ‎the ‎case. ‎Lam. ‎R. ‎to ‎I, ‎2 ‎(ref. ‎to ‎Ps. ‎LXXVII, ‎7) ‎בעובדי ‎ומפשפש ‎. ‎. ‎. ‎אנא ‎משתעי ‎I ‎speak ‎to ‎my ‎heart ‎and ‎investigate ‎my ‎doings; ‎a. ‎fr.

פשפש II ‎(cmp. ‎preced. ‎a. ‎פשר) ‎[to ‎divide, ‎spread,] ‎to ‎dissolve. ‎Yalk. ‎Lam. ‎1000 ‎ונופלין ‎מפשסשין ‎היו ‎they ‎melted ‎and ‎fell ‎apart. ‎פשפש ‎II ‎(transpos. ‎of ‎שפשף) ‎to ‎rub ‎against, ‎let ‎glide ‎down. ‎Sabb. ‎154b ‎וכ׳ ‎ליה ‎דקמפשפש ‎Ms. ‎M. ‎(ed. ‎דקא ‎משפשף) ‎he ‎let ‎his ‎son ‎glide ‎down ‎the ‎back ‎of ‎an ‎ass ‎(to ‎amuse ‎him). ‎שששפשe, ‎ר׳e ‎Ic. ‎(פשפש ‎D ‎ouick. ‎mido. ‎, ‎7 ‎שהיה ‎זה ‎וכ׳ ‎לו ‎היה ‎קטן ‎פ׳ ‎לעזרה ‎פתוח ‎the ‎gate ‎which ‎opened ‎in- ‎to ‎the ‎court ‎had ‎a ‎small ‎wicket ‎by ‎which ‎they ‎entered ‎to ‎patrol ‎&c. ‎Tam. ‎I, ‎3. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎42 ‎וכ׳ ‎מתחת ‎פ׳ ‎. ‎. ‎פתח ‎the ‎Lord ‎opened ‎unto ‎him ‎a ‎wicket ‎under ‎his ‎throne ‎of ‎glory. ‎Num. ‎R. ‎s. ‎13; ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎5 ‎וכ׳ ‎ושילח ‎בפ׳ ‎נכנס ‎he ‎entered ‎the ‎palace ‎through ‎a ‎wicket, ‎and ‎sent ‎his ‎crier ‎forth ‎saying, ‎the ‎king ‎hhas ‎entered ‎the ‎palace. ‎Gitt. ‎54b ‎(in ‎Chald. ‎dict.) ‎בפ׳ ‎דחזיניה ‎ודילמא ‎perhaps ‎one ‎saw ‎him ‎(the ‎high ‎priest) ‎through ‎the ‎wicket; ‎a. ‎e. ‎- ‎Pl. ‎פשפשין, ‎פי׳. ‎Shek. ‎VI, ‎3. ‎Zeb. ‎56a; ‎55b ‎וכ׳ ‎היו ‎פ׳ ‎שני ‎(Ms. ‎R. ‎2 ‎פשופשין, ‎Ms. ‎K. ‎גשיפשין, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎80) ‎two ‎wickets, ‎eight ‎handbreadths ‎high, ‎were ‎in ‎the ‎Temple ‎chamber ‎for ‎the ‎knives;Tosef. ‎ib. ‎VII,i1פסיפסי ‎ed. ‎Zuck. ‎(Vaar ‎פסיפיסי, ‎ccorr. ‎acc.). ‎Zeb. ‎l. ‎c. ‎שאני ‎פישפישין ‎it ‎was ‎different ‎as ‎regards ‎the ‎height ‎of ‎wickets. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎1; ‎Yalk. ‎ib. ‎2 ‎הוא ‎היאך ‎פ׳ ‎. ‎חדרים ‎עושה ‎how ‎to ‎arrange ‎the ‎chambers, ‎how ‎to ‎arrange ‎the ‎wickets ‎(doors ‎between ‎the ‎rooms).

פשפש II ‎m. ‎(פשפש ‎I, ‎cmp. ‎בקא) ‎[searcher,] ‎bed-bug. ‎Ter. ‎VIII, ‎2. ‎Nidd. ‎58b. ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎13c ‎bot., ‎v. ‎עלוקה.

פשפש III ‎m. ‎(פשפש ‎II) ‎melting, ‎dissolving. ‎Yalk. ‎Lam. ‎1000 ‎(ref. ‎to ‎למס, ‎Lam. ‎I, ‎1) ‎לשון ‎אלא ‎מס ‎לשון ‎אין ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎mas ‎means ‎melting, ‎as ‎we ‎read ‎(Ex. ‎XVI, ‎21) ‎&c.

*פשפש ‎m., ‎pl. ‎פשפשין, ‎v. ‎פסיפס.

פשר ‎[to ‎divide, ‎to ‎spread,] ‎1) ‎to ‎melt, ‎dissolve. ‎Mekh. ‎B'shall., ‎Vayass ‎a, ‎s. ‎4 ‎(expl. ‎ונמס, ‎Ex. ‎XVI, ‎21 ‎, ‎cmp. ‎פשפש ‎III) ‎וכ׳ ‎והולך ‎פושר ‎היה ‎. ‎. ‎. ‎כיון ‎when ‎the ‎sun ‎shone ‎upon ‎it ‎(the ‎manna), ‎it ‎melted ‎and ‎formed ‎rivulets ‎which ‎ran ‎&c. ‎- ‎2) ‎to ‎be ‎stale, ‎tepid. ‎Tanh. ‎Vayesheb ‎4 ‎פשור ‎כוס ‎(prob. ‎to ‎be ‎read ‎פושר) ‎a ‎cup ‎of ‎wine ‎mixed ‎with ‎stale ‎water. ‎Sifra ‎M'tsor ‎a, ‎ch. ‎I ‎פושרים ‎מים ‎stale ‎water ‎(from ‎pools), ‎opp. ‎חיים ‎מים. ‎Par. ‎VIII, ‎6 ‎(מים) ‎והמושרים ‎המליחים ‎salty ‎water ‎and ‎pool ‎waterr. ‎- ‎In ‎geu. ‎פושרים, ‎פפושרין ‎(sub. ‎מים) ‎tepid ‎liguids. ‎Y. ‎Sabb. ‎XX, ‎17c ‎bot., ‎opp. ‎צונין. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎86 ‎when ‎his ‎master ‎said ‎to ‎him ‎פ׳ ‎והיו ‎פ׳ ‎מזוג ‎mix ‎the ‎wine ‎with ‎tepid ‎water, ‎it ‎was ‎tepid, ‎opp. ‎רותחין. ‎Ber. ‎16b; ‎Y. ‎b. ‎II, ‎5b ‎bot.; ‎v. ‎כיה. ‎Y. ‎Nidd. ‎II, ‎beg. ‎50a; ‎a. ‎fr. ‎- ‎[Y. ‎Keth. ‎X, ‎end, ‎34a, ‎v. ‎Pi. ‎-- ‎Yalk. ‎Gen. ‎38 ‎ופשרתי, ‎v. ‎Nithpa.. ‎Hif. ‎הפשיר ‎1) ‎to ‎make ‎tepid; ‎to ‎temper, ‎cool. ‎Sabb. ‎40b ‎שעליו ‎מים ‎שמפשיר ‎מפני ‎because ‎(by ‎standing ‎against ‎the ‎fire ‎after ‎a ‎cold ‎bath) ‎he ‎tempers ‎(warms) ‎the ‎water ‎on ‎his ‎body. ‎Ib. ‎III, ‎5 ‎(41a, ‎sq.) ‎להפשירן ‎כדי ‎enough ‎to ‎temper ‎the ‎cold ‎water, ‎opp. ‎שיחמו ‎בשביל ‎to ‎get ‎hot. ‎Y. ‎ib. ‎III, ‎6b ‎top ‎שולטת ‎שהיד ‎במקום ‎להפשיר ‎מותר ‎you ‎may ‎temper ‎(cold ‎water, ‎on ‎the ‎Sabbath) ‎by ‎contact ‎with ‎a ‎temperature ‎which ‎the ‎hand ‎can ‎endure. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎26 ‎(ref. ‎to ‎Ez. ‎X, ‎7) ‎וכ׳ ‎ונתנן ‎הפשירן ‎he ‎lowered ‎the ‎temperature ‎of ‎the ‎coals ‎and ‎handed ‎them ‎to ‎him; ‎Yalk. ‎Kings ‎220; ‎Tanh. ‎Emor ‎3; ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎XXIV ‎(Yoma ‎77a ‎נצטננו). ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎12 ‎(ref. ‎to ‎קרך, ‎Deut. ‎XXV, ‎18) ‎הפשירך ‎קירך ‎אשר ‎וכ׳ ‎who ‎cooled ‎thee', ‎he ‎(Amalek) ‎made ‎thee ‎lukewarmm, ‎he ‎made ‎thee ‎cold ‎like ‎water ‎(so ‎that ‎others ‎were ‎en- ‎couraged ‎to ‎attack ‎thee); ‎a. ‎fr. ‎- ‎2) ‎(v. ‎פשרה) ‎to ‎comt- ‎promise. ‎Y. ‎Sot. ‎V, ‎20c ‎bot. ‎וכרות ‎עמו ‎וה׳ ‎. ‎. ‎. ‎עשה ‎אברהם ‎וכ׳ ‎עמו ‎Abraham ‎changed ‎the ‎evil ‎inclination ‎within ‎him ‎into ‎good ‎. ‎, ‎he ‎compromised ‎with ‎it, ‎(as ‎we ‎read, ‎Neh. ‎IX, ‎8,) ‎and ‎he ‎made ‎a ‎covenant ‎with ‎it ‎(his ‎heart); ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎14b ‎bot. ‎אלא ‎והפססיד ‎(corr. ‎acc.). ‎-- ‎Tosef. ‎Erub. ‎XI ‎(VIII), ‎11, ‎v. ‎infra.. ‎Nif. ‎נפשר ‎to ‎be ‎dissolved; ‎to ‎be ‎tempered. ‎B. ‎Kam. ‎28b ‎נפשרה ‎אפי׳ ‎even ‎if ‎the ‎vessel ‎fell ‎apart ‎(and ‎its ‎contents ‎made ‎the ‎ground ‎slippery). ‎Sabb. ‎40b ‎שיבשל ‎בשביל ‎לא ‎שיפשר ‎. ‎. ‎. ‎not ‎that ‎it ‎(the ‎oil) ‎be ‎heated ‎to ‎boiling, ‎but ‎only ‎that ‎it ‎be ‎tempered ‎(or ‎be ‎made ‎more ‎liquid). ‎Pi. ‎פישר ‎1) ‎to ‎separate, ‎tear ‎loose, ‎disengage. ‎Tanh. ‎Ki ‎Thissa ‎1 ‎וכ׳ ‎אותה ‎מפשר ‎את ‎thou ‎disengagest ‎it ‎(the ‎thorn ‎sticking ‎to ‎thy ‎garments)here, ‎and ‎it ‎sticks ‎there;Pesik. ‎R. ‎s. ‎10 ‎beg. ‎וכ׳ ‎אותה ‎מפשר ‎והוא ‎(not ‎אותם). ‎Y. ‎Sabb. ‎VII, ‎10a ‎bot. ‎וכ׳ ‎מפשרן ‎he ‎may ‎pick ‎them ‎(the ‎thorns) ‎out, ‎. ‎. ‎provided ‎he ‎does ‎not ‎tear ‎the ‎garment; ‎Tosef. ‎Erub. ‎XI ‎(VIII), ‎11 ‎בידו ‎מפשר ‎Var. ‎(ed. ‎Zuck. ‎מפשיר). ‎Pesik. ‎R. ‎s.13