A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/Hebrew or Aramaic Abbreviations

Hebrew or Aramaic Abbreviations

in Talmud and Midrash, including abbreviations of the most frequently occurring names of Rabbis

א״א=אברהם אבינו
א״א=אי אמרת
א״א=אי אפשר
א״א=אשת איש
אא״ב=אי אמרת בשלמא
אא״כ=אלא אם כן
א״ב=איכא בינייהו
אב״א=אי בעית אימא
א״ד=איכא דאמרי
אדה״ר=אדם הראשון
א״ה=אי הכי
א״ה=אוה״ע
או׳=אומר (אומרים)
אוה״ע=אומות העולם
אח״כ=אחר כך
א״י=ארץ ישראל
איב״א=אב״א
א׳ יהש״ר=אמן יהא שמיה רבה
א״כ=אם כן
א״ל=אמר לו, אמר להם, אמר ליה, אמרו לו &c.
אל״ף למ״ד=אלהים (in benedictions)
אמ״ה=אלהינו מלך העולם (in benedictions)
א״נ=אי נמי
א״ע=את עצמו, את עצמה, את עצמן
אע״ג=אף על גב

אע״פ
אעפ״י
=אף על פי

אפי׳=אפילו
א״צ=אין צריך, אין צריכין &c.
א״ק=אמר קרא
אקב״ו=אשר קדשנו במצותיו וצונו (in benedictions)
א״ר=אמר רבי, אמר רב
א״ש=אתי שפיר
א״ת=אל תיקרי
את״ל=אם תימצי לומר
ב״א=בני אדם
בא״י=ברוך אתה יי׳ (in benedictions)
ב״ב=בבא בתרא
ב״ב=בר בר
בב״ח=בר בר חנה
ב״ד=בית דין
בד״א=במה דברים אמורים
ב״ה=בית הלל
ב״ה=בית המקדש
ב״ה=בעל הבית
ב״ה=ברוך הוא
בה״א=בית הלל אומרים
בה״כ=בית הכנסת
בה״כ=בית הכסא

בה״מ
בהמ״ד
=בית המדרש

בהמ״ז=ברכת המזון
בהמ״ק=בית המקדש
בה״ש=בין השמשות

ב״ו
בו״ד
=בשר ודם

ב״ז=בן זכאי
בזה״ז=בזמן הזה
ב״ח=בעל חוב
ב״ח=בעלי חיים
ב״י=בני ישראל
ביהמ״ק=בהמ״ק
ב״כ=ברכת כהנים
בכ״מ=בכל מקום
במ״מ=בורא מיני מזונות (in benediction)
במ״מ=במה מצינו
בנ״ט=בנותן טעם
בע״ה=בעל הבית
בע״כ=בעל כרחו
בע״פ=בעל פה
ב״פ=בורא פרי (in benediction)
בפה״א=בורא פרי האדמה (in benediction)
בפה״ע=בורא פרי העץ (in benediction)
בפ״נ ובפ״נ=בפני נכתב ובפני נחתם
בפ״ע=בפני עצמו
ב״ר=בן רבי, בר רבי, בר רב
ברהמ״ז=ברכת המזון
בר״ש=ברבי שמעון (בן רבי)
ב״ש=בית שמאי
בש״א=בית שמאי אומרים
בש״ר=בשם רב, בשם רבי

ג״ד
גז״ד
=גזר דין

גז״ש=גזירה שוה
ג״ח=גמילות חסדים
ג״ע=גילוי עריות
ג״ע=גן עדן
ג״ש=גז״ש
ד״א=דבר אחר
דא״א=דאמרי אינשי
ד״ה=דברי הכל
ד״ס=דברי סופרים
ד״ר=דברי רבי
ד״ת=דבר תורה, דברי
ה׳=יהוה, read אדני
הב״ה=הקב״ה
הב״ע=הכא במאי עסקינן
ה״ד=היכי דמי
ה״ה=הוא הדין
הה״ד=הדא הוא דכתיב
ה״ז=הרי זה, הרי זו
ה״ל=הוה ליה, הוה להו
הל״ל=הוה ליה למימר
הלמ״מ=הלכה למשה מסיני
ה״מ=הני מילי
המד״א=היך מאי דאת אמר
המע״ה=המוציא מחבירו עליו הראיה
ה״נ=הכי נמי
הנ״מ=ה״מ

ה״ק
הק״א
=הכי קאמר

הקב״ה=הקדוש ברוך הוא
ואצ״ל=ואין צריך לומר
וגו׳=וגומר=&c.
וח״א=וחד אמר

וח״א
וחכ״א
=וחכמים אומרים

וי״א=ויש אומרים
וכ׳=וכולו, וכוליה=&c.
וכ״ת=וכי תימא
זא״ז=זה את זה, זו את זו
ז״ל=זכור לטוב (זכרונו, זכרונם לברכה)
זש״ה=זה שאמר הכתוב
ח״א=חד אמר
ח״א=חכ״א
חה״מ=חול המועד
ח״ו=חס ושלום
חכ״א=חכמים אומרים
ח״ל=חוצה לארץ
ט״ו=fifteen
י״א=יש אומרים

י״ה
יה״כ
=יום הכפורים

יו״ד ה״א=יהוה
יו״ט=י״ט
י״ח=ידי חובתו
י״ח=שמונה עשרה (benedictions)
י״ט=יום טוב
יי׳=יהוה, read אדני
יצה״ר=יצר הרע
יצ״ט=יצר טוב
יר״מ=יהי רצון מלפניך (prayer)
כאו״א=כל אחד ואחד
כ״ג=כהן גדול

כד״א
כדא״א
=כדאמרי אינשי

כה״ג=כ״ג
כה״ג=כי האי גונא
כה״ג=כנסת הגדולה
כו״כ=כמה וכמה
כ״ז=כל זמן
כ״כ=כל כך
כ״מ=כל מקום
כ״ע=כולי עלמא
כ״פ=כי פליגי
כ״ש=כל שכן
ל״א=לישנא אחרינא
להד״מ=לא היו דברים מעולם
לה״ק=לשון הקדש
לה״ר=לשון הרע
לכ״ש=לא כל שכן
ל״ל=למה לי
ל״מ=לא מיבעיא
למ״ה=(המוציא) לחם מן הארץ (benediction)
למה״ד=למה הדבר דומה

לעה״ב
לעוה״ב
=לעולם הבא

ל״צ=לא צריכא
ל״ק=לא קשיא
ל״ש=לא שנא, לא שנו
ל״ת=לא תעשה
מא״ל=מאי איכא למימר
מבע״י=מבעוד יום
מ״ד=מאן דאמר
מד״א=(מה) מאי דאת אמר
מד״ת=מדבר תורה
מה״מ=מנה״מ
מה״ש=מלאכי השרת
מה״ת=מן התורה
מו״מ=משא ומתן
מוצ״ש=מוצאי שבת, מוצאי שבתות
מ״ט=מאי טעמא
מלה״ד=משל למה הדבר דומה
מל״ת=מצות לא תעשה
מ״מ=מכל מקום
ממ״ה=מלך מלכי המלכים
ממ״נ=ממה נפשך
מ״נ=מה נפשך
מנה״מ=מנא הני מילי
מ״ס=מר סבר
מ״ע=מצות עשה
מע״ט=מעשים טובים
מע״ר=מעשר ראשון
מע״ש=מעשר שני
מע״ש=מערב שבת
מרע״ה=משה רבינו עליו השלום
מ״ש=מוצ״ש
מ״ש=מאי שנא
משא״כ=מה שאין כן
מש״ה=משום הכי
מ״ת=מתן תורה
נ״א=נוסחא אחרינא (gloss)
נ״ה=נמי הכי (v. תנ״ה)
נ״ט=נותן טעם

נט״י
נ״י
=נטילת ידים

נ״מ=נפקא מינה
ס״ד=סלקא דעתך
סד״א=סלקא דעתך אמינא
ס״ל=סבר ליה, סבירא ליה
ס״ת=ספר תורה
ע״א=עובד אלילים, עובדי, עובדת
עאכ״ו=על אחת כמה וכמה
ע״ג=על גב, על גבי
ע״ד=על דבר, על דברי
ע״ה=עם הארץ
ע״ה=עליו השלום
עה״ב=עולם הבא
עה״ז=עולם הזה
עה״ר=עין הרע
עוה״ב=עה״ב
עוה״ז=עה״ז
ע״ז=עבודה זרה
ע״י=על ידי

עיו״ט
עי״ט
=ערב יום טוב

ע״כ=עד כאן
ע״כ=על כורחך, על כורחו, &c.
עכו״ם=עובד כוכבים ומזלות, עובדי, עובדת
ע״מ=על מנת
עע״ז=עובד עבודה זרה, עובדי
ע״פ=על פי
ע״ש=עיין שם (glossator's note)
ע״ש=על שם
ע״ש=ערב שבת
פ״א=פעם אחת
צ״ל=צריך לומר, צריכא למימר
קא״ל=(קאמר) קא אמר ליה
קה״ק=קדש הקדשים
קה״ת=קריאת התורה

ק״ו
קו״ח
=קל וחומר

קי״ל=קיימא לן
קמ״ל=(קמשמע) קא משמע לן
ק״ש=קריאת שמע
ר׳=רב, רבי, רבן, רבנו
ר״א=ר׳ אליעזר, ר׳ אלעזר
ראב״י=ר׳ אליעזר בן יעקב
ראב״ע=ר׳ אלעזר בן עזריה
רבש״ע=רבונו של עולם
ר״ג=רבן גמליאל
ר״ה=ראש השנה
ר״ה=רב הונא
ר״ה=רה״ר
רה״י=רשות היחיד
רה״ר=רשות הרבים
רוה״ק=רוח הקדש
ר״ז=רב זירא
ר״ח=ראש חדש
ר״ח=ר׳ חנינא
ר״ט=ר׳ טרפון
ר״י=ר׳ יהושע, ר׳ יוחנן, ר׳ יוסי, ר׳ ישמעאל
ריב״ז=רבן יוחנן בן זכאי
ריב״ל=ר׳ יהושע בן לוי
ר״ל=ריש לקיש
ר״מ=ר׳ מאיר
ר״נ=ר׳ נחמיה, רב נחמן
ר״ע=ר׳ עקיבא
ר״פ=רב פפא
ר״ש=ר׳ שמעון, רב ששת
רשב״א=ר׳ שמעון בן אלעזר
רשב״ג=רבן שמעון בן גמליאל
רשבג״א=רשב״ג אמר

ר״ש ב״י
רשב״י
=ר׳ שמעון בן יוחי
ר״ש ב״ל
רשב״ל
=ר׳ שמעון בן לקיש

רשב״מ=ר׳ שמעון בן מנסיא
ש״ד=שפיכות דמים
ש״ד=שפיר דמי
שהנ״ב=שהכל נהיה בדברו (in benediction)
שה״ש=שיר השירים
ש״ח=שומר חנם
שט״ח=שטר חוב
ש״מ=שמע מינה
שנ׳=שנאמר
ש״ע=שמונה עשרה (benedictions)
ש״פ=שוה פרוטה
שפ״ד=שפיכות דמים

ש״צ
ש״ץ
=שליח צבור

ש״ש=שומר שכיר
ש״ש=שם שמים
ש״ת=שומע תפלה (benediction)
ת״ה=תח״מ
ת״ה=תפלת הדרך
תח״מ=תחיית המתים
ת״ח=תלמיד חכם, תלמידי חכמים
ת״ל=תלמוד לומר
תנ״ה=תניא נמי הכי
ת״ק=תנא קמא
ת״ר=תנו רבנן
ת״ש=תא שמע
תש״ת=תקיעה שברים תקיעה
ת״ת=תלמוד תורה