Bible (Early Wycliffe)/Joſue

Capitulum I.Edit

And it is doon after þe deþ of Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, þat þe Lord ſpak to Joſue, þe ſone of Nun, þe ſeruaunt of Moyſes, and ſeide to hym, Moyſes, my ſeruaunt, is deed; riſe, and paſſe ouer þis Jordan, þow, and al þe puple wiþ þee, into þe loond þat Y ſhal ȝyue to þe ſones of Yrael. Eche place þat þe ſtap of ȝoure foot ſhal treed, to ȝow Y ſhal taak, as Y ſpak to Moyſes, fro deſeert and Libane and vnto þe greet flood of Effrates; al þe loond of Eþeus, vnto þe greet ſee aȝens þe ſunne goynge doun, ſhal be ȝoure teerme. Noon ſhal mowe to ȝow to aȝenſtoond alle þe dais of þi lijf; as Y was wiþ Moyſes, ſo Y ſhal be wiþ þee; Y ſhal not leeue, ne forſaak þee. Tak coumfort, and be ſtrong; forſoþe þow ſhalt dyuyde bi lot to þis puple þe loond, for þe which Y haue ſwore to þi faders, þat Y take it to hem. Take coumfort þerfor, and be ful ſtrong, þat þow keep, and doo al þe lawe, þat Moyſes, my ſeruaunt, haþ comaundid to þee; ne bowe þow aſide fro it to þe ryȝt or to þe left, þat þow vnderſtoond alle þingis þat þow doſt. Þe volym of þis law goo not awey fro þi mouþ, but þow ſhalt deuowtly þink in it days and nyȝtis, þat þow kepe and do alle þingis þat ben wryten in it; þanne þow ſhalt make redi þi weie, and vnderſtoond it. I comaunde to þee; tak coumfort, and be ſtrong; wole þow not drede, and wole þow not be feerd; for wiþ þee is þe Lord þi God in alle þingis, to what euere þingis þow ſhalt goo. And Joſue comaundide to þe pryncis of þe puple, ſeiynge, Goo ȝe bi þe myddil of þe tentis; and comaunde ȝe to þe puple, and ſeye ȝe, Make ȝe redi to ȝou meetis, for after þe þridde day ȝe ſhulen paſſe ouer Jordan, and goo into þe loond to be weeldid, þat þe Lord ȝoure God is to ȝyue to ȝow. Forſoþe to Rubenytis, and Gaddytis, and to þe half lynage of Manaſſe he ſeiþ, Haue mynde of þe word þat comaundide to ȝow Moiſes, þe ſeruaunt of þe Lord, ſeiynge, Þe Lord ȝoure God haþ ȝyue to ȝow reſt and al þe loond; ȝoure wyues and ȝoure children and beeſtis ſhulen dwelle in þe loond þat Moyſes haþ taak to ȝow biȝonde Jordan; ȝe forſoþe paſſiþ armed before ȝoure breþeren, alle þe ſtronge men in hoond; and fiȝte ȝe for hem, to þe tyme þat þe Lord ȝyue reſt to ȝoure briþeren, as and to ȝow he haþ ȝeue; and þat þei forſoþe weelden þe loond þat þe Lord ȝoure God is to ȝyue to hem; and ſo ȝe ſhulen turn aȝen into þe loond of ȝoure poſſeſſyoun, and ȝe ſhulen dwelle in it, þat to ȝow haþ ȝeuen Moiſes, þe ſeruaunt of þe Lord, biȝond Jordan, aȝens þe riſynge of þe ſunne. And þei anſwerden to Joſue, and ſeiden, Alle þingis þat þow haſt comaundid to vs we ſhulen doo, and whidir euer þow ſeendiſt, we ſhulen goo; as we han obeiſhid in alle þingis to Moiſes, ſo and we ſhulen obeyſhe to þee; oneli þe Lord þi God be wiþ þee, as he was wiþ Moyſes. Who aȝen ſeiþ to þi mouþ, and obeiſhiþ not to alle þe wordis, þe whiche þow haſt comaundid to hym, dye he; þou oonly tak coumfort, and do manlych.

Capitulum II.Edit

Sente þanne Joſue, þe ſone of Nun, fro Sechym two men, aſpies in hidlis, and ſeide to hem, Gooþ, and biholdiþ þe loond, and þe cyte of Jerycho. Þe whiche goynge ȝeden into an hows of a womman ſtrumpet, Raab bi name, and þei reſtiden anentis hir. And it is told to þe kyng of Jerycho, and ſeid, Loo! men ben goon yn hyþir bi nyȝt, of þe ſones of Yrael, for to aſpye þe loond. And þe kyng of Jericho ſente to Raab þe ſtrumpet, ſeiynge, Bryng out þe men, þat camen to þee, and ben comen into þin hows; forſoþe aſpies þei ben, and al þe loond to bihold þei comen. And þe womman takynge þe men hidde, and ſeiþ, Y knowleche, þat þei camen to me, but Y knewe not whens þei weren; and whanne þe ȝate was cloſid in derkneſſis, and þei togidrys ȝeden out, Y note whidir þei wenten; purſue ȝe anoon, and ȝe ſhulen atake hem. Forſoþe ſhe made þe men to ſtye vp into þe ſoler of hir hows, and couerde hem wiþ ſtuble of flaxe, þat was þere. Forſoþe þei, þat weren ſent, folweden hem bi þe weye þat lediþ to þe foordis of Jordan; and hem goon out, anoon þe ȝate was cloſid. And not ȝit þei hadden ſlept, þat weren hid, and loo! þe womman ſtyede vp to hem, and ſeiþ, Y haue knowe þat þe Lord ſhal taak to ȝow þe loond; forſoþe ȝoure gaſtnes is faln into vs, and alle þe dwellers of þe loond ben abaſſhid. We han herd, þat þe Lord haþ dryed vp þe watres of þe Reed See at ȝoure incomynge, whanne ȝe weren goon out of Egipte; and what ȝe han doon to þe two kyngis of Amorreis, þat weren biȝonde Jordan, Seon and Og, þe whiche ȝe han ſlayn; and þes þingis herynge we dredden, and oure herte baſſhede, ne ſpiryt bood in vs at ȝoure yncomynge; forſoþe þe Lord ȝoure God he is God in heuene aboue, and in erþe byneþe. Nowe þerfor ſwere ȝe to me bi þe Lord ȝoure God, þat what maner wiſe Y mercy haue doo wiþ ȝow, ſo and ȝe doo wiþ þe hows of my fader; and ȝife ȝe to me a verrey tokne, þat ȝe ſauen my fader and moder, and broþer, and my ſiſters, and alle þat of hem ben, and ȝe delyueren oure ſoulis fro deþ. Þe whiche anſwerden to hir, Oure ſoule be for ȝou into deþ, if neuerþelater þow bitraye vs not; and whanne þe Lord haþ taak to vs þe loond, we ſhulen do in þee merci and treuþ. She þanne lafte hem bi a coord out of a wyndowe; forſoþe þe hows of hir cleuede to þe wal. And ſhe ſeide to hem, To þe mounteyns ſtye ȝe, leſt perauenture þei turnynge aȝens aȝens comen to ȝow; þere be ȝe hid þre days, to þe tyme þat þei turnen aȝen; and ſo ȝe ſhulen goo bi ȝoure weye. Þe whiche ſeiden to hyr, Gyltles we ſhulen be fro þis ooþ, wiþ þe which þow haſt wiþ ooþ boundun vs, yf, we comynge into þe loond, þis reed litil coord were not a tokne, and þow byndiſt it in þe windowe, bi þe which þow haſt late vs go; and þi fader and moder, breþeren and al þi kynne þow gederiſt in þin hows; he þat þe dore of þin hows were goon out, þe blood of hym ſhal be into his heed, and we ſhulen be alien; forſoþe þe blood of alle þat wiþ þee weren in þe hows, ſhal rebound into oure heed, if hem eny man towchiþ. And if vs þou wolt bitraye, and þis word brynge forþ into þe mydil, we ſhulen be clene fro þis ooþ, wiþ þe which þou haſt made vs ſwere. And ſhe anſwerde, As ȝe han ſpokun, ſo be it doon. And letynge hem þat þei wente forþ, ſhe hongide a litil reed coord in hir wyndowe. Forſoþe þei goynge camen to þe mounteyns, and dwellyden þere þre dais, to þe tyme þat þei weren comen aȝen þat purſueden; forſoþe ſechynge bi al þe weie, þei fonden hem not. Þe whiche comynge into þe cyte, ben comen aȝen, and þe ſpies deſcendiden fro þe hil; and ouerpaſſid Jordan þei camen to Joſue, þe ſone of Nun; and þei tolden to hym alle þingis þat fellen to hem, and ſeiden, Þe Lord haþ taken al þis loond into oure hoondis, and þurȝ drede ben þrowe down alle þe dwellers of it.

Capitulum III.Edit

Therfor Joſue, fro nyȝt aryſynge, meuede þe tentis; and þei goynge fro Sechym camen to Jordan, he and alle þe ſones of Yrael, and dwelten þere bi þre dais. Þe which ouerpaſſid, wenten bedels bi þe mydil of þe tentis, and bigunnen to crye, Whanne ȝe ſeen þe ark of þe boond of pees of þe Lord oure God, and preſtis of þe lynage of Leuy berynge it, forſoþe ȝe togidre riſeþ, and folwe ȝe þe forgoers; and be þere betwixe ȝou and þe ark a ſpace of cubitis two þowſand, þat aferre ȝe mowen ſe, and knowe bi what weye ȝe goon, for bifore ȝe han not goon bi it; and be war, þat ȝe neȝen not to þe ark. And Joſue ſeide to þe puple, Be ȝe halwid; forſoþe to morwe þe Lord ſhal do amonge ȝow merueyls. And he ſeiþ to þe preſtis, Takiþ þe ark of þe boond of pees of þe Lord, and gooþ before þe puple. Þe whiche þe heeſtis fulfillynge token, and wenten before hem. And þe Lord ſeide to Joſue, To day Y ſhal bigynne to enhaunce þee before all Yrael, þat þei knowen, þat as I was wiþ Moyſes, ſo and I am wiþ þee. Forſoþe þow comaund to þe preeſtis, þat beren þe ark of þe boond of pees, and ſey þou to hem, Whanne ȝe weren goon in a paart of þe watre of Jordan, ſtoondiþ in it. And Joſue ſeide to þe ſones of Yrael, Comeþ hidre, and heriþ þe word of þe Lord oure God. And eft, In þis, he ſeiþ, ȝe ſhulen wyte þat þe Lord God lyuynge in þe mydil of ȝow is; and he ſhal ſcatre in ȝoure ſiȝt Chanane, Eþe, Euee, and Phereſe, Gergeſe forſoþe, and Jebuſe, and Amorre. Loo! þe arke of þe boond of pees of þe Lord of al erþe ſhal goo before ȝow þurȝ Jordan. Makiþ redy twelue men of twelue lynagis of Irael, eche bi eche lynagis. And whanne han put þe ſteppis of her feet þe preeſtis, þat beren þe arke of þe boond of pees of þe Lord God of al erþe, in þe watres of Jordan, þe watres þat ben neþermore ſhulen renne, and fayle; forſoþe þo þat camen fro aboue ſhulen ſtoond togidre in o glob. Þanne wente out þe puple fro her tabernaclis, þat þei paſſen ouer Jordan; and þe preeſtis þat beren þe arke of þe boond of pees ȝeden before hym. And hem goon into Jordan, and þe feet of hem wet yn paart of þe water; Jordan forſoþe fulfillide þe brenkis of his trowȝ in tyme of herueſt; þe watris deſſendynge ſtoden in o place, and at liknes of an hil mych ſwellynge þei apereden ferre fro þe cyte þat was clepid Edom, vnto þe place Sarþan; forſoþe þoo þat weren neþermore, into þe ſee of wildernes, þat now is clepid deed, deſſendiden, forto þei vtterly failiden. Forſoþe þe puple wente aȝen Jordan; and þe preeſtis, þat beren þe arke of þe boond of pees of þe Lord, ſtoden gyrd vpon þe drye erþe in þe middil of Jordan, and al þe puple paſſide ouere þurȝ þe drye trowȝ.

Capitulum IIII.Edit

The which ouergoon, þe Lord ſeide to Joſue, Chees twelue men, eche bi eche lynagis, and comaund to hem, þat þei taken fro þe mydil of Jordans trowȝ, where ſtoden þe feet of þe preeſtis, twelue hardeſt ſtonus; þe whiche ȝe ſhulen ſet in þe place of tentis, where ȝe þis nyȝt fitchen tentis. And Joſue clepide twelue men, whom he chees of þe ſones of Irael, eche of eche lynagis; and ſeiþ to hem, Gooþ bifore þe arke of þe Lord ȝoure God to þe mydil of Jordan, and bere ȝe þens eche eche ſtonus in ȝoure ſhuldres, after þe noumbre of þe ſones of Irael, þat it be a tokne bitwixe ȝow. And whanne þe ſones of Irael aſken ȝow to morwe, ſeiynge, What to hem wolen þes ſtonus? ȝe ſhulen anſwere to hem, Þe watrys of Jordan han failid before þe arke of þe boond of pees of þe Lord, whanne he paſſide it; þerfor þes ſtonus ben ſet into þe mynd of þe ſones of Yrael, vnto wiþ outen ende. Þanne þe ſones of Yrael diden as Joſue comaundide to hem, berynge fro þe mydil of Jordanus trowȝ twelue ſtonus, as to hym þe Lord comaundide, after þe noumbre of þe ſones of Yrael, vnto þe place in þe which þei ſetten tentis; and þere þei puttiden hem. Forſoþe oþer twelue ſtonus putte Joſue in þe mydil of Jordans trowȝ, where ſtoden preeſtis, þat beren þe ark of þe boond of pees of þe Lord; and ben þere vnto þe day þat is nowe. Forſoþe þe preeſtis, þat beren þe arke, ſtoden in þe mydil of Jordan, to þe tyme þat alle þingis weren fulfillid, þat þe Lord comaundide to Joſue, for he ſhulde ſpeke to þe puple, as Moiſes had ſeide to hym. And þe puple hyede, and paſſide forþ. And whanne alle weren goon ouere, ȝede ouere and þe arke of þe Lord, and þe preeſtis wenten before þe puple. Forſoþe þe ſones of Ruben, and Gad, and half þe lynage of Manaſſe, aarmed wenten before þe ſones of Irael, as to hem comaundide Moyſes. And fourti þowſand of fiȝtynge men bi companyes and ooſtis wenten vpon þe pleyn and wijld feeldis of þe cyte of Jericho. In þat day þe Lord magnyfiede Joſue before al Yrael, for þei ſhulden drede hym, as þei dredden Moyſes, ȝit while he lyuede. And he ſeide to hym, Comaund to þe preeſtis þat beren þe arke of þe boond of pees, þat þei ſtyen vp fro Jordan. Þe which comaundide to hem, ſeynge, Stye vp fro Jordan. And whanne þei weren goon vp, berynge þe arke of þe boond of pees of þe Lord, and þe drye erþe hadden bigunne to treed, þe watris ben turned into his trowȝ, and floweden, as bifore þei weren woned. Forſoþe þe puple fro Jordan ſtiede þe tenþe day of þe firſte moneþ, and ſettiden tentis in Galgalis, aȝens þe eſte cooſt of þe cyte of Jericho. Forſoþe þe twelue ſtonus, þe whiche þei token fro Jordans trowȝ, Joſue putte in Galgalis; and ſeide to þe ſones of Irael, Whanne ȝoure ſones aſken to morwe her fadres, and ſeyn to hem, What to hem wolen þes ſtonus? ȝe ſhulen teche hem, and ſeye, Bi þe drye trowȝ we paſſiden þis Jordan, þe Lord oure God driynge þe watris of it in oure ſiȝt, to þe tyme þat we weren ouerpaſſid, as he dide bifore in þe Reed See, þe which he dryede to þe tyme þat we weren ouerpaſſed, þat alle þe puplis of loondis leeren þe mooſt ſtrong hoond of þe Lord, and þat ȝe dreden þe Lord ȝoure God al tyme.

Capitulum V.Edit

After þanne þat alle þe kyngis of Amorreis, þat dwelten biȝonde Jordan at þe weſt cooſt, and alle þe kyngis of Chanaan, þat þe niȝ places weeldiden of þe greet ſee, herden, þat þe Lord hadde dryed þe flodis of Jordan before þe ſones of Yrael, to þe tyme þat þei weren goon ouere, þe herte of hem is diſcoumfortid, and abood not in hem ſpiryte of hem, dredynge þe entre of þe ſones of Yrael. Þat tyme ſeiþ þe Lord to Joſue, Maak to þee ſtonen knyues, and circumcide þe ſecounde tyme þe ſones of Yrael. He dide þat þe Lord comaundide, and circumcydide þe ſones of Yrael in þe hil of mens ȝerdis. Forſoþe þis is þe cauſe of þe ſecounde circumcicioun; al þe puple þat wente out of Egipte of maal kynde, alle þe men fiȝters, ben deed in deſeert bi mooſte longe enuyrounyngis of weye, þe whiche alle weren circumcidid. Forſoþe þe puple þat is bore in deſeert bi fourti ȝeer, in þe weye of mooſt wyde wilderneſſe, were vncircumcidid to þe tyme þat þei weren waſtid, þat han not herd þe voyce of þe Lord, and to whom before he ſwore, þat he wold ſhewe hem þe loond flowynge mylk and hony. Of þes þe ſones camen after into ſtede of þe faders, and ben circumſidid of Joſue; þe whiche, as þei weren born, weren in hoolnes of her ȝerdes, ne hem in þe weie eny man circumcidide. Forſoþe after þat alle ben circumcidid, þei dwelten in þe ſame place of her tentis, to þe tyme þat þei weren helid. And þe Lord ſeide to Joſue, To day I haue taak aweye þe reproof of Egipt fro ȝowe. And þe name of þat place is clepid Galgala, vnto þe day þat is nowe. And þe ſones of Yrael dwelten in Galgalis, and diden paſk þe fourtenþe day of þe moneþ at euen, in þe wilde feeldys of Jerycho; and þei eeten of þe fruytis of þe erþe þat oþer day, þerf looues, and corn powned of þe ſame ȝeer. And manna faylide after þat þei eeten of þe fruitis of þe erþe; ne þe ſones of Yrael vſeden na more þat meet, but eten of þe fruytis of þe preſent ȝeer of þe loond of Chanaan. Forſoþe whanne Joſue were in þe feeld of þe cytee of Jerycho, he reryde þe eyen, and ſawȝ a man aȝens hym ſtondynge, and holdynge a drawen out ſwerd; and he wente to hym, and ſeiþ, Oure þou art, or of þe aduerſaries? Þe which anſwerde, Nay, but I am prince of þe ooſt of þe Lord, and nowe Y come. Joſue felle redi into þe erþe, and onowrynge, ſeiþ, What þing my Lord ſpekiþ to his ſeruaunt? Lowſe, he ſeiþ, þe ſho fro þi feet; forſoþe þe place, in þe which þow ſtondiſt, is hooli. And Joſue dide, as to hym was comaundid.

Capitulum VI.Edit

Jericho forſoþe was cloſid and waardid, for drede of þe ſones of Irael, and no man dorſt goo in, or goo out. And þe Lord ſeide to Joſue, Loo, Y haue ȝeue into þin hoondis Jericho, and þe kyng of it, and alle þe ſtronge men. Gooþ about þe cytee, alle ȝe fiȝters, to gidre bi þe day; ſo ȝe ſhulen do ſix days. Forſoþe þe ſeuenþe day þe preſtis ſhulen taak ſeuen trompes, whos vſe is in þe iubile; and go þei before þe arke of þe boond of pees; and ſeuen ſiþis ȝe ſhulen goo about þe cyte, and þe preſtis ſhulen crye wiþ þe trompes. And whanne þe voyce of þe trompe lenger and þicker ful ſowneþ, and in ȝoure eeris braggiþ, al þe puple ſhal crye wiþ mooſt out crye; and þe wallis of þe cyte ſhulen fuldoun falle, and eche ſhal goon in bi þe place, aȝens þe which þei ſtoden. Joſue þanne, þe ſone of Nun, clepide þe preſtis, and ſeide to hem, Taak ȝe þe arke of þe boond of pees, and ſeuen oþer preſtis taak þei ſeuen trompes of þe iubilees, and goo þei before þe arke of þe Lord. Forſoþe to þe puple he ſeiþ, Gooþ, and enuyrowneþ þe cite, aarmed goynge before þe arke of þe Lord. And whanne Joſue hadde eendid þe wordis, and ſeuen preeſtis wiþ ſeuen trompes crieden before þe arke of þe boond of pees of þe Lord, and al þe puple aarmed wente before, þe left comouns folowid þe arke, and wiþ trompes alle þingis þei ſowneden. Forſoþe Joſue comaundide to þe puple, ſeiynge, Ȝe ſhulen not crye, ne ſhal be herd ȝoure voyce, ne eny word of ȝoure mouþ ſhal goon out, to þe tyme þat þe day come, in þe which Y ſchal ſeye to ȝow, Crieþ, and wiþ an out voyce crieþ. Þanne þe arke of þe Lord enuyrounde þe cyte onys bi day, and turned aȝen into þe tentis dwellide þere. Þanne Joſue ryſynge fro nyȝt, þe preeſtys token þe arke of þe Lord; and ſeuen of hem ſeuen trompes, of þe whiche vſe is in þe iubilee; and þei wenten before þe arke of þe Lord, goynge and trompynge; and þe puple armed wente before hem. Forſoþe þat oþer comouns folwide þe arke, and wiþ trompis ſownede. And þei wenten a boute þe citee þe ſecounde day onys, and turneden aȝen into þe tentis; ſo þei diden ſixe days. Forſoþe þe ſeuenþe day eerly ryſynge wenten about þe cytee, as it was diſpoſid, ſeuen ſiþes. And whanne þe ſeuenþe goynge about þe preſtis cryeden wiþ trompes, Joſue ſeyde to al Yrael, Wiþ an out voice crie ȝe; forſoþe þe Lord haþ taak to vs þe citee; and be þis cyte curſid, and alle þingis þat in it ben to þe Lord. Alone Raab þe ſtrompet lyue, wiþ alle þat wiþ hir in hows ben; forſoþe ſhe hidde meſſangeris þe whiche we ſenten. Ȝe forſoþe beþ war, leſt of þes þingis þat ben comaundid eny þing ȝe towchen, and ben gilti of treſpaſſe; and alle þe tentes of Yrael be vndur ſynne, and diſtourblid. Forſoþe what euer þing of gold and of ſiluer were, and of braſen veſſelis, and of yren, to þe Lord be it halowid, put vp in þe treſours of hym. Þanne al þe puple criynge out, and criynge þe trumpis, after þat into þe eeris of þe multitude þe ſown braggide, þe wallis anoon fellen down; and echon ſtyeden vp bi þe place þat aȝens hem was. And þei token þe cytee, and ſlewen alle þat weren in it, fro man vnto womman, fro ȝonge vnto oold; forſoþe oxen, and ſheep, and aſſis, in mouþ of þe ſwerd þei ſmyten. To þe two men forſoþe, þat aſpiers weren ſente, ſeide Joſue, Gooþ into þe hows of þe womman ſtrompet, and brynge hir forþ, and alle þat ben of hir, as to hir bi ooþ ȝe han ſtedefaſtly ſeide. And þe ȝonge goon yn, ladden out Raab, and hir eldris, breþeren forſoþe, and al purtenaunce to houſhold, and al þe kynrede of hir; and out of þe tentis of Yrael þei maden to dwelle. Forſoþe þe cyte, and al þat were foundun in it, þei brenten, wiþ outen þe gold, and ſiluer, and braſen veſſels, and yren, þe whiche into þe treſory of þe Lord þei ſacriden. Forſoþe Raab ſtrompet, and þe hows of hir fader, and al þat ſhe hadde, Joſue made to lyue; and þei dwelten in þe myddil of Irael, vnto þe preſent day; forþi þat ſhe hidde þe meſſangers, þe whiche he hadde ſent for to aſpie Jerycho. In þat tyme Joſue curſide, ſeiynge, Curſid þe man before þe Lord, þat reriþ vp or bildiþ Jericho cyte! In his firſt goten ligge he þe foundementis of it, and in þe laſt of þe free children putte he þe ȝatis of it. Was þanne þe Lord wiþ Joſue, and þe name of hym is puppliſhid in al þe loond.

Capitulum VII.Edit

The ſones forſoþe of Yrael han ouerpaſſid þe maundement, and han myſtakun of þe curſe; for Achor, þe ſone of Charmy, ſone of Zabdi, ſone of Zare, of þe lynage of Juda, took ſum what of þe curſe; and wrooþ is þe Lord aȝens þe ſones of Yrael. And whanne Joſue wolde ſend fro Jericho men aȝens Hay, þat is biſide Beþauen, at þe eeſt cooſt of þe burȝ town Beþel, he ſeide to hem, Stieþ vp, and aſpye ȝe þe loond. Þe whiche fulfillynge þe heeſtis, aſpieden Hay; and turned aȝen þei ſeiden to hym, Stye not vp al þe puple, but two þowſandis or þre of men goon, and doon a wey þe cytee; whi al þe puple in veyn is traueyld aȝens mooſt fewe enemyes? Styeden þanne vp þre þowſand of fiȝtynge men, þe whiche anoon turnynge backis, ben ſmyten of þe men of þe cytee of Hay; and fellen down of hem þretti and ſixe men; and þe aduerſaryes purſueden hem fro þe ȝate vnto Sabarym; and þei fellen bi lowe and ſhort weyes fleynge. And þe herte of þe puple myche dredde, and at þe lickeneſſe of water is molten. Forſoþe Joſue kitte his cloþis, and redi felle doun into þe erþe before þe arke of þe Lord, vnto euen, as wel he as alle þe aldren of Yrael; and þei putten powdre vpon her heedes. And Joſue ſeide, Alas! alas! Lord God, what woldiſt þow þis puple brynge ouer Jordan flood, for to taak vs in þe hoond of Amorrei, and for to leeſe? Wolde God, as we bigunnen, we hadden dwellid biȝonde Jordan. My Lord God, what ſhal Y ſeye, ſeynge Yrael to his enemyes backis turnynge? Chananees ſhulen here, and alle þe dwellers of þe loond and togidre gedryd þei ſhulen enuyroun vs, and doon awey oure name fro þe loond; and what ſhal þou doo to þi greet name? And þe Lord ſeide to Joſue, Ryſe, whi lijſt þow bowid in þe erþe? Yrael haþ ſynned, and haþ broken my couenaunt; and þei han taak of þe corſe, and han ſtoln, and liȝed, and han hidde among her veſſels. Ne Yrael ſhal mowe ſtoond before her enemyes, and hem he ſhal flee, for he is polut wiþ þe curs; I ſhal not be more wiþ ȝou, to þe tyme þat ȝe han alto troden hym þat is gilti of þat hidows treſpas. Ryſe, halwe þe puple, and ſey to hem, Be ȝe halwid aȝen to morwe; forſoþe þes þingis ſeiþ þe Lord God of Yrael, Curſynge is in þe mydil of þee, Irael; þow ſhalt not mowe ſtoond before þin enemyes, to þe tyme þat he be doon awey fro þee, þat is defoulid wiþ þis hidows gilt. And ȝe ſhulen come eerly eche bi ȝoure lynagis; and what euer lynage þe lot fynde, he ſhal come bi his kynredis, and kynrede bi howſis, and hows bi men. And ſo euer he in þat gilt were taak, he ſhal be brent wiþ fier wiþ al his ſubſtaunce, for he haþ brokun þe couenaunt of þe Lord, and haþ do ſacrilege in Yrael. And ſo Joſue ryſynge eerly, ſette Irael bi her lynagis; and it is founden þe lynage of Juda; which, whanne after his meynees was offred, it is founden þe meynee of Zare; forſoþe þilk bi men offrynge he foonde Zabdi; whos hows in ſondry men dyuydyng, he foonde Achor, þe ſone of Charmy, ſone of Zabdi, ſone of Zare, of þe lynage of Juda. And he ſeide to Achor, My ſone, ȝif glorye to þe Lord God of Yrael, and knowlech, and ſhewe to me, what þow haſt doon; ne hyde þou. And Achor anſwerde to Joſue, and ſeide to hym, Trewly, Y haue ſynned before þe Lord God of Yrael, and þus and þus Y haue do; Y ſawȝ forſoþe among þe ſpuylis a ful good reed mantil, and two hundreþ ſiclis of ſiluer, and a goldun rewle of fifti ſiclis; and coueytynge took a wey, and hidde in þe erþe, aȝens þe myddil of my tabernacle; forſoþe þe ſiluer Y couerde wiþ þe doluen erþe. Sente þanne Joſue ſeruauntis, þe whiche rennynge to þe tabernacle of hym, þei founden alle þingis hid in þe ſame place, and þe ſiluer togidre; and þei takynge a wey fro þe tent token þe þingis to Joſue, and to alle þe ſones of Yrael; and þrewen forþ before þe Lord. And ſo Joſue takynge Achor, þe ſone of Zare, and þe ſiluer, and þe mantil, and þe golden rewle, and ſones and douȝtres of hym, oxen, and aſſes, and ſheep, and þilk tabernacle, and al þe purtenaunce, and al Yrael wiþ hym, ladden hem to þe valey of Achor; where ſeide Joſue, For þow haſt diſturblid vs, out ſtourbe þee þe Lord in þis day. And al Irael ſtonede hym; and alle þingis, þat his weren, ben waſtid wiþ fier. And þei gedreden vpon hym a greet heep of ſtonus, þe which abidiþ ſtil vnto þe day þat is nowe. And þe wodeneſſe of þe Lord is turned awey fro hem; and þe name of þe place is clepid unto þis day þe valey of Achor.

Capitulum VIII.Edit

Seyde forſoþe þe Lord vnto Joſue, Ne drede þow, ne be feerd; tak wiþ þee al þe multitude of fiȝters, and riſynge ſty vp into þe burgh toun of Hay; loo, Y haue taak into þin hoond his kyng, and puple, and cytee, and loond. And þou ſhalt do to þe citee of Hay and to his kyng, as þow didiſt to Jericho, and to þe kyng of it; þe pray forſoþe and alle þe lyuynge beeſtis ȝe ſhulen taak to ȝow; put buſſhementis to þe cyte bihynde it. And Joſue roos, and al þe ooſt of fiȝters wiþ hym, for to ſtye vp into Hay; and he ſente þe nyȝt þretti þowſand choſen of ſtronge men; and he comaundide to hem, ſeiynge, Putte ȝe buſſhementis bihynde þe cytee, ne ferþer goo ȝe awey; and ȝe ſhulen be al redi; forſoþe Y and þat oþer multitude þat is wiþ me, fro forn aȝens we ſhulen come aȝens þe cite; and whanne þei weren gon out aȝens vs, as we diden before, we ſhulen flee, and turne backis, to þe tyme þat þei purſuwynge more along fro þe cyte ben drawen a ferre; forſoþe þei ſhulen wene vs to flee as before. Vs þanne fleynge and hem purſuynge, ȝe ſhulen ryſe fro þe buſſhement, and ȝe ſhulen waaſt þe cytee; and þe Lord ȝoure God ſhal taak it into ȝoure hoondis. And whanne ȝe han taak it, ſette ȝe it a fier; ſo alle þingis ȝe ſhulen doo, as Y haue comaundide. And he lefte hem, and þei wenten to þe place of þe buſſhement, and þei ſeten betwixe Beþel and Hay, at þe weſt cooſt of þe cytee of Hay. Forſoþe Joſue þat nyȝt dwellide in þe mydil of þe puple. And ryſynge eerly he tolde felawis, and he ſtyede wiþ þe eldren in þe frownt of þe ooſt, biſet wiþ help of fiȝters. And whanne þei weren comen, and hadden ſtyed vp fro aȝens of þe citee, and þei ſtoden at þe norþ cooſt of þe cytee, bitwix þe whiche and hem was a mydil valey. Forſoþe fyue þouſand men he chees, and putte in þe buſſhement bitwix Baþauen and Hay, fro þe weſt paart of þe ſame cyte. Forſoþe al þat oþer ooſt at þe norþ made redi þe poynt, ſo þat þe laſt of þe multitude atteyneden þe weſt cooſt of þe cytee. Joſue þanne wente þat nyȝt, and ſtood in þe mydil of þe valey; þat whanne þe kyng of Hay had ſeen, he hiede eerli, and wente out wiþ al þe ooſt of þe cyte, and he dreſſide þe poynt aȝens þe deſeert, vnknowynge þat bihynde þe bak weren hid buſſhementis. Forſoþe Joſue and al þe multitude of Yrael ȝauen ſteede to þe place, feynynge dreed, and fleynge bi þe weie of wildirneſſe; and þei criynge out to gidre, and hem ſelf to gidre gladly clepynge purſueden hem. And whanne þei weren goo fro þe cytee, and not oon forſoþe in þe cytee of Hay and Beþauen was laft, þat purſuwede not Yrael, as þei breken out leeuynge þe borgh towns open, þe Lord ſeide to Joſue, Heue vp þe ſheeld þat is in þin hoond, aȝens þe cyte of Hay; for to þee Y ſhal taak it. And whanne he hadde houen vp þe ſheld fro aȝens þe citee, þe buſſhementis þat weren hid, ryſen anoon, and goynge to þe cytee token, and ſett it a fier. Forſoþe þe men of þe citee, þat purſuweden Joſue, beholdynge and ſeynge þe ſmook of þe cite vnto heuene ſtie vp, þei myȝten no more hidir and þidir fleynge atwynne, namelich whanne þei þat feyneden fliȝt, and wenten to wildirneſſe, aȝens þe purſuwers mooſt myȝtili hadde wiþ ſtonden. And ſeynge Joſue and al Yrael, þat þe citee was takun, and ſmook of þe citee ſtiede vp, turned aȝen ſmoot þe men of Hay. Forſoþe and þei þat token, and hadden ſett þe cytee a fier, goon out fro þe citee aȝens her mydlis of enemyes, þei bigunnen to ſmyit; and whanne on eiþir partye aduerſaries weren ſlayn, ſo þat no man of ſo myche a multitude were ſaaf, forſoþe þe kyng of Hay þei token lyuynge, and offerden to Joſue. Þanne alle ſlayn þat Yrael to deſeert goynge purſuweden, and in þe ſame place bi ſwerd fallynge, þe ſones of Yrael turneden aȝen ſmyten to þe cytee. Forſoþe þere weren þat in þe ſame dai dieden, fro man vnto womman, twelue þowſand of men, of al þe cyte of Hay. Forſoþe Joſue wiþdrewe not þe hoond, þat in hiȝþ he putte vp holdynge þe ſheeld, to þe tyme þat alle þe dwellers of Hay weren ſlayn. Forſoþe þe beeſtis and þe praye of þe cytee þe ſones of Yrael dyuydeden to hem ſilf, as þe Lord hadde comaundid to Joſue; þe which brente þe cytee, and made it an euerlaſtynge toumbe. Forſoþe þe kyng of it he hongid in a gybet, vnto euen and þe ſunne goynge doun. And Joſue comaundide, and þei putten doun þe careyn of hym fro þe cros; and þei þrewen in þat entre of þe cytee, þrowen togidre vpon hym a greet heep of ſtonus, þe which abidiþ ſtil vnto þe day þat is nowe. Þanne Joſue bilde vp an auter to þe Lord God of Yrael in þe hil of Hebal, as Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, hadde comaundid to þe ſones of Irael, and it was wryten in þe volym of þe lawe of Moyſes, an auter of ſtonus vnhewid, þe whiche yren haþ not towchid. And he offerde vpon it brent ſacrifice to þe Lord, and he offrede peſible ſlayn ſacrifices; and wroot vpon þe ſtonus ſhort declaracioun of þe lawe of Moyſes, þat he tolde before þe ſones of Yrael. Forſoþe al þe puple, and þe more þurȝ birþ, and duykis, and iugis ſtoden on eiþer paart of þe arke, in þe ſyȝt of preſtis and Leuytis, þat beren þe arke of þe boond of pees of þe Lord; as þe comlynge, ſo and þe wiþyn goten; þe half paart of hem biſide þe hil of Garyſym, and half biſide þe hil of Hebal, as Moyſes comaundide, þe ſeruaunt of þe Lord. And firſt forſoþe he bleſſede to þe puple of Yrael. After þes þingis he radde alle þe wordis of bleſſynge, and curſynge, and alle þat weren wryten in þe volym of þe lawe. No þing of þes þingis, þat Moyſes comaundide, he left vntowchyd; but alle þingis he openyde before al þe multitude of Yrael, þe wymmen, and litil children, and comlyngis, þat among hem dwelliden.

Capitulum IX.Edit

The whiche þingis herd, alle þe kyngis biȝond Jordan, þat dwelten in mountens, and in þe wilde feeldis, and in þe ſee ſydes, and in þe brenke of þe greet ſee, and þes þat dwelten biſide Liban, Eþe, and Amorre, Chanane, and Phareze, and Euee, and Jebuſe, ben gedryd togidre for to fiȝt aȝens Joſue and Irael, wiþ oon inwit, and wiþ þe ſame accord. And þei þat dwelten in Gabaon, herynge alle þingis þat Joſue hadde doo to Jerycho and to Hay, and fellich þenkynge, token to hem meetis, olde ſackis to þe aſſis on puttynge, and rent wyn botels and ſowed, and ful olde ſhoon, þe whiche to þe doom of oldnes ben ſowid wiþ patchis; þei cloþiden wiþ oold cloþes; forſoþe þe looues, þat þei beeren for lyuelood bi þe weye, weren hard and in gobetis broken. And þei wenten to Joſue, þat þanne dwellide in þe tentis of Galgale, and ſeiden to hym, and to al Yrael togidre, Fro a long loond we han comen, pees coueytynge to make wiþ ȝow. And þe men of Irael anſwerden to hem, and ſeiden, Leſt perauenture in þe loond, þat to vs is owed bi lot, ȝe dwellen, and we mowen not make boond of pees wiþ ȝow. And þei to Joſue, Þi ſeruauntis, þei ſeyn, we ben. To whom Joſue forſoþe, Who, he ſeiþ, ben ȝe, and whens ben ȝe comen? Þei anſwerden, Fro a ful ferre cuntre þi ſeruauntis ben comen in þe name of þe Lord þi God, we han herd þe loos of his power, alle þingis þat he haþ doo in Egipt, and to þe two kyngis of Ammorreis biȝonde Jordan; to Seon þe kyng of Eſebon, and to Og þe kyng of Baſan, þat weren in Aſtaroþ. And ſeiden to vs þe elders and alle þe dwellers of oure loond, Takiþ in ȝoure hoondis meetis for þe mooſt long weye; and aȝen come ȝe to hem, and ſeie ȝe, Ȝoure ſeruauntis we ben; boond of pees make ȝe wiþ vs. And loo! þe looues, whanne we wenten out of oure howſis for to come to ȝow, we token hoote, nowe þei ben maad drye, and of greet eeld to breek; þe botels of wyn newe we fulfilliden, nowe þei ben brooke and looſid; cloþis and ſhoon, wiþ þe whiche we ben cloþid, and þe whiche we han in feet, for þe lengþ of lenger weye ben to troden, and almeeſt wered. Þei token þanne of þe meetis of hem, and þe mouþ of þe Lord þei aſkeden not. And Joſue wiþ hem made pees. And þe boond of pees goon yn he bihiȝte, þat þei ſhulden not be ſlayn; forſoþe þe princes of þe multitude ſworen to hem. Forſoþe after þree daies of þe goon yn couenaunt, þei herden, þat in nyȝ þei dwelten, and þei weren to comen among hem. And þe ſones of Yrael meueden tentis, and camen into þe citees of hem þe þridde day, of þe whiche þes ben þe names, Gabaon, and Saphyra, and Beroþ, and Charyaþiarym. And þei ſmyten not hem, forþi þat þe princis of þe multitude hadden ſworn to hem in þe name of þe Lord God of Yrael. And ſo grutchide al þe comoun aȝens þe princis; þe whiche anſwerden to hem, We han ſworn to hem in name of þe Lord God of Yrael, and þerfor we mowen not hem towche; but þis we ſhulen doo to hem, be þei reſerued forſoþe þat þei lyuen, leſt aȝens vs þe wraþþe of þe Lord be ſtyrid, if we forſweren vs to hem; but ſo lyue þei, þat in to þe vſes of al þe multitude, trees þei kutten, and watris þei beren. Þe whiche ſpekynge þes þingis, Joſue clepide Gabonytis, and ſeide to hem, Whi wolden ȝe diſſeyue vs bi gijl, for to ſeie, Ful ferre we dwellen fro ȝow, ſiþ in þe mydil of vs ȝe ben? And ſo vnder curſynge ȝe ſhulen be, and þere ſhal not fayl of ȝour lynage, kyttynge trees, and watris berynge, in to þe hows of my God. Þe whiche anſwerden, It is told to vs þi ſeruauntis, þat þe Lord þi God hadde bihoot to Moyſes, his ſeruaunt, þat he ſhulde taak to ȝow al þe loond, and ſcatre alle þe dwellers of it; we þerfor moyche dredden, and purueiden to oure lyues, conſtreyned wiþ ȝoure dreed, and þis counſeil we maden. Forſoþe nowe in þin hoond we ben; þat to þee ryȝt and good is ſeen, do þow to vs. Þan Joſue dide, as he ſeide, and delyuerde hem fro þe hoondis of þe ſones of Irael, þat þei weren not ſlayn. And Joſue demyde in þat day hem to be into ſeruyſe of al þe puple, and of þe auter of þe Lord, kuttynge trees and watres berynge, vnto þe tyme þat is nowe, in þe place þat þe Lord haþ choſun.

Capitulum X.Edit

The whiche þingis, whanne hadde herd Adonyſedech, kyng of Jeruſalem, þat is, þat Joſue hadde taak Hay, and hadde vndurturned it; forſoþe as he dide to Jericho and to þe kyng of it, ſo he dide to Hay and to þe kyng of it; and þat Gabonytis weren ouerflowen to Irael, and weren bounden in pees wiþ hem, he dradde greetly; forſoþe a greet cite was Gabaon, and oon of þe kyngis citees, and more þan þe burgh toun Hay, and alle þe fiȝters of it mooſt ſtronge. Þanne ſente Adonyſedech, kyng of Jeruſalem, to Ocham, kyng of Ebron, and to Pharam, kyng of Herymoþ, and to Japhye, kyng of Lachis, and to Addabir, king of Eglon, ſeiynge, Stye ȝe vp to me, and bryngeþ help, and out fiȝte we Gabaon, for he is ouerflowen to Joſue, and to þe ſones of Yrael. Þanne þei gedrid ſtyeden vp, fyue kyngys of Amorreis, kyng of Jeruſalem, kyng of Ebron, kyng of Herymoþ, kyng of Lachis, kyng of Eglon, togidre wiþ her hooſtis; and þei ſettiden tentis about Gabaon aȝenfiȝtynge it. Forſoþe þe dwellers of þe citee of Gabaon biſegid, ſenten to Joſue, þat þanne dwellide in tentis at Galgalam, and ſeide to hym, Ne wiþ drawe þou þin hoond fro þe help of þi ſeruauntis; ſty vp anoon, and delyuer vs, and bryng help; forſoþe þere ben comen to gidre aȝens vs alle þe kyngis of Ammorreis, þat dwellen in mounteyns. And Joſue ſtiede vp fro Galgalis, and al þe ooſt of fiȝters wiþ hym, mooſt ſtronge men. And þe Lord ſeide to Joſue, Drede þow not hem, forſoþe into þin hoondis Y haue taken hem; noon of hem to þee ſhal mowe aȝenſtoond. And ſo Joſue felle on hem feerlich, al nyȝt ſtiynge vp fro Galgalis; and þe Lord diſtourbide hem fro þe face of Yrael, and defowlide bi a greet veniaunce in Gabaon; and purſuede hem bi weye of þe ſtiynge vp of Beþeron, and ſmoot vnto Azecha and Maceda. And whanne þei flowen þe ſones of Yrael, and weren in þe goynge doun of Beþoron, God ſente vpon hem greet ſtonus fro heuene, vnto Azecha; and ben deed manye mo wiþ ſtoonus of hawl, þan whom wiþ ſwerd had ſmytun þe ſones of Yrael. Þanne Joſue ſpak to þe Lord, in þe day þat he took Ammorre in þe ſiȝt of þe ſones of Yrael; and ſeide before hem, Sunne, aȝens Gabaon be þow not meued, and mone, aȝens þe valey of Haylon. And þe ſunne and þe mone ſtoden, to þe tyme þat þe folk vengide hem ſelf of her enemyes. Is not þis wryten in þe book of riȝtwiſe men? And ſo ſtood þe ſunne in þe mydil of heuene, and hyede not to goo doun þe ſpace of o day; þere was not before ne afterward ſo loong a day; obeiſhynge þe Lord to þe voyce of man, and fiȝtynge for Yrael. And Joſue turnede aȝen, wiþ al Yrael, into þe tentis of Galgala. Forſoþe fyue kyngis flowen, and hidden hem in þe ſpelunk of þe citee of Maceda. And it is told to Joſue, þat þere weren foundun fyue kyngis lurkinge in þe ſpelunk of þe cite of Maceda. Þe which comaundide to felawis, and ſeiþ, Ouerturne ȝe greet ſtoonus at þe mouþ of þe ſpelonk, and putte ȝe redi men, þat kepen hem cloſid; ȝe forſoþe wole ȝe not ſtoond, but purſue ȝe enemyes, and al þe eendis of hem fleynge ſleeþ; ne lette ȝe hem goon into þe ſocours of ȝoure citees, þe whiche þe Lord ȝoure God haþ taak into ȝoure hoondis. Slayn þanne þe aduerſaries wiþ a greet veniaunce, and vnto þe deeþ almeſt conſumpt, þilk þat fro Irael myȝten flee, wenten into þe ſtrengþid citees. And al þe ooſt turnede aȝen to Joſue, in Maceda, where þanne weren þe tentis, þei hoole and in hoole noumbre; and no man aȝens þe ſones of Yrael was hardy to grucche. And Joſue comaundyde, ſeiynge, Opyn þe mouþ of þe ſpelonk, and bryngiþ to me fyue kyngis þat in it lorken. And þe ſeruauntis diden, as to hem was comaundid; and þei brouȝten to hym fyue kyngis fro þe ſpelonk; þe kyng of Jeruſalem, þe kyng of Ebron, þe kyng of Hermoþ, þe kyng of Lachis, þe kyng of Eglon. And whanne þei weren brouȝt out to hym, he clepide alle þe men of Yrael, and ſeiþ to þe pryncis of þe ooſt, þat wiþ hym weren, Goþ, and puttiþ ȝoure feet vpon þe neckis of þes kyngis. Þe which whanne þei hadden goon, and troden þe neckis of hem ſuget wiþ þe feet, eft he ſeiþ to hem, Wole ȝe not drede, ne be ȝe afeerd, take ȝe coumfort, and be ȝe ſtronge; forſoþe ſo þe Lord ſhal doo to alle ȝoure enemyes, aȝens whom ȝe ſhulen fiȝt. And Joſue ſmoot, and ſlewȝ hem, and hongide vpon fyue ſtokkis; and þei weren hongid vnto þe euen. And whanne þe ſunne cam down, he comaundide to felows, þat þei doon hem doun fro þe gibetis; þe whiche doon doun, þei þrewen hem into þe ſpelonk, in þe which þei lorkiden; and þei puttiden vpon þe mouþ of it greet ſtoonus, þat abiden ſtil to þe tyme þat is nowe. Forſoþe þe ſame day Joſue took Maceda, and ſmoot in mouþ of ſwerd; and þe kyng of it, and alle his dwellers he ſlewȝ; and he lefte not in it, nameli, litil relikis; and he dide to þe king of Maceda as he dide to þe kyng of Jericho. He wente wiþ al Yrael fro Maceda into Lebna, and he fauȝt aȝens it, þe which þe Lord took, wiþ his kyng, in þe hoond of Irael; and þei ſmyten þe cite in þe mouþ of ſwerd, and alle þe dwellers of it, and þei leften not in it eny relikis; and þei diden to þe kyng of Lebna as þei diden to þe kyng of Jericho. Fro Lebna he paſſide into Lachis, wiþ al Yrael; and þe ooſt diſpoſid bi enuyroun, aȝenfauȝt it. And þe Lord took Lachis in þe hoond of þe ſones of Yrael; and he took it þat oþer day, and ſmoot in mouþ of ſwerd, and eche lijf þat was in it, as he dide to Lebna. Þat tyme ſtiede vp Yram, þe kyng of Gazer, for to helpe Lachis; whom Joſue ſmoot wiþ al his puple vnto þe deþ. And wente fro Lachis vnto Eglon, and enuyrounde, and out fauȝt it þe ſame day; and ſmoot in mouþ of ſwerd alle þe lyues þat weren in it, after alle þingis þat he dide to Lachis. Forſoþe he ſtiede wiþ al Yrael fro Eglon vnto Ebron, and fauȝt aȝens it, and took, and ſmoot in mouþ of ſwerd; þe kyng forſoþe of it, and alle þe burgh touns of þat regioun, and alle þe lyues þat dwelliden in it; he lafte not in it eny relikis; as he dide to Eglon ſo he dide to Ebron, al þingis þat in it he foond waſtynge wiþ ſwerd. Þens turned aȝen into Dabyr, he took it, and waaſtid; þe kyng forſoþe of it, and alle þe burȝ towns bi enuyroun he ſmoot in mouþ of ſwerd; he lafte not in it eny relikis; as he dide to Ebron, and Lebna, and to þe kyngis of hem, ſo he dide to Dabir and to þe kyng of it. And ſo Joſue ſmoot al þe mounteyn loond, and ſouþ, and feeldi, and Aſſedoch wiþ his kyngis; and he lafte not in it eny relikys, but alle þat myȝten breeþ he ſlowȝ, as þe Lord God of Yrael comaundide to hym; fro Cades Barne vnto Gazam, and al þe loond of Joſſon vnto Gabaon, alle þe kyngis and regiouns of hem, wiþ o feerſnes he took, and waſtide; forſoþe þe Lord God of Iſrael fauȝt for him. And he turnede aȝen wiþ al Yrael to þe place of þe tentis in Galgala.

Capitulum XI.Edit

The whiche þingis whanne herd Jabyn, þe kyng of Aſor, he ſente to Jodab, kyng of Madiam, and to þe kyng of Semeron, and to þe kyng of Acſaph, and to þe kyngs of þe norþ, þat dwelten in mounteyns, and in þe pleyn aȝens þe ſouþ of Seneroþ, and in þe wijld feeldis, and regiouns of Dor, biſidis þe ſee, and to Chanane fro þe eeſt and weſt, and Ammorre, and Eþee, and Phereze, and Jebuſe in þe mounteyns, and Euee, þat dwelt in þe rotis of Hermon, in þe loond of Maſpha. And alle wenten out wiþ her companyes, ful myche puple, as þe grauel þat is in þe brenk of þe ſee, and hors, and chaaris, of multitude wiþ outen noumbre. And alle þes kyngis camen to gydre in oon at þe watris of Meron, for to fiȝt aȝens Yrael. And þe Lord ſeide to Joſue, Ne drede þow hem, to morwe forſoþe þis ſame our Y ſchal taak hem alle to be woundid in þe ſiȝt of Yrael; þe hors of hem þow ſhalt kut of þe ſynewis at þe knees, and þe chaaris þow ſhalt brenne wiþ fier. And Joſue cam, and al his ooſt wiþ hym, aȝens hem, at þe watris of Meron ſodeynlich, and felle vpon hem. And þe Lord took hem into þe hoondis of Yrael; þe whiche ſmyten hem, and purſuden vnto greet Sydon, and to watris of Maſerephoh, and to þe feeld of Maſphe, þat is at þe eſt part of it. So he ſmoot alle, þat noon of hem relikis he lefte; and he dide as þe Lord comaundide to hym; þe hors of hem he kuttide þe ſinewis at þe knee, and þe charys he brente. And turned aȝen anoon he took Aſor, and þe kyng of it he ſmoot wiþ ſwerd; forſoþe Aſor bi oold tyme among alle þeſe rewmes heelde þe princehod. And he ſmoot alle lyues þat þere dwelten, he lefte not in it eny relikis, but vnto þe deeþ alle þingis he waaſtide; and þat cytee he deſtruyede wiþ brennynge. And alle þe citees bi enuyroun and þe kyngis of hem he took, and ſmoot, and dide awey, as Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, comaundide to hym, wiþ out þe citees þat weren in þe hillis, and in þe hillokis ſet; and þe oþer Yrael brente vp; oon onelich, þe mooſt ſtrengþid, Azor, flawme brente vp. And al þe praye of þes citees, and beeſtis, þe ſones of Yrael dyuydeden to hem ſelf, alle þe enemyes ſlayn. As þe Lord comaundide to his ſeruaunt Moyſes, ſo Moyſes comaundide to Joſue, and he alle þingis fulfillide; and he paſſide not biſide of alle þe maundementis, forſoþe ne o word, þat þe Lord comaundide to Moyſes. And ſo Joſue took al þe mounteyn loond, and þe ſouþ loond, and Goſen, and þe pleyn, and þe weſt cooſt, and þe hil of Yrael, and þe wijld feeldis of it; and a paart of þe hil þat ſteieþ vp to Seyr vnto Baalgaþ, bi þe pleyn of Libany vndur þe hil of Hermon; alle þe kyngis of hem he took, and ſmoot, and ſlewȝ. Myche tyme fauȝt Joſue aȝens þes kyngis; þere was no cyte, þat took hym not to þe ſones of Yrael, ſaue Euee þat dwellid in Gabaon; alle wiþ fiȝtynge he took. Forſoþe þe ſentence of þe Lord it was, þat þe hertis of hem weren ful hardid, and ſhulde fiȝte aȝens Yrael, and falle, and þei ſhulde not diſſerue eny mercy, but ſhulden periſſhe, as þe Lord hadde comaundid to Moyſes. In þat tyme Joſue cam, and ſlewȝ Enachym, fro þe mownteyns of Ebron, and Dabir, and Anab, and of al þe hil of Juda, and of Yrael, and þe cytees of hem he dide awey. He lefte not eny of þe ſtok of Enachym in þe loond of þe ſones of Yrael, out taak þe cytees of Gaza, and Geþ, and Azoto, in þe whiche aloon þei ben left. Þanne Joſue took al þe loond, as þe Lord ſpak to Moyſes, and took it into poſſeſſioun to þe ſones of Yrael, after paarties and her lynagis; and þe loond reſtyde fro bateil.

Capitulum XII.Edit

Thes ben þe kyngis whom þe ſones of Yrael ſmyten, and weeldiden þe loond of hem, byȝond Jordan, at þe ſonne ariſynge, fro þe ſtreem of Arnon vnto þe hil of Hermon, and al þe eſt cooſt þat biholdiþ þe wildernes. Seon, kyng of Amorreis, þat dwellid in Eſebon, hadde lordſhip fro Aroer, þat is ſet vpon þe brenk of þe ſtreem of Arnon, and of þe mydil paart in þe valey, and of half Galaad, vnto þe ſtreem of Jaboch, þat is þe teerme of þe ſones of Amon, and fro þe wildernes vnto þe ſee of Cenoroþ, aȝens þe eſt, and vnto þe ſee of deſeert, þat is þe mooſt ſalt ſee, at þe eſt cooſt, bi þe weye þat lediþ to Beþeſſymoþ, and fro þe ſouþ paart þat vnderlieþ to Aſſedoch, vnto Phaſga. Þe teerme of Og, kyng of Baſan, of þe relikis of Raphaym, þat dwelten in Aſtaroþ and in Edram, and he hadde lordſhip in þe hil of Hermon, and in Salacha, and in al Baſan, vnto þe teermes of Geſſury and Machati, and of þe half paart of Galaad, and þe teerme of Seon, kyng of Eſebon. Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, and þe ſones of Yrael ſmyten hem; and Moyſes took þe loond of hem into poſſeſſioun to Rubenytis and to Gaditis and to þe half lynage of Manaſſe. Þes ben þe kyngis of þe loond, whom Joſue ſmoot and þe ſones of Yrael biȝond Jordan, at þe weſt cooſt, fro Algad in þe feeld of Liban, vnto þe hil whos paart ſteieþ into Seyr; and Joſue took it into poſſeſſyoun to þe lynagis of Yrael, to eche her paartis, as wel in mounteyns, as in pleyn and wijld feeldis; in Aſſeroþ, and in þe wildernes, and in þe ſouþ was Eþee, and Ammorree, Cananee, and Phereze, Euee, and Jebuſee. Þe kynge of Jericho, oon; þe kyng of Hay, oon, þat is of þe ſide of Betel; þe kyng of Jeruſalem, oon; þe kyng of Ebron, oon; þe kyng of Herymoþ, oon; þe kyng of Lachis, oon; king of Eglon, oon; king of Gazer, oon; king of Dabir, oon; kyng of Gader, oon; kyng of Herma, oon; kyng of Hedreþ, oon; kyng of Lebna, oon; kyng of Odollam, oon; kyng of Maceda, oon; kyng of Betel, oon; kyng of Thaphua, oon; kyng of Affer, oon; kyng of Affeþ, oon; kyng of Saron, oon; kyng of Madan, oon; kyng of Azor, oon; kyng of Sameron, oon; kyng of Axaph, oon; kyng of Thenach, oon; kyng of Maggedo, oon; kyng of Cetes, oon; kyng of Jachanaen of Carmel, oon; kyng of Dor and of þe prouynce of Dor, oon; kyng of þe Gentils of Galaad, oon; kyng of Therſa, oon; alle þe kyngis, oon and þretti.

Capitulum XIII.Edit

Joſue was old and of greet age; and þe Lord ſeyde to hym, Þow haſt eeldid, and art of loong age; and þe mooſt wide loond is left, þat not ȝit is dyuydid bi lot; þat is, al Galile Philiſtiym, and al Geſſury, fro þe trubli flood þat weetiþ Egipt, vnto þe teermys of Accharon aȝens þe norþ; þe loond of Chanaan, þat in fyue litil kyngis of Philiſtiym is dyuydid, Gazeus, and Azotyus, Aſcalonytes, Geþeus, and Accharonytes. At þe ſouþ forſoþe ben Euees, al þe loond of Chanaan, and fro Mara of Sydonys, vnto Affecha, and þe teermes of Ammorrei, and his niȝ cooſtis; forſoþe þe regioun of Liban aȝens þe eſt, fro Baalgat, vndur þe hil of Hermon, to þe tyme þat þou goo into Emaþ, of alle þat dwelliden in þe hil, fro Liban vnto þe watris of Maſſerephoþ, and al Sydonys; Y am, þat ſhal doon awey hem fro þe face of þe ſones of Yrael; come it þanne in to þe paart of þe herytage of Yrael, as Y haue comaundid to þee. And nowe diuyde þe loond into poſſeſſioun to nyne lynagis, and to þe half lynage of Manaſſe, wiþ þe which Ruben and Gad weeldiden þe loond, þat Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, biȝond þe flodis of Jordan took to hem, at þe eſt cooſt; fro Aroer, þat is ſet in þe brenk of þe ſtreeme of Ernon, in þe mydil of þe valey, and al þe wijld feeldis of Medaba, vnto Dibon, and alle þe citees of Seon, þe kyng of Amorreis, þat fauȝt in Eſebon, vnto þe teermes of þe ſones of Amon, and Galaad, and to þe teermys of Geſſuri and Machati, and al þe hil of Hermon, and al Baſan vnto Selecha; al þe kyngdom of Og in Baſan, þat regnede in Aſtaroþ, and in Edraym; and he was of þe relikis of Raphaym; and Moyſes ſmoot hem, and dyde hem awey. And þe ſones of Yrael wolden not deſtruye Geſſery and Machati; and dwelliden in þe mydil of Yrael vnto þe day þat is nowe. Forſoþe to þe lynage of Leuy he ȝaue no poſſeſſioun, but þe ſacryfices, and þe ſlayn offryngis of þe Lord God of Yrael; þat is his herytage, as he haþ ſpokun to hym. Þanne Moyſes ȝaf poſſeſſioun to þe linage of þe ſones of Ruben, after her kynredis; and þe teerme of hem was fro Aroer, þat is ſet in þe brenk of þe ſtreeme of Arnon, and in þe mydil valey of þe ſame ſtreeme, al þe pleyn þat lediþ to Medaba, and Eſebon, and alle þe litil towns of hem, þat ben in þe wijld feeldis; forſoþe Dibon, and Baal Bamoþ, and þe burgh toun of Baal Meon, and Geſa, and Sedymoch, and Mephe, and Caryaþaym, and Sabama, and Saraþaphar, in þe hil of þe valey of Beþeroeþ, and Aſſedoch, Phaſcha, and Beþaiſſymoþ; alle þe feeldi citees, and alle þe rewmes of Seon, kyng of Ammorrei, þat regnede in Eſebon, whom Moyſes ſmoot, wiþ his princis, Madian, Euee, and Recten, and Sur, and Hur, and Rebee, dukys of Seon, dwellers of þe loond. And Balaam, þe ſone of Beor, dyuynour, þe ſones of Yrael ſlewen wiþ ſwerd wiþ oþer ſlayn. And þe teerme of þe ſones of Ruben is maad þe flood of Jordan; þis is þe poſſeſſioun of Rubenytis bi her kynredis of citees and litil touns. And Moyſes ȝaf to þe lynage of Gad, and to his ſones, bi her kynredis, poſſeſſioun, of þe which þe dyuyſioun is þis; þe teermys of Jaſer, and alle þe citees of Galaad, and half paart of þe loond of þe ſones of Amon, vn to Aroer þat is aȝens Tabba; and fro Eſebon vnto Ramoþ Maſphe, and Beþamyn, and Manayn, vn to þe teermys of Dabir; in þe valey alſo of Beþaran and Beþnenar, and Sochoþ, and Saphan, þat oþer paart of þe kingdom of Seon, kyng of Eſebon; forſoþe of þis eend of Jordan is þe vttermoſt part of þe ſee of Cenereþ biȝond Jordan, at þe eeſt cooſt. Þis is þe poſſeſſyoun of þe ſones of Gad, bi her meynees, citees and towns of hem. And he ȝaf to þe half lynage of Manaſſe, and to his ſones, after her kynredis, poſſeſſioun, of þe which þis is þe bigynnynge; Ammyneym, and al Baſan, and alle þe kyngdoms of Og, þe kyng of Baſan, and alle þe touns of Jayr, þat ben in Baſan, ſexti burȝ touns; and half part of Galaad, and Aſcharoþ, and Edrai, citees of þe kingdom of Og, kyng of Baſan; to þe ſones of Machir and to þe ſones of Manaſſe, and to þe half paart of þe ſones of Machir, after her kynredis. Þis poſſeſſioun dyuydede Moyſes, in þe wijld feeldis of Moab biȝond Jordan, aȝens Jericho, at þe eſt plage. Forſoþe to þe lynage of Leuy he ȝaf no poſſeſſioun; for þe Lord God of Yrael he is þe poſſeſſioun of hym, as he haþ ſpokun to hym.

Capitulum XIIII.Edit

This is þat þe ſones of Yrael weeldiden in þe loond of Chanaan, þe whiche ȝeuen to hym Eleazar þe preeſt, and Joſue, þe ſone of Nun, and princis of þe meynees bi þe lynagis of Yrael, bi lot alle þingis dyuydynge, as þe Lord comaundide in þe hoond of Moyſes, to nyne lynagis and to an half lynage. Forſoþe Moyſes ȝaf to þe two lynages and to þe half lynage biȝond Jordan poſſeſſioun; wiþ outen þe Leuytis, þat no þing of erþe token among her briþeren; but into þe place of hem camen þe ſones of Joſeph, into two lynagis dyuydid, Manaſſe, and Effraym. And Leuytis token noon oþer paart in þe loond, but cytees to dwelle yn, and ſuburbis of hem to howſbeeſtis and his feeld beeſtis to be fed. As þe Lord comaundide to Moyſes, ſo þe ſones of Yrael diden, and dyuydeden þe loond. And ſo þe ſones of Juda wenten to Joſue in Galgalis; and Caleph, þe ſone of Jephone Cenezeus, ſpak to hym, Þou haſt knowun, what þe Lord haþ ſpokun to Moyſes þe man of God of me and of þee in Cades Barne. Of fourti ȝeer Y was, whanne Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, ſente me fro Cades Barne forto bihold þe loond, and I toolde to hym, þat me ſemed ſooþ. Forſoþe my breþeren, þat ſtieden vp wiþ me, diſcoumfortiden þe herte of þe puple, and neuerþelater Y folwide þe Lord my God. And Moyſes ſwore in þat day, ſeiynge, Þe loond, þat þi foot ſhal treed, ſhal be þi poſſeſſioun, and of þi ſones wiþ out eend; for þou haſt folwid þe Lord þi God. Forſoþe þe Lord haþ grauntid to me lijf, as he haþ bihoot vnto þe day þat is nowe. Fyue and fourti ȝeer ben, ſiþ þe Lord ſpak þis word to Moyſes, whanne Yrael wente þurȝ wildirnes. To day Y am of fyue and eiȝti ȝeer, ſo myȝti, as þat tyme Y was myȝti, whanne Y was ſent to aſpie; þe ſtrengþ of þat tyme in me vnto to day abydiþ ſtil, as wel to fiȝt, as to goo. Ȝyf þanne to me þis hil, þe which þe Lord haþ bihoot to me, þee forſoþe herynge, in þe which ben Enachym, and greet citees and ſtrengþid; if perauenture þe Lord be wiþ me, and ſhal mowe doo aweye hem, as he haþ bihoot to me. And Joſue bliſſide to hym, and took to hym Ebron into poſſeſſyon. And fro þat tyme Ebron was to Caleph, þe ſone of Jephone Ceneze, vnto þe preſent day; for he folwide þe Lord God of Yrael. Þe name of Ebron before was clepid Caryaþarbe. Adam mooſt greet þere in þe loond of Enachym was ſet; and þe loond ceeſſide fro bataylis.

Capitulum XV.Edit

Thanne þe lot of þe ſones of Juda, bi her kynredis, was þis; fro þe teerme of Edom vnto þe deſeert of Syn aȝens þe ſouþ, and vnto þe laſt paart of þe ſouþ cooſt, þe bigynnynge of it fro þe heiȝt of þe mooſt ſalt ſee, and fro þe tonge of it, þat biholdiþ to þe ſouþ. And it gooþ out aȝens þe ſtiynge vp of Scorpion, and paſſiþ into Syna; and ſtiede vp into Cades Barne, and comeþ into Efron, ſtiynge vp to Daran, and enuyrounynge Cariacaa, and þens paſſynge into Aſemona, and comynge to þe ſtreeme of Egipt; and þe teermes of it ſhulen be þe greet ſe; þis ſhal be þe eend of þe ſouþ cooſt. Fro þe eſt þe bigynnynge forſoþe ſhal be þe ſalt ſee, vnto þe eendis of Jordan, and þo þingis, þat biholden þe norþ, fro þe tonge of þe ſee vnto þe ſame flood of Jordan. And þe terme ſtiede into Beþaegla, and gooþ fro þe norþ into Beþaraba, ſtiynge vp to þe ſtoon of Roen, þe ſone of Ruben, and ſtrecchynge vnto þe termys of Debara, fro þe valey of Achor aȝens þe norþ, biholdynge Galgala, þat is forn aȝens of þe ſtiynge vp of Adomyn, fro þe ſouþ part of þe ſtreem, and paſſiþ þe watris, þat ben clepid þe welle of þe ſunne; and ſhulen ben þe goyngis out of it to þe welle of Rogel. And it ſtieþ vp bi þe valey of þe ſone of Ennon, fro þe ſide of Jebuſei, to þe ſouþ; þis is Jeruſalem; and fro þennus hym ſelf arerynge to þe cop of þe hil, þat is aȝens Jehennon at þe weſt, in þe heiȝt of þe valey of Raphaym, aȝens þe norþ; and paſſiþ fro þe cop of þe hil vnto þe welle of þe water of Nepþoa, and comeþ vnto þe touns of þe hil of Ephron; and is bowid into Bala, þat is Caryaþiarym, þat is of þe cyte of wodis; and gooþ about fro Baala aȝens þe weſt, vn to þe hil of Seir, and paſſiþ biſidis þe ſide of þe hil of Jarym to þe norþ into Selbon, and gooþ down into Beþſamys, and paſſiþ into Thanna; and comeþ aȝen þe norþ partis of Accharon fro þe ſide, and is bowid to Sechrona, and paſſiþ þe hil of Baala, and comeþ into Gebnel, and of þe greet ſee aȝens þe weſt in þe eend it is cloſid to gidrys. Þes ben þe teermes of þe ſones of Juda, bi enuyroun in her kynredis. To Caleph, þe ſone of Jephone, he haþ ȝouun part in þe mydil of þe ſones of Juda, as þe Lord comaundyde to hym, Caryaþarbe, of þe fader of Enach; it is Ebron. And Caleph dide awey fro it þre ſones of Enach, Syſay, Achyman, and Tolmay, of þe ſtok of Enach. And fro þens comynge doun he cam to þe dwellers of Dabir, þat before was clepid Caryaþſepher, þat is, citee of lettrys. And Caleph ſeide, Whoſo ſmytiþ Caryaþſepher, and takiþ it, Y ſhal ȝyue to hym Axam, my douȝter, wijf. And Oþonyel, þe ſone of Zeneþ, þe broþer of Caleph, þe ȝonger, took it; and he ȝaf to hym Axam, his douȝter, wijf. Þe which, whanne ſhe wente togidres, hir man meuede to hir for to axe of hir fader a feeld; and ſhe ſiȝide, as ſhe ſat in þe aſſe; to whom Caleph, What haſt þow, he ſeiþ? And ſhe anſwerd, Ȝif to me a bleſſynge; þe ſouþ loond and drye þou haſt ȝyue to me; ioyn and a water loond. And Caleph ȝaf to hir a watry loond, aboue and byneþe. Þis is þe poſſeſſioun of þe lynage of þe ſones of Juda, bi her kynredis. And her citees weren fro þe laſt parties of þe ſones of Juda, biſide þe teermes of Edom, fro þe ſouþ of Capſahel, and Edel, and Jagur; Eccyna, and Dymona, Edada, and Cades, and Alor, and Jeþnan, and Ypheþ, and Thelem, and Balaoþ, and Aſor, Nobua, and Caryoþ, Effron; þis is Aſſoromam; Same, and Molida, and Aſer, Gabda, and Aſſemoþ, Beþfeleþ, and Acertual, and Berſabee, and Baiuhia, and Baala, and Hymeſen, and Beþolad, and Exil, and Herma, and Sichelech, and Meacdemena, Senſena, Lebioþ, and Selymetem Remmoþ; alle þe citees nyyn and þretti, and þe touns of hem. Forſoþe in þe feeldis of Eſchoal, and Saraa, and Aſena, and Azanoe, and Eugannem, and Thaphua, and Enaym, and Jeſemoþ, Adulam, Socco, and Azecha, and Sarym, Aditaim, and Gedam, and Gideroþaim; þe cytees fourteen, and þe touns of hem; Sanam, and Eſeba, and Magdalgad, Delen, and Melcha, Betel, Lachis, and Baſchaþ, and Eglon, Eſbon, and Leemas, and Ceþlis, and Gideroþ, and Beþdagon, and Nenna, and Maceda; cytees ſexteen, and þe townes of hem; Jambane, and Eþer, and Aſam, Jepta, and Jeſua, and Neſib, and Ceyla, and Aſib, and Mareſa, cytees nyne, and þe towns of hem; Accharon wiþ towns and his villagis; from Accaron vnto þe ſee, alle þat drawen to Azaot, and þe villagis of it; Azaoþ wiþ touns and his villagis; Gaza wiþ towns and his villagis, vnto þe ſtreeme of Egipt; and þe greet ſee þe teerme of it; and in þe hil of Samyr, and Jecþer, and Socco, and Edenna, Charyaþ Senna; þis is Dabir; Anab, and Yſchemo, and Ammygoſen, and Olom, and Gilo, citees enleuen, and þe towns of hem; Arab, and Roma, and Eſaam, and Ammin, and Beþfaſua, and Aphecha, and Anymacha, Caryaþarbe; þat is Ebron; and Sior, citees nyne, and towns of hem; Maon, and Hermen, and Ziph, and Joþae, Zerahel, and Zachadamer, and Anoe, and Chaym, Gabaa, Canna, citees ten, and þe towns of hem; Alul, and Beþſur, and Jodor, Mareþ, and Beþanoþ, and Beþecen, citees ſixe, and þe touns of hem; Caryaþbaal; þat is Caryaþiarym, citee of wodis; and Rebda, citees two, and þe touns of hem; in þe deſeert of Beþaraba, Medyn, and Cyriacha, and Nebſan, and þe citee of ſalt, and Engadi, citees ſix, and þe touns of hem; þei weren togidre an hundryd and fifteen. Forſoþe Jebuſe, þe dweller of Jeruſalem, myȝte not þe ſones of Juda doon a wey; and Jebuſe dwelt wiþ þe ſones of Juda in Jeruſalem vnto þe day þat is now.

Capitulum XVI.Edit

And þe lot of þe ſones of Joſeph felle fro Jordan aȝens Jericho, and to þe watrys of it, fro þe eſt; þe wildirnes þat ſtieþ vp fro Jericho to þe hil of Beþel, and goþ out fro Beþel Luzan, and paſſiþ þe teerme of Architaroþ, and comeþ doun to þe weſt biſide þe teerme of Jefleti, vnto þe teermes of þe neþermore Beþeron, and of Gazar; and þe regiouns of it ben endid in þe greet ſee, þat weeldiden þe ſones of Joſeph, Manaſſes and Effraym. And þe teerme of þe ſones of Effraym, bi her kynredis, is maad, and þe poſſeſſioun of hem aȝens þe eſt, Acharoþaddar vnto þe ouermore Beþeron. And goon out þe ſide cooſtis into þe ſee; forſoþe Maþmeþaþ biholdiþ þe norþ, and enuyrouneþ þe teermys aȝens þe eſt in Thanarſelo, and paſſiþ fro þe ſtreme of Janoe; and goþ doun fro Janoe into Aþaroþ and Noaþara, and comeþ into Jericho; and goþ out to Jordan fro Thaphua, and paſſiþ aȝens þe ſee in to þe valey ful of reedis; and þe goyngis out of it ben to þe mooſt ſalt ſee. Þis is þe poſſeſſioun of þe lynage of þe ſones of Effraym, bi her meynees; and þe citees ben ſeuerd to þe ſones of Effraym in þe mydil of þe poſſeſſioun of þe ſones of Manaſſe, and þe towns of hem. And þe ſones of Effraym ſlewen not Chanane, þat dwelt in Gaſer; and Chanane dwellid in þe mydil of Effraym vnto þis day tribitarye.

Capitulum XVII.Edit

And þe lot felle to þe lynage of Manaſſe, forſoþe he is þe firſt goten of Joſeph; to Machir, þe firſt goten of Manaſſes, þe fader of Galaad, þat was a man fiȝter, and hadde þe poſſeſſioun of Galaad and Baſan; and to þe relikis of þe ſones of Manaſſe, after her meynees; to þe ſones of Abieſer, and to þe ſones of Heleph, and to þe ſones of Heſryel, and to þe ſones of Sichem, and to þe ſones of Epher, and to þe ſones of Semyda; þes ben þe ſones of Manaſſe, ſone of Joſeph, maalis, bi her kynredis. To Salphat forſoþe, þe ſone of Epher, ſone of Galaad, ſone of Machir, ſone of Manaſſe, were no ſones, but oonli douȝtres; of þe whiche þes ben þe names, Maala, and Noa, and Negla, and Melcha, and Terſa. And þei camen in þe ſiȝt of Eliazar, preeſt, and of Joſue ſone of Nun, and of þe princis, ſeiynge, Þe Lord haþ comaundid bi þe hoond of Moyſes, þat poſſeſſioun were ȝouun to vs in þe mydil of oure briþeren. And he ȝaf to hem, after þe heeſt of þe Lord, poſſeſſioun in þe mydil of þe briþeren of þe fader of hem. And þe litil cordis fellen to Manaſſe ten, wiþ out þe loond of Galaad and Baſan biȝond Jordan; forſoþe þe douȝtres of Manaſſe hadden herytage in þe mydil of þe ſones of hym. Forſoþe þe loond of Galaad felle into þe lot of þe ſones of Manaſſe, þat weren left. And þe teerme of Manaſſe was fro Aſer Machynaþat, þat biholdiþ Sichem, and gooþ out to þe riȝt biſide þe dwellers of þe welle of Taphue. And forſoþe in þe lot of Manaſſe felle þe loond of Taphue, þat is biſide þe teermes of Manaſſe, and of þe ſones of Effraym. And þe teerme of þe valey ful of reedis comeþ doun in þe ſouþ of þe ſtreeme of þe cytees of Effraym, þat ben in þe mydil of þe cytees of Manaſſe. Þe teerme of Manaſſe fro þe norþ of þe ſtreem, and þe goynge out of it gooþ to þe ſee; ſo þat þe poſſeſſioun of Effraym be fro þe ſouþ, and fro þe norþ of Manaſſe, and eiþer cloſiþ þe ſee; and þei ben ioyned to hem ſelf in þe lynage of Aſer fro þe norþ, and in þe lynage of Yſachar fro þe eſt. And þe herytage of Manaſſe was in Yſachar and in Aſer, Verſan and þe litil touns of it, and Jeblaan wiþ his litil touns, and þe dwellers of Dor, wiþ her borgh touns; forſoþe þe dwellers of Endor, wiþ her litil touns, and alſo þe dwellers of Thanaþ, wiþ her litil touns, and þe dwellers of Magedo, wiþ her litil touns, and þe þridde part of þe cytee of Nophet. Ne þe ſones of Manaſſe myȝten þeſe cytees vndurturn, but Chanane bygan to dwelle in þis loond. Forſoþe after þat þe children of Yrael weren recouerd, þei ſugetiden þe Chananeis, and maden tributaryes to hem, and ſlewen hem not. And þe ſones of Joſeph ſpeken to Joſue, and ſeiden, Whi haſt þow ȝeue to me loond into poſſeſſioun of lot and of o litil coord, ſiþ Y am of ſo myche multitude, and þe Lord haþ bleſſid me? To whom Joſue ſeiþ, If þow art a myche puple, ſty into þe wode, and hew to þee ſpacis in þe loond of Pherezei, and Raphaym; for ſtreyt is to þee þe poſſeſſioun of þe hil of Effraym. To whom anſwerden þe ſones of Joſeph, We ſhulen not mowe ſtie vp to þe mounteyns, ſiþ yren charys vſen þe Chananees, þat dwellen in þe feeldi loond; in þe which ben ſet Berſan, wiþ his litil touns, and Jerazel hauynge þe mydil valey. And Joſue ſeide to þe hous of Joſeph, þat is, Effraym and Manaſſe, Þow art a myche puple, and of greet ſtrengþe; þow ſhalt not haue o ſoort, but þow ſhalt paſſe to þe hil, and hew to þee, and purge ſpacis to dwelle. And þow ſhalt mowe forþermore goo forþ, whanne þow haſt vndur turned Chananee, whom þow ſeiſt yren charis to han, and to be mooſt ſtrong.

Capitulum XVIII.Edit

And alle þe ſones of Yrael ben gedryd in Sylo, and þere þei piȝten þe tabernacle of witneſſynge; and þe loond was ſuget to hem. Forſoþe þere dwelten of þe ſones of Yrael ſeuen lynagis, þat ȝit not hadden taak her poſſeſſiouns. To whom ſeiþ Joſue, How long welewen ȝe wiþ ſlewþ, and ȝe goon not into þe loond to be weeldid, þat þe Lord God of ȝoure faders haþ ȝyue to ȝou? Cheſiþ of eche lynagis þre men, þat Y ſende hem, and þei goon, and enuyroun þe loond, and diſcryue it after þe noumbre of eche multitude, and þei tellen to me, þat þei han diſcryued. Dyuyde ȝe to ȝou þe loond into ſeuen partis; Judas be in hys teermes at þe ſouþ cooſt, and þe hows of Joſeph fro þe norþ; þe mydil loond bitwix þes diſcryue ȝe into ſeuen partiſe; and þanne ȝe ſhulen come to me, þat before þe Lord oure God I ſende to ȝow her lot; for þere is not a mong ȝou paart of Leuytis, but preeſþod of þe Lord, þis is þe herytage of hem. Forſoþe Gad, and Ruben, and þe half lynage of Manaſſe now han taak her poſſeſſiouns biȝond Jordan, at þe eſt cooſt, þe whiche Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, haþ ȝeue to hem. And whanne þe men weren ryſen for to goon, to diſcryue þe loond, Joſue commaundide to hem, ſeiynge, Gooþ aboute þe loond, and diſcryue ȝe it, and torneþ aȝen to me, þat here bifore þe Lord ȝoure God in Sylo Y ſende to ȝou lot. And ſo þei wenten, and goynge about it in ſeuen parties dyuydeden, wrytynge in volym; and þei turneden aȝen to Joſue, into þe tentis of Sylo. Þe whiche leide lottis before þe Lord God in Silo, and dyuydede þe loond to þe ſones of Yrael, into ſeuen parties. And ſtiede vp þe firſt lot of þe ſones of Beniamyn, by her meynees, þat þei weelden þe loond bitwix þe ſones of Juda and þe ſones of Joſeph. And þe teerme of hem was aȝens þe norþ fro Jordan, goynge biſyde þe ſide of Jerycho of þe norþ cooſt; and fro þens aȝens þe weſt to þe mounteyn ſtiynge, and comynge to þe wildirnes of Beþanen, and paſſynge biſide Luzan to þe ſouþ; þat is Beþel; and he cam doun into Aſtaroþ of Adar, into þe hil þat is at þe ſouþ of þe neþer Beþeron; and is bowid goynge about aȝens þe ſee, to þe ſouþ of þe hil þat biholdiþ Beþeron aȝens Affrijk; and þe goyngis out of it ben Scaryaþabaal, and þe whiche is clepid Caryaþiarym, þe cytee of þe ſones of Juda; þis is þe greet cooſt aȝens þe ſee, to þe weſt. Forſoþe fro þe ſouþ, of þe part of Caryaþiarym, gooþ out þe teerme aȝens þe ſee, and comeþ vnto þe welle of watris of Nepþoa; and comiþ doun into þe paart of þe hil þat biholdiþ þe valey of þe ſones of Ennon, and is aȝens þe norþ cooſt, in þe vttermooſt paart of þe valey of Raphaym; and Gehennon, þat is, þe valey of Ennon, comeþ doun by ſide þe ſide of Jebuſei, to þe ſouþ, and comeþ to þe welle of Rogel, paſſynge to þe norþ, and goynge out to Empſemes, þat is, þe welle of þe ſunne, and paſſiþ vnto þe litil hillis þat ben forn aȝens of þe ſtiynge vp of Adomyn; and comeþ doun to Thabem Boen, þat is, þe ſtoon of Boen, ſone of Ruben, and paſſiþ fro þe ſide of þe norþ to þe wijld feeldis; and comeþ doun into þe pleyn, and gooþ biſide aȝens þe norþ of Beþagalam; and þe goyngis out of it ben aȝens þe tong of þe ſalteſt ſee, fro þe norþ, in þe eend of Jordan to þe ſouþ cooſt, þat is þe teerme of it fro þe eſt. Þis is þe poſſeſſioun of þe ſones of Beniamyn, bi her teermys in enuyroun, and her meynees; and his citees weren Jericho, and Beþegla, and þe valey of Caſis, Beþaracha, and Samaraym, and Beþel, and Anym, and Affara, and Offyra, þe toun Heſmona, and Offym, and Gabee, cytees twelue, and þe touns of hem; Gabaon, and Rama, and Beroþ, and Meſphe, Chaphera, and Anymoſa, and Recen, Jerephel, and Tharela, and Sela, and Heleph, and Jebus, þat is Jeruſalem, Gabaaþ, and Curiaþ, citees fourteen, and þe touns of hem; þis is þe poſſeſſioun of þe ſones of Beniamyn, aftir her meyneis.

Capitulum XIX.Edit

And þe ſecounde lot of þe ſones of Symeon is goon out, bi his kynredis; and was þe herytage of hem in þe mydil of þe poſſeſſioun of þe ſones of Juda, Berſabee, and Sabee, and Melada, and Aſerſualbala, and Aſem, and Belþolaad, and Beþularma, and Sicelech, and Beþmarþaboþ, and Aſerſua, and Beþelaboþ, and Saroem, cytees þretteen, and þe touns of hem; Aym, and Remmon, and Aþar, and Aſam, citees foure, and þe touns of hem; alle þe litil touns bi enuyroun of þes citees, vnto Balaþ Brameþ, aȝens þe ſouþ cooſt, were cytees ſeuenteen. Þis is þe herytage of þe ſones of Symeon, after her kynredis, in þe poſſeſſioun and litil coord of þe ſones of Juda, for he was more; and þerfor þe ſones of Symeon hadden poſſeſſioun in þe mydil of þe herytage of hym. And þe þridde lot felle of þe ſones of Zabulon, bi her kynredis; and þe teerme of þe poſſeſſioun of þe ſones of Zabulon is maad vnto Sariþ, and ſtiede vp fro þe ſee, and Medala, and comeþ in to Debbaſeþ, vnto þe ſtreem þat is aȝens Jeſenam; and turneþ fro Saryþ, aȝens þe eſt, into þe eendis of Secelech Thabor; and gooþ out to Dabereþ; and ſtieþ vp aȝens Jaſie; and þens paſſiþ to þe eſt cooſt, Geþepher, and Thachaſym; and geeþ out into Remmon, Amphar, and Noa; and gooþ about to þe norþ, and Nachon; and þe goynge out of it ben of þe valey of Jeptael, and Caþel, and Neamay, and Semrom, and Jedaba, and Beþleem, citees twelue, and þe touns of hem. Þis is þe herytage of þe lynage of þe ſones of Zabulon, bi her kynredis, and citees, and touns of hem. Of Yſachar wente out þe feerþ lot, bi his kynredis; and his heritage was Jezrael, and Caþſaloþ, and Symeon, and Effraym, and Seon, and Anaaraþ, and Cabiþ, and Ceſyon, Hames, and Ramech, and Enganym, and Enadda, and Beþfeſes. And þe teerme of it comeþ vnto Thabor, and Seeſyma, and Heþſemes; and þe goyngis out of it weren of Jordan, cytees ſexteen, and þe touns of hem. Þis is þe poſſeſſioun of þe ſones of Yſachar, bi her kynredis, cytees, and litil touns of hem. And felle þe fifþe lot to þe lynage of þe ſones of Aſer, bi her kynredis; and þe teermes of hem was Alchat, and Acly, and Beþen, and Meſaph, and Elmelech, and Amaad, and Meſſal; and comeþ unto Carmyl of þe ſee, and Syor, and Labanaþ; and torniþ aȝens þe eſt of Beþdagan, and paſſiþ vnto Zabulon, and þe valey of Jeptael, aȝens þe norþ, into Beþemeþ, and Neiel; and gooþ out to þe left of Cabul, and Acram, and Roab, and Omynon, and Chane, vnto greet Sydon; and turneþ aȝen into Horma, vnto þe mooſt ſtrengþid cytee Tyrum, and vnto Oſam; and þe goyngis out of it ſhulen be into þe ſee, fro þe litil coord Aczima, and Affeþ, and Roab; cytees two and twenti, and þe touns of hem. Þis is þe poſſeſſioun of þe ſones of Aſer, bi her kynredis, citees, and þe touns of hem. Of þe ſones of Neptalym þe ſext lot fel, bi her meynees; and bigunne þe teerme fro Heleþ, and Helon, and Sannayra, and Adarny, þat is Neſeb, and Jebnael, vnto Letun; and þe goynge out of hem unto Jordan; and comeþ aȝen þe teerme, aȝens þe weſt, in Arnoþ Thabor; and þens gooþ out in to Hucota, and paſſiþ into Zabulon, aȝens þe ſouþ, and into Aſor, aȝens þe weſt, and into Juda, at Jordan, aȝens þe ryſyng of þe ſunne; of þe mooſt ſtrengþid cite Aſſedyn, Ser, and Amraaþ, and Rechaþ, and Cenereþ, and Edema, and Arama, Aſor, and Cedes, and Edray, and Naſon, and Jeron, and Magdael, Horem, and Beþanaþ, and Beþſemes; citees nynteen, and þe touns of hem. Þis is þe poſſeſſyoun of þe lynage of þe ſones of Neptalym, bi her kynredis, citees, and þe litil touns of hem. To þe lynage of þe ſones of Dan, bi her meynees, wente out þe ſeuenþe lot; and was þe teerme of his poſſeſſioun Saraa, and Aſchahol, and Darſemes, þat is, þe cytee of þe ſunne, Selenym, and Haylon, and Jeþela, and Helom, and Thenna, and Acrom, and Heþeſem, and Jebtom, and Baalaþ, Lud, and Benebarach, and Jeþremmon, and Yharchon, and Arechon, wiþ þe teerme þat biholdiþ Joppen, and wiþ þat eend is cloſid. And þe ſones of Dan ſtieden vp, and fouȝten aȝens Leſem, and token it, and ſmyten it in mouþ of ſwerd, and weeldiden, and dwelten in it, clepynge þe name of Leſan Dan, of þe name of Dan, his fader. Þis is þe poſſeſſioun of þe lynage of þe ſones of Dan, bi her kynredys, cytees, and litil touns of hem. And whanne he hadde fulfillid bi lot þe loond to dyuyde to eche bi his lynagis, ȝeuen þe ſones of Yrael poſſeſſioun to Joſue, þe ſone of Nun, in her mydil, after þe heeſt of þe Lord, þe citee þat he aſkide, Thannaþ Sara, in þe hil of Effraym; and he bildide þe cytee, and dwellide in it. Þes ben þe poſſeſſiouns þat bi lot dyuydeden Eleazar, þe preeſt, and Joſue, þe ſone of Nun, and þe princes of þe meynees, and of þe lynagis of þe ſones of Yrael, in Silo, before þe Lord, at þe dore of þe tabernacle of witneſſynge, and partiden þe loond.

Capitulum XX.Edit

And þe Lord ſpak to Joſue, ſeiynge, Spek to þe ſones of Yrael, and ſey to hem, Seuer ȝe þe cytees of fugityues, of whiche I ſpake to ȝou bi þe hond of Moiſes, þat fleȝe to hem, whoſo euer a lijf haþ ſmytun vnwitynge; þat he mowe aſcaap þe wraþ of þe neiȝbore, þat is wreker of þe blood, whanne to oon of þeſe cytees he fleeþ. And he ſhal ſtoond before þe ȝatis of þe citee, and he ſhal ſpeke to þe aldren of þat citee þo þingis þat hym ſilf preuen innocent; and ſo þei ſhulen take hym, and ȝyue hym a place to dwelle. And whanne þe blood wreker hym purſue, þei ſhulen not take hym in to his hoondis; for vnwitynge he ſmoot þe neiȝbore of hym, ne before two dayes or þre daies he ſhal be preued þe enemye of hym. And he ſhal dwelle in þat citee to þe tyme þat he ſtoond before dom, cauſe ȝeeldynge of his deede. And abide he ſtille þat haþ ſlayn, to þe tyme þat þe greet preeſt dye, þat were in þat tyme; þanne ſhal þe manſleer turne aȝen, and go into þe citee and his hows, fro þe which he fleiȝ. And þei ſeuerden Cedes in Galile, of þe hil of Neptalim, and Sichem in þe hil of Effraym, and Caryatarbe, þat is Ebron, in þe hil of Juda. And biȝond Jordan, aȝens þe eſt cooſt of Jericho, þei ordeynden Bozor, þat is ſet in þe feeldy wildirnes of þe lynage of Ruben, and Ramoch in Galaad, of þe lynage of Gad, and Gaulon in Baſan, of þe linage of Manaſſe. Þes ben þe citees ordeynd to þe ſones of Irael, and to comlyngis þat dwellen among hem, þat he fleeȝe to þo, þe whiche vnwitynge a lijf haþ ſmyten; and he die not in þe hoond of þe neiȝbour, coueytynge to wreek þe ſhad blood, to þe tyme þat he to expounen his cauſe, ſtoond before þe puple.

Capitulum XXI.Edit

And þe princes of þe meynees of Leuy camen to Eleazar, þe preeſt, and to Joſue, þe ſone of Nun, and to þe dukys of þe kynredis, bi eche lynagis of þe ſones of Yrael; and þei ſpeken to hem in Silo, of þe loond of Chanaan, and ſeiden, Þe Lord comaundide bi þe hoond of Moyſes, þat þere ſhulden be ȝeue to vs cytees to dwel, and ſuburbis of hem to beeſtis to be fed. And þe ſones of Irael ȝauen of her poſſeſſiouns, after þe heeſt of þe Lord, citees and ſuburbs of hem. And þe lot wente out in to þe meynee of Chaat, of þe ſones of Aaron, preeſt, of þe lynage of Juda, and of Symeon, and of Beniamyn, citees þretteen; and to þat oþer of þe ſones of Chaaþ, þat is, to þe Leuytis þat weren ouer, of þe lynagis of Effraym, and of Dan, and of half þe lynage of Manaſſe, cytees ten. Forþermore to þe ſones of Gerſon wente out lot, þat þei taken of þe lynagis of Yſachar, and Aſer, and Neptalym, and of þe half lynage of Manaſſe in Baſan, cytees in noumbre þretteen; and to þe ſones of Merary, bi her kynredis, of þe lynagis of Ruben, and of Gad, and of Zabulon, citees twelue. And þe ſones of Yrael ȝauen to þe Leuytis citees, and ſuburbs of hem, as þe Lord comaundide bi þe hoond of Moyſes, eche bi lot ȝyuynge. Of þe lynagis of þe ſones of Juda, and of Symeon, Joſue ȝaf citees, of þe whiche þes ben þe names; to þe ſones of Aaron, bi þe meynees of Chaaþ, of Leuy kynde; forſoþe þe fyrſt lot goon out to hem is; Caryaþarbe, of þe fader of Enach, þat is clepid Ebron, in þe hil of Juda, and þe ſuburbs of it bi enuyroun; forſoþe feeldis and þe touns of it he ȝaf to Caleph, þe ſone of Jephone, to weeld. He ȝaf þanne to þe ſones of Aaron, preeſt, Ebron, þe citee of fliȝt, and þe ſuburbs of it, and Lebna wiþ his ſuburbs, and Geþer, and Yſchymon, and Elon, and Dabyr, and Aym, and Leþan, and Beþſames wiþ his ſuburbs; citees nyne, of þe lynagis, as it is ſeid, of two; forſoþe of þe lynage of þe ſones of Beniamyn, Gabaon, and Gabae, and Anaþot, and Almon wiþ his ſuburbs; citees foure. Alle togidre þe citees of þe ſones of Aaron, preeſt, þretteen, wiþ her ſuburbis. Forſoþe to þat oþer of Leuyte kynde, bi þe meynees of þe ſones of Caaþ, þis þe ȝouen poſſeſſioun; of þe lynage of Effraym, þe cytee of fliȝt, Sichem, wiþ hys ſuburbs, in þe hil of Effraym, and Gaſer, and Cebſeyn, and Beþoron wiþ his ſuburbs; citees foure; and of þe lynage of Dan, Helþece, Gebeþon, and Hayhalon, and Geþremmon wiþ his ſuburbs; cytees foure; forſoþe of þe half lynage of Manaſſe, Thanach, and Geþremon, wiþ his ſuburbs, citees two. Alle þe ten cytees and ſuburbs of hem ben ȝeue to þe ſones of Caaþ, of þe lower degree. Forſoþe to þe ſones of Gerſon, of Leuyte kynde, he haþ ȝouun, of þe half lynage of Manaſſe, citees of fliȝt, Gaulon in Baſan, and Boſram, wiþ his ſuburbis; citees two; forſoþe of þe lynage of Yſachar, Theſion, Dabireþ, and Geromoþ, and Enganym wiþ his ſuburbs; citees foure; of þe lynage of Azer, Maſal, and Abdon, and Elechat, and Roob wiþ his ſuburbs; cytees foure; and of þe lynage of Neptalym, citee of fliȝt, Cedes in Galile, and Amodor, and Carþan wiþ his ſuburbs; cytees þree. Alle þe citees of þe meynees of Gerſon, þretteen, wiþ his ſuburbs. Forſoþe to þe ſones of Merary, Leuytis of þe lower degre, bi her meynees, is ȝouun, of þe lynage of Zabulon, Geþeron, and Carcha, and Demna, and Nalol; cytees foure, wiþ her ſuburbs; of þe lynage of Gad, þe cytee of fliȝt, Ramoþ in Galaad, and Manahym, and Eſebon, and Jazer; citees foure, wiþ her ſuburbs; and of þe lynage of Ruben, biȝond Jordan, aȝens Jericho, citee of refuyt, Bozor in þe wildernes of Myſor, and Jazer, and Jecſon, and Maſpha; citees foure, wiþ her ſuburbs. Alle þe cytees of þe ſones of Merary, bi meynees and her kynredis, twelue. And ſo alle þe citees of Leuytis, in þe mydil of þe poſſeſſioun of þe ſones of Yrael, weren eiȝt and fourti, wiþ her ſuburbs, eche bi meynees delid. And þe Lord God haþ ȝouun to Yrael al þe loond þat he ſwore hym ſelf to ȝeue to faders of hem, and þei weeldiden it, and dwelten in it. And of hym is ȝouun pees in alle naciouns bi enuyroun; and noon of þe enemyes is hardi to wiþſtoond hem, but alle ben brouȝt into þe lordſhip of hem. Forſoþe ne o word þat to hem he bihiȝte hym ſelf to be to ȝeue, was maad in veyn, but in dedys alle þingis ben fulfillyd.

Capitulum XXII.Edit

The ſame tyme Joſue clepide Rubenytis, and Gadditis, and half þe lynage of Manaſſe, and ſeide to hem, Ȝe han doo alle þingis þat to ȝou comaundide Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, and to me in alle þingis ȝe han obeiſhid; ne ȝe han left youre briþeren long tyme vnto þe preſent day, kepynge þe heeſt of þe Lord ȝoure God. For þanne þe Lord ȝour God haþ ȝeue to ȝoure briþeren reſt and pees, as he haþ bihoot, turne ȝe aȝen, and gooþ yn to ȝour tabernaclis, into þe loond of ȝoure poſſeſſioun, þat took to ȝow Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord, biȝond Jordan; ſo oonli þat ȝe kepen attentifly, and in dede fulfil, and þe maundement and þe lawe, þat comaundide to ȝow Moyſes, þe ſeruaunt of þe Lord; þat ȝe louen þe Lord ȝoure God, and goon in alle his weies, and kepe wel þe heeſtis of hym, and drawe to hym, and ſerue in al herte, and in alle ȝoure ſoule. And Joſue bleſſide to hem, and lafte hem, þe whiche ben turned aȝen into her tabernaclis. And Moyſes ȝaf to þe half lynage of Manaſſe poſſeſſioun in Baſan; and þerfor to þe half þat lefte ouere, Joſue ȝaf lot among his oþer briþeren biȝond Jordan, at þe weſt cooſt. And whanne he ſhulde leeue hem into her tabernaclis, and hadde bleſſid hem, he ſeide to hem, In myche ſubſtaunce and rytches turne ȝe aȝen to ȝoure ſeetis; wiþ ſiluer, and gold, and bras, and yren, and manyfold cloþinge; deuyde ȝe þe praye of enemyes wiþ ȝoure briþeren. And þe ſones of Ruben, and þe ſones of Gad, and þe half lynage of Manaſſe turneden aȝen, and wenten fro þe ſones of Yrael fro Silo, þat is ſet in Chanaan, þat þei goon into Galaad, þe loond of her poſſeſſioun, þat þei hadden after þe heeſt of þe Lord in þe hoond of Moyſes. And whanne þei weren comen to þe mynde hyllis of Jordan, into þe loond of Chanaan, þei bildiden biſide Jordan an auter of mychilnes wiþ out meſure. Þe which whanne þe ſones of Yrael hadden herd, and to hem certeyn meſſangeris hadden toold, þe ſones of Ruben, and of Gad, and þe half lynage of Manaſſe to haue bilde an auter in þe loond of Chanaan, vpon Jordans mynde hillis, aȝens þe ſones of Yrael, alle þei camen togidre in Cylo, þat þei ſtien vp, and fiȝten aȝens hem. And in þe mene tyme þei ſenten to hem into þe loond of Galaad, Phynees, þe ſone of Eleazar, preeſt, and ten princes wiþ hym; eche of eche lynages. Þe whiche camen to þe ſones of Ruben, and of Gad, and of þe half lynage of Manaſſe, vnto þe loond of Galaad, and ſeiden to hem, Þes þingis ſendiþ al þe puple of þe Lord; What is þis tranſgreſſioun? Whi han ȝe forſakun þe Lord God of Yrael, bildynge a ſacrilege auter, and fro þe heriynge of hym goynge a wey? Wheþer litil it is to ȝou þat ȝe ſynneden in Belphegor, and vnto þe day þat is nowe þe ſpot of þis hidows gilt in ȝou dwelliþ, and many of þe puple han faln doun? And ȝe to day han forſakun þe Lord, and to morwe in to al Iſrael þe wraþ of hym ſhal wexe wood. And if ȝe wenen þe loond of ȝoure poſſeſſioun to be vnclene, gooþ to þe loond, in þe which is þe tabernacle of þe Lord, and dwelle ȝe among vs, oonly þat fro þe Lord ȝe goon not awei, and fro oure felawſhip, an auter bilden vp biſide þe auter of þe Lord oure God. Wheþer not Achor, þe ſone of Zare, paſſide biſide þe heeſt of þe Lord, and vpon al þe puple of Yrael þe wraþ of hym felle? And he was o man; and wolde God he alone hadde periſhid in his hidows gilt. And þe ſones of Ruben, and of Gad, and of þe half lynage of Manaſſe, anſwerden to þe princes of þe meſſage of Yrael, Þe mooſt ſtrong Lord God of Iſrael he haþ knowun, and Yrael togidre ſhal vndurſtoond; if bi inwit of treſpaſſynge þis auter we han maad vp, keep he vs not, but punyſhe nowe; and if bi þat mynde we han doon, þat brent ſacrifices, and ſacrifice, and peſible ſlayn offryngis vpon it we han put, he ſeche, and deme; and not more bi þat þenkynge and treet þat we ſhulen ſay, To morwe ſhulen ſeye ȝoure ſones to oure ſones, What to ȝow and to þe Lord God of Yrael? Þe Lord haþ put a teerme bitwix vs and ȝow, O ſones of Ruben and ſones of Gad, Jordan flood; and þerfor ȝe han no part in þe Lord; and bi þis occaſioun ȝoure ſones ſhulen turne a wey oure ſones fro þe dreed of þe Lord. And ſo we troweden better, and ſeiden, Make we out to vs an auter, not into brent ſacrifices, ne to ſlayn offryngis to be offrid, but into witneſſynge bitwix vs and ȝow, and ȝoure children and progenye and oure, þat we ſeruen to þe Lord, and of oure riȝt ben to offre brent ſacrificis, and ſlayn offringis, and peſible ooſtis; and ȝoure ſones ſeyn not to morwe to oure ſones, Þere is not paart to ȝou in þe Lord. And if þei wolen ſeye, þei ſhulen anſwere to hem, Loo! þe auter of þe Lord, þat maden oure fadres, not into brent ſacrificis, ne into ſacrifices, but into oure and ȝoure witneſſynge euerlaſtynge. God ſhilde fro vs þis hidows gilt, þat we goon a weye fro þe Lord, and his ſteppis we forſaken, an auter made out to brent ſacrificis, and ſacrificis, and ſlayn offryngis to ben offred, biſide þe auter of þe Lord oure God, þat is maad out before þe tabernacle of hym. Þe whiche þingis herd, Phinees, þe preeſt, and princis of þe meſſage of Yrael, þat weren wiþ hym, ben pleſid; and þe wordis of þe ſones of Ruben, and of Gad, and of half lynage of Manaſſe gladli þei token. And Phynees, þe ſone of Eleazar, preeſt, ſeide to hem, Now we witen, þat wiþ ȝou is þe Lord; for alien ȝe ben fro þis treſpas, and ȝe han delyuerd þe ſones of Yrael fro þe hoond of þe Lord. And he turned aȝen wiþ þe princis fro þe ſones of Ruben and of Gad, fro þe loond of Galaad of þe cooſtis of Chanaan, to þe ſones of Yrael; and tolde to hem. And þe word pleſide to alle men herynge; and þe ſones of Yrael preyſiden God, and ſeiden, þat no more þei ſhulden goo vp aȝens hem, and fiȝte, and do aweie þe loond of þe poſſeſſioun of hem. And þe ſones of Ruben and þe ſones of Gad clepen þe auter, þat þei hadden maad, Oure Witneſſynge, þat þe Lord he be God.

Capitulum XXIII.Edit

Ouerturned forſoþe myche tyme after þat þe Lord hadde ȝeue pees to Irael, ſugettid alle naciouns in enuyroun; and Joſue now of long lijf, and of ful old age, Joſue clepid al Yrael, and þe more þurȝ birþ, and princis, and dukys, and mayſtris, and ſeide to hem, I haue eeldid, and am of more goon forþ age; and ȝe biholden alle þingis þat þe Lord ȝoure God haþ doon to alle naciouns bi enuyroun, what maner wiſe for ȝou he haþ fouȝten. And nowe for he haþ dyuydid to ȝou bi lot al þe loond, fro þe eſt paart of Jordan vnto þe greet ſee, and manye ȝit naciouns ouerleeuen, þe Lord ȝoure God ſhal ſcater hem, and doo awey fro ȝoure face; and ȝe ſhulen weeld þe loond, as he haþ bihoot to ȝow. Oonly takiþ comfort, and beþ biſy, þat ȝe kepen alle þingis þat ben writun in þe volym of þe lawe of Moyſes, and þat ȝe bowen not aſide fro hem, ne to þe riȝt ne to þe left, leſt after þat ȝe goon into þe gentylis, þat among ȝou ben to come, ȝe ſweren in þe name of þe goddis of hem, and ſerue to hem, and honoure hem. But cleue ȝe to þe Lord ȝoure God, þe which þing ȝe han doon vnto þis day; and þanne þe Lord God ſhal doo awey in ȝoure ſiȝt greet gentilis, and mooſt ſtronge; and no man ſhal wiþſtoond to ȝow. Oon of ȝou ſhal purſue a þouſand men of enemyes, for þe Lord ȝoure God for ȝou he ſhal fiȝt, as he haþ bihoot. Þis oonli mooſt biſily be ȝe war before, þat ȝe louen þe Lord ȝoure God. And if þat ȝe wolen drawe to þe errours of þes gentilis þat among ȝou dwellen, and wiþ hem mengiþ maryagis, and frenſhips cowple, nowe þanne wite ȝe, þat þe Lord ȝoure God do hem not a wey bifore ȝoure face, but to ȝow þei ſhulen be in to a diche, and grene, and hurtynge of ȝoure ſide, and a ſtaak in ȝoure eyen, to þe tyme þat he doo ȝou a wey, and ſcater fro þis beſt loond, þat he haþ taak to ȝou. Loo! I to day goo into þe weie of al erþe; and wiþ al inwit ȝe ſhulen knowe, þat of alle þe wordis þe whiche þe Lord haþ bihoot hym ſelf to be to doo to ȝou, he haþ not paſſid biſide oon in veyn. Þanne as he haþ fulfillid in dede þat he haþ bihoot, and welſumli alle þingis ben comen, ſo he ſhal brynge vpon ȝow what þing of yuels he haþ þrett, to þe tyme þat he do ȝow a wey, and ſcater fro þis beſt loond, þat he haþ taak to ȝou. Forþi þat ȝe han biſide paſſid þe couenaunt of þe Lord ȝoure God, þat he haþ couenauntid wiþ ȝow, and ȝe han ſerued to alien goddis, and honourde hem, ſoone and ſwiftli ſhal aryſe in ȝow þe woodnes of þe Lord; and ȝe ſhulen be takun a wey fro þis beſt loond, þat he haþ taak to ȝow.

Capitulum XXIIII.Edit

And Joſue gedride al þe lynages of Yrael in Sechym; and clepide þe more þurȝ birþ, and princes, and iugis, and mayſtris; and ſtoden in þe ſiȝt of þe Lord. And to þe puple þus he ſpak, Þes þingis ſeiþ þe Lord God of Yrael, Biȝond þe flood dwelten oure fadres fro þe bigynnynge, Thare, þe fader of Abraham, and Nachor, and ſerueden to alien goddis. I haue taak ȝoure fader Abraham fro þe eendis of Meſopotanye, and haue brouȝt hym in to þe loond of Chanaan; Y haue multiplied his ſeed, and ȝaf to hym Yſaac; and to hym eft I ȝaf Jacob and Eſau; of þe whiche to Eſau Y ȝaf þe hil of Seyr to weeld; Jacob forſoþe and his ſones deſcendiden into Egipt. And Y ſente Moyſes and Aaron, and ſmoot Egipt bi manye ſignes and wondris, and ladde out ȝou and ȝoure fadres fro Egipt. And ȝe camen to þe ſee, and Egipciens purſueden ȝoure fadris wiþ charis, and rydynge, vnto þe Reed See. And þe ſones of Yrael cryeden to þe Lord, þe which putte derknes bitwix ȝow and þe Egipciens, and brouȝte vpon hem þe ſee, and couerde hem. Ȝoure eyen han ſeen alle þingis, þat Y haue doo in Egipt. And ȝe han dwelt in wildirnes myche tyme. And I haue brouȝt ȝow in to þe loond of Amorrey, þat dwellid byȝond Jordan; and whanne þei ſhulden fyȝt aȝens ȝou, Y took hem into ȝoure hoondis, and ȝe weldiden þe loond of hem, and ſlewen hem. Forſoþe Balac, þe ſone of Sephor, þe kyng of Moab, roos, and fauȝt aȝens Irael; and he ſente, and clepide Balaam, þe ſone of Beor, for he ſhulde curſe to ȝou. And I wolde not here hym, but aȝenward bi hym I bleſſide to ȝou, and delyuerde ȝow fro his hoondis. And ȝe paſſiden ouer Jordan, and camen to Jericho; and men of þat citee fauȝten aȝens ȝow, Amorre, and Phereze, and Chanane, Eþee, and Gergeſe, and Euee, and Jebuſe; and I took hem into ȝoure hoondis. And I ſente before ȝou hors fleeȝis, and I keſte hem out fro her placis, þe two kyngis of Amorreis, not in ſwerd and in þi bowe. And Y haue ȝyue to ȝou þe loond, in þe which ȝe han not trauayld, and citees þe whiche ȝe han not bild, þat ȝe ſhulen dwelle in hem, vynes and olyues, þe whiche ȝe han not plauntid. Nowe þanne drede ȝe þe Lord, and ſerue ȝe to him wiþ perfit herte and mooſt trewe; and doþ awey goddis, to þe whiche ȝoure faders ſerueden in Meſopotanye and in Egipt; and ſerue ȝe to þe Lord. Forſoþe if yuel it ſemeþ to ȝou, þat ȝe ſeruen to þe Lord, choys is ȝouun to ȝou; cheſe ȝe to day to ȝou, þat pleſiþ, to whom mooſt cheefly ȝe owen to ſerue; wheþer to goddis, to þe whiche han ſerued ȝoure faders in Meſopotanye, or to þe goddis of Amorreys, in whos loond ȝe dwellen; forſoþe I and myn hows ſhulen ſerue to þe Lord. And al þe puple anſweriþ and ſeiþ, Awey be fro vs þat we forſaken þe Lord, and ſeruen to alien goddis. Þe Lord oure God he ladde vs out and oure fadris fro þe loond of Egipt, fro þe hows of ſeruage, and vs ſeynge dide greet toknes; and kepte vs in al þe weie, bi þe which we wenten, and in alle puplis, bi þe whiche we paſſiden; and keſte out alle gentils, Amorre, þe dweller of þe loond, þat we ben comen yn. We ſhulen þerfor ſerue to þe Lord, for he is þe Lord oure God. And Joſue ſeide to þe puple, Ȝe ſhulen not mowe ſerue to þe Lord; God forſoþe is holi, and a ſtrong louer, ne forȝyueþ to ȝoure hidows ſynnes and giltis. If ȝe leue þe Lord, and ſeruen to alien goddis, he ſhal turne hymſelf, and tourment ȝou, and turne vpſedoun, after þat he haþ ȝeue to ȝow good þingis. And þe puple ſeide to Joſue, It ſhal not be ſo, as þou ſpekiſt, but to þe Lord we ſhulen ſerue. And Joſue to þe puple, Witneſſis, he ſeiþ, ȝe ben, þat ȝou ſelf han chooſun to ȝou þe Lord, þat ȝe ſeruen to hym. And þei anſwerden, Witneſſis. Now þanne, he ſeiþ, do ȝe awey alien goddis fro þe myddil of ȝou, and bowe ȝoure hertis to þe Lord God of Yrael. And þe puple ſeide to Joſue, To þe Lord oure God we ſhulen ſerue, and obeiſhynge we ſhulen be to þe heeſtis of hym. Þanne Joſue ſmoot boond of pees in þat day, and purpoſide to þe puple heeſtis and domys in Sichem. And he wroot alle þes wordis in þe volym of þe lawe of God. And he took a ful greet ſtoon, and putte it vndur an ook, þat was in þe ſeyntuarye of þe Lord. And he ſeide to al þe puple, Loo! þis ſtoon ſhal be to ȝow into witneſſynge, þat ȝe han herd alle þe wordis of þe Lord, þe whiche he haþ ſpokun to ȝou, leſt perauenture afterward ȝe wolden denye, and leiȝe to þe Lord ȝoure God. And he lefte þe puple, eche into his poſſeſſioun. And after þes þingis dyede Joſue, þe ſone of Nun, þe ſeruaunt of þe Lord, of an hundryd and of ten ȝeer. And þei biryeden him in þe eendis of his poſſeſſioun, in Thanaþſare, þat is ſet in þe hil of Effraym, fro þe norþ part of þe hil of Gaas. And Yrael ſeruede to þe Lord alle þe days of Joſue, and of þe eldren, þat long tyme lyueden after Joſue, and þe which knewe alle þe werkis of þe Lord, þat he dide in Irael. Forſoþe þe boones of Joſeph, þe whiche þe ſones of Yrael token fro Egipt, þei birieden in Sichem, in a paart of þe feeld þat Jacob bouȝte of þe ſones of Emor, fader of Sychem, for an hundrid ȝonge ſheep; and it was into poſſeſſioun of þe ſones of Joſeph. Forſoþe Eleazar, þe ſone of Aaron, preeſt, diede; and Phynees and his ſones birieden him in Gabaa, þat is ȝyue to hym in þe mount of Effraym.