Open main menu

Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Government Gazette


of the Republic of South Africa

Republiek van Suid-Afrika


Staatskoerant


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Selling price • Verkoopsprys

(GST excluded/AVB uitgesluit)

Local 60c Plaaslik

Other countries 95c Buitelands

Post free • Posvry
Vol. 287 Cape Town, 30 May 1989

Kaapstad, 30 Mei 1989

No. 11900


State President's Office
No. 1052. 30 May 1989
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 61 of 1989: Copyright Amendment Act, 1989.

Kantoor van die Staatspresident
No. 1052. 30 Mei 1989
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 61 van 1989: Wysigingswet op Outeursreg, 1989.