English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/E

E.

each, kak; múeⁿ; pâi. man, kak-nâng. day, múeⁿ-ji̍t; pâi-ji̍t. year, múeⁿ-nîⁿ; nîⁿ-nîⁿ; pâi-nîⁿ. each one, kak-kâi; kak-kak. each other, siang; jī-ke. help each other, jī-ke sie-hũ. scold each other, sie-mēⁿ. each end, liáng-thâu; nõⁿ-thâu. side, liáng-pôiⁿ; liáng-ke.

eager, pek-chhiet; jie̍t-sim; méⁿ; méⁿ-lie̍t; kín-kip.

eagle, eng-chiáu.

ear, hĩⁿ. orifice of, hĩⁿ-khang. earlap, hĩⁿ-tûi. ear-brush, hĩⁿ-tshóiⁿ. ear-pick, hĩⁿ-pê. ear-wax, hĩⁿ-sái. ear-ring, hĩⁿ-kau; hĩⁿ-hûan; hĩⁿ-thūi. ear-drum (tympanum), hĩⁿ-kiàⁿ. pierce the ear, tshng-hĩⁿ. whisper in one's ear, phak-tõ hĩⁿ-khang-kháu tàⁿ; hĩⁿ-piⁿ tàⁿ-ūe. ear-witness, chhin-hĩⁿ thiaⁿ-kìⁿ. ear of rice, chhek-sūi.

early, tsá. in the morning, mn̂g-khí-tsá; tsá-sîn. very, tsá-tsá. too, khah-tsá. still, hûan-liáu-tsá; iáu-tsá. early and late, tsá-mńg; tsá-àm; tsá-ùaⁿ. in early times, kóu-tsá. as early as possible, kúaⁿ-tsá; thàu-tsá.

earn, thàn; thó-thàn. money, thàn-chîⁿ. one's living, thàn-chia̍h. much, tōa-thàn. easily, kōi-thàn.

earnest, tsuan-sim; chhiet-chhiet; pek-chhiet; sim kien, ì chhiet; tsuan-it; jie̍t-sim. speak in, tàⁿ-si̍t-ūe. earnest money, tiāⁿ-ngṳ̂n; tiāⁿ-chîⁿ; tiāⁿ-thâu; tǹg. accept earnest money, siu-tiāⁿ.

earth, tī; thôu; thóu. the earth, tī-kiû. heaven and earth, thiⁿ-tī. on the earth, tõ-tī-mīn; tõ-thóu-ẽ. the whole earth. phóu-thiⁿ-ẽ; thong thiⁿ-kha-ẽ. garden-earth, hn̂g-thôu. earth-nut, tī-tāu. earth-worm, kãu-ún. earth-quake, tī chín; tī tín-tãng; tī-gû ūaⁿ-koiⁿ. earthenware, hûi-khì; jiâu-khì; au-úaⁿ pûaⁿ-ti̍h.

ease, phêng-an; uaⁿ; khùaⁿ-ua̍h; tsṳ̃-tsãi; uaⁿ-jiên; uaⁿ-chẽⁿ. pain; chí-thiàⁿ. as rope, pàng-sang; pàng-lēng. easy, kōi; iông-kōi; iông-ĩ; bõi-oh; put-lân. manner, not hurried, khuaⁿ-chiâⁿ khuaⁿ-chiâⁿ; tshông-iông. to recognize, kōi-jīn. to learn, kōi-pat.

easel, ūe-ūe-kè.

east, tang; tang-pôiⁿ. eastward, tùi-tang; niàⁿ-tang; hiàng-tang.

eat, chia̍h. to the full, chia̍h-pá. cannot, chia̍h-m̄-lo̍h; bõi-chia̍h. I have eaten, chia̍h--liáu. I have eaten the whole of it, chia̍h-liáu--liáu; chia̍h-uân--liáu. eaten by rats, khṳt niáu-tshṳ́ kã; khṳt niáu-tshṳ́ khòi. by white ants, pe̍h-hiã tsù. by birds, chiáu toh. eat at one's own expense, chia̍h-ka-kī. at employer's expense, chia̍h-tshâi-tsú; tshùi-chia̍h gūa. eatable, hó-chia̍h; õi--nîn chia̍h-tit. not very nice to eat, bô-ūi-tàu. eating-house, tiàm-phòu.

eaves, lîm-chîⁿ. eaves-dropper, thau-thiaⁿ; thàm-thiaⁿ; àm-chẽⁿ-thiaⁿ; phak-hĩⁿ thiaⁿ.

ebb, khó. tide, khó-lâu; tsúi thò; lâu lo̍h; pak-lâu. low, khó-ta-ta.

ebony, ou-tshâ-ba̍k.

eccentric, kùai-phiah; kóu-kuài; kú-kùai.

echo, tâng-siaⁿ siang-ìn; hûe-siaⁿ ìn-tap; ìn-siaⁿ hûe-tap; tõu-kiàng-kúi ìn. among hills, suaⁿ siang-ìn.

eclipse, ji̍t si̍h. lunar, gue̍h si̍h. beginning of, tsho-si̍h. maximum, ke̍k-si̍h. end of, ho̍k-îⁿ.

economy, tsat-ēng; khiãm; khieh-si̍p. in food and clothes, khiãm-chia̍h khiãm-chhēng. political, kok-chèng kâi-sṳ̄.

ecstasy, put-seng tsṳ-hí; huaⁿ-hí ke̍k.

eddy, tsúi ká-tsn̄g; tsúi ká-pn̄g.

edge, piⁿ; kîⁿ. of knife, to-tshùi; to-kháu. teeth on edge, khí nńg; khí sng-nńg.

edict, kò-sī; hiáu-zũ. issue, tshut-kò-sī; tshut-sī-zũ. imperial, siãng-zũ. The Sacred, Siàⁿ-zũ.

edify, kiẽn-tek.

edit, kháu-chèng.

educate, kà; kà-hùe; kà-hùn; kà-tãu; kà-tha̍k; kà-tsṳ.

eel, siẽn-hṳ̂; mûaⁿ-hṳ̂.

efface, kôu-buah.

effect, to, sêng; sêng-sṳ̄; sêng-kong; sêng-chiũ; tsò-chiâⁿ; sái-kàu. take effect, as medicine, prayer &c, hāu-ngiām; ũ-kong-hāu.

effeminate, nńg-jiû; jiû-nńg; tsṳ-niêⁿ-iēⁿ. manner of walking, ûe-ûe tsũn-a-tsũn.

effervesce, kún--khí-lâi.

efficacy, khì-la̍t; kong-hāu; sîn-hāu; èng-ngiām; hāu-ngiām.

efficient, tsò-sṳ̄ tsò-tit-chiâⁿ.

effigy, nâng-iēⁿ; nâng-sièⁿ.

effluvia, tshàu; tshàu-bī; tshàu-hièn; ùe-khì.

effort, tshut-la̍t; khṳ̂n-kang; khat-khóu; khṳ̂n-khóu.

effulgence, kng; hâu-kng; kuang-mêng; kuang liãng-liãng.

egg, nñg. fowl's, koi-nñg. to lay, seⁿ-nñg. boil, sa̍h-nñg. shell, nñg-khak. yolk, nñg-jîn. white of, nñg-chheng. embryo egg, nñg-toaⁿ. three eggs, saⁿ-lia̍p-nñg. cockroach eggs, ka-tsua̍h-sieⁿ. egg-plant, kiê (brinjal).

eight, poih. eighteen, tsa̍p-poih. eighty, poih-tsa̍p. eighth, tõiⁿ-poih.

either, you may have either you pleas, sûi-suán; jîm-suán; sûi-lṳ́-súan; zuãn--tî-kâi hó pun-lṳ́-suán. either way will do, sûi-piẽn; sûi-piẽn-hó; sûi-sûi piẽn-piẽn; chièⁿ-seⁿ iā-hó. hièⁿ-seⁿ iā-hó. any way will do, tou-hó. on either side, liáng-pôiⁿ. either....or, ho̍k....ho̍k.

eject, to̍k-tshut; kek-tshut; jiāu-tshut; chhek-to̍k; khu-tshut; kúaⁿ-tshut. from mouth, phùi--tshut-lâi. from stomach, thòu--tshut-lâi.

eke, chiap; chiap-tn̂g; sùa-tn̂g; póu.

elaborate, kang-hu; tsò-lâi zû-zû; kang-hu iùⁿ-sòi.

elapse, fifty years have elapsed, kàu-taⁿ íⁿ-keng-kùe ngõu-tsa̍p-nîⁿ--liáu.

elastic, nńg; õi-tshun õi-kiu; õi-sin õi-sok.

elbow, chhiú-thñg. elbow room, ũ-kò hó-tshun-lûn. to elbow, thńg--nâng; thñg--nâng.

elder, lãu-tōa; chiáng-láu. he is my elder, i tōa--uá. elder brother, a-hiaⁿ.

eldest, siãng-tōa. son, tōa-kiáⁿ; tōa-tau-kiáⁿ; chiáng-tsṳ́. brother, tōa-hiaⁿ.

elect, suán; suán-to̍h; kóiⁿ-to̍h; kóiⁿ-suán.

elegant, iông-mãuⁿ; ngî-iông. composition, bûn-ngiáⁿ. scholar, ũ-tshâi-ha̍k.

elements, ngóu-hêng; kim, ba̍k, tsúi, húe, thôu.

elephant, chhiẽⁿ. tusks, chhiẽⁿ-gê. elephantiasis, tōa-kha.

elevate, kṳ́; kṳ́-khí; khí-kûiⁿ; kau-kṳ́. elevated, kûiⁿ.

eleven, tsa̍p-it. eleven o'clock, tsa̍p-it tiám-cheng.

elf, sien. malignant, iau-chiaⁿ; iau-kuài.

elope, tùe-nâng-tsáu.

eloquent, ũ-kháu-tshâi; ũ-kháu-lẽng; õi-tàⁿ-ūe; miâⁿ-ke tàⁿ-ūe.

else, somewhere else, tõ-pa̍t-kò. has any one else come? hûan-ũ pa̍t-nâng lâi a-bô? I have nothing else to say, úa bô pa̍t-kâi-ūe hó-tàⁿ.

elucidate, kói-mêng; káng-kiù; sueh-mêng; kói-thiah.

elude, pī; tô-pī; siám-pī; tô-siám; tô-pī tsáu-siám; tô-tsáu; pī-bûa; tiàm-bûa; pĩ-khui.

elysium, sien-kéng.

emaciated, sáu; sán-sòu; sán-kut lo̍h-ne̍k; têng-phûe nêⁿ-têng-kut (skin & bone).

emanate, from, lâu-tshut; huat-tshut; liû-thûan; tshông-tõ hṳ́-kò khí.

embalm, ēng-hieⁿ-liāu lâi liãm-si; tieⁿ-liãm.

embankment, toi; hô-toi; toi-hūaⁿ.

embargo, on ship, huang-tsûn bô i tshut-kháu.

embark, lo̍h-tsûn; chiẽⁿ-tsûn; tah-tsûn.

embarrassed, chìn-thò liáng-lân; m̄-káⁿ kìⁿ-nâng. embarrassing, thām-thūi.

embers, húe-hu.

embezzle, thau-àm-chîⁿ; àm-chîⁿ; àm-thun; sai-ēng; sai-tshú.

emblem, piáu-iēⁿ; kì-hō.

embrace, phõ; sie-phõ; lám. opportunity, sêng-sì; sêng-ki-hũe.

embrasure, tōa-phàu-khang; tōa-chhèng-khang.

embroider, chhiah-hue; siù-hue; thie-hue; thie-siù.

embroil, seⁿ-sṳ̄; tsak-lũan.

embryo, hâi-thai.

emerge, phû--tshut-lâi; phû--khí-lâi; huat-hīn.

emergency, kín-kip kâi-sṳ̄. able to act in an, ũ-khûan-pièn; ũ-pièn-thong.

emetic, huat-thòu-ie̍h; thòu-ie̍h.

emigrate, î-kṳ; chhien-kṳ; súa-kṳ; tshut-tsóu; chhien-súa; khṳ̀-pa̍t-kò khiã-khí. abroad, kùe-huan.

eminent, thiàu-khûn; tshut-chèng; tshut-thoh; thiàu-thut; kùe-nâng. physician, tshut-miâⁿ sin-seⁿ; hién-miâⁿ sin-seⁿ; kau-miâⁿ sin-seⁿ.

emissary, só-sái--kâi; sài-chiá. spy, thàm-bé; thàm-kiáⁿ; pò-kiáⁿ; kan-thàm; kan-sòi.

emit, huat-tshut; sià-tshut; pàng--tshut-lâi; tshut.

emolument, hóng-lo̍k.

emotion, tõng-sim; kám-tõng.

emperor, huâng-tì; uâng-siãng; hûang-siãng. empress, hûang-hõu.

emphatic, tàⁿ-kàu chhiet-zua̍h; tie̍h-chhiet tie̍h-zua̍h; tàⁿ-tshut-la̍t. lay the emphasis on a word in reading, tha̍k-tsãi; tha̍k-tãng.

empire, kok.

employ, ēng; sái. employer, thâu-ló; tshâi-tsú. of teacher, tong-ke; tong-tsú. employment, sṳ̄; sṳ̄-ngia̍p. without, bô-sṳ̄ hó-tsò. help one to get, khan-kũaⁿ; khan-sêng; thî-pua̍t.

empoison, lo̍h-hãn-ie̍h; lo̍h-ie̍h; lo̍h-ta̍k.

emporium, tōa-pou-thâu.

empower, hù-thoh; úi; thoh; pun-khûan-jĩm khṳ̃-i.

empty, khang; khang-khak; khang-hṳ; khang-phàⁿ. handed, khang-chhiú. to empty out, tò-tiāu. empty from one vessel to another, backwards and forwards, tò-kùe-lâi tò-kùe-khṳ̀; piâⁿ-lâi piâⁿ-khṳ̀. empty show, hṳ-hua.

emulate, o̍h; o̍h-iēⁿ; hãu-o̍h; hãu-huap.

enable, sái-nâng-õi; pang-tsõ.

enact, a law, li̍p-huap; siet-li̍p tiāⁿ-lī.

enamel, glazing on dishes, thn̄g. to enamel, lâm-thn̄g; kài-thn̄g.

enamoured, of, ha̍h-sim-sek; chhêng-ài; lûan-ài; lûan-chhêng; kùan-lûan; lûan-siẽⁿ; lûan-sieh.

encamp, tì-iâⁿ; pha-iâⁿ-pûaⁿ; kiẽn-iâⁿ; li̍p-iâⁿ; kak-iâⁿ; tshàng-iâⁿ. encampment, iâⁿ-pûaⁿ.

enchain, só-thih-soh; pa̍k-thih-soh.

enchant, mîⁿ; miⁿ-ho̍k. enchantment, siâ-su̍t; bû-su̍t; siâ-huap; tshái-chheⁿ-huap. enchanter, sái-siâ-su̍t; tsò-bû-su̍t.

enchase, inlay with jewels, sieⁿ-ge̍k. adorn with figures, tiau; kuah; khek; tiau-hue kuah-chiáu; tiau-hue khek-chiáu; tiau-kuah hue-chiáu.

encircle, chiu-ûi; sì-khou-ûi; tshûan-ûi; sì-chiu-ûi; ûi-che̍k-khou.

encomium, o-ló; piáu-iâng; chheng-iâng; chheng-tãu.

encounter, fight, ke-húe sie-chih; kau-chièn; sie-thâi; chih-tīn. meet, sie-ngõ; ngõ--tie̍h.

enclose, pau; huang; huang tõ-hṳ́-tói. a letter, huang-tsṳ-sìn.

encourage, tsàng-táⁿ; tsõ i-kâi táⁿ-la̍t; kóu-bú.

encroach, chiàm; pà-chiàm; chhîm-thun; chhîm-kùe. on another's fields, chiàm-tshân-tī.

encumber, thua-thūi; tsó-gāi; hûang-gāi.

end, tsong; búe; suah-búe; kiáu-búe. of road, lōu-búe. of year, nîⁿ-búe. both ends, thâu-búe; sang-thâu. I do not know what the end of this affair will be, m̄-tsai chí-kâi-sṳ̄ kàu-búe-ke̍k sĩ-tsò-nîⁿ. in the end, kàu-búe. to end, ûan; tsò-chiâⁿ; sêng-kong; tsò-kàu-liáu; tsò-kàu chhêng-tshó. a speech, tàⁿ-ūe-hiah. one's life (voluntarily), tsṳ̃-chĩn; ka-kī khṳ̀-sí. attain one's end, tit-ì. to what end is this? chí-kâi-sṳ̄ ũ-sĩ-mih lĩ-iah? what end has he in view? i ũ sĩ-mih ì-sṳ̀? endless, bô-liáu; bõi-uân; kú-kú bõi-hiah; bô-kat-suah. end of the world, sì--kan kâi mu̍at-ji̍t. no more of this! let the matter end! pã--liáu.

endeavour, chhì. to do any thing, chhì-thóiⁿ; thèng-tsãu-hùe. do one's best endeavour, chĩn-la̍t; tshut-la̍t.

endow, sṳ̀; kien-ngĩ-tsou. natural endowments, tshâi-chhêng; pún-sṳ̄; pún-niáⁿ. good ditto, sèⁿ-chieh hó; hó-tshâi-chhêng.

endure, nãiⁿ; khat-nãiⁿ; lún; khat-khóu-lún. cold, nãiⁿ-chhìn; lún-chhìn. hunger, lún tóu khùn; lún-ki lún-gō. affliction, nãiⁿ-kan-khóu. patient endurance, jím-nãiⁿ. cannot endure, nãiⁿ-m̄-khṳ̀; jím-put-tit; lân-nãiⁿ. not to be endured (scolding), put-kham.

enemy, chhiû; chhiû-te̍k; te̍k; te̍k-chhiú; tùi-thâu; uan-ke; chhiû-ke. to become an enemy to anyone, kāng i kat-chhiû; kāng i tsò-chhiû-te̍k; kat-uan-ngia̍p.

energy, khì-la̍t; sim-la̍t; kúaⁿ-kuat; ióng-lie̍t.

enervated, bô-khì-hueh; bô-hueh-khì; nńg-jia̍k; bô-sîn-khì; n̂g-sng sòu-sán.

enfeebled, sin-hūn khùn; la̍t sue; sin-hūn lám.

enforce, mién-kiáng; khiâng-pek; ngẽ-lia̍h.

engage, in business, tsò-seng-lí. in an affair, tshap-sṳ̄. workmen, kòu-sai-pẽ; hàm-sai-pẽ. a teacher, chhiáⁿ-sin-seⁿ. a boat, kòu-tsûn. a chair, kiè-kiē; kòu-kiē; hàm-kiē. a passage, tah-tsûn. in conversation, phue̍h-ūe. engaged, ũ-sṳ̄; m̄-ôiⁿ. engagement (promise), ieh. enter into, li̍p-ieh; kat-ieh. break, sit-ieh. engagement (battle), kau-chièn; sie-thâi; ke-húe sie-chih. engaging, khó-ài; tshù-bī; tshūa-nâng-sieh; tit-nâng-sieh.

engine, chhia; ie̍h-kúi. fire, kiù-húe tsúi-chhia. engineer, chhia-hu.

England, Tãi-Eng-kok. The English, Eng-kok-nâng; âng-môⁿ-nâng (vulgar).

engrave, tiau-khek; tiau-kuah. a stamp, khek-ìn; kuah-ìn. printing-blocks, khek-póiⁿ; kuah-póiⁿ.

enhance, thiⁿ-ke; thiam-ke; kia-cheng; cheng-ke.

enigma, mĩⁿ; mĩⁿ-tshai. to propose, khui-mĩⁿ; tsò-mĩⁿ; siet-mĩⁿ. to guess, tshai-mĩⁿ; ieh-mĩⁿ; phah-mĩⁿ.

enjoin, hun-hù; mẽng; hàm. strictly, chhiet-chhiet hun-hù.

enjoy, hiáng; hiáng-siũ; hiáng-hok; na̍p-hok. long life, hiáng-siū. enjoyment, hok-khì.

enlarge, tsò-tōa; khui-khuah.

enlighten, the mind, khui-sim-khiàu; khai-mông.

enlist, chie-kun bói-bé; chie-ióng; chie-ngĩ-mîn; mi̍t-piaⁿ chie-ióng.

enmity, to be at, tsò-uan-ke; kat-chhiû; kat-uàn; kat-ngia̍p; ùan-hṳ̃n. to cherish, khieh-hṳ̃n; huâi-hṳ̃n; hia̍p-hṳ̃n; hia̍p-hiâm.

ennui, phî-kũan; khùn-tõaⁿ; bô-cheng-sîn.

enormous, keh-gūa; tōa-bó-mue̍h.

enough, kàu; tsok; lã. to spend, kàu-sái. to live on, tsok-chia̍h; kàu-chia̍h; õi-tit kùe-ji̍t. I have enough (at a meal), chia̍h-pá--liáu. enough! no more of it! pã--liáu.

enquire, mn̄g; chieh-mn̄g; sòi-mn̄g; húang-mn̄g. secretly, thàm-mn̄g; thau-mn̄g; thàm-thóiⁿ. into anything, séⁿ-tshat; kàm-tshat; kháu-kiù; chhê-mêng; ki-chhê.

enrage, kek-nâng-khì; tshok--nâng náuⁿ-khì.

enrich, chhiâⁿ-nâng huat-tshâi; chhiâⁿ-nâng-pù. oneself at the expense of others, sún-nâng lĩ-kí.

enroll, in census, tsõ-ke-kah. to be enrolled, chiẽⁿ-ke-kah. general, kì-lo̍k nâng-kâi-miâⁿ.

enshrine, uaⁿ-kham; uaⁿ-sîn-kham.

ensign, kî; kî-hō. hoist, seng-kî; liū-kî.

enslave, lia̍h-tsò-nôuⁿ; lia̍h-tsò nôuⁿ-po̍k.

ensnare, iú-ji̍p khuan-thàu; phièn-ji̍p-ke̍k; phièn-ji̍p-khou-thàu; kuang-chiẽⁿ-tàng; tieⁿ-ie̍h-kúi.

entangle, tîⁿ-kín; kau-tîⁿ; kiú-tîⁿ; tîⁿ-sin; lap-tie̍h-sṳ̄. as thread, tîⁿ--tie̍h; phûan--tie̍h. get entangled in a thorny hedge, kûe--tie̍h chhì-nâⁿ.

enter, ji̍p; chìn; chìn-ji̍p. the house, ji̍p-tshù-lãi; ji̍p-lãi. account, chiẽⁿ-siàu. office, tsò-jīm; chiẽⁿ-jīm. Buddhist monastery, tshut-ke. the world (be born), tshut-sì. a petition, ji̍p-pín; jip-tiâⁿ. a port, ji̍p-káng. one's name, kì-miâⁿ; lo̍h-miâⁿ; kì-lo̍k nâng-miâⁿ. an association, ji̍p-hũe; pài-hũe. a religion, ji̍p-kà.

enterprising, káⁿ-pàng-táⁿ; ũ-táⁿ-lia̍k.

entertain, as a host, chhiáⁿ-toh; chhiáⁿ-chiú; chiap-na̍p nâng-kheh. sumptuously or generously, kãu-thãi. entertainment, toh-sia̍h; tsò-toh. entertaining, tshù-bī.

enthrone, hû-uâng teng-ki; hû-uâng teng-ūi.

enthusiastic, tsuan-sim; jie̍t-sim; khóu-chì. united and, tâng-sim hia̍p-la̍t.

entice, phièn; iú-ho̍k, ín-iú; ín-tshūa.

entire, tsn̂g-kâi; ka-nn̂g-kâi; tshûan; kàu-kâi; kan-chẽng. entirely false, tsa̍p-hun-ké; bô-iáⁿ bô-chiah; ké liáu-liáu.

entitled to, kham-kai-tit; eng-kai-tit.

entrails, tn̂g; sim-tn̂g; tóu-tn̂g; tn̂g-tõu.

entrance, kháu; mn̂g. no entrance, bô-lōu hó-ji̍p; bô-lōu-mn̂g. refuse entrance, bô-i-ji̍p. force an entrance, khiâng-ji̍p.

entrap, see ENSNARE.

entreat, khiû; khṳ́n-khiû; khî-khiû; khiû-khṳt; ai-khiû; khóu-khiû; koh-lô.

entrust, hù-thoh; thoh; kià; kià-thoh; tah; kià-tah.

entwine, tîⁿ; khûan-sùaⁿ; tîⁿ-sùaⁿ.

enumerate, sǹg; sǹg-khí-lâi. one by one, che̍k-kiãⁿ che̍k-kiãⁿ lâi-sǹg; tak-it tak-it liām.

envelope, of letter, huang-tâng; huang-phûe; sìn-phûe. in a cloud, hûn chia; hûn kài.

envoy, khim-chhe; sài-chhîn.

envy, kòu-kĩ; kĩ; chi̍t-kòu.

ephemeral, insects, chiau seⁿ mõⁿ sí kâi-thâng.

epidemic, sî-chèng; sî-khì; sî-lẽng; un-mu̍t (fatal).

epidermis, phûe-mo̍hⁿ; phûe-hu.

epilepsy, iêⁿ-kueh-tshái; tṳ-bó-tshái; tie̍h-iêⁿ-tshái; iêⁿ-tiàu-huang.

epistle, tsṳ-sìn; sìn. to send, kià-sìn. to receive, chih-sìn.

epitaph, mõⁿ-chì; kong-tek-pi.

equal, pêⁿ-iēⁿ; pêⁿ-téng. in size, pêⁿ-tōa. in number, pêⁿ-tsōi; pêⁿ-ke. two highland leagues are equal to three, suaⁿ-lãi lōu-tsãm, nõⁿ-phòu tǹg-saⁿ-phòu. having no equal, bô-pí; bô-hó-pí. equally, tsôi-tsôi; tsâu-tsâu. equalize, thuaⁿ-pêⁿ; thuaⁿ-ûn. equals, tâng-téng; tâng-lūi.

equator, chhiah-tãu.

equiangular, sì-kak-tsôi.

equidistant, pêⁿ-pêⁿ-hñg.

equilateral, liáng-pôiⁿ pêⁿ-tn̂g.

equilibrium, pêⁿ-tãng; liáng-pôiⁿ pêⁿ-tãng; tùi-phêng.

equipoise, see EQUILIBRIUM.

equinox, ji̍t-mêⁿ pêⁿ-pun. vernal, tshun-hun. autumnal, chhiu-hun.

equip, an army, phài-kip kun-tsuang; niáⁿ-kun-tsuang.

equipage, imperial, lêng-chhia; gṳ̄-chhia. mandarin's, tōa-kiē chip-sṳ̄.

equitable, kong-tãu; kong-phêng; kong-ngĩ; kong-chiàⁿ; kuaⁿ-chiàⁿ.

equivalent, tùi-uāⁿ; tùi-táu.

equivocal, sang-kuan liáng-ì; che̍k-sṳ̂ liáng-ngĩ.

eradicate, po̍ih-kṳn; pi̍t-po̍ih-tiāu; tín-túi-tiāu; tsám-tsháu tṳ̂-kṳn.

erase, writing, khoi-tiāu-jī; kueh-tiāu-jī.

erect, to, khiã--khí-lâi; kiẽn; khí. adjective, ti̍t; chiàⁿ.

err, kiâⁿ-tshò; ũ-kùe-sit; sit-tshò; sit-gōu. miss the way, kiâⁿ-tāⁿ; kiâⁿ-tāⁿ-lōu. errata, tāⁿ-jī. in printing, khek-tāⁿ; ìn-tāⁿ. in writing, siá-tāⁿ; siá-tshò; gōu-siá.

errand, send on an, kià-thoh; hù-thoh tàⁿ-ūe; kià-siaⁿ; sái.

erroneous, tshò; tāⁿ; m̄-tie̍h. expression, tàⁿ-tāⁿ.

error, tshò; sit-tshò; tsha-tshò; tshò--tshù. confess, jīn-tshò.

eructation, phah-oh. sour, phah-tshàu-oh; eh-sng-oh; áu-sng-oh.

eruption, on skin, from heat, zua̍h-pùi; seⁿ-pùi.

escalade, hûn-thui (scaling ladders); peh-chiẽⁿ siâⁿ-téng.

escape, tsáu; tô-tsáu; pī-tsáu; pī-bûa; tsáu-tshut; thut-sin-kòi. secretly, thau-tsáu. from prison, tsáu-kam.

escort, sàng, sàng-kiâⁿ. a criminal, ah-sàng; ah-kòi. military, piaⁿ-bé sàng-kiâⁿ; piaⁿ-teng hũ-sàng.

especial, chì-chhiet; chhiet-iàu, te̍k-te̍k; tsuan-tsuan.

essay, to, chhì--chē; chhì-thóiⁿ--chē; thèng-tsãu-hùe.

essay, an, bûn-chieⁿ. write, tsò-bûn-chieⁿ; tsò-bûn. a moral, khǹg-sì-bûn (moral tract); siẽn-tsṳ.

essence, pńg-chie; ngûan-khì.

essential, chhiet-iàu; put-khó-bô; bõi-tit-mién; pit-pit tie̍h-ũ.

establish, li̍p; siet-li̍p; kiẽn-li̍p; tshàng; tshàng-siet; tì; tì-tshàng; tshàng-li̍p; khai-tshàng. an ordinace, li̍p-tiāⁿ-lī. a family, tì-ke. a proposition, chèng-kṳ̃; piáu-kṳ̃.

estate, landed, tī; tī-hng; tshân-tī. house, tshù; tshù-the̍h. general, ke-sṳ̄; ke-tshâi; ke-ngia̍p; ke-tsṳ. arrived at man's estate, tōa--liáu; chiáng-sêng.

esteem, a person, kèng-tõng; tsun-tõng; kùi-tõng; thóiⁿ-tõng. see CONSIDER.

estimate, price or value, kóu-kè; kóu-ta̍t; phah-kè; pān; iak-pān; phah-pān; phah-sǹg; chhek-ta̍t; tshui-chhek.

estranged, jī-ke siang-gūa; lî-sim.

eternal, ióng; ióng-ién; ióng-kú; kú-kú bô-liáu; bô-sí bô-tsong. eternity, ióng-sì; sì-sì bô-liáu.

ethics, lûn-lí; lûn-siêⁿ.

etiquette, lói; lói-siàu; lói-mãuⁿ. attend to, kiâⁿ-lói.

etymology, káng-jī-thói.

eulogy, tsàn; lêng-seng. to write, tsò-tsàn; tôi-tsàn.

eunuch, thài-kàm; iam-huãn; huãn-kuaⁿ; zṳ̃-jîn.

Europe, Au-lô-pa; tōa-sai-iêⁿ. the continent of, Au-lô-pa chiu.

evacuate, a place, thò--tshut-khṳ̀; thò-piaⁿ. the bowels, chia̍h-sià-ie̍h; tshut-kiong; teng-chhè; chiẽⁿ-chhè; tãi-piẽn; kiâⁿ-tãng; pàng-sái.

evade, mién; tô; pī; pī-bûa; siám; siám-pī. a question, command or invitation, tshui-úi; tho-sî.

evaporate, pha̍k-ta; tsáu-ta; tshut-khì; sùaⁿ-khì; hiàⁿ-khì; sia̍p-khì; hiap̀-huang.

even, pêⁿ; pêⁿ-tsôi; bô-tn̂g-tó. is 110 an even or an odd number? peh-it sĩ sang a-sĩ khia? even if, tsòng; tsòng-jiên; tsòng-sái; sui-jiên. even to, chì-kàu. even his enemies do not blame him, kũa i kâi chhiû-te̍k tou bô-hiâm--i. has he 100 dollars! why, he hasn't even 100 cash, màiⁿ-tàⁿ i bô che̍k-peh-ngṳ̂n, liên-kũa che̍k-peh-chîⁿ--tou-bô. he beats even his own parents, kũa ka-kī kâi-pẽ-bó iā-káⁿ-phah. even so far as to..., sĩm chì-kàu.... evenly arranged, pâi-tsôi; pâi-tsâu; tsôi-chiáⁿ.

evening, ji̍t lo̍h-suaⁿ; mêⁿ-hng; mêⁿ-hng-kiáⁿ; ji̍t àm; mêⁿ àm. to-morrow, mùaⁿ-mêⁿ-hng. yesterday, tsa-mêⁿ-hng.

event, sṳ̄; che̍k-kiãⁿ-sṳ̄. joyful, âng-sṳ̄; hí-sṳ̄; kit-sṳ̄. mournful, pe̍h-sṳ̄; sng-sṳ̄; hiong-sṳ̄.

ever, always, siêⁿ-siêⁿ; sî-sî; kú-kú. have you ever been there? lṳ́ pat-kàu hṳ́-kò, méⁿ? ever and anon, jie̍h-kú jie̍h-kú. I shall come as soon as ever I can, uá méⁿ-méⁿ chiũ-lâi. for ever, ióng-kú.

everlasting, ióng-kú; kú-tn̂g; ióng-ién; bô-liáu. life, ióng-seⁿ; siêⁿ-seⁿ; chhiâng-seⁿ put-láu; chhiâng-seⁿ put-sí.

every, kak. body, kak-nâng; nâng-nâng; mih-nâng. day, múeⁿ-ji̍t; ji̍t-ji̍t; pâi-ji̍t. one, kak-kak; kak-kâi; kâi-kâi. where, kak-tshù; kak-kò; múaⁿ-tî-kò; múaⁿ-kò; múaⁿ-sì-tshù. thing, kak-kiãⁿ; kiãⁿ-kiãⁿ; put-lũn sĩ-mih-mue̍h; huâm-sĩ-mih-mue̍h. every tenth man, tsa̍p-nâng tshú-che̍k. every four years, sì-nîⁿ che̍k-pái. every fall of rain will make it cooler, pàn-hõu pàn-liâng.

evidence, phêng-kṳ̃; pêng-kṳ̃; chèng-kṳ̃. in court, tn̂g-keng; kháu-keng. to recant, húan-kháu-keng; húan-keng.

evident, mêng; mêng-pe̍h; hién-hīn; hīn.

evil, ak; hiong-ak. misfortune, hũa; tsai-hũa. good and evil, siẽn-ak. evil-minded, ak-sim. evil-speaking, húiⁿ-pãng; pãng-húiⁿ. to look on one with an evil eye, kòu-kĩ.

ewe, iêⁿ-bó.

ewer, tsúi-kùan.

exact, demand, thó. exact what is not due, le̍k-sok; pak-le̍k; khek-pak. hard and exacting, khek-po̍h. accurate, sòi-siâng; siâng-sòi; tsṳ́-sòi; kang-hu; cheng-sòi; sié-sim; miⁿ-ba̍t; sòi-ba̍t. exactly, bô-tshò; tie̍h; tùi-tùi. just exactly, nẽⁿ tùi-tùi.

exaggeration, huang-thâng (fabulous stories); tàⁿ-ūe khah-kùe-ûi; tàⁿ khah-kùe-sĩm; tàⁿ khah-kùe-tōu.

exalt, kṳ́; kṳ́-khí; kau-kṳ́. oneself, tsṳ̃-kau.

examine, chhê; húang-mn̄g; sím-mn̄g; séⁿ-tshat; kàm-tshat; sòi-thóiⁿ; kháu-kiù. goods, chhê-hùe. a witness, mn̄g-keng. literary examination, kháu-kà; kháu-chhì; kháu-tsṳ; kháu-mn̄g.

example, iēⁿ; môⁿ-iēⁿ; piáu-iēⁿ. for example, phì-zũ; phì-zû.

exasperate, kek-nâng-khì; sái-nâng-khì; lõng-nâng-khì; tshok-nâng-khì.

excavate, liú-khang; khui-khang; ku̍t-khang.

exceed, kùe. bounds, kùe-hūn; kùe-liãng; kùe-tōu. exceedingly, siãng; tsa̍p-hun; tsãi (after the qualified word). excessively, khah-kùe-tōa; khah-kùe-thâu; khah-kùe-sĩm; khah-thài-kùe.

excel, iâⁿ; iâⁿ--kùe; kiêⁿ--kùe; hó--kùe. excellent, siãng-hó; múiⁿ. Your Excellency, tãi-jîn; tōa-lãu-iâ; thài-iâ.

except, tṳ̂; tṳ̂-gūn. none except this man came, chheng tshṳ́-nâng lâi, ãu bô-nâng-lâi. all are come except so & so, lóng-tsóng kàu--liáu toaⁿ móng-nâng būe-kàu.

exchange, uāⁿ; tùi-uāⁿ; sie-uāⁿ; kau-uāⁿ; thiâu-uāⁿ. places, sie-uāⁿ-ūi. money, táu-chîⁿ.

excise, hiàng-sùe; hiàng-ngṳ̂n.

excite, people, tõng-nâng-sim; kám-tõng. excite and draw upon oneself, as trouble, jiá; ín-jiá. instigate, kòiⁿ-so; kà-so; kà-lā. an enemy to battle, jiá-chièn. cause excitement, seⁿ-sṳ̄. public excitement, nâng-sim iâu-tõng.

exclaim, hàm; kiè; khui-siaⁿ; tōa-siaⁿ-tàⁿ; jiáng.

exclude, tṳ̂; to̍k-tshut; kek-tshut; bô-i-ji̍p; khì-tõ-gūa. exclusive of, tṳ̂-hui; tṳ̂-gūa; màiⁿ-sǹg; lêng-gūa.

excoriate, lṳ̀-phùa-phûe; lṳ̀ kàu-phiù-phûe; phiù-phûe.

excrement, pùn; sái.

exculpate, kàu-sù; ín-chèng piáu-mêng.

excuse, sṳ̀. please excuse me, chhiáⁿ-sù--chē; sià-tsũe; sù-tsũe; chhiáⁿ-sî. faults, thóiⁿ-phùa; sià-tsũe; khuan-iông.

execrable, khó-ù; khó-hṳ̃n.

execute, tsò; tsò-chiâⁿ; khîⁿ--tshut-lâi. put to death, thâi. execution, sí-hêng. execution ground, kah-tiêⁿ. executioner, khùai-tsṳ́-chhiú (or, siú); suah-siú; tng-âng-kî.

executor, siũ-hù-thoh kâi-nâng; thoh-kou kâi-nâng (guardian).

exemplary, kṳ́-tõng tuan-chiàⁿ; hó-iēⁿ; hó-pun-nâng tsò-iēⁿ.

exempt, bô-tō-lāi; tõ-gūa. from taxation, mién-na̍p-hiàng.

exercise, take, khṳ̀-thit-thô; kiâⁿ-tsáu ua̍h-tõng; kiâⁿ-sóng-khùai; khṳ̀-siau-iâu. literary, tsò-bûn; tsò-bûn-chieⁿ; bûn-gōi. soldiers, tshau-piaⁿ; tshau-liēn. learn military, o̍h-bú. exercise in, liēn; ha̍k-si̍p; o̍h.

exert, oneself, tshut-la̍t; khat-khóu; tie̍h-la̍t; tie̍h-khṳ̂n; ēng-sim. one's voice, khui-tōa-siaⁿ. one's influence, sái-sì.

exhale, huat-khì; tshut-khì. exhalation, khì. from water, tsúi-khì. damp, sip-khì.

exhaust, chĩn; khiông; liáu; hùi; ēng-chĩn; ēng-liáu; phùa-chĩn. strength, la̍t hùi-chĩn. money, chîⁿ-sái-uân. food, bí-niêⁿ chia̍h-liáu. exhausted (wearied), he̍k; phì-kũan; khùn; khùn-siên.

exhibit, hién-mêng; huat-hīn. goods, pái-lie̍t; pái-siet; phou-pâi. in competition, sài.

exhilarated, khin-sang; thiàng-khùai.

exhort, khǹg-kòi. to peace, khǹg-hûa. tracts exhorting to virtue, khǹg-sì-bûn.

exigency, kín-kip kâi-sṳ̄; kín-iàu kâi-sṳ̄. from the exigency of the case, bô-khó nãi-hô.

exile, see BANISH.

exist, ũ; tõ. still in existence, huân-tshûn--tõ-kò.

exit, tshut; tshut--khṳ̀. end, tsong. door, lōu-mn̂g.

exonerate, huan-ùaⁿ. exonerated, thut-tsũe.

exorbitant, keh-gūa; thài-sĩm; thài-kùe. price, kùi-tsãi; khah-kùi.

exorcise, liām-chiù to̍k-kúi; khṳ̀-siâ; phek-siâ; khu-tṳ̂ iau-môⁿ.

exotic, pa̍t-kò-chéng.

expand, khui-khuah; pàng-khui; tièⁿ-tōa. expanse of heaven, thiⁿ-khong; chheⁿ-thiⁿ; chheⁿ-khong. expansive, kúang-khuah.

expect, mōⁿ; hi-mōⁿ; kâu-kiè (erroneously).

expectorate, khak-thâm; thòu-thâm-nũaⁿ; phùi-nũaⁿ.

expedient, ha̍h; piẽn; sũn-piẽn.

expedition, military, khṳ̀-gūa sie-thâi; tshut-chièn.

expeditious, méⁿ; khùe; méⁿ-méⁿ; khùe-khùe; kín-kín.

expel, to̍k-tshut; kek-tshut; khu-to̍k; jiāu-khṳ̀.

expend, sái; sái-ēng; phùa; hùi; hùi-ēng. expenditure, só-hùi; hùi-ēng. daily, ji̍t-ēng. travelling, lōu-hùi; pûaⁿ-tîⁿ.

expensive, kùi; ke-chîⁿ; ta̍t-chîⁿ. living, só-hùi tōa.

experience, liēn; liēn-ta̍t. experienced, ũ-liēn; liēn-se̍k; se̍k; se̍k-chhiú; kùan-liēn; kùan-se̍k; kùiⁿ-sìⁿ; keng-le̍h.

experiment, chhì; chhì-thóiⁿ; chhì-ēng; chhì-thóiⁿ tsãi-seⁿ; thèng-tsãu-hùe.

expert, se̍k-chhiú; ki-khá; õi; gâu; khî-khiáu; kuai-khiáu; kha-chhiú õi.

expiate, so̍k-tsũe.

expire, tñg-khùi; khùi tñg; nâng kùe. time, kàu-khî; ji̍t-khî íⁿ-múaⁿ; kùe-khî.

explain, kói; kói-mêng; sueh; kói-sueh; káng-kói; tàⁿ-phùa; chí-phùa; káng-pe̍h; káng-lũn. explanation or commentary, tsù-kói.

expletive, hṳ-jī.

explicit, mêng-pe̍h.

explode, kek-li̍h; kek-phùa. as gunpowder, húe-ie̍h to̍h-húe; húe-ie̍h kún-phùa.

exploit, kong-lâu; tōa-kong-lâu.

explore, places, for amusement, iû-kuan; iû-ngúan. search, chhîm-tshūe; thàm-chhîm. with a clue, thàm-soh.

export, to, tsài-hùe tshut-kháu. exports, tshut-kháu kâi-hùe-mue̍h.

expose, lòu-tshut. one's life, piàⁿ-miāⁿ; tì-miāⁿ; m̄-kù sèⁿ-miāⁿ; put-sieh sin-miāⁿ. criminals' heads, hiau-siú sī-chèng. oneself to the sun, pha̍k-ji̍t. people's motives, sueh-phùa nâng-sim.

expostulate, khóu-khǹg; la̍t-khǹg; chhiet-khǹg; hiâm; cheh-khǹg; khǹg-kài.

expound, see EXPLAIN.

express, tàⁿ; tàⁿ-tshut; káng-tshut; sueh-tshut. one's opinion, tàⁿ-tshut ì-kièn. purpose, piáu-mêng ì-sṳ̀. juice, tẽⁿ-tsap; liū-tsap. juice of sugar cane, ká-thn̂g. an express, tsuan-sái kâi-nâng; pò-bé. government express, tshoiⁿ-lí-bé. express purpose, tõu-tsuan-ài.

expression, jī-ma̍k; che̍k-kù-ūe; ūe-kù. of face, mīn-sek. sad expression, mīn-sek hûan-ló.

expressly, tsuan; te̍k-te̍k; ũ-ì; chhiet-chhiet.

expunge, kôu-buah; tiám-tiāu; khou-tiāu; hú-tiāu; san-tiāu (as useless words or sentences); kau-tiāu (id.).

exquisite, tsa̍p-hun-hó; chĩn-hó; siãng-iùⁿ; siãng-kang-hu; chin-ngiá; chì-ngiá; siãng-múiⁿ.

extempore, speech, sũn-tshùi-káng; chiũ-sî-tàⁿ. composition, phah-sim-kó.

extend, spread widely, iâng; pùa. stretch out, tshun. extend to, chì-kàu; phóu-ki̍p. everywhere, bô-só put-chì. extensive, khuah; kúang-khuah; khùaⁿ. what is the extent of it? ũ-jie̍h-tōa? ũ-jie̍h-khuah?

exterior, gūa-mīn; gū-mãuⁿ; gūa-thâu; gūa-phûe; gūa-pôiⁿ.

exterminate, mi̍t-tso̍h; tu-mi̍t; tshau-mi̍t; tṳ̂-mi̍t; thâi-chĩn.

external, see EXTERIOR.

extinct, mi̍t-buâng; bô--liáu. posterity, bô-aũ; tso̍h-sṳ̂.

extinguish, mi̍t. fire, phah-húe kùe; mi̍t-húe; phah-mi̍t; kiù-húe. lamp, pûn-kùe; iãⁿ-kùe; phuah-kùe.

extirpate, tshau-mi̍t; po̍ih-kṳn; tñg-kṳn; pi̍t-po̍ih-tiāu; mán-chĩn.

extol, tsàn-múiⁿ; sõng-tsàn; chheng-tsàn; chheng-sõng; sõng-múiⁿ; o-ló.

extort, a false confession, khut-phah sêng-chiau. extortion, le̍k-sok; khek-pak; pak-le̍k; khiâng-tshú khiâng-to̍h.

extract, po̍ih; khie̍h-tshut; thiu-tshut; túi--tshut. from a book, ín-tsṳ-kù; lo̍k-tsṳ; ín-lo̍k.

extraordinary, khî-sṳ̄; khî-ĩ; tshut-khî; hui-siêⁿ; koh-iēⁿ; chié-ũ; hán-tit thóiⁿ--kìⁿ; hán-ngõ. extraordinarily good, khî-hó; hó kàu-koh-iēⁿ.

extravagant, hua-hùi; lãm-ēng; thèng-ēng; chhia-chhí; chhia-hûa; phah-phún-sái; thài-kùe; hàuⁿ-sái; káⁿ-sái-chîⁿ.

extremely, ke̍k-kàu-ke̍k; ke̍k--tshù; kàu-chì-ke̍k; chì; tsa̍p-hun; tsãi; siãng. extremely ugly, iá-iēⁿ-tsãi. good, ke̍k-hó; chì-hó. use extreme measures, ēng-kàu-ke̍k kâi-huap. two extremities of anything, thâu-búe. utmost extremity of misery, &c, ke̍k-mn̂g.

extricate, kiù-tshut; kói-thut; kói-tshut.

exuberant, foliage, mõng-sẽng; heng-sẽng; phò-phò; ap-ap.

exude, perspiration, huat-kūaⁿ; lâu-kūaⁿ; piáu-kūaⁿ. walls, chhiêⁿ chhiẽⁿ-ĩm. plants, tshut-tsap; tshut-nîⁿ.

exult, tōa-tōa huaⁿ-hí; huaⁿ-hí kàu-thiàu; huaⁿ-hí chì-ke̍k.

exuviae, tsûa pak-khak; thâng pak-khak.

eye, ma̍k; ma̍k-chiu. sharp, ma̍k-chiu lêng; ma̍k-chiu lêng-lāi. dim, ma̍k-chiu hue; ma̍k mông-bū; ma̍k bū. sore, ma̍k-chiu thiàⁿ. open, ma̍k peh-kim; ma̍k khui-khui. close, ma̍k ha̍p-miⁿ; ma̍k miⁿ-miⁿ. red, ma̍k-kṳn âng. inflamed, ma̍k seⁿ-húe; ma̍k âng; ma̍k pãu-thiàⁿ. turn up the white of, ma̍k póiⁿ-pe̍h. wink, nihⁿ-ma̍k; ma̍k-chiu khap-khap-nihⁿ. as signal, su̍h-ma̍k. squint, siâ-chiáu-ma̍k; tshúa-ma̍k. near-sighted, kṳ̃n-sĩ-ma̍k. wide and staring, as thief's, ma̍k kok-kok-kim. pupil of, thông-jîn; sien-nâng-thâu. brows, ma̍k-bâi. ball, ma̍k-chiu-jîn. white of, ma̍k-pe̍h-jîn. lashes, ma̍k-chhì-môⁿ. lids, ma̍k-kha-phûe; ma̍k-pau. inner corner, ma̍k-thâu. outer corner, ma̍k-búe. eye-hollow, ma̍k-khóng; ma̍k-khuang; ma̍k-úaⁿ. sight, ma̍k-chiu kng. eye-glass, ma̍k-kiàⁿ. eyeless, sit-mêng; chheⁿ-mêⁿ; hak-ngán. medicine, ma̍k-ie̍h-tsúi. salve, ma̍k-ie̍h-ko. eye-witness, chhin-ma̍k thóiⁿ--kìⁿ. of spectacles, ma̍k-kiàⁿ-jîn; ma̍k-kiàⁿ-ne̍k. of needle, tsam-phīⁿ; tsam-khang. bull's-eye, pá-sim. to hit it, tòng-âng-sim. please the eye, ha̍h-ma̍k; zua̍t-ma̍k. make the eyes smart (as pepper), soh--tie̍h ma̍k. get a mote in the eye, ma̍k eng--tie̍h. before the eyes of all, tõ-chèng-nâng mīn-tsôiⁿ. great in one's own eyes, ka-kī tsṳ̃-sĩ tsò-tōa; tsṳ̃-tsun. wise in one's own eyes, tsṳ̃-gâu; tsṳ̃-hiên. fix the eyes on one, ma̍k kim-kim tõ-thóiⁿ.