English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/I

I.

I, uá. see WE.

ice, piaⁿ-sng. box, piaⁿ-sng-sieⁿ.

ichthyosis, tshou-phûe; lêng-lân-tshou.

idea, ì; ì-sṳ̀; ì-kièn; siẽⁿ-thâu; liãm-thâu.

identical, sie-tâng; che̍k-iēⁿ; bô-koh-iēⁿ.

idiom, kù-huap; gṳ́-kù. classical, tsṳ-kù; tién-kù.

idiot, ngô-tshún; hiã-ngô; chhi-ngâi; m̄-hiáu jîn-sṳ̄.

idle, lazy, tõaⁿ; lán-tõaⁿ; m̄-hàuⁿ tsò-kang. person, ôiⁿ-nâng; iû-chhiú hàuⁿ-ôi; hàuⁿ-i̍t. stories, ôiⁿ-ūe. place where idlers meet, ôiⁿ-koiⁿ.

idol, ngóu-sièⁿ; phû-sat; lãu-iâ; tshâ-sîn. idolatry, pài-tshâ-sîn; pài-ngóu-sièⁿ.

if, jia̍k; zû-jia̍k; tháng-jia̍k; kiá-sái; kiá-lẽng; kóu-sek; phah-tsò; kiá-zû; zû-ho̍k; khó-pí; phì-zû; pí-huang. if you are going, lṳ́ jia̍k-sĩ àiⁿ-khṳ̀. but if you won't go, nãⁿ-sĩ lṳ́ m̃-khṳ̀. if not, zû-m̄-sĩ; iā-sĩ-bô. as if (comparison), phì-zû; pí-zû; hāi--kùe; tǹg--kùe; chhin-chhiẽⁿ; khó-pí. even if, tsòng; tsòng-jiên; tsòng-sái. ignis fatuus, kúi-húe.

ignite, to̍h-húe; huat-húe.

ignoble, hiã-tsūaⁿ; hiã-tsoh; hiã-pín.

ignorant, bô-tsai; bô-kièn-sek; m̄-hiáu; m̄-pat.

ill, ũ-pēⁿ; m̄-sóng-khùai; bô-hièⁿ-hó; m̄-phêng-an; bô-khang-kiẽn; nâng m̄-hó. ill-natured, sèⁿ-chhêng m̄-hó; phî-khì m̄-hó; ũ-phiah-pēⁿ. ill-favoured, mīn-mãuⁿ tshou; iá-iēⁿ; thóiⁿ m̄-ji̍p-ma̍k; tshou-lõu. ill-shaped, iá-iēⁿ; m̄-chiâⁿ-iēⁿ. ill-treat, m̄-kãu-thãi-nâng; khek-po̍h. ill-treated, siũ-khui; siũ-khì.

illegal, hũam-huap; m̄-ha̍h-huap; m̄-ha̍h-lī; lu̍t-huap m̄-tsún--kâi.

illegible, jī m̄-hīn; thóiⁿ-m̄-tshut; thóiⁿ-m̄-hīn.

illegitimate, child, thau-seⁿ kâi-kiáⁿ.

illiberal, tōu-liãng o̍ih-sòi (or, soih); kien-liẽn (niggardly); khieh-si̍p (greedy).

illicit, intercourse, sai-thong; kóu-ha̍h; thong-kan.

illimitable, bô-hãn-liãng; bõi-tit-liáu.

illiterate, m̄-pat-jī; bô-tha̍k-tsṳ; bô-ha̍k-mn̄g; m̄-chêng ta̍h-ji̍p Khóng-tsṳ́-mn̂g; tóu-lãi bô-pùaⁿ-tiám ba̍k-tsúi; tin-tò-thâu chèng bô-pùaⁿ-tiám ba̍k-tsúi. ill-fated, khóu-miāⁿ; miāⁿ kuai; po̍h-miāⁿ; miāⁿ khiap; miāⁿ phí.

illness, pēⁿ; pēⁿ-chèng. symptoms of, pēⁿ-chhêng; pēⁿ-tsuãng.

illuminate, tiàu-teng; iâⁿ-teng; tãi-nãuⁿ húe-teng.

illumine, chiè; chiè-kng; chiè-mêng.

illusion, ka-kī phièn-ka-kī; tsṳ̃-mûaⁿ; tsṳ̃-khi.

illustrate, kói-mêng; tù-mêng; huat-mêng.

illustrious, hién-miâⁿ; tshut-miâⁿ; tù-miâⁿ; hién-iông.

image, sièⁿ. to cast, tsù-sièⁿ. to draw, ūe-sièⁿ. to carve, khek-sièⁿ.

imagine, siẽⁿ. I imagine it is, iak-móⁿ-liãng; thóu-siẽⁿ. imaginable, siẽⁿ-tit-tshut; sǹg-tit-tshut. it is all imagination, phû-huang tshok-iáⁿ; bô-iáⁿ-chiah. I imagined he would not come, uá khue-tiāⁿ i m̃-lâi.

imbecile, tshún-jia̍k; ngô-jia̍k. see IDIOT.

imbibe, ím; chia̍h. liquid, as porous substance, sò-tsúi.

imbue, jiám; chìm.

imitate, o̍h; o̍h-iēⁿ; hãu-o̍h; hãu-huap; chiè-iēⁿ.

immaculate, sûn-chẽng; pe̍h-ge̍k bô-hiâ; pe̍h-piah bô-hiâ; bô-tshṳ̂ hó-tiah.

immaterial, bô-hêng hó-kìⁿ; bô-hêng bô-sièⁿ. of no importance, bô-siang-kan; bô-chhiet-iàu; bô-iàu-kín.

immature, būe-se̍k; chheⁿ; būe-kàu-tsúi.

immeasurable, m̄-hó liãng-ta̍t; m̄-hó chhek-ta̍t; bô-hãn-liãng; lân-íⁿ tshui-chhek.

immediately, sûi-sî; sûi-chiet; chiet-khek; lîn-sî; li̍p-chiet.

immemorial, from time, siãng-kóu íⁿ-lâi; khai-phek íⁿ-lâi.

immense, tōa-tsãi; ke̍k-tōa; chì-tōa; tōa-bô-pān; tōa-bô-pí. an immense quantity, tōa-bó-mue̍h.

immerse, ùn (dip and make damp); chìm (steep); tîm (sink); tìm (dip many times so as to wash).

imminent, kṳ̃n; chiang-kṳ̃n àiⁿ-kàu; chiang-lîm. danger, lîm-ngûi; ngûi-kip; kín-kip.

immoderate, kùe-hūn; bô-tōu; bô-pān-bó; khah-kùe-thâu.

immodest, m̄-ha̍h-lói; m̄-ùi siáu-lí; bô-liâm-chhí.

immoral, m̄-chiàⁿ-keng; búang-ûi; thèng-tsò; m̄-tuan-chiàⁿ; hêng-ûi put-tuan. immorality, m̄-chiàⁿ-keng-sṳ̄; m̄-hó-sṳ̄; hui-ûi.

immortal, bõi-sí; ióng-seⁿ. immortalize, miâⁿ phang būan-tō.

immure, kìm.

immutable, put-e̍k; m̄-hó-kói; bô-î-e̍k; che̍k-tiāⁿ put-e̍k.

impair, sún-hāi.

impalpable, chhiú put-lêng-lia̍h; bô-si̍t-mue̍h hó-lia̍h.

impart, sṳ̀; pun; khṳt. instruction, si-kà. news, thûan-sie-sit; pò-sie-sit.

impartial, bô-phien-sim; bô-lia̍h khin-tãng; kong-phêng thãi-nâng; phêng-sim khúan-thãi; kuaⁿ-chiàⁿ; kong-tãu thãi-nâng.

impassable, bõi-tit-kùe; bô-lōu hó-kiâⁿ; khu̍t-thâu-lōu.

impatient, kip-sèⁿ; bô-jím-nãiⁿ; húe-sèⁿ; phòng-phiẽ sim-sèⁿ; bô-tōu-liãng.

impawn, tǹg-mue̍h; khṳt--nâng tsò-àn.

impeach, kò; tsham (report an officer's misconduct).

impede, tsó; tsó-chí; tsó-keh; tsó-tàng; hûang-gāi; thua-thūi; gōu-sṳ̄.

impel, kek; tshui-tshok; tshui-pek; tshui-kín.

impenetrable, bô-lōu hó-ji̍p; tsǹg-m̄-ji̍p; bõi-thong.

impenitent, m̄-khéng hùe-kói; sim ngúan-ngẽ; m̃-kói-pìⁿ; tsṳ̃-pãu tsṳ̃-khì.

imperceptible, thóiⁿ-m̄-tshut.

imperfect, m̄-tshûan; m̄-chiâⁿ-kâi; bô-kàu-kâi; ũ-khueh; khiàm-khueh; m̄-sêng-kong.

imperial, hûang-tì-kâi; khim; gṳ̄. favour, huâng-ṳn. will, khim-mẽng; siãng-zũ; siàⁿ-chí. robes, gṳ̄-ho̍k; n̂g-phâu. countenance, lêng-ngûan. presence, gṳ̄-tsôiⁿ. pencil, gṳ̄-pit tsu-phoi. family, uâng-chhin kok-chhek; kok-ke; uâng-ke.

imperious, ngẽ-sèⁿ; pà.

impertinent, bô-kui-kṳ́; bô-tōa bô-sòi; hùang-sṳ̀; kùe-hūn; ua̍t-hūn.

impervious, bô-lōu hó-kùe. to water, tsúi thàu bõi-tit-kùe; tsúi sia̍p-m̄-kùe.

impetuous, méⁿ; méⁿ-lie̍t; kek-lie̍t; hiông-kip.

impiety, bô kèng-kiong kâi-sim; mēⁿ-thiⁿ chiù-tī. filial, put-hàu; put-siàu; m̃-kiâⁿ-hàu.

implacable, m̄-hàuⁿ-hûa; m̄-khéng-hûa.

implements, ke-húe; mue̍h-kiãⁿ; khì-kũ.

implicate, lūi; liên-lūi; thua-lūi; po-lūi.

implicit, obedience, lím-lím-tsun; tsun-sûn; zûi-mẽng-sĩ-thèng.

implore, khṳ́n-khiû; koh-lô.

impolite, m̄-hiáu-lí; m̄-hiáu chhêng-lí; chhêng-lí m̄-thong; bô-lói; sit-lói; m̄-ha̍h-ngî.

important, kín-iàu; chhiet-iàu; iàu-kín; tãng; tõng-tãi. of no importance, bô-siang-kan; bô-kai-tsài; bô-chhiet-iàu; bô kàu tî-tò-khṳ̀; bô-tá-kín.

imports, ji̍p-kháu kâi-hùe.

importune, khṳ́n-khiû; chhiet-khiû. importunate, kau-tîⁿ chhiet-khiû.

impose, a fine, hua̍t-ngṳ̂n. upon, phièn; tshuah-nâng; kuang-phièn; khi-phièn. impostor, láu-kiáⁿ; ké-kha ké-chhiú.

impossible, tsò-m̄-lâi; lân. to describe, khó-ì-hũe, put-khó ngân thûan; tàⁿ-m̄-tshut; o̍h iā-bõi-siãu.

impost, hiàng; niêⁿ-sùe.

impotent, bô-khûan; bô-ta i-ûa; bô-sì-la̍t; phu̍h; bô-la̍t. impotence (as a medical term), iâng úi; bõi-iâng.

impracticable, tsò-m̄-tit; tsò-m̄-lâi.

imprecate, chiù-tsūa.

impress, on the mind, mêng-khek tõ-sim. a seal, kài-ìn; khap-ìn; teh-ìn.

imprison, kìm; siu-kam; siu-kìm; khu-kìm; kìm-kam; ki-kam; kam-ah. false imprisonment, uan-ge̍k; lãm-kìm. to be imprisoned, siu-kam tsõ-ge̍k; tsõ-lô.

improbable, ke-hun sĩ-bô-iáⁿ; tōa-mīn bô-iáⁿ; iak-liãng sĩ-bô; bô kèng-tōa-mīn.

improper, m̄-ha̍h-sek; m̄-ha̍h-ngî; m̄-eng-kai; m̄-sĩ-sṳ̄; bô-chhêng-lí.

improve, in character, chìn-tek. the time, sieh-hun-im.

improvident, m̄-siẽⁿ-tn̂g; bô-ién-lṳ̃; bô-ṳ̃-pĩ; bô-chhiâng-kú tsṳ-kòi; bõi-kòi-siẽⁿ; chí-kù ma̍k-tsôiⁿ; ma̍k-tsôiⁿ liám-húe ma̍k-tsôiⁿ-kng.

imprudent, bô-kièn-sek; bõi-phah-sǹg; bõi-tá-sǹg; bô-tì-hũi.

impudent, m̄-ùi siáu-lí; mīn-phûe kãu; bô-liâm-chhí.

impunity, thut-hêng; mién-hua̍t; lāu-mãng.

impure, m̄-chheng; m̄-chheng-khih; m̄-chheng-kiet; u-ùe; siâ; nah-sap. water, tsúi lô-lô. conversation, phue̍h phien-siâ-ūe; kìⁿ-m̄-tit-nâng kâi-ūe.

in, tõ. the heart, sim-lãi; sim-tang; sim-tói; sim-khám. order, sûn-sũ; chiè tshṳ̀-sũ; chiè-tsôiⁿ-ãu. truth, khî-si̍t. this manner, àn-chièⁿ-seⁿ. front, tõ-tsôiⁿ. a dream, māng--tang. short, tsóng zṳ̂-ngân--tsṳ; lũn-khî tãi-iàu. in order to, ín-tì-kàu; sái; tì-sái.

inability, bô-lêng-ûi; bô-pún-sṳ̄; bô-pún-niáⁿ; bô-pōu; tsò-m̄-lâi.

inaccessible, bõi-tit-kàu.

inaccurate, ũ-tshò; ũ-m̄-tùi; ũ-tsha-tshak; ũ-tsáu-tsua̍h; ũ-tshò-niũⁿ; õi-m̄-tie̍h; õi-tāⁿ.

inactive, bô-tõng-chhiú; m̄-tshut-sin; ôiⁿ-kṳ; ôiⁿ-khiã; ôiⁿ-tsũ.

inadequate, put-tsok; m̄-kàu. to any task, put-seng khî-jĩm. see INABILITY.

inadvertently, put-tsai put-kak; bô-ì; hut-jiên; m̄-tsai-thâu.

inanimate, sí-mue̍h; bõi-ua̍h.

inapplicable, m̄-ha̍h.

inarticulate, sounds, siaⁿ bô-hun-mêng. inasmuch as, kì-jiên; in-ũi. see BECAUSE.

inattentive, sim bô-tõ; m̄-tsuan-sim; sim hùang-i̍t.

inaudible, thiaⁿ-m̄-kìⁿ.

inauspicious, put-kit; put-siâng; hiong.

inborn, seⁿ-sêng; seⁿ-chieh; só-seⁿ. wisdom, seⁿ-tsai.

incalculable, sǹg m̄-pat tò-khṳ̀; bû-sù; m̄-hó-siàu; bô-pān; lân-íⁿ tshui-chhek; lân-íⁿ chheng-chhê.

incapable, bô-lêng-ûi; bô-pōu; bô-tshâi-chhêng; bô-pún-sṳ̄. see INABILITY.

incarnate, kàng-seⁿ; kàng-hûam; kàng-sì; kàng-seⁿ tsò-nâng.

incendiary, pàng-húe.

incense, hieⁿ; phang-hieⁿ. pot, hieⁿ-lôu. stick, che̍k-ki-hieⁿ. to burn, ûn-hieⁿ; sie-hieⁿ; tiám-hieⁿ. to stick an incense-stick in pot, tshah-hieⁿ; chìn-hieⁿ. to incense, kek--nâng seⁿ-khì; jiá--nâng seⁿ-khì. incensed, hṳ̃n-náuⁿ; náuⁿ-khì.

incentive, kám-tõng nâng-sim; kám-kek nâng-sim.

incessant, bô-hiah; bô-kòiⁿ-tñg; bô-làn; sî-sî khek-khek; bô-sî-hiah.

incest, nge̍k-lûn; lũan-lûn; nge̍k-lûn kan-îm.

inch, tshùn.

incinerate, sie-tsò húe-hu; sie-tiāu.

incision, kuah-khui; le̍h-khui; le̍h-che̍k-li̍h.

incite, jiá; tõng; jiá-tõng; kek-chiàng; kek-lĩ; thie-so; kà-so; kòi-kà; kà-lā; kóu-bú.

incline, the heart, sim hiàng; chì hiàng. inclination, sim-chì; sim tsṳ-só-mōⁿ. be inclined, hàuⁿ; àiⁿ. incline the head, hú-siú; thâu-khak phak-kẽ. inclined (of things), tshúa-kùe-lâi; tshúa-che̍k-pôiⁿ; ka-lak-khi; siâ.

inclose, pau-huang; ûi-tsũ; ûi.

include, pau-hâm; pau-kuat. included, tõ-lãi.

incognito, ṳ́n-kiâⁿ; àm-húang; àm-chẽⁿ tshut--lâi.

incoherent, bô-thâu bô-búe; bô-tshṳ̀ bô-sũ; bô siang-liên-so̍k; m̄-kùan-tshùan.

incombustible, bõi-to̍h-húe; bõi-chia̍h-húe.

income, só-ji̍p; só-siu. official, hóng-lo̍k; iáng-liâm. from all quarters, tsa̍p-bũ-chîⁿ.

incommode, hûan-lâu; lâu-kè; lūi; lâu-tõng; hũn; hũn-jiáu; kiáu-jiáu; jiáu-tõng; kùe-jiãu.

incomparable, bô-hó-pí; bô-hó pí-pẽng; lân-íⁿ siang-pí; bô-sang.

incompetent, see INCAPABLE.

incomplete, m̄-tshûan; m̄-kàu; tsua̍h; khueh; khiàm-khueh; khih-khiàm.

inconceivable, lân-íⁿ chhek-ta̍t; siẽⁿ m̄-pat tò-khṳ̀.

incongruous, see INCONSISTENT.

inconsiderate, m̄-kṳ́n-sín; bô-sòi-jī.

inconsistent, m̄-tùi; siang-húan; pũe-lí; pũe-tãu; m̄-ha̍h.

inconstant, bô-siêⁿ-sim; bô-siêⁿ; ũ-thâu bô-búe; húan-ho̍k put-chhek; bô-hêng-sim; húan-húan ho̍k-ho̍k; póiⁿ-póiⁿ-tńg.

incontinent, put-lêng khiok-kí; bô-pín-tsat; bô-tsat-chì; put-lêng kuán-hat ka-kī.

inconvenient, put-piẽn.

incorporeal, bô-hêng; bô-thói; bô-tsuãng; bô-hêng bô-tsuãng.

incorrect, see INACCURATE.

incorrigible, m̄-khéng kói-pìⁿ; m̃-hùe-kói; ngẽ-sim; nguán-ngẽ.

incorruptible, bô-hùi-huãi; tshoiⁿ-kóu put-hiùⁿ; buān-nîⁿ put-hiùⁿ. of character, sim kien, ì kù; put-lêng tsang-chîⁿ-ngṳ̂n iú-ho̍k--i; kien-chip put-tshông.

increase, kia; thiⁿ-ke; thiam-ke; cheng-ke; kia-cheng; kia-thiam; heng-sẽng; mõng-sẽng.

incredible, put-tsok-sìn; lân-íⁿ siang-sìn; lân-sìn; miáu-mâng oh-sìn.

incredulous, bô-siang-sìn; m̄-hàuⁿ-sìn; m̃-sìn; ũ-tshai-gî; gî-sìn tsham-pùaⁿ (half believing); pùaⁿ-sìn pùaⁿ-gî (id.).

inculcate, hun-hù; teng-lêng tsok-hù.

incur, one's anger, tshok--tie̍h i-khì.

incurable, m̄-hó-ui; lân-ui. disease, hùi-chi̍t.

indebted, khiàm--nâng; khiàm-chè; khiàm-chîⁿ; khiàm-siàu. to feel under obligations for kindness received, kám-nâng-ṳn; kám-ṳn tài-tek.

indecent, m̄-ha̍h-lí; m̄-hó-thóiⁿ; bô-ngî; bô-lói-ngî; hui-lói; bô-thí-mīn sṳ̄; m̄-kuan-ngiá.

indeed, kúaⁿ-jiên; si̍t-tsãi; tiāⁿ-tie̍h. indeed! õ!

indefatigable, put-kuãn; bô-phî-kuãn; tsong-ji̍t bô-hiah; khṳ̂n-tsãi; khṳ̂n-la̍t.

indefinite, bô-tiāⁿ-tie̍h; bô-hãn-tiāⁿ.

indelible, put-lêng bûa-mi̍t; put-lêng mi̍t-chiah; jī-chiah put-mi̍t; hú-m̄-khṳ̀.

indemnify, pûe; póu; pûe-siêⁿ; siêⁿ-póu.

indented, seⁿ-kṳ̀-khí; nap-uh; nap-khang.

indenture, ha̍p-tâng; ha̍p-ieh; thiap; kuan-thiap.

independent, tsṳ̃-tsú; chia̍h ka-kī-pn̄g.

index, ma̍k-lo̍k; tôi-thâu.

India, Iǹ-tōu-kok; Thien-tsok-kok; Thien-tek-kok. Indian corn, íⁿ-bí-jîn; iùⁿ-múiⁿ-jîn.

indict, kò-tsn̄g; ji̍p-pín; ji̍p-tiâⁿ. indictment, tsn̄g-sṳ̂; tiâⁿ-sṳ̂.

indicate, chí; chí-sī; kí-tiám.

indifferent, bô-chhiet-iàu; put-lũn; sûi-piẽn.

indigestion, tóu m̄-siau; m̄-siau-chia̍h; bõi-siau-hùe.

indignation, khì; hún-khì. at wrong done to another, put-phêng; ũi-put-phêng.

indigo, chheⁿ (growing); chheⁿ-tōiⁿ (the dye); thóu-tōiⁿ; lâm-tōiⁿ. foreign, iêⁿ-tōiⁿ. vat, chheⁿ-tháng.

indirect, m̃-ti̍t-tàⁿ; uan-tuân; uan-khek; úi-khiok; tshúa; uai-tshúa.

indiscreet, bô-tsṳ́-sòi; bô-tì-hũi; phû-tshàu; khin-phû.

indiscriminate, bô-lũn; bô-hun-pie̍t; put-khu; sûi-piẽn; thèng. statements, khài-lũn; tsò-che̍k-khài tàⁿ; che̍k-kù thek-lṳ̂ mēⁿ-thong-am.

indispensable, m̄-hó-bô; bõi-tit-mién; put-lêng hó-mién; mín-put-tit; bũ-pit tie̍h-ũ; tiāⁿ-tie̍h-àiⁿ; ngẽ-hóuⁿ tie̍h-ũ.

indisposed, m̄-sóng-khùai; m̄-tsṳ̃-tsãi; m̄-phêng-an; cheng-sîn kù-m̄-kàu; ien-siên. unwilling, bô-siẽⁿ-àiⁿ-tsò; ùi-ùi; m̄-nguãn.

indisputable, m̄-hó poh-khùi; piẽn-poh m̄-kùe; à-m̄-khṳ̀; chin--kâi bõi-lêng à-tit-ké.

indistinct, m̄-hīn; mông-hũn; bū-bū; mông-bū; bô-mêng-pe̍h; hun-hun; m̄-chheng-tshó; tàⁿ-ūe kâm-kôu; lú-lú.

indivisible, m̄-hó pun-khui.

individual, che̍k-kâi-nâng; che̍k-ūi. individually, che̍k-nâng che̍k-nâng; kak-nâng.

indubitable, tiāⁿ-tie̍h; mién-gî.

induce, khan-ín; ín-tshūa; ín-iú; sái; chie; khǹg-kòi (by persuasion).

indulge, oneself, jîm-ì; tsòng-ì. indulgent, khuan-thãi; pàng-khuan; pàng-sang; pàng-làng-sang; khuan-sù (forgiving); khuan-tshṳ̂, tshṳ̂-ài; bô-ngiâm.

indurated, pièn-ngẽ; pièn-tōiⁿ; seⁿ-ngẽ-lan (callosity). hands, chhiú seⁿ-lan.

industrious, khṳ̂n-kang; gia̍p-tsoh.

inefficacious, bô-kong-hāu; bô-hāu-ngiām.

inequality, m̄-tsôi; m̄-tsâu; m̄-pêⁿ; tsham-tsha; tn̂g-tó; kûiⁿ-kẽ.

inestimable, bô-kè-pó; bô-pān-siàu.

inevitable, bô-nãiⁿ-hô; bô-khó nãiⁿ-hô; mién-put-tit; m̄-hó tô-pī.

inexcusable, bô-hó hun-sù; lí khut, sṳ̂ khiông.

inexperienced, chheⁿ-hūn; chheⁿ-chhiú; m̄-se̍k-chhiú; bô-liēn; m̄-pat liēn-si̍p.

inexpressible, tàⁿ bõi-tit-liáu; ngân tsṳ put-chĩn; tshoiⁿ-ngân būan-ngân tàⁿ-m̄-liáu.

inextricable, kói-m̄-thut; kiù bõi-tit-tshut.

infamous, miâⁿ-siaⁿ tshàu; tshàu-miâⁿ; hiùⁿ-miâⁿ. for ever, būan-tō hiùⁿ-miâⁿ.

infant, sòi-kiáⁿ; eng-jî; hâi-jî; a-nôuⁿ; siàu-tsṳ́. infanticide, phah-sí a-nôuⁿ; ne̍k-nńg; phah-sí tsáu-kiáⁿ.

infantry, pōu-piaⁿ.

infect, ùe-tie̍h-pēⁿ. infectious, õi-ùe-nâng; õi-thûan-jiám; õi-jiám-nâng.

infelicitous, put-kit; put-siâng; hiong; m̄-tsãu-hùe; ūn-khì m̄-sũn.

infer, tshui; tshui-sǹg; tshui-siẽⁿ; lūi-tshui; tshui-lũn; tshui-tshut; tshui-siẽⁿ phan-sǹg.

inferior, su; kẽ-pín. inferiors, chhiú-ẽ kâi-nâng.

infested, with, ûi-huãm. with tigers, ũ-hóuⁿ-huãm.

infinite, bô-hãn bô-liãng; bô-sí bô-tsong.

infirm, sin-hūn lám; sin-hūn phàⁿ. of purpose, sim-chì m̄-kien-kù; sim m̄-kien; sim kōi-iâu-i̍t; iêⁿ-hue tsúi-sèⁿ. an infirmity, mâuⁿ-pēⁿ.

inflammation, húe; jie̍t; âng-jie̍t. of eyes, ma̍k-chiu jie̍t-thiàⁿ; pãu-thiàⁿ. remove, thò-húe.

inflate, pûn-huang.

inflexible, chip-huap; chip-lūt; kien-ngẽ; thih-chie̍h sim-kuaⁿ; thih-mīn bô-chhêng.

inflict, punishment, kiâⁿ-hêng-hua̍t.

influence, khuân; khì-la̍t; khuân-kì; sì; sì-thâu; sì-mīn; khuân-sì; khuân-kùi. trust in others' influence, chiã-sì; chiã-sì-la̍t; sái-pa̍t-nâng kâi-sin-sì. to influence people, kám-tõng; kám-kek; kám-hùe.

inform, thong-tsai; pò-tsai; thuân-tsai; pín; tàⁿ; tàⁿ-tsai; kàu-tsai; hiáu-zũ. informer, sùaⁿ-soh.

infrequent, chié-ū; chié-tit; chié-só-ũ; hán--tit.

infringe, laws, huãm-huap.

infuse, tea, tshong-tê. of good tea several infusions can be made, hó-tê-bí nãiⁿ-tshong.

ingenious, khá; khi-kká; ki-khá; sin-khá; khá-ĩ; kuai-khá; kuai-khiáu.

ingot, of sycee, nguân-pó; uâng-pó; ngṳ̂n-tiãⁿ (chiefly of paper imitations).

ingratitude, buâng-ṳn hũ-ngĩ; siũ-ṳn put-pò; hiau-chhêng tso̍h-ngĩ; bô-jîn-ngĩ; put-jîn put-ngĩ; chiang-ṳn chhiû-pò. beastly, tṳ-káu buâng-chhêng.

inhabit, kṳ-tsũ; khiã-khí. inhabitants, kṳ-mîn; pńg-tī-nâng.

inhale, khip; kuh. injured by inhaling cold air, sah-tie̍h-huang.

inherit, sêng-zũi-ngia̍p. inheritance, zũi-ngia̍p; ke-ngia̍p; mu̍eh-ngia̍p; sûi-ngia̍p.

inhospitable, po̍h-thãi nâng-kheh; hut-lia̍k nâng-kheh.

inhuman, put-jîn; bô-nâng-chhêng; tshâng-pãu; hiong-ak; m̄-sĩ-nâng.

iniquitous, m̄-kong-tãu; m̄-kong-phêng; put-ngĩ; m̄-chiàⁿ; m̄-kuaⁿ-chiàⁿ. iniquity, tsũe-ak; tsũe-kùe.

inject, as water with syringe, ēng-thiu lâi kùan-tsúi.

injure, sún; sún-hāi; sieⁿ-hāi; sún-sieⁿ; hām-hāi; sún-phùa; tshâng-hāi; sieⁿ-tshâng; khui-sún. injurious, hāi-nâng; lĩ-hāi; ũ-sún bô-iah; hām-hāi.

injustice, hui-ngĩ; put-ngĩ. indignant at injustice done to another, put-phêng; ũi-put-phêng. ink, ba̍k (solid); ba̍k-tsúi (liquid). one piece of ink, che̍k-tiâu-ba̍k. -stone, ba̍k-īⁿ. rub, bûa-ba̍k. -bottle, ba̍k-tsúi-ti̍h; ba̍k-tsúi-kùan; ba̍k-tsúi-tãng.

inland, lãi-tī; suaⁿ-lãi.

inlay, sieⁿ. with gold, sieⁿ-kim. with gems, sieⁿ-ge̍k.

inmost, lãi-tói; chì-chhim.

inn, kheh-tiàm; tiàm-phòu; hiah-mêⁿ-tiàm. inn-keeper, tiàm-tsú; tiàm-ke.

inner, lãi-mīn; tói-mīn; lãi-tói.

innocent, bô-tsũe; bô-kùe; bô-kou. harmless, láu-si̍t.

innumerable, bû-sù; put-lêng hó-siàu; lân-íⁿ chĩn-sǹg; lân-íⁿ sǹg-kòi; sǹg-kòi m̄-chĩn; sǹg-m̄-liáu; sǹg m̄-pat tò-khṳ̀; bô-hãn-tsōi; bô-pān.

inodorous, bô-bī; bô-phang-tshàu; bõi-phang; bô-phang-thâu.

inordinate, bô-tōu; bô-huap; kùe-tōu; khah-kùe-thâu; khah-kùe-tsōi.

inquest, coroner's, ngiām-si; kiám-ngiām; khàm-ngiām.

inquire, mn̄g; chhê-mn̄g; huáng-mn̄g; thàm-mn̄g; chhîm-mn̄g. secretly, àm-huáng. into a matter, kiù-mn̄g; kháu-mn̄g; séng-tshat; séⁿ-tshat.

inquisitive, kṳn-kiù; kiù kàu-tói-sòi; múeⁿ-sṳ̄-mn̄g; kiãⁿ-kiãⁿ tou-àiⁿ-mn̄g; hàuⁿ-mn̄g; mn̄g-ūe lo-so; mn̄g-ūe so-siak.

insane, siáu; huat-tien; huat-khuâng; sim-sîn m̄-tiāⁿ; sim m̄-tiāⁿ; tien-khuâng; sit-sim.

insatiable, m̄-tsai-tsok; tham-sim bô-iam; chéⁿ-tsúi pìⁿ-tsò-chiú, iũ-hiâm tṳ bô-tsau.

inscription, pi-kì; pâi-pín; pín-hia̍h.

inscrutable, put-lêng chhek-ta̍t; bô-só ki-kháu; bô-hó ki-chhê; put-khó chheng-chhê.

insects, thâng; thâng-lūi. in books, tsù-thâng; chheh-hṳ̂; pe̍h-gôu-hṳ̂.

insecure, m̄-ún-tǹg; m̄-thó-tàng; m̄-thêng-tǹg; m̄-tit-tǹg.

insensible, m̄-tsai-nâng. to pain, m̄-tsai-thiàⁿ. to shame, m̄-tsai siáu-lí.

insert, tshah-ji̍p; lōng-ji̍p; lāng-ji̍p; thn̄g--ji̍p-khṳ̀. in an account book, chiẽⁿ-siàu; teng-phóu; kì-siàu. in a book, kì-lo̍k.

inside, lãi; lãi-mīn; lãi-tói; tói; tói-pôiⁿ; tói-mīn.

insidious, àm-hāi; àm-chìⁿ; kan-tsà.

insincere, bô-si̍t-sim; bô-sêng-si̍t.

insignificant, bô-siang-kan; bô-kài-tsài; bô-chhiet-iàu; kàu tî-kò-khṳ̀.

insinuate, puaⁿ-so sĩ-hui; tshâm-húiⁿ.

insipid, bô-bī; bô-bī bô-sòu; pe̍h-chiáⁿ; chiáⁿ; po̍h; tãⁿ.

insist, upon, pit-àiⁿ; tiāⁿ-tie̍h-àiⁿ; ngẽ-hóuⁿ-àiⁿ.

insnare, phièn--nâng ji̍p-ke̍k; phièn--nâng chiẽⁿ-tāng; kuang--nâng lo̍h i-kâi khou-thàu.

insolent, kiau-ngãu; bô-lói; hùang-sṳ̀. interruptions, tsa̍h-thâu tsa̍h-búe; tsa̍h-nâng-ūe.

insoluble, bõi-iêⁿ; bõi-siau-iêⁿ; bõi-iêⁿ-hùe; bõi-hùe. difficulty, kói-m̄-tshut; tháu-m̄-tshut; khat-thâu lân-kói.

insolvent, tó-tièⁿ; kueⁿ-tiāu.

inspect, thóiⁿ; kàm-tshat; sûn-siú; sûn-sĩ; sûn-thóiⁿ. examination essays, thóiⁿ-kńg; luat-kńg. inspector, kam-tok.

inspiration, of breath, che̍k-khip. inspired by the Spirit, kám--tie̍h Siàⁿ-Sîn.

instal, into office, kau-ìn; kau-pûaⁿ; kau-sià.

instance, for, khó-pí; phì-zũ; phì-zû; pí-huang. one, che̍k-hûe.

instant, an, che̍k-khùn-kiáⁿ; che̍k-ma̍k-nihⁿ; che̍k-sek-kú; che̍k-siap-sî; che̍k-khek. instantly, chiet-khek; sûi-chiet; sûi-sî; lîm-sî. instead of, thòi.

instep, kha-pûaⁿ; kha-pùe.

instigate, thie-so; kà-so; kek.

instinct, sèⁿ-chhêng; tsṳ̃-jiên tsṳ̃-seⁿ; seⁿ-sêⁿ. by instinct, tshut-tõ seⁿ-seⁿ.

institute, siet-li̍p.

instruct, kà; kà-hùe; kà-tãu; kà-hùn; kà-sī; chí-sī. instructor, kà-sṳ; sin-seⁿ.

instrument, khì-kũ; khì; ke-húe.

insubordinate, nge̍k-ì; ke̍h-kiẽn; tói-kṳ̃.

insufferable, nãiⁿ-m̄-khṳ̀; lân-nãiⁿ.

insufficient, m̄-kàu; m̄-lã; put-tsok.

insult, lêng-zo̍k; sit-zo̍k; u-zo̍k; khi-zo̍k; zo̍k-mēⁿ; áu-zo̍k (with beating); kāng-nâng sit-lién; bú-buãn. exposure to public insult, as of a criminal, hô-niāⁿ.

insupportable, tng-m̄-khí; siũ-m̄-khṳ̀; nãiⁿ-m̄-khṳ̀; lân-tng.

insure, goods &c, pó-ke (of insurance compaby); pa̍k-pó-ke-jī (of the insurer). insurance office, pó-ke. policy, pó-ke-jī; pó-ke-toaⁿ; pó-ke-tsúa.

insurrection, tsak-luãn; huán; mông-huán; puãn-luãn; huán-puãn; húan-lũan; puãn-nge̍k.

integrity, chiàⁿ-keng-sim; sìn-si̍t; liâm-chhíⁿ.

intellect, sim-sîn; sim-khiàu; hũi-khiàu; tì-mông; tì-sek; sim-lêng.

intelligence, news, sie-sit. to give, thuân-(or, pò-) sie-sit; pò-sìn.

intelligent, lêng-ua̍h; lêng-thong; ũ-lêng-khiàu; lêng-lāi; mêng-pe̍h; lêng-khá; tshong-mêng; ũ-ki-tì; thong-thàu; thong-thiet; hó-sim-khiàu; ũ-kièn-sek.

intelligible, koi-hiáu; hién-mêng koi-tsai; thiaⁿ pat-tò-khṳ̀; mêng-pe̍h.

intemperance, bô-liâm-tsat; bô-tsat-tōu; bô-hãn-chì; bô-tsat-chì; bô-kài-hãn; chhia-chhíⁿ.

intend, siẽⁿ-àiⁿ; ũ-ì; pheⁿ-phah.

intendant, of circuit, tãu-thâi.

intense, ke̍k; chì; tsãi; tsa̍p-hun. heat, jie̍t-jie̍t (fire); zua̍h-ta̍k; khóu-jie̍t; iâm-jie̍t (all of weather). earnestness, tsa̍p-hun pek-chhiet; jie̍t-sim; sim jie̍t zû-húe; chhiet-zua̍h.

intent, tsuan-sim; tsuan-it. intent on reading a book, tsuan-tsù tõ-tsṳ.

intention, ì; ì-sṳ̀; siẽⁿ-thâu. intentionally, ũ-ì; kù-ì; li̍p-ì; tsuan-àiⁿ; tshut-tõ ũ-ì. what is his real intention? ngûan-pńg-sim sĩ-tsò-nîⁿ?

intercalary, month, zūn-gue̍h.

intercede, thòi-khiû; thòi-tshut-sin; káng-nâng-chhêng.

intercept, tso̍ih-lōu; tsa̍h; tsa̍h-lōu; pé-lōu.

interchange, sie-ūaⁿ; kau-e̍k; kau-e̍k bói-bōi.

intercourse, uáng-lâi; lâi-uáng; kau-thong; kau-kuan; kau-iú; kau-iû.

interdict, kìm; kìm-chí; kìm-kài.

interest, have interest in, kan-sia̍p; kuan-sia̍p; kuan-hĩ. of money, lāi; lāi-chîⁿ; lĩ-sek; sek. capital and interest, bó-lāi. compound, lāi-chîⁿ kùan-bó-chîⁿ.

interfere, tshap-sṳ̄; tshap-ji̍p. don't interfere with me, màiⁿ-kúan uá-kâi-sṳ̄.

interior, lãi; lãi-mīn. of country, lãi-tī.

interleave, kòiⁿ-khang-tsúa; kòiⁿ-khang-pe̍h.

interline, soih-jī-tsat; póu-tsù. intermarry, sie-kè-tshūa.

intermediate, sie-keh; tõ-tìn-tang.

intermit, kòiⁿ-tñg; kòiⁿ-keh. intermittent fever, see FEVER.

interpret, hûe-ūe; thûan-ūe; huan-e̍k. explain, kói-mêng. interpreter, thong-sṳ; thûan-keng (in court). dreams, piẽn-māng; kói-māng.

interrogate, mn̄g; phûan-mn̄g; kiù-mn̄g; poh-mn̄g.

interrupt, tam-koh; kòiⁿ-tñg; tsó. harmony, sieⁿ-hûa-khì. rube interruption, tsa̍h-nâng-ūe.

interval, after the interval of a month, keh-kâi-gue̍h.

interview, hũe-mīn; kìⁿ-mīn; sie-kìⁿ. royal, chhiâu-kìⁿ.

intestines, tn̂g; tóu-tn̂g. great, tōa-tn̂g; tãi-chhiâng. small, siáu-chhiâng.

intimate, siang-hó; siang-se̍k; sim-pak phêng-iú; chhim-kau.

intimidate, phièn-nâng-kiaⁿ; heh; kiaⁿ-heh.

into, chìn; lo̍h; ji̍p.

intolerable, lân-nãiⁿ; put-kham.

intoxicated, chia̍h-chiú tsùi.

intractable, oh-kuán; lân-íⁿ kuán-hat; m̄-hó iak-sok; m̃-siũ kà-sī.

intrench, siu-lí iâⁿ-pûaⁿ; thūn-piaⁿ. see CAMP.

intrepid, ióng-káⁿ; ũ-ióng-khì; ũ-táⁿ-lia̍k; ũ-ióng-lia̍k; ũ-táⁿ-la̍t; káⁿ-sí.

intrigue, khúi-kòi; tsà-kòi; mông-ue̍h; kòi-mông; kan-mông tsà-kòi.

introduce, ín-chìn; ín-kìⁿ; chìn-kìⁿ; khan-sêng; kṳ́-chìn. a subject, thî-phû; khui-tshùi. introduction to a book, siáu-ín. letter of, chìn-tsṳ.

intrude, thèng-ji̍p.

intrust, kià-thoh; hù-thoh; pài-thoh; thoh; kau-thoh.

intuitive, knowledge, seⁿ-tsai.

inundation, tsò-tōa-tsúi; khoi-tsúi im; tsúi-huãm; tsúi-tsai.

inure, tsò-kùiⁿ-sìⁿ; kuàn-si̍p; si̍p-kuàn ûi-siêⁿ.

invade, huãm-kài; huãm-kùe tī-kài; chhîm-chiàm; chhîm-thûn; chhîm-huãm.

invalid, būe-ho̍k nguân-iēⁿ; chia̍h-khṳ̀ būe-ho̍k; pēⁿ-thói būe-ho̍k.

invaluable, bô-kè-pó; chì-pó-pùe.

invariable, ióng-kú put-e̍k; che̍k-tiāⁿ put-e̍k; siêⁿ-tãu.

inveigle, kau-ín; iú-phièn; ín-iú; kuang-lau-nâng.

invent, soiⁿ-tshàng; soiⁿ-siet-li̍p; soiⁿ-tsò; khí-thâu-tsò.

inventory, tsa̍p-mue̍h-toaⁿ; tiám-hùe kâi-toaⁿ. to check by inventory, kiám-tiám.

invert, póiⁿ-tńg; póiⁿ--kùe-lâi. inverted, tò; tin-tò; tin-tò-thâu; tò-khap; chèng-tńg; tin-tò-thâu chèng.

investigate, tshat-kiù; chhê; chhê-mêng; káng-kiù; siâng-tshat; sím-mn̄g; séng-tshat; séⁿ-tshat; ki-kháu; ki-chhê; phûan-chhê; sòi-siâng-mn̄g; kháu-kiù.

inveterate, khah-kú oh-kói; kùiⁿ-sìⁿ; tùe-ngẽ. disease, kù-chi̍t.

invigorate, póu-la̍t; tsàng-sin; póu-iáng; iáng-la̍t; iáng-cheng-sîn; phûe-iáng khì-la̍t.

invincible, thâi-m̄-iâⁿ; thâi-m̄-kùe.

invisible, bô-hó thóiⁿ--kìⁿ; ma̍k só-lân-tshat; bô-hêng hó-thóiⁿ; bô-chiah hó-chhîm.

invite, chhiáⁿ. guests, chhiáⁿ-nâng-kheh; chhiáⁿ-chiú; hũe-kheh; chhiáⁿ-sia̍h. invitation card, chhiáⁿ-thiap.

invoke, pín-khiû; khiû; táu-kàu. heaven, táu-thiⁿ; táu-tsok Siãng-thien.

invoice, hùe-toaⁿ; hùe-mue̍h-toaⁿ.

involve, lūi; liên-lūi; thua-lūi; thùa-lūi; po-lūi; hām-hāi. involved, siũ-lūi; lap--tie̍h.

involuntary, bô-sim bô-ì; put-tsai put-kak; tshut-tõ bô-ì.

irksome, hûan-jiáu; kiáu-jiáu; kan-khóu; ùi; iàm-khóu.

iron, thih. cast-, seⁿ. unwrought, chheⁿ-thih. malleable, jiû-nńg-thih; nńg-thih; se̍k-thih. to temper, chhih-tsúi. an iron for clothes, ut-táu. to iron, ut. -filings, thih-sut; thih-tshùi; thih-hu; thih-sua. -wire, thih-sùaⁿ.

ironical, húan-ngân; húan-ngân ki-chhiáu; tsuan tin-tò-tàⁿ lâi-ki-chhiáu; khõ-nâng.

irrational, m̄-mêng-lí; bô-lêng-hûn.

irrelevant, u-khuah; khuah-lok thâu-kṳn; huàm.

irresistible, tsó-m̄-tit; tí-tng m̄-tsũ.

irreverence, put-kèng; khin-bũan; siet-to̍k.

irresolute, thiû-thû; thiû-siẽⁿ; tsú-ì m̄-tiāⁿ; būe-ũ kuatⁿì; thiû-thû put-lêng che̍k-kuat; chìn-chìn thò-thò. irrevocable, tui-m̄-tńg; che̍k-ngân kì-tshut sì-bé lân-tui.

irrigate, pàng-tsúi lo̍h-tshân; hòu-tsúi; ak-tsúi.

is, sĩ. is it so? sĩ a-m̄-sĩ? is he come? i ũ-lâi a-būe? is the water deep? tsúi õi-chhim, mé?

isinglass, hṳ̂-ka; kim-lêng-ka.

Islamism, hûe-hûe-kà.

island, hái-suaⁿ; hái-táu; hái-sṳ̃. in river, chiu.

issue, forth, huat-tshut. decree, huat-mẽng. proclamation, tshut-kò-sī.

isthmus, suaⁿ-ie; sok-ie; sok-ãm; suaⁿ-ãm.

itch, the, kòi. to have, seⁿ-kòi. itchy, chiẽⁿ. scratch, pê-chiẽⁿ.

item, an, che̍k-kiãⁿ; che̍k-tiâu.

itinerate, chiu-liû; chiu-sûn. itinerary, lōu-thiâⁿ-chheh; lōu-ín.

ivory, gê; chhiẽⁿ-gê.

ivy, tîn.