English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/M

M.

Macao, Má-káu; ò-mn̂g.

mace, one, che̍k-chîⁿ-ngṳ̂n. one mace has ten candareens, che̍k-chîⁿ ũ-tsa̍p-hun.

macerate, au; au-kauh; lo̍h-khṳ̀-au; ùn-àu; chìm-kàu-àu.

machination, àm-kòi; khúi-kòi; kòi-mông; ak-mông; khúi-mông-kan-kòi.

machine, ki-khì; ie̍h-kúi; chhia.

mad, siáu; tien-khûang; huat-siáu; huat-tien; huat-khûang; sit-sim; sim m̄-tiāⁿ. feign to be, tèⁿ-tien tèⁿ-siáu. dog, siáu-káu.

madam, a-niêⁿ; a-náiⁿ; thài-thài; hu-jîn; niêⁿ-niêⁿ.

magazine, khòu; tshng-khòu. powder, húe-ie̍h-ke̍k; húe-ie̍h-khòu. literary, tsa̍p-lo̍k.

maggot, thâng.

magic, huap-su̍t; huap-la̍t; siâ-su̍t; bû-su̍t. magician, su̍t-sṳ̃; huap-sṳ̃.

magistrate, kuaⁿ-hú. upright, liâm-kuaⁿ; chheng-kuaⁿ. corrupt, tham-kuaⁿ. office of, gê-mn̂g. hall where he sits, kong-tn̂g. district magistrate, kūiⁿ; kūiⁿ-tsú.

magnanimous, ũ-tōu-liãng; kháng-khài; khuan-iông (long-suffering); sim-hêng khuan-khuah (or, khuah-tōa); hái-liãng; liãng-tōu khuan-khuah.

magnet, hiap-chie̍h.

magnificent, tsun-iông; tsun-tõng. scenery, khî-kéng. magnifying glass, hién-mûiⁿ-kiàⁿ.

magpie, kheh-chiáu; hí-chiáu; hí-chhiak.

maid, tsṳ-niêⁿ-kiáⁿ; a-niêⁿ-kiáⁿ. house-maid, chhiah-kha; tsáu-kúi (common term, but objectionable).

mail, coat of, chièn-kah; thih-kah.

main, in the, tãi-lia̍k; tãi-khài; tãi-sì. mainland, tōa-tī. mainmast, tōa-ûi.

maintain, siú; tshûn; iáng; keng-kip nâng-chia̍h; chhī.

maize, i-bí-jîn; iùⁿ-múiⁿ-jîn.

majesty, his, uâng-siãng; hûang-siãng. your majesty, pĩ-ẽ. of appearance, ui-hong; ui-ngiâm; ui-hong lím-lím; ui-lêng hek-hek. put on majestic appearance, tsak-ui.

majority, tōa-pùaⁿ; che̍k-tōa-ûe.

make, tsò; tsak; tsãu; tsõ. one afraid, phièn-i-kiaⁿ; heh-i-kiaⁿ; hé-i-kiaⁿ. out a bill, khui-toaⁿ. of wood, tsang-tshâ tsò; ēng-tshâ tsò. a bed, siu-si̍p phou-kài; siu-si̍p mîn-tshn̂g. up a deficiency, póu-khueh. a loss, pûe. known, thong-tsai; pò-tsai. clothes, thīⁿ-saⁿ; tsò-saⁿ. up one's mind, li̍p-tsú-ì; li̍p-tiāⁿ tsú-ì. a bargain, kat-ieh; tiāⁿ-ieh. the mind easy, pàng-sim; uaⁿ-sim. verses, tsò-si. music, tsak-gau̍h. a row, kã-kã bó-jiáng; ki-kã-la-kiè. haste, méⁿ--chē.

Malacca, Mûaⁿ-la̍k-kah.

malady, see DISEASE.

malaria, suaⁿ-lâm chiàng-khì.

male, lâm; nâm; ta-pou; kóu (beasts); kak (birds); hiông (id.). and female, nâm-nńg; ta-pou tsṳ-niêⁿ. female & male, im-iâng; phín-móuⁿ (beasts); thsṳ̂-hiông (birds).

malediction, chiù-tsūa; chiù-mēⁿ.

malevolent, sim-kuaⁿ ak-ta̍k; sim-tn̂g ak-ta̍k; ta̍k-sim; ta̍k-tn̂g; ak-ta̍k; hiong-ak; hiau-ak.

malignant, lĩ-hāi. star, ak-chheⁿ-siù. and see MALEVOLENT.

malleable, iron, jiû-nńg-thih; nńg-thih; se̍k-thih.

mallet, tshâ-thûi.

mamma, one's, a-bó; bó-chhin; a-âi; a-neⁿ. in addressing, a-neⁿ; a-bó; a-niêⁿ. Chinese often call their parents uncle and aunt when speaking of them.

mammon, tshâi-sîn-iâ; chiáu-tshâi-iâ; tshâi-pe̍h.

man, nâng. a, kâi-nâng. mankind, nâng-lūi; sì-jîn; sì-kan-nâng; sì--chiēⁿ kâi-nâng. an old, lãu-nâng-ke. bad, ak-nâng; pháiⁿ-nâng. reach manhood, sêng-teng. men (not including women), nâng-teng; lâm-teng. how many men (i. e. males)? kúi-teng? man-of-war, piaⁿ-tsûn; chièn-tsûn. manslaughter, tshò-suah; gōu-suah.

manacles, chhiú-khàu; chhiú-kê.

manage, a matter, lí; phōiⁿ; kuán-lí; liāu-lí; thiâu-lí; thiâu-thiap. a family, tî-ke; hūaⁿ-ke. manager, thâu-nâng; chiáng-sṳ̄; tsú-sṳ̄; tsóng-lí; tsóng-náuⁿ.

Manchuria, Múaⁿ-chiu-kok.

mandarin, kuaⁿ-hú. see MAGISTRATE. dialect, kuaⁿ-ūe.

mandate, imperial, uâng-mẽng; khim-mẽng; siãng-zũ.

mane, of house, bé-tsang-môⁿ.

manes, lêng-hûn; kúi; hûn-phek.

mange, of dog, seⁿ-káu-thâng; seⁿ-káu-sat; káu thut-môⁿ.

manger, bé-tsô.

mango, sūaiⁿ.

manifest, hién-mêng; piáu-mêng; piáu-tshut; chiau-chiang. heaven's judgements manifested, thien-lí chiau-chiang. manifestly, hién-jiên; hién-hīn; mêng-mêng. ship's manifest, tshng-kháu-toaⁿ; pò-toaⁿ.

manifesto, kò-sī.

manifold, ke-ke; ke-iēⁿ; kia-pũe; tha̍h-tshṳ̀. afflictions, chhì-liēn tha̍h-lâi; chhì-liēn têng-tha̍h-lâi.

Manilla, Sié-Lṳ̃-sòng. lottery, Lṳ̃-sòng-pie. to take a ticket in it, phah Lṳ̃-sòng-pie.

manner, iēⁿ; iēⁿ-sièⁿ; khúan; khúan-sek; khì-siãng; hong-tōu; gūa-mãuⁿ; pín-hẽng. mannerly, hiáu-chhêng-lí; ũ-lói. manners and customs, hong-so̍k; sì-so̍k; thóu-so̍k. in this manner, chièⁿ-seⁿ.

mansion, tōa-tshù; kùi-the̍h; kùi-hú.

manslaughter, gōu-suah; tshò-chhiú suah-nâng; tshò-suah.

mantis, tsháu-kâu.

mantle, tōa-phâu; gūa-thàu. mantle-piece, húe-lôu-téng.

manure, pûi; pùn; pûi-pùn. to, lo̍h-pûi; hẽ-pûi; phuah-pûi; ak-pûi; èng-tshân; èng-pûi.

manuscript, chhiú-siá; chhiú-tshau; kó; siá.

many, tsōi; ke-ke. too, khah-tsōi; kùe-tsōi. not very, bô-hièⁿ-tsōi; bô-mih-tsōi. times, ē-ē; ke-ke-tshṳ̀; tsōi-hûe. thanks, to-siā; tsōi-siā; niáⁿ-chhêng.

map, tī-tôu; tī-lí-tôu.

marble, pe̍h-chie̍h (white); hue-hún-chie̍h. marbled paper, hue-tsúa; hue-long-tsúa.

march, to, kiâⁿ; kùe-lōu. an army, kiâⁿ-kun; tshut-kun.

mare, bé-bó.

margin, piⁿ; kîⁿ. marginal notes, kia-tsù; tsù-phoi; gūa-phoi; phoi tõ-chheh-kîⁿ; tiàu-phoi (at top of page).

mariner, tsúi-siú; kiâⁿ-tsûn kâi-nâng.

mark, jī-hō; àm-hō (private); hûn; chiah; ue̍h. make a, tsò-hō; phah-hō; ue̍h; ue̍h-hō. make one's mark on document, ìn tsńg-thâu-bôu; ìn kha-tói-bôu; ìn-chhiú-bôu. off the clauses in a book, tiám-kù; khou-chheh. time in music, khà-pán.

market, chhĩ; hṳ. go to, khṳ̀-chhĩ; chiẽⁿ-chhĩ; tàu-hṳ. no market for it, bōi-m̄-khṳ̀; bô-nâng khie̍h-tsáu; siau-m̄-khṳ̀; sià-m̄-tshut. dull, chhĩ-chhêng néⁿ-tãⁿ. price, chhĩ-kè. street, koi-chhĩ. place, hṳ-tiêⁿ. town, pou-thâu; hṳ. basket, chhĩ-nâⁿ. boats, hṳ-tsûn.

marry, tshūa; tshūa-bóu; tshūa-chhin; tshú-chhi; tshūa-chhi; tshūa-sin-niêⁿ; sin-hun; tì-ke. of woman, kè; tshut-kè; tshut-mn̂g; chie-jī-sài (widow asking another husband); iáng-láu-sài (parents of girl taking a husband for her into their own family). marriage, hun-in; sin-hun; ha̍h-hun; sêng-hun; kat-hun. feast, ha̍h-hun-toh. portion, tsng-liâm; kè-tsng. contract, hun-tsṳ; hun-tsṳ-thiap. give one's daughter in marriage, kè--pun-nâng. engage to be married, see BETROTH. marriageable, kàu-kṳn-niéⁿ hó-kè--liáu; kàu-lâu-tsúi; tá-tsang; siu-thâu. not yet married, būe-chêng-tshūa (man); būe-kùe-mn̂g (woman).

marrow, kut-tshúe.

Mars, húe-chheⁿ.

marsh, kẽ-sip; tsúi-che̍k; làm-che̍k; làm-sip.

martial, appearance, bú-mãuⁿ; hó-han. exercises, bú-gōi.

martyr, ũi-tãu tì-sí; ũi-tãu tì-miāⁿ; ũi-tãu siá-sin.

mask, mīn-khak; mīn-bôu; kúi-khak. to put on an ugly mask, kùa siáu-kúi-khak. mason, hue-kang sai-pẽ; thôu-kang sai-pẽ; tsò-nîⁿ-tsúi; nîⁿ-tsúi.

mass, of people, nâng-mue̍h lāu-jie̍t.

massacre, tôu-lo̍k; suah-lo̍k; chĩn-tôu; tshám-suah; tshûng-kiâⁿ tu-lo̍k.

mast, tsûn-ûi. mainmast, tōa-ûi. foremast, thâu-ûi. mizzen-mast, búe-ûi. cut away, tsám-tiāu-ûi. put up, khiâ-ûi. take down, siâ-ûi; lo̍h-ûi.

master, tsú; tsú-jîn; tshù-nâng; tong-ke; tshâi-tsú; thâu-ke (used in Ch'ao-chow-foo only in bad sense).

mat, chhie̍h. rush, tsháu-chhie̍h. bamboo, bi̍h-chhie̍h; tek-chhie̍h. rattan, tîn-chhie̍h. for sails, chhie̍h-pau. cover of a boat, phâng-kám. shed, phâng-chhiáng. spread a, tshṳ-tsháu-chhie̍h.

match, húe-lêng; húe-hiāⁿ. matches, tsṳ̃-lâi-húe; húe-tshâ.

match, to, phùe. no match for you, kāng-lṳ́ phit-phùe m̄-kùe. matchless, bô-sang; bô-hó-pí; bô-mue̍h hó-pí-pẽng; a-it; tõiⁿ-it. mate (of foreign ship), tōa-hu; jī-hu.

materials, tshâi-liāu; pín-liāu; mue̍h-liāu. prepare, as for building, phōiⁿ-liāu. of various kinds, sam-liāu; ie̍h-liāu; sek-liāu.

mathematics, sǹg-huap; sǹg-si; cheng-mûiⁿ kâi-sǹg-huap.

matrix, bôu. for type, tâng-póiⁿ-bôu; în-póiⁿ-bôu.

matter, mue̍h; chieh; thói. great, tōa-sṳ̄. what is the matter? sĩ-mih-sṳ̄? matter of course, tsṳ̃-jiên; thien-jiên; tou-tie̍h chièⁿ-seⁿ. no matter, bô-siang-kan; bô-chhiet-iàu; bô-iàu-kín; bô-kàu tî-tò-khṳ̀. does it matter? sṳ̄ ũ-tāi a-bô? no matter of mine, m̄-sĩ úa--kâi-sṳ̄; ṳ́-uá bô-kan; kāng-úa bô-kan-sia̍p. matter (pus), lâng; n̂g-sûaⁿ-tsúi.

mattock, tṳ̂-thâu.

mattress, zo̍k; tshn̂g-zo̍k; phou-zo̍k.

mature, se̍k; kàu-tsúi. by experience, kùan-se̍k; si̍p-se̍k; liẽn-se̍k; o̍h-se̍k. maturity (manhood), sêng-teng.

maxim, keh-ngân; huap-ngân; siàⁿ-hùn; so̍k-gṳ́.

may, do it, khó; khó-íⁿ; tsò-tit. may I go? uá lâi-khṳ̀, hó--mé? may it be done? chièⁿ-seⁿ hó--mé?

meadows, tsháu-pou; tsháu-tiêⁿ.

meagre, sán; sòu. ground, sán-tī.

meal, a, che̍k-tǹg-pn̄g. full, chia̍h-kàu-pá.

meal, be̍h-hún; be̍h-tshōi.

mean, tsūaⁿ; hiã-tsūaⁿ; hiã-pín; kẽ-pín; hiã-liû. man, siáu-jîn-nâng.

mean, to, ũ-ì; ũ-sim. meaning, ì-sṳ̀. of written character, jī-ngĩ.

means, huang-huap; huap-tsat; huap-tõu. no, bô-huap; bô-pōu; bô-lêng-ûi; bõi-tit ji̍p-chhiú. capital, tsṳ-pńg; pńg-chîⁿ.

meantime, tng-sî; hṳ́-sî.

measles, mûeⁿ-chèng. to have, chia̍h-mûeⁿ; tshut-mûeⁿ.

measure, tōu; tōu-liãng; liãng-tōu; tshùn-chhieh; tshùn-tōu; chhieh-tōu. to, niêⁿ; chhek; chhek-ta̍t; phit; pí. depth of water, thàm-tsúi.

meat, ne̍k (flesh). and drink, ím-chia̍h.

mechanic, sai-pẽ; kang-chhiēⁿ. art, ki-gōi; chhiú-gōi. mechanism, ie̍h-kúi.

meddle, tshap; tshap-ji̍p; lóng-sṳ̄. meddlesome, hàuⁿ-tshūe-sṳ̄; hàuⁿ-phùaⁿ-sṳ̄.

mediate, to, tsò-kong-chhin; kiâⁿ-hûa. mediator, kong-chhin; tong-nâng; tong-pó.

medical, man, sin-seⁿ; ui-seng. science, ui-ha̍k. college, thài-ui-īⁿ; thài-ui. books, ie̍h-chheh. hospital, ui-kuán.

medicine, ie̍h; ie̍h-tshâi; ie̍h-liāu. powder, ie̍h-súaⁿ; ie̍h-hún. pills, ie̍h-îⁿ. liquid, ie̍h-tsúi; ie̍h-chiú; ie̍h-tê. plaster, ko-ie̍h. a dose, che̍k-thiap-ie̍h; che̍k-ho̍k-ie̍h. prescription, ie̍h-hng; ie̍h-toaⁿ. to write ditto, khui-ie̍h-hng. take, chia̍h-ie̍h. apply, buah-ie̍h; tah-ie̍h; chhiù-ie̍h. prepare medicine acc. to prescription, kap-ie̍h. properties of, ie̍h-sèⁿ. buy, thiah-ie̍h; kap-ie̍h. secret in medicine handed down, pì-thuân kâi-ie̍h.

meditate, àm-chẽⁿ-siẽⁿ; àm-sṳ; àm-siẽⁿ; chẽⁿ-siẽⁿ; to̍k-sṳ; to̍k-siẽⁿ; sṳ-siẽⁿ. sit in a state of deep meditation, as Buddhist priest, ji̍p-tẽng; tsõ-siên.

medium, of the idol, tâng-ki; lo̍h-sîn; tia̍p-tâng.

medusa, or jelly-fish, thē.

meek, un-jiû; khiam-sùn.

meet, sie-ngõ; ngõ--tie̍h; hũe-mīn; siang-hũe; siang-kìⁿ-mīn; siang-phòng; phòng--tie̍h (unexpectedly). together, tsũ-chi̍p; tsũ-hũe; hũe-chi̍p; chi̍p-bûa; kiâⁿ-bûa. go to, ngêng-chih.

melancholy, iu-būn; tshôu-sṳ; tshôu-būn; iu-tshôu; ut-kak; ut-ì; iu-ut. affair, hó-huân-ló; khó-liên.

melodious, ha̍h-im-ūn; im-ūn thiâu-hûa; thiâu-hûa; siaⁿ-im thiâu-hûa.

melon, kue. seeds, kue-chí.

melt, iêⁿ; siau-iêⁿ.

members, of the body, sì-chiⁿ; peh-thói.

membrane, mo̍hⁿ; pau-mo̍hⁿ.

memorable, ióng-kú put-buâng; put-hiú.

memorial, to the throne, pńg-chieⁿ; tsàu-chieⁿ; piáu-chieⁿ. memorialize the throne, chiẽⁿ-pńg; tsàu-pńg. archway, têng; hō-piáu; têng-piáu; hûa-piáu.

memory, kì-sèⁿ; kì-tshâi; kì-tî. commit to, tha̍k-se̍k. recite from, pe̍h-tshùi-liām; liām-tsṳ. good, hó-kì-sèⁿ.

menace, heh; heh-nâng-kiaⁿ; kiaⁿ-heh; háⁿ-nâng.

Mencius, Mẽng-tsṳ́; à-siàⁿ.

mend, póu; póu-tùe; siu-chiáⁿ; chiáⁿ-lí; siu-si̍p. clothes, póu-saⁿ. a house, pa-lói-tshù. a pen or pencil, phoi-pit. faults, kói-kùe.

mendicant, khṳt-chia̍h; kiâⁿ-bí; thó-chia̍h.

menial, po̍k-hia̍h; sái-huàn; huàn-hia̍h. low, pui-tsūaⁿ.

menses, gue̍h-keng; gue̍h-sṳ̄; kiâⁿ-keng; keng-pái; gue̍h-sìn. suppression of, pī-gue̍h; pī-keng. profuse, hueh-pang. irregular, gue̍h-keng m̄-thiâu. menopause, gue̍h-tsúi tso̍h.

mention, tàⁿ; thî-phû. need not, mín-tàⁿ.

mercantile, house, hâng; hâng-kháu. firm, kong-si.

mercer, khui tiû-tn̄g-phòu; bōi-si-tsháu kheh.

merchandise, hùe; hùe-mue̍h.

merchant, siang-jîn; kheh-siang; siang-kheh; tsò-seng-lí-nâng. ship, hùe-tsûn; seng-lí-tsûn.

mercury, tsúi-ngṳ̂n.

Mercury, tsúi-chheⁿ.

mercy, tshṳ̂-pui; liên-mién; khó-liên; tshṳ̂-sim. merciless, thih-chie̍h sim-kuaⁿ; kang-ngẽ.

merely, put-kùe; kṳ́n-kṳ́n; toaⁿ-toaⁿ; tiāⁿ-tiāⁿ; to̍k-to̍k; chheng-chheng. not merely, put-chí; put-to̍k; m̄-chheng.

meridian, keⁿ-sùaⁿ; tsṳ́-ngóu-sùaⁿ. in the, chiàⁿ-ngóu; tong-ngóu.

merino, ú-siâ.

merit, kong; kong-lâu; kong-tek. accumulate, chek-kong. meritorious, ũ-kong; siu-kong. and demerit, kong-kùe.

merry, huaⁿ-hí; ko-le; lo-li lo-le. merry-thought of a fowl, koi-heng-kut.

meshes, of net, mãng-ma̍k. wide and narrow, lang-ba̍t.

mess, together, tâng-húe-si̍t; tsò-pû-chia̍h. alone, ka-kī-chia̍h.

message, pò-sìn. messenger, chhe; só-sái kâi-nâng; sài-chiá; sài; tsáu-chhe; lâi-nâng; lâi-sài.

metals, ngóu-kim; kim, ngṳ̂n, tâng, thih, siah.

metamorphosis, pièn-hùe; tshoiⁿ-pièn būan-hùe.

metaphor, phì-zũ; pí-zũ; pí-zû.

metempsychosis, tńg-sì; tsúan-sì; tsúan-lûn; lûn-hûe.

meteor, chheⁿ-sîn kùe-tōu; chheⁿ tūi; liû-chheⁿ.

method, huang-huap; huap-tsat; huap-tōu. methodical, chip-huap. slave of method, chip-it (opp. of khûan-pièn or pièn-thong).

metropolis, kiaⁿ-siâⁿ; kiaⁿ-sṳ; kiaⁿ-tou.

mettlesome, as horse, kiau-kiau.

miasma, chiàng-khì; sip-khì; ùe-khì.

mica, tshoiⁿ-têng-chie̍h.

microscope, hién-mûiⁿ-kiàⁿ.

mid-day, tong-ngóu; ji̍t-tàu; tong-tàu.

middle, tong; tong-sim; tong-iang; tong-kan; tìn-tang; chiàⁿ-tong; chiàⁿ-tang. -aged, tong-nîⁿ. middling, tit-tong; tong-pān; tong-phêng; tong-téng; bô-thang-siãng; sì-put-siãng; thûn-thûn (size). midnight, pùaⁿ-mêⁿ; saⁿ-keⁿ pùaⁿ-mêⁿ; tong-mêⁿ; tong-siau. midway, pùaⁿ-thû; pùaⁿ-lōu. middle-man, tong-nâng; bûe-nâng (in arranging a marriage). midrib of leaf, hie̍h-kṳn. mid-summer day, hē-chì. mid-winter, tang-chì.

midwife, tsâi-bó; seⁿ-phûa; siu-seⁿ-phûa; seⁿ-kiáⁿ-bó; ún-phûa. book on midwifery, ta̍t-seⁿ-phien; pó-seⁿ-phien.

might, khuân; khûan-sì; khûan-la̍t; khûan-lêng.

migrate, chhien-kṳ; î-kṳ; î-súa; súa-ūi.

mild, un-hûa; un-jiû.

mildew, to, chhiẽⁿ-bûe; chhiẽⁿ-tiám; chhiẽⁿ-hue-tiám; chhiẽⁿ-poiⁿ; seⁿ-kou (mould). of plants, chhiẽⁿ-în.

mile, saⁿ-lí (approximately). three miles, che̍k-phòu.

military, bú. station, iâⁿ-pûaⁿ; sìn-tī; iâⁿ-sìn. profession, bú-gōi. officers, bú-kuaⁿ. laws, kun-huap; kun-lẽng; kun-lu̍t. examination, kháu-bú; bú-khue. graduate, bú-siù-tsâi; bú-kṳ́-jîn; bú-chìn-sṳ̃. civil and, bûn-bú.

militia, hieⁿ-ióng; ióng-tsàn; mîn-tsàn. to raise, mi̍t-ióng; chie-ióng; kòu-ióng.

milk, nĩⁿ. cow's, gû-nĩⁿ. to milk, liū-gû-nĩⁿ. milk-nurse, nĩⁿ-bó. milky-way, thien-hô.

mill, lâng (for removing the husk); bō (for grinding). -stone, bō-chie̍h. turn a mill, oi-bō. upper mill-stone, chiēⁿ-tún-bō.

millet, sú; siú.

million, che̍k-peh-būan; che̍k-tiãu.

mimic, tieⁿ-iēⁿ; tsuang-iēⁿ; tsò-sièⁿ; tsuan-o̍h i-kâi-iēⁿ; tieⁿ-siaⁿ; tieⁿ-sueh; tsuang-siaⁿ.

mince, tso̍ih-tshùi-tshùi; tok-tshùi; tok-iùⁿ. subst., ne̍k-tshò; ne̍k-nîⁿ; ne̍k-sám (less fine).

mind, sim; sim-sîn; sim-chì; sim-tn̂g; sim-ì. intelligent, tóu-lãi mêng-pe̍h. large, tōu-liãng khuan-tōa; tōu-liãng khuan-khuah; khuan-hông tãi-liãng; hái-liãng. narrow, bô-tōu-liãng; ti̍h-kiáⁿ-liãng; koi-tn̂g múaⁿ-chiah-tóu; sim o̍ih-sòi; sim-heng o̍ih-sòi; chhién-kièn. of one, tâng-sim. just to my mind, chiàⁿ-ha̍h úa-kâi-sim; zû-ngũan; zû-ì; tèng-ì; ha̍h-siẽⁿ. have something on the mind, sim-lãi ũ-sṳ̄; sim m̄-chheng; sim m̄-ôiⁿ; sim-lãi kãu-ue̍h. mind made up, tsú-ì íⁿ-tiāⁿ; li̍p-tiāⁿ tsú-ì; íⁿ-keng kuat-ì. to mind, liû-sim; tì-ì. with one's whole mind, tsuan-sim tì-ì; chĩn-sim chĩn-ì. never mind, bô-siang-kan; chhìn-tshái; màiⁿ-khṳ̀-tshái; màiⁿ-khṳ̀ kài-ì; màiⁿ-pàng tõ-sim; tì-tsṳ tōu-gūa; màiⁿ-kúan. never mind him, màiⁿ kāng-i kòi-kà; màiⁿ-tshái--i; kṳ̀-i-khṳ̀. keep in mind, kì-tit; kì-liãm.

mine, gold, kim-suaⁿ. miner, liú-suaⁿ-hām. in war, tī-lûi; tī-lûi húe-phàu. to lay, tâi-tī-lûi. to explode, kún-tī-lûi.

mineralogy, chie̍h-tsóng-lũn.

mingle, sie-tsham; sie-chhiau.

miniature, siáu-ngiá; hí-sîn.

minister, chhîn; tãi-chhîn; tãi-láu; kok-láu. prime, tsái-siàng.

minstrel, chhiè-khek; tshue-siau; pûn-siau; tsak-gau̍h; tsáu-chhiàng (travelling).

mint, a, tsù-chîⁿ-ke̍k. master of the, chîⁿ-ke̍k-kuaⁿ.

mint, pô-hò; po̍h-hò. minute (small), sòi-mûiⁿ; iùⁿ-mûiⁿ; siâng-sòi; sòi-siâng; cheng-mûiⁿ. explain minutely, hun-thiah sòi-siâng.

minute, a, che̍k-hun; che̍k-hun-cheng. wait a minute, tán--khùn-kiáⁿ; tán--siap-sî; khiã-tiām--chē; chhiáⁿ-thẽng--chē.

miracle, ĩ-chiah; sîn-chiah; lêng-chiah; lêng-ĩ. to perform, kiâⁿ-ĩ-chiah.

mire, thôu-nîⁿ; nîⁿ-thôu; thôu-mûeⁿ (thin); thôu-ko (sticky).

mirror, mīn-kiàⁿ; siu-tsng-kiàⁿ; chhiú-kiàⁿ (hand); tiàu-kiàⁿ (hanging); chiè-sin pó-kiàⁿ (full-length); tâng-kiàⁿ (metallic). look in, chiè-kiàⁿ. polish metallic mirror, bûa-kiàⁿ.

misanthropic, put-jîn; m̄-kṳ̃n nâng-chhêng; sèⁿ-chhêng kou-ta̍k; kou-phiah.

misapprehend, siẽⁿ-tāⁿ; siẽⁿ-tshò; gōu-siẽⁿ; thiaⁿ-tāⁿ; thiaⁿ-tshò.

misbehave, bô-kui-kṳ́; bô-sũn huap-tōu.

miscall, tàⁿ-tāⁿ; kiè-tāⁿ.

miscarry, sié-súaⁿ; lo̍h-tho; lo̍h-súaⁿ; tho tak-nn̄g; tũi-tho; a-nôuⁿ lo̍h-tiāu (accidental); lo̍h-tiāu a-nôuⁿ (intentional).

miscellaneous, tsa̍p; tsa̍p-mue̍h; tsa̍p-kiáu-liãu; tshàm-tshùi-mue̍h; lo̍k-lo̍k so̍k-so̍k; liau̍h-liau̍h chiau̍h-chiau̍h.

mischance, m̄-tsãu-hùe.

mischief, to do, hāi-nâng. mischievous, lĩ-hāi; kha-chhiú m̄-hó; kha-chhiú tsōi.

misconduct, kùe-sit; m̄-tùi-nâng; sàng-hẽng; sàng-pín.

miscount, sǹg-tāⁿ; sǹg-tshò.

misdemeamour, ũ-m̄-tie̍h--tshù. slight, siáu-kùe mûiⁿ-sit.

miser, sieh-chîⁿ; kien-liẽn; liẽn-sieh chîⁿ-ngṳ̂n; thih-koi-ang che̍k-môⁿ put-po̍ih; chiéⁿ-chîⁿ-nôu; siú-chîⁿ-nôuⁿ.

moserable, chhi-tshám; khóu-lān; kan-khóu; chhi-liâng. misery, hũa; hũa-hũam; kan-khóu.

misfortune, bô-tsãu-hùe; put-hẽng; bô-miāⁿ-ūn; khiap-miāⁿ; khóu-miāⁿ; po̍h-miāⁿ.

misgiving, khùa-sim; khùa-lṳ̃.

misgovern, tshâng-hāi liâng-mîn; lũan-chèng.

misinterpret, e̍k-tshò; e̍k-tāⁿ; kói-tāⁿ.

mislay, pàng m̄-kui-ūi. mislaid, buâng-kìⁿ; tshūe-m̄-kìⁿ.

mislead, tshūa-tāⁿ-lōu; iú-ho̍k; ín-iú.

mismanage, phōiⁿ-sṳ̄ m̄-hó; lí-sṳ̄ m̄-chheng-tshó; sṳ̄-lí m̄-pat-tò-khṳ̀.

misrepresent, íⁿ-sĩ ûi-hui; íⁿ-ti̍t ûi-khiok; piẽn-luãn sĩ-hui; bû-kò; bû-lūa; pù-lũ; iâu-pãng.

misrule, sit-chèng; bô-tãu.

miss, m̄-tie̍h; m̄-tòng; sit-chìⁿ; sit-gōu. opportunity, sit-ki. way, sit-lōu. lose, m̄-kìⁿ.

misshapen, m̄-chiâⁿ-iēⁿ; iá-iēⁿ.

misspend, time, hṳ-tōu sùe-gu̍eh; sit-sî; hùi-sî; tak-nn̄g-tiāu sî-hāu; khang-hùi kuang-im.

mist, in-bū; in; mông-in; mông-bū; huat-mông; huat-bū; bū-bū.

mistake, tshò; tsha-tshò; tsha-niũⁿ; m̄-tie̍h; tshng m̄-tùi-phīⁿ. no, bô-tsáu-tsu̍ah; bô-tshò; put-tshò. a person, gōu-jīn; tshò-jīn; jīn-tāⁿ; thóiⁿ-tāⁿ. well arranged so that no, chiu-ba̍t.

mistress, tsú-bó; hu-jîn; ke-tsú-má; thâu-ke-niêⁿ (thâu-ke has bad meaning in Ch'ao-chow-foo, but is commonly used in Swatow).

mistrust, gî; m̄-sìn.

misunderstand, gōu-hũe-ì; liáng-gōu; jī-ke tshò-kòi; jī-ke tshò-siẽⁿ; thiaⁿ-tāⁿ (in hearing).

mites, tâi. to breed, seⁿ-tâi.

mitigate, punishment, khin-séⁿ hêng-hu̍at. sickness, ui-khin-pēⁿ; sái-pēⁿ chiãm-khin. one's wrath, khǹg-sek. pain, chí-thiàⁿ.

mix, tsham; sie-tsham; sie-chhiau; sie-chhiau sie-liãu. mixed, tsham-tsa̍p; hũn-tsa̍p.

moan, thàn-sek; tshan; tsáu-khùi; tsa-thàn; ai-thàn; pui-thàn.

moat, siâⁿ-tî.

mob, clamorous, peh-sèⁿ tshàu-nãuⁿ.

mock, ki-chhiáu; ki-chhiè; hì-lāng; hì-sńg; bú-lāng bú-lõng; chhiáu-chhiè; gōi-sói; hì-zo̍k; pin-tǹg.

mode, fashion, sî-heng; sî-siãng. a la mode, ha̍h-sî; ha̍h-sî-phài.

model, kui-môⁿ; iēⁿ; môⁿ-iēⁿ; ke̍k; keh-sek; thói-sek; tōu-sek; phue-tho (rough outline).

moderate, tsat-tōu; tsat-ēng; m̄-kùe-hūn.

modern, kim; kim-sî. literature, sî-bûn.

modest, liâm-chhí; tsai-siu; hâm-siu.

modulation, of voice, tńg-im; tńg-siaⁿ; tńg-pán.

Mohammedanism, hue-hue-kà.

moist, sip; tâm; ĩm; lùn-lùn; zũn-sip. moisten, ùn-tsúi; iêⁿ (melt).

molasses, thn̂g-tsúi; nńg-thn̂g.

mole, tshân-tshṳ́. hill, tshṳ́-èng. hole, tshṳ́-khang. trap, tshṳ́-keng. cricket, thôu-káu.

mole, on the skin, ou-kì; âng-kì; àm-kì (on part covered by dress). hair of, kì-môⁿ. apply medicine to, tiám-kì.

molest, lâu; jiáu-to̍k; kiáu-jiáu; bûa-lūi.

moment, wait a, see MINUTE. momentary, ma̍k-nihⁿ.

momentous, tãng; chhiet-iàu; iàu-kín; kín-iàu.

monarch, uâng; kun-uâng; kok-kun; kok-uâng; huâng-tì.

monastery, am; lâm-am; hûe-siēⁿ-am; am-jī; am-īⁿ; am-tn̂g.

Monday, lói-pài-it; pài-it.

money, chîⁿ; chîⁿ-ngṳ̂n; chîⁿ-tshâi (wealth). bag, chîⁿ-tō; ngṳ̂n-tō. box, kap-būan (safe); chîⁿ-tâng; chîⁿ-kóng; chîⁿ-kūiⁿ; chîⁿ-kuh (earthenware). -changer, khui-chîⁿ-phòu; khui táu-toh-kūiⁿ. -lender, pàng-chè; pàng-chè kâi-nâng; pàng-lāi; pàng-tièⁿ; pàng-siàu; seⁿ-pàng; seⁿ-ngṳ̂n. lend on heavy interest, pàng-tãng-chè. moneyless, bô-chîⁿ. to pass bad money, sái pe̍h-tâng-ngṳ̂n.

Mongolia, Mông-kóu. monk (Buddhist), hûe-siēⁿ.

monkey, kâu. monkey-face, mīn kâu-kâu.

monopoly, pau-lám; kui-mn̂g seng-lí.

monster, chiaⁿ-kuài; iau-kuài. monstrous, koh-iēⁿ; khî-kuài; kuài-ak; chhiú-ak; lõu-ak; chhiú-lõu kuài-ĩ.

month, gu̍eh. one, che̍k-kâi-gu̍eh. the first, chiaⁿ-gu̍eh; chiaⁿ--gu̍eh. first day of, chhiu-it. intercalary, zūn-gu̍eh. monthly, múeⁿ-gue̍h.

monument, pi; pi-kì; kong-tek-pi; chie̍h-têng; têng-piáu. ancient, kóu-chiah.

moon, gu̍eh. full, gu̍eh-îⁿ. crescent, gu̍eh-keng; sin-gue̍h. half, gu̍eh-pùaⁿ; gu̍eh-pôiⁿ; gu̍eh pùaⁿ-îⁿ; pùaⁿ-pôiⁿ-gu̍eh. rising, gu̍eh chiẽⁿ. eclipse, gu̍eh si̍h. round again after eclipse (lucky to see), gu̍eh ho̍k-îⁿ. halo, gu̍eh-hûa; gu̍eh īn. moonless night, gue̍h-àm-mêⁿ. gaze at, siéⁿ-gu̍eh.

moor, iá; khuàng-iá.

moor, to, a ship, pha-tèng; pha.

moral, siẽn-tek; ũ-tek-hẽng. tracts, khǹg-sì-bûn. morality, siẽn-tek; tãu-tek; mêng-tek; tek-hẽng; tek-sèⁿ.

more, ke. a little, ke--lân-ló. is there more? huân-ũ a-bô? no more of this, pã--liáu. more than ten, tsa̍p-gūa; tsa̍p-tshut. the more you plead the less he heeds you, zú-koh-lô zú-m̄-tshái. more or less, ke-kiám.

moreover, lêng-gūa; siãng-chhiáⁿ; huân-liáu; khuàng-chhiáⁿ; iũ-tsài; kèng-chhiáⁿ; huân-iáu.

morning, mn̂g-khí. every, pâi-mn̂g-khí. early in the, mn̂g-khí tsá-tsá. this, mn̂g-khí. next, mùaⁿ-mn̂g-khí. and evening, mêⁿ-hng tsá-khí; mêⁿ-hng mn̂g-khí. star, khí-mêng-chheⁿ. long for, as sick person, thãi bõi-tit thiⁿ kng.

morose, pũ-àu; àu pũ-pũ; mīn hìm-hìm.

morrow, on the, mùaⁿ-khí; mùaⁿ-tsá; mùaⁿ-ji̍t; mêng-ji̍t.

morsel, kò-kiáⁿ; tiám-kiáⁿ.

mortal, õi-sí. to become a mortal, huâm-tho; kàng-huâm; hiã-huâm. mortally wounded, tãng-sieⁿ bô-ui.

mortar, hue; hue-thôu; thôu-sua.

mortar, for pounding, khũ; chie̍h-khũ; tùi-khũ; cheng-khũ. pestle, chie̍h-khũ-thûi; khũ-kiáⁿ-thûi.

mortgage, tǹg; tóiⁿ. deed, tóiⁿ-khòi. mortgager, tóiⁿ-tsú; tshù-tsú.

mortify, as flesh, ne̍k àu--khṳ̀; ne̍k mîⁿ; hiùⁿ-ne̍k; hu-ne̍k; ne̍k hu-hiùⁿ; ne̍k hu-hiúⁿ; ne̍k nūaⁿ-nūaⁿ; sí-ne̍k.

mortise, sún-khang; sún-ngám. to fit tenon snd mortice, chiap-sún.

mosquito, máng. numerous, máng kãu. bite, máng kã. swelling from bite, lâu. net or curtain, máng-tièⁿ; máng-tà.

moss, thî; chheⁿ-thî. to grow, seⁿ-thî; chhiẽⁿ-chheⁿ-thî.

most, chì; tsãi; tsùe; sĩm; tsa̍p-hun; chì (all signs of superlative degree). mostly, tãi-sì; tãi-khài; tsōi-siâⁿ; tōa-mĩn; tōa-pùaⁿ.

moth, tsù; tsù-thâng; teng-ngô; tsam-teng-ia̍h.

mother, a-bó; bó-chhin; lãu-bó; a-âi; a-neⁿ; a-niⁿ; a-niêⁿ. your, lẽng-thâng. your late mother, lẽng-soiⁿ-thâng; lẽng-soiⁿ-tshṳ̂. my, ke-bó; ke-tshṳ̂. my late mother, ke-soiⁿ-tshṳ̂; ke-soiⁿ-bó. sister of one's, bó-î. brother of, bó-kũ. wife's mother, tiẽⁿ-m-phûa; nga̍k-bó. husband's mother, ta-ke. step-mother, kì-bó; ãu-bó. real mother, seⁿ-bó; chhin-bó. adoptive, iáng-bó. motherless child, bô-âi-kiáⁿ. mother-of-pearl, ô-kiàⁿ-khak.

motion, see MOVE.

motive, sim; ì-sṳ̀; sim-ì; khí-tuan; in-tuan; pńg-sim; pńg-ì.

motley, tsa̍p-sek.

Moukden, Sẽng-kiaⁿ.

mould, for casting, bôu; ìn.

mouldy, huat-môⁿ; seⁿ-kou; seⁿ-kou-mo̍hⁿ; huat-kou; chhiẽⁿ-mo̍hⁿ; chhiẽⁿ-kou.

moulder, away, like wall, huân; chiãm-chiãm-siau; kauh-tiāu.

moult, thǹg-môⁿ; phah-thǹg; ūaⁿ-môⁿ.

mound, suaⁿ; suaⁿ-kiáⁿ; che̍k-tun; che̍k-tu-long; hūaⁿ.

mount, seng; seng-chiẽⁿ; chiẽⁿ; seng-kûiⁿ. a horse, chiẽⁿ-bé; peh-chiẽⁿ-bé; pe̍h-chiẽⁿ bé-sin. mounted on a horse, khiâ-bé. as pictures, piè-jī-ūe.

mountain, suaⁿ; kûiⁿ-suaⁿ; kau-suaⁿ; suaⁿ-nga̍k. top of, suaⁿ-niáⁿ; suaⁿ-téng. chain of, suaⁿ-lêng. mountainous, kan chẽng sĩ-suaⁿ.

mourn, khàu; ai-chhek; ai-khàu; khàu-tshoih. mournful, iu-tshôu; iu-būn; pui-ai.

mourning, apparel, hà-saⁿ; hà-ho̍k; sng-ho̍k; sng-hà. to wear, tòa-hà. put off, thut-hà; thut-ho̍k; tṳ̂-mûaⁿ. in, kṳ-sng; ũ-pe̍h-sṳ̄. perform the ceremony of weeping, lêng-tsôiⁿ khàu; tsò-hà; teng-iu.

mouse, niáuⁿ-tshṳ́; chip-tshṳ́. trap, niáuⁿ-tshṳ́-keng; niáuⁿ-tshṳ́-tak. white, pe̍h-niáuⁿ-tshṳ́; ngṳ̂n-tshṳ́.

moustache, see MUSTACHE.

mouth, tshùi; kháu. of river, káng-kháu. open, khui-tshùi. shut, tshùi kâm-miⁿ; ha̍p-miⁿ. corners of, tshùi-piⁿ. mouthful, che̍k-tshùi. of tobacco smoke, che̍k-kháu-hun.

move, tõng; tín-tãng; iê-tõng; iâu-tõng; iê-tãng; pù-pái. things, puaⁿ-mu̍eh. as chair or table, backwards or forwards, tshâu. lodging, puaⁿ-tshù; súa-the̍h; î-kṳ; chhien-kṳ; chhien-súa; puaⁿ-súa. a grave, chhien-suaⁿ; khí-tsàng. the heart, kám-tõng. movable, õi-tín-tãng; ua̍h. movables, ke-húe; ke-si mu̍eh-kiãⁿ.

much, ke; to, tsōi. not, ũ-hãn; bô-hièⁿ-tsōi; bô-mih-tsōi. very much, tōa-bó-mu̍eh; tsōi-tsãi. as much again, ke-che̍k-pũe; ke-che̍k-ûe.

mud, nîⁿ; nîⁿ-thôu; làm-thôu; nap-thôu; thôu-ko. muddy water, lô-tsúi.

mulberry, tree, sng-sûi-chhiu.

mule, lô-bé.

muller, lûi-au; lûi-sek-īⁿ.

multiplication, sêng-siàu; sêng-huap. table, sêng-toaⁿ. multiply by ̀, ēng-̀ lâi-sêng.

multitude, khûn-chèng; chiâⁿ-khûn; sêng-khûn. the, chèng-nâng; sù-mîn.

mumble, tàⁿ-ūe kâm-kôu.

munch, chia̍h tōa-tshùi tōa-au̍hⁿ; pōu.

murder, suah-nâng; kù-suah; suah-sí-nâng; kiâⁿ-hiong; thâi-nâng. of parent or king, chhì-suah kun-pẽ. murderer, hiong-chhiú; hiong-huãm; hiong-thû; tsũe-hiong.

murmur, kauh-kauh-kiè; liām-lōu. against, uàn; uàn-hṳ̃n.

muscle, ne̍k; ne̍k-si; ne̍k-kṳn (tendons of).

mushroom, kou. edible, hieⁿ-kou.

music, instrumental, gau̍h; gau̍h-im; gau̍h-siaⁿ. make, tsak-gau̍h; tsàu-gau̍h. instruments of, gau̍h-khì. box, poih-im-cheng. musician, gau̍h-sṳ.

musk, siâ-hieⁿ. deer, siâ-káu.

musket, chhèng; chiáu-chhèng; chiáu-chhieⁿ. musketeer, chhèng-chhiú. see GUN.

muslin, se; mîⁿ-se.

must, bũ-pit, eng-kai; tie̍h; bõi-tit-mién; put-tit-íⁿ. why must? hô-pit? must not, m̄-hó.

mustache, chhiu; tshùi-chhiu; nõⁿ-phuah-chhiu. to grow a, lâu-chhiu.

mustard, seed, kài-chí; kài-lua̍h-chí; pe̍h-kài-chí. powder, kài-lua̍h-hún.

musty, chhiẽⁿ-ĩm; seⁿ-sip-khì; seⁿ-ip-chi̍p; tshàu-kou-hièn. mute (dumb), é; bõi-tàⁿ-ūe. silent, tiām-tiām; bô-khui-tshùi.

mutable, õi-kói-pièn; õi-kói-piⁿ.

mutiny, pũe-pũan; pũe-nge̍k.

mutter, tàⁿ-ūe hâm-hâm hû-hû; chih-tsuh-kiè.

mutton, iêⁿ-ne̍k.

mutual, siang; sie; jī-ke; hû-siang. mutual consent, liáng-ngũan; jī-ke hàuⁿ; liáng-ke huaⁿ-hí; pí-tshṳ́ huaⁿ-hí. affection, siang-ài.

muzzle, lâng-tshùi; kùa-tshùi-lâng; lap-gû-tshùi.

my, uá--kâi. name, pĩ-sèⁿ; sié-miâⁿ. house, pĩ-sià; tsháu-sià. son, úa siáu-jî-kiáⁿ. daughter, sié-nńg. wife, úa kâi-lãi-tsuat. self, ka-kī; pńg-sin. I saw it with my own eyes, úa chhin-ma̍k thóiⁿ-kìⁿ.

myrrh, mu̍t-ie̍h.

mysterious, abstruse, àu-biāu; mûiⁿ-biāu; chhim-biāu. strange and inexplicable, hãi-ĩ lân-chhek. secret, pi-ba̍t.

mystical, ṳ́n-gṳ́ (having a hidden meaning).