English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/Z

Z.

zealous, jie̍t-sim; pek-chhiet; huat-hún; tshut-la̍t.

zenith, thiⁿ-téng.

zephyr, huang-kiáⁿ; khin-huang; huang-kiáⁿ li-li.

zigzag, tshũaⁿ-kùe-lâi tshũaⁿ-kùe-khṳ̀; in-uan khit-khek. to walk, tshũaⁿ-kiâⁿ.

zinc, pe̍h-în.

zodiac, n̂g-tãu.

zone, tòa-tãu; sùaⁿ-lōu. temperate, un-tãu. frigid, hân-tãu.

zoology, seⁿ-mue̍h tsóng-lũn.