Gems of Chinese Literature/English-Chinese Index to Names

Gems of Chinese Literature (1922)
translated by Herbert Allen Giles
Miscellaneous: English-Chinese Index to Names
1524063Gems of Chinese Literature — Miscellaneous: English-Chinese Index to Names1922Herbert Allen Giles

(Alphabetically arranged)


 • Anonymous 失名
 • Chan kuo ts‘ê 戰國策
 • Chang Chih-tung 張之洞
 • Chang Yüeh 張說
 • Ch‘ao Ts‘o 晁錯
 • Chou, Duke of 周公
 • Chou Tun-i 周敦頤
 • Chu Hsi 朱熹
 • Ch‘ü P‘ing 屈平
 • Chuang Tzŭ 莊子
 • Chung-shan, Prince of 中山靖王
 • Fa Hsien 法顯
 • Fang Hsiao-ju 方孝孺
 • Han Fei 韓菲
 • Han Wên-kung 韓文公
 • Hsŭ Hsieh 許獬
 • Hsün Tzŭ 荀子
 • Hu Ch‘ŭan 胡銓
 • Huang T‘ing-chien 黃庭堅
 • Kao Ti 高帝
 • Ku-liang Ch‘ih 榖梁赤
 • Ku Yung 谷永
 • Kumârajîva 鳩摩羅什婆
 • Kung-yang Kao 公羊高
 • K‘ung Fu-tzŭ (Confucius) 孔夫子
 • Kuo Jo-hsü 郭若虛
 • Lan Ting-yüan 藍鼎元
 • Lao Tzŭ 老子
 • Li Chih 李廌
 • Li Hua 李華
 • Li Ling 李陵
 • Li Ssŭ 李斯
 • Liang Ch‘i-ch‘ao 梁啓超
 • Lieh Tzŭ 列子
 • Lin Tsê-hsü 林則徐
 • Liu An 劉安
 • Liu Chi 劉基
 • Liu Ling 劉伶
 • Liu Tsung-yŭan 柳宗元
 • Liu Yin 劉因
 • Liu Yü-hsi 劉禹錫
 • Lo Kuan-chung 羅貫中
 • Lu Wên-shu 路溫舒
 • Ma Yüan 馬援
 • Mêng Tzŭ (Mencius) 孟子
 • Ming Ti 明帝
 • Mo Ti 墨翟
 • Ou-yang Hsiu 歐陽修
 • P‘ei Lin 裴潾
 • Po Chü-i 白居易
 • P‘u Sung-ling 蒲松齡
 • Sacred Edict, The 聖諭廣訓
 • Shên Kua 沈括
 • Shên Shu ch‘i Chang shih 沈束妻張氏
 • Shu Kuang 疏廣
 • Ssŭ-ma Ch‘ien 司馬遷
 • Ssŭ-ma Hsiang-ju 司馬相如
 • Ssŭ-ma Kuang 司馬光
 • Su Tung-P‘o 蘇東坡
 • Sung Tz‘ŭ 宋慈
 • Sung Yü 宋玉
 • T‘an Kung 檀弓
 • T‘ao Yüan-ming 陶淵明
 • Têng Ch‘un 登椿
 • T‘ang Hou 湯垕
 • Tsêng Kuo-fan 曾國藩
 • Tso-ch‘iu Ming 左邱明
 • Tsung Ch‘ên 宗臣
 • Tung-fang So 東方朔
 • Wang An-shih 王安石
 • Wang Chi 王績
 • Wang Ch‘ung 王充
 • Wang Su 王肅
 • Wang Tao-k‘un 汪道昆
 • Wên Ti 文帝
 • Wên T‘ien-hsiang 文天祥
 • Wu Ti 武帝
 • Wu Tsung 武宗
 • Yang Chi-shêng ch‘i Chang shih 楊繼盛妻張氏
 • Yang Chu 楊朱
 • Yo Fei 岳飛
 • Yüan Mei 袁枚
 • Yüan Shih-k‘ai 袁世凱