INDEX OF WORDS GLOSSED

(Figures in full-faced type refer to page-numbers)


a': 37 (II. i. 58)

abatements: 123 (IV. vii. 130)

about, my brain: 62 (II. ii. 625)

abridgments: 56 (II. ii. 448)

absolute: 131 (V. i. 149); 142 (V. ii. 112)

abstracts: 60 (II. ii. 555)

abus'd: 28 (I. v. 38)

abuse: 121 (IV. vii. 50)

act: 15 (I. ii. 205)

action of battery: 130 (V. i. 111)

admiration: 15 (I. ii. 192)

adulterate: 28 (I. v. 42)

Æneas' tale to Dido: 57 (II. ii. 477)

aery: 53 (II. ii. 362)

affront: 64 (III. i. 31)

afraid of goose-quiUs: 53 (II. ii. 367)

against: 58 (II. ii. 513). See also ''gainst'

aim: 109 (IV. v. 9)

allowance: 72 (III. ii. 32)

amber . . . gum: 47 (II. ii. 204)

ambition: 89 (III. iii. 55)

an: (on) 28 (I. v. 19)

an if: 34 (I. v. 177)

anchor's: 80 (III. ii. 231)

and . . . again: 116 (IV. v. 189)

angle: 140 (V. ii. 66)

annexment: 87 (III. iii. 21)

anoint: 124 (IV. vii. 140)

anon: 58 (II. ii. 516)

another tongue: 143 (V. ii. 132)

answer: 98 (III. iv. 176)

antic: 34 (I. v. 172)

apoplex'd: 94 (III. iv. 73)

appliance: 103 (IV. iii. 10)

appointment: 118 (IV. vi. 17)

apprehension: 52 (II. ii. 326)

approve: 2 (I. i. 29)

approve me: 143 (V. ii. 142)

appurtenance: 54 (II. ii. 397)

apt: 28 (I. v. 31)

are . . . that: 21 (I. iii. 74)

argal: 127 (V. i. 13)

argument: 53 (II. ii. 380); 108 (IV. iv. 54)

arm: 88 (III. iii. 24)

arrant: 32 (I. v. 124)

arras: 46 (II. ii. 163)

art and exercise: 122 (IV. vii. 97)

artless: 109 (IV. v. 19)

as . . . blood: 6 (I. i. 117)

'as'es: 139 (V. ii. 43)

'as most like it was': 56 (II. ii. 446)

assay (noun): 42 (II. ii. 71)

assay (vb.): 64 (III. i. 14)

assays of bias: 37 (II. i. 65)

assigns: 144 (V. ii. 157)

assurance: 131 (V. i. 127)

at . . . fee: 26 (I. iv. 65)

at foot: 105 (IV. iii. 57)

attends: 87 (III. iii. 22)

attent: 15 (I. ii. 193)

attribute: 24 (I. iv. 33)

audit: 90 (III. iii. 83)

auspicious: 8 (I. ii. 11)

authorities: 102 (IV. ii. 17)

avouch: 3 (I. i. 57)

bak'd meats: 14 (I. ii. 180)

bands: 9 (I. ii. 34)

bare: 66 (III. i. 76)

barren: 72 (III. ii. 47)

bated: 139 (V. ii. 33)

batten: 94 (III. iv. 67)

bawdry: 59 (II. ii. 531)

be bless'd: 98 (III. iv. 171)

be idle: 74 (III. ii. 95)

bear: 103 (IV. iii. 7)

beaten way: 50 (II. ii. 383)

beating: 70 (III. i. 183)

beautified: 44 (II. ii. 109)

beaver: 16 (I. ii. 339)

beck: 68 (III. i. 139)

bedded: 96 (III. iv. 130)

beetles: 26 (I. iv. 71)

beget: 71 (III. ii. 8)

beggars bodies: 50 (II. ii. 374)

behove: 129 (V. i. 71)

bend: 12 (I. ii. 115)

be-netted: 139 (V. ii. 39)

bent: 86 (III. ii. 409); 105 (IV. iii. 48)

berattle: 53 (II. ii. 365)

beshrew: 39 (II. i. 113)

bespeak: 45 (II. ii. 140)

bestial oblivion: 107 (IV. iv. 40)

bestowed: 60 (II. ii. 554)

beteem: 13 (I. ii. 141)

better proposer: 51 (II. ii. 303)

between who?: 47 (II. ii. 198)

bilboes: 138 (V. ii. 6)

bisson rheum: 59 (II. ii. 537)

blank: 101 (IV. i. 43)

blanks: 80 (III. ii. 333)

blast in proof: 125 (IV. vii. 154)

blasted: 70 (III. i. 169)

blastments: 19 (I. iii. 43)

blench: 63 (II. ii. 634)

bloat: 98 (III. iv. 183)

blood: 73 (III. ii. 74)

blown: 69 (III. i. 168)

board: 46 (II. ii. 170)

bodkin: 66 (III. i. 76)

bore: 118 (IV. vi. 38)

bore arms: 127 (V. i. 37)

borne in hand: 42 (II. ii. 67)

borrow'd sheen: 77 (III. ii. 169)

bourn: 66 (III. i. 79)

brainish apprehension: 100 (IV. i. 11)

branches: 127 (V. i. 13)

brass'd: 92 (III. iv. 37)

brave: 51 (II. ii. 319)

bravery: 141 (V. ii. 79)

breathing time: 144 (V. ii. 181)

broad: 91 (III. iv. 3)

broad blown: 90 (III. iii. 81)

brokers: 22 (I. iii. 137)

brow of woe: 8 (I. ii. 4)

bruit: 12 (I. ii. 137)

bugs . . . life: 139 (V. ii. 33)

bulk: 39 (II. i. 95)

burning zone: 137 (V. i. 306)

but: 62 (II. ii. 613)

buttons: 19 (I. iii. 40)

buys out: 89 (III. iii. 60)

buzz, buzz: 55 (II. ii. 431)

buzzers: 112 (IV. v. 90)

by Gis: 111 (IV. v. 59)

by 'r lady: 56 (II. ii. 454)

by the card: 131 (V. i. 150). See also 'card'

call 't in question: 117 (IV. V. 317)

candied: 73 (III. ii. 65)

canker: 19 (I. iii. 39)

canon: 13 (I. ii. 132)

canoniz'd: 25 (I. iv. 47)

can well: 122 (IV. vii. 84)

capable: 96 (III. iv. 126)

capable of: 71 (III. ii. 13)

cap-a-pe: 15 (I. ii. 300)

capital: 119 (IV. vii. 7)

Capitol: 75 (III. ii. 110)

card: 142 (V. ii. 115)

carriage: 5 (I. i. 94)

carriages: 144 (V. ii. 158)

carry it away: 54 (II. ii. 385)

cart: 77 (III. ii. 167)

cast: (founding) 4 (I. i. 73); (tinge) 67 (III. 1. 85)

cast away: 116 (IV. v. 197)

cast beyond: 39 (II. i. 115)

casual: 153 (V. ii. 396)

cataplasm: 124 (IV. vii. 143)

cautel: 18 (I. iii. 15)

caviare . . . general: 57 (II. ii. 466)

cease: 87 (III. iii. 15)

censure: 20 (I. iii. 69); 74 (III. ii. 92)

centre: 46 (II. ii. 159)

cerements: 25 (I. iv. 48)

challenger on mount: 120 (IV. vii. 28)

chameleon's dish: 74 (III. ii. 98)

changeling: 140 (V. ii. 53)

chanson: 56 (II. ii, 447)

chapless: 130 (V. i. 97)

cháracter (noun): 121 (IV. vii. 51)

charácter (vb.): 20 (I. iii. 59)

charge: (command) 94 (III. iv. 86); (expense) 108 (IV. iv. 47)

chariest: 19 (I. iii. 36)

checking at: 121 (IV. vii. 62)

choler: 83 (III. ii. 320)

chopine: 56 (II. ii. 455)

chorus: 81 (III. ii. 259)

chough: 141 (V. ii. 90)

cicatrice: 105 (IV. iii. 63)

circumstance: 22 (I. iii. 102)

Claudio: 120 (IV. vii. 40)

clepe: 24 (I. iv. 19)

climatures: 6 (I. i. 125)

closely: 64 (III. i. 29)

closes: 37 (II. i. 45)

closet: 38 (II. i. 77)

clout: 59 (II. ii. 537)

clown: 52 (II. ii. 345)

clowns: 126 (V. i., S. d.)

cock: 7 (I. i. 150)

Cock: 111 (IV. V. 62)

cockle hat: 110 (IV. v. 25)

collateral: 117 (IV. v. 206)

colleagued: 9 (I. ii. 21)

collection: 109 (IV. v. 9)

colour: 51 (II. ii. 296)

columbines: 116 (IV. v. 179)

combined: 28 (I. v. 18)

come, bird, come: 31 (I. v. 116)

come tardy off: 72 (III. ii. 29)

comma: 139 (V. ii. 42)

commerce: 68 (III. i. 110)

common (adj.): 11 (I. ii. 72)

common (vb.): 116 (IV. v. 202)

common players: 53 (II. ii. 373)

common stages: 53 (II. ii. 365)

commutual: 77 (III. ii. 172)

compare with: 143 (V. ii. 146)

compass: 85 (III. ii. 391)

complexion: 24 (I. iv. 27)

comply: 54 (II. ii. 399)

compulsative: 5 (I. i. 103)

conceit: 61 (II. ii. 587)

conception: 47 (II. ii. 18T)

concernancy: 143 (V. ii. 129)

conclusions: 99 (III. iv. 195)

condolement: 11 (I. ii. 93)

confederate: 81 (III. ii. 371)

confess thyself: 128 (V. i. 44)

confession: 122 (IV. vii. 95)

confine: 7 (I. i. 155)

confront: 88 (III. iii. 47)

confusion: 63 (III. i. 3)

conjoin'd: 96 (III. iv. 125)

conjunctive: 119 (IV. vii. 14)

conjure: 51 (II. ii. 300)

conscience: 66 (III. i. 83)

consequence: 37 (II. i. 45)

consider'd: 43 (II. ii. 81)

consonancy of youth: 51 (II. ii. 301)

continent: 108 (IV. iv. 64)

contraction: 93 (III. iv. 46)

convert: 96 (III. iv. 127)

conveyance: 106 (IV. iv. 3); 130 (V. i. 120)

convocation: 104 (IV. iii. 21)

convoy: 18 (I. iii. 3)

cop'd withal: 73 (III. ii. 60)

coronet: 125 (IV. vii. 173)

corse: 12 (I. ii. 105)

coted: 52 (II. ii. 338)

counsel: 77 (III. ii. 153)

count (noun): 119 (IV. vii. 17)

count (vb.): 141 (V. ii. 78)

countenance: 102 (IV. ii. 17)

counter: 113 (IV. v. 110)

counterfeit presentment: 93 (III. iv. 54)

cozenage: 140 (V. ii. 67)

cozen'd: 94 (III. iv. 77)

cracked . . . ring: 56 (II. ii. 457)

crants: 135 (V. i. 256)

credent: 19 (I. iii. 30)

crescent: 18 (I. iii. 11)

cried in the top of: 57 (II. ii. 468)

cries on havoc: 152 (V. ii. 378)

cross: 6 (I. i. 127)

crow-flowers: 125 (IV. vii. 170)

crowner: 126 (V. i. 4)

cry: 82 (III. ii. 294)

cry . . . question: 53 (II. ii. 363)

cuckold: 113 (IV. v. 118)

cue: 61 (II. ii. 595)

cuffs: 53 (II. ii. 381)

cunning: 57 (II. ii. 470)

cunnings: 125 (IV. vii. 155)

curb and woo: 97 (III. iv. 155)

curiously: 134 (V. i. 228)

currents: 67 (III. i. 87)

cut-purse: 95 (III. iv. 99)

daisy: 116 (IV. v. 183)

Damon: 82 (III. ii. 297)

Dane, the: 9 (I. ii. 44)

Danskers: 35 (II. i. 7)

dear concernings: 98 (III. iv. 191)

dear to fancy: 144 (V. ii. 159)

dearest: 14 (I. ii. 182)

debate: 107 (IV. iv. 26)

declension: 45 (II. ii. 149)

deed: 19 (I. iii. 27)

deer go weep: 82 (III. ii. 287)

defeat: 62 (II. ii. 606)

defeated: 8 (I. ii. 10)

defence: 122 (IV. vii. 97)

definement: 142 (V. ii. 118)

delated: 9 (I. ii. 38)

delicate: 144 (V. ii. 160)

delver: 127 (V. i. 15)

demands: 35 (II. i. 12)

denote: 11 (I. ii. 83)

deprive . . . reason: 26 (I. iv. 73)

design'd: 5 (I. i. 94)

dexterity: 13 (I. ii. 157)

diameter: 101 (IV. i. 41)

difference: 94 (III. iv. 76); 116 (IV. V. 183)

differences: 142 (V. ii. 113)

digested: 57 (II. ii. 469)

directions: 37 (II. i. 66)

disappointed: 30 (I. v. 77)

disasters: 6 (I. i. 118)

disclos'd: 19 (I. iii. 40)

disclose: 70 (III. i. 175)

discourse of reason: 13 (I. ii. 150)

discovery: 51 (II. ii. 313)

disjoint: 9 (I. ii. 30)

dismantled: 82 (III. ii. 398)

dispatch'd: 30 (I. v. 75)

disposition: 14 (I. ii. 169)

dispriz'd: 66 (III. i. 73)

distempered: 83 (III. ii. 317)

distill'd: 15 (I. ii. 304)

distracted: 103 (IV. iii. 4)

distracted globe: 30 (I. v. 97)

divide inventorially: 142 (V. ii. 119)

divulging: 101 (IV. i. 33)

do . . . grace: 6 (I. 1. 131)

document: 116 (IV. v. 177)

dole: 8 (I. ii. 13)

doom: 93 (III. iv. 50)

double: 20 (I. iii. 53)

doublet: 38 (II. i. 78)

doubtful: 34 (I. V. 175); 135 (V. i. 351)

douts: 126 (IV. vii. 193)

down-gyved: 38 (II. i. 80)

dozen or sixteen lines: 60 (II. ii. 573)

drab: 62 (II. ii. 633)

drabbing: 36 (II. i. 36)

dram of eale: 24 (I. iv. 36)

draw on more: 153 (V. ii. 406)

dread my lord: 10 (I. ii. 50)

dream of his advantage: 9 (I. ii. 31)

drift of circumstance: 63 (III. i. 1)

dropping: 8 (I. ii. 11)

drossy: 145 (V. ii. 197)

ducats: 54 (II. ii. 391)

duke's name: 80 (III. ii. 353)

dull thy palm: 20 (I. iii. 64)

dumb-show enters, the: 76 (III. ii., S. d.)

dupp'd: 111 (IV. V. 54)

eager: 23 (I. iv. 3); 29 (I. V. 69)

ear: 93 (III. iv. 64)

ecstasy: 39 (II. i. 103)

edge: 64 (III. i. 36)

effects: 89 (III. iii. 54); 96 (III. iv. 138)

eisel: 137 (V. i. 300)

election: 73 (III. ii. 69); 140 (V. ii. 65)

emulate: 4 (I. i. 83)

enactures: 79 (III. ii. 309)

encompassment: 35 (II. i. 10)

encounter: 46 (II. ii. 164)

encumber'd: 34 (I. v. 174)

ends: 79 (III. ii. 335)

engaged: 89 (III. iii. 69)

enginer: 99 (III. iv. 306)

enlarg'd: 135 (V. i. 350)

enseamed: 95 (III. iv. 93)

entreatments: 22 (I. iii. 133)

enviously: 109 (IV. v. 6)

erring: 7 (I. i. 154)

escoted: 53 (II. ii. 370)

espials: 64 (III. i. 33)

essentially: 98 (III. iv. 187)

estate: 134 (V. i. 345)

estimation: 53 (II. ii. 357)

eternal blazon: 28 (I. v. 21)

even: 51 (II. ii. 304); 127 (V. i. 32)

event: 107 (IV. iv. 41)

exception: 147 (V. ii. 245)

excitements: 108 (IV. iv. 58)

exercise: 65 (III. i. 45)

expectancy: 69 (III. i. 161)

expostulate: 43 (II. ii. 86)

express: 52 (II. ii. 325)

express'd in fancy: 20 (I. iii. 71)

extent: 54 (II. ii. 399)

extravagant: 7 (I. i. 154)

eyases: 53 (II. ii. 363)

faculty: 51 (II. ii. 324)

fair: 101 (IV. i. 36)

falls: 121 (IV. vii. 70)

false fire: 82 (III. ii. 282)

false steward: 115 (IV. v. 171)

familiar: 20 (I. iii. 61)

famous ape: 99 (III. iv. 194)

fantasy: 2 (I. i. 23)

fardels: 66 (III. i. 76)

fashion: 18 (I. iii. 6)

fashion of himself: 70 (III. i. 184)

fat: 149 (V. ii. 301)

fat weed: 28 (I. v. 32)

fatness: 97 (III. iv. 153)

favour: 116 (IV. v. 188); 133 (V. i. 215)

fay: 50 (II. ii. 276)

fear: 87 (III. iii. 8)

feature: 69 (III. i. 168)

fee: 42 (II. ii. 73)

fell: 58 (II. ii. 503)

fell-incensed: 140 (V. ii. 61)

fell out: 44 (II. ii. 127)

fellies: 59 (II. ii. 525)

fellowship: 82 (III. ii. 294)

fennel: 116 (IV. v. 179)

fetch of warrant: 36 (II. i. 38)

figure: 43 (II. ii. 98)

find: 70 (III. i. 194)

fine: 57 (II. ii. 476); 115 (IV. V. 160); 130 (V. i. 116)

fines: 130 (V. i. 115)

finger'd: 138 (V. ii. 15)

fishmonger: 46 (II. ii. 174)

flaw: 134 (V. i. 240)

flights: 152 (V. ii. 374)

flood: 26 (I. iv. 69)

flourish: 54 (II. ii. 394)

flourishes: 43 (II. ii. 91)

flush: 90 (III. iii. 81)

flushing: 13 (I. ii. 155)

foil: 147 (V. ii. 269)

foil and target: 52 (II. ii. 343)

fond: 30 (I. v. 99)

fond and winnowed: 145 (V. ii. 201)

for a need: 60 (II. ii. 573)

for . . . diet: 5 (I. i. 99)

for . . . joy: 116 (IV. v. 186)

for the nonce: 125 (IV. vii. 160)

for this many a day: 67 (III. i. 91)

forbear: 137 (V. i. 297)

forc'd: 11 (I. ii. 79); 153 (V. ii. 397)

forcing of his disposition: 64 (III. i. 12)

fordoes: 39 (II. i. 103)

forest of feathers: 82 (III. ii. 291)

forestalled: 89 (III. iii. 49)

forgeries: 36 (II. i. 20)

forget myself: 14 (I. ii. 161)

forms: 61 (II. ii. 591)

forthwith dispatch: 87 (III. iii. 3)

fortune's star: 24 (I. iv. 32)

forward: 18 (I. iii. 8); 63 (III. i. 7)

frame: 9 (I. ii. 20); 83 (III. ii. 326)

frankly: 64 (III. i. 34)

free: 50 (II. ii. 290); 61 (II. ii. 598)

free awe: 105 (IV. iii. 64)

fret: 85 (III. ii. 395)

fretted: 51 (II. ii. 320)

friends . . . Dane: 1 (I. i. 15)

from: 71 (III. ii. 24)

front: 93 (III. iv. 56)

fruit: 42 (II. ii. 52)

fruitful: 11 (I. ii. 80)

full of bread: 90 (III. iii. 80)

function: 61 (II. ii. 590)

fust: 107 (IV. iv. 39)

gaged: 5 (I. i. 91)

gain-giving: 146 (V. ii. 227)

'gainst that: 7 (I. i. 158)

gait: 9 (I. ii. 31)

galled: 13 (I. ii. 155)

galled jade: 81 (III. ii. 256)

galls: 19 (I. iii. 39)

gambol: 97 (III. iv. 144)

garb: 54 (II. ii. 399)

gates and alleys: 29 (I. v. 67)

general gender: 119 (IV. vii. 18)

gentry: 40 (II. ii. 22)

german: 144 (V. ii. 165)

gib: 98 (III. iv. 190)

gilded hand: 89 (III. iii. 58)

give benefit: 18 (I. iii. 2)

give o'er: 82 (III. ii. 284)

give them seals: 86 (III. ii. 424)

give to negligence: 114 (IV. V. 133)

give us pause: 66 (III. i. 68)

give you: 1 (I. i. 16)

glass': 69 (III. i. 162)

glimpses of the moon: 25 (I. iv. 53)

glow: 93 (III. iv. 48)

go hard but: 99 (III. iv. 207)

goblin: 25 (I. iv. 40)

God 'ild: 110 (IV. v. 42)

God's bodikins: 60 (II. ii. 561)

golden couplets: 137 (V. i. 311)

good kissing: 47 (II. ii. 184)

good now: 4 (I. i. 70)

grace: 97 (III. iv. 144); 114 (IV. V. 131)

graces: 10 (I. ii. 63)

gracious: 7 (I. i. 164); 65 (III. i. 43)

grained: 94 (III. iv. 90)

grating: 63 (III. i. 3)

great amiss: 109 (IV. v. 18)

great article: 142 (V. ii. 123)

green: 22 (I. iii. 101)

greenly: 112 (IV. v. 83)

grizzled: 17 (I. ii. 239)

gross and scope: 4 (I. i. 68)

groundlings: 71 (III. ii. 12)

gules: 57 (II. ii. 488)

gulf: 87 (III. iii. 16)

gyves: 119 (IV. vii. 21)

habit: 96 (III. iv. 134)

halt: 52 (II. ii. 348)

handsaw: 54 (II. ii. 407)

handsome: 57 (II. ii. 475)

hangers: 144 (V. ii. 157)

happily: 6 (I. i. 134)

happiness: 48 (II. ii. 217)

haps: 106 (IV. iii. 71)

hard: 10 (I. ii. 60)

hatchment: 117 (IV. v. 214)

hautboys: 76 (III. ii., S. d.)

have an eye of you: 51 (II. ii. 308)

have nothing with: 74 (III. ii. 101)

haviour: 11 (I. ii. 81)

head: 5 (I. i. 106); 112 (IV. V. 101)

health: 122 (IV. vii. 81)

hearsed: 25 (I. iv. 47)

heat: 91 (III. iv. 4)

heaves: 100 (IV. i. 1)

heavy: 100 (IV. i. 13)

hebona: 29 (I. v. 63)

Hecate: 81 (III. ii. 373)

hectic: 106 (IV. iii. 69)

Hecuba: 59 (II. ii. 533)

hent: 90 (III. iii. 88)

Hercules and his load: 54 (II. ii. 386)

hey-day: 94 (III. iv. 69)

hey non nonny: 115 (IV. v. 164)

hic et ubique: 33 (I. v. 156)

hide fox, and all after: 103 (IV. ii. 33)

hies: 7 (I. i. 154)

hillo, ho, ho: 31 (I. v. 115)

hire and salary: 90 (III. iii. 79)

his: 2 (I. i. 37)

hoar: 125 (IV. vii. 168)

hobby-horse: 76 (III. ii. 144)

hoist: 99 (III. iv. 307)

hollow: 79 (III. ii. 330)

honest: 67 (III. i. 103)

honest ghost: 32 (I. v. 138)

honesty: 47 (II. ii. 307)

hoodman-blind: 94 (III. iv. 77)

horrible: 30 (I. v. 80)

horrid: 61 (II. ii. 597)

hot and full: 5 (I. i. 96)

house of sale: 37 (II. i. 60)

humorous man: 52 (II. ii. 344)

hurling: 32 (I. v. 133)

husbandry: 21 (I. iii. 77)

Hyperion: 13 (I. ii. 140)

Hyrcanian: 57 (II. ii. 481)

I distrust you: 78 (III. ii. 177)

ill at: 44 (II. ii. 119)

ill-breeding: 109 (IV. v. 15)

image: 80 (III. ii. 351)

immediate: 12 (I. ii. 109)

impart: 12 (I. ii. 113)

impartment: 25 (I. iv. 59)

impasted: 57 (II. ii. 490)

implorators: 23 (I. iii. 139)

imponed: 143 (V. ii. 155)

important: 95 (III. iv. 108)

importing: 9 (I. ii. 33)

imports: 77 (III. ii. 150)

importunate: 108 (IV. v. 3)

imposthume: 107 (IV. iv. 37)

impress: 4 (I. i. 75)

impression: 140 (V. ii. 53)

imputation: 143 (V. ii. 149)

in: 137 (V. i. 318)

in clouds: 112 (IV. v. 89)

in doubt: 109 (IV. v. 6)

in ear and ear: 112 (IV. v. 94)

in . . . extremity: 78 (III. ii. 180)

in few: 22 (I. iii. 136)

in fine: 42 (II. ii. 69)

in happy time: 145 (V. ii. 314)

in his eye: 106 (IV. iv. 6)

in hugger-mugger: 112 (IV. V. 84)

in little: 54 (II. ii. 393)

in . . . love: 129 (V. i. 69)

in our circumstance and course: 90 (III. iii. 83)

in the full bent: 41 (II. ii. 30)

in . . . tricks: 122 (IV. vii. 89)

i' the sun: 10 (I. ii. 67)

incapable: 125 (IV. vii. 179)

inclination in yourself: 38 (II. i. 71)

incontinency: 36 (II. i. 30)

incorporal: 96 (III. iv. 117)

incorps'd and demi-natur'd: 122 (IV. vii. 87)

indentures: 130 (V. i. 119)

index: 93 (III. iv. 52)

indict: 57 (II. ii. 473)

indifferent: 48 (II. ii. 235); 68 (III. i. 126)

indirections: 37 (II. i. QQ)

indu'd: 126 (IV. vii. 180)

inexplicable dumb-shows: 71 (III. ii. 14)

infants: 19 (I. iii. 39)

infusion: 142 (V. ii. 123)

ingenious: 136 (V. i. 272)

inhibition: 53 (II. ii. 355)

innovation: 53 (II. ii. 356)

inoculate: 68 (III. i. 121)

insinuation: 140 (V. ii. 59)

instance: 115 (IV. v. 161)

instances: 78 (III. ii. 194)

instant: 29 (I. v. 71)

instrumental: 10 (I. ii. 48)

interpret: 81 (III. ii. 260)

intil: 129 (V. i. 81)

inurn'd: 25 (I. iv. 49)

investments: 22 (I. iii. 128)

issue: 27 (I. iv. 89)

it . . . to: 3 (I. i. 45)

it (its): 16 (I. ii. 216)

jealousy: 39 (II. i. 113)

Jephthah: 55 (II. ii. 431)

jig: 59 (II. ii. 530)

John-a-dreams: 61 (II. ii. 603)

jointress: 8 (I. ii. 9)

journeymen: 72 (III. ii. 38)

jowls: 129 (V. i. 84)

Julius Cæsar: 75 (III. ii. 109)

jump: 4 (I. i. Q5)

just: 73 (III. ii. 59)

keep: 35 (II. i. 8)

keeps wassail: 23 (I. iv. 9)

kettle: 148 (V. ii. 289)

kibe: 132 (V. i. 154)

kin . . . kind: 10 (I. ii. 65)

kindless: 62 (II. ii. 617)

knotted: 28 (I. v. 18)

know no touch: 85 (III. ii. 378)

knowing: 119 (IV. vii. 3)

laps'd in time and passion: 95 (III. iv. 107)

lapwing: 145 (V. ii. 193)

larded: 110 (IV. v. 38)

large discourse: 107 (IV. iv. 36)

law and heraldry: 4 (I. i. 87)

law of writ and the liberty: 55 (II. ii. 429)

lay home: 91 (III. iv. 1)

lazar-like: 29 (I. v. 72)

leans on: 105 (IV. iii. 60)

leave: 37 (II. i. 51)

leave and favour: 10 (I. ii. 51)

leave and pardon: 10 (I. ii. 56)

lecture: 37 (II. i. 67)

lenten: 52 (II. ii. 337)

leperous: 29 (I. v. 64)

Lethe: 28 (I. v. 33)

lets: 26 (I. iv. 85)

level: 101 (IV. i. 42)

liberal: 125 (IV. vii. 171)

liberal conceit: 144 (V. ii. 160)

lies: 89 (III. iii. 61)

life in excrements: 96 (III. iv. 120)

life-rendering pelican: 114 (IV. V. 145)

lightness: 45 (II. ii. 149)

likelihood: 134 (V. i. 231)

limed: 89 (III. iii. 68)

liquid dew: 19 (I. iii. 41)

list (noun): 5 (I. i. 98); 112 (IV. v. 99)

list (vb.): 19 (I. iii. 30)

livery: 122 (IV. vii. 79)

living: 138 (V. i. 321)

loggats: 130 (V. i. 101)

long . . . king: 1 (I. i. 3)

long purples: 125 (IV. vii. 170)

lose your voice: 9 (I. ii. 45)

luxury: 30 (I. v. 83)

machine: 44 (II. ii. 123)

made milch: 60 (II. ii. 548)

main: 42 (II. ii. 56); 106 (IV. iv. 15)

make oppression bitter: 62 (II. ii. 614)

make your wantonness your ignorance: 69 (III. i. 154)

mandate: 99 (III. iv. 204)

margent: 144 (V. ii. 162)

mark: 3 (I. i. 43)

market: 107 (IV. iv. 34)

marry: 21 (I. iii. 90)

marshal: 99 (III. iv. 205)

mart: 4 (I. i. 74)

master: 98 (III. iv. 169)

masterly report: 122 (IV. vii. 96)

matin: 30 (I. v. 89)

matter: 47 (II. ii. 197); 58 (II. ii. 511)

mazzard: 130 (V. i. 97)

means: 44 (II. ii. 127); 117 (IV. V. 213)

meed: 143 (V. ii. 149)

meet: 34 (I. v. 171)

merely: 13 (I. ii. 137)

mess: 141 (V. ii. 90)

metal: 75 (III. ii. 117)

miching mallecho: 77 (III. ii. 148)

mine ease: 142 (V. ii. 110)

mineral: 101 (IV. i. 26)

mining: 97 (III. iv. 148)

ministers of grace: 25 (I. iv. 39)

mobled: 59 (II. ii. 533)

model: 140 (V. ii. 50)

modesty: 57 (II. ii. 470)

moiety competent: 5 (I. i. 90)

moist star: 6 (I. i. 118)

mole: 24 (I. iv. 24)

moon: 124 (IV. vii. 145)

mope: 94 (III. iv. 81)

moor: 94 (III. iv. 67)

more above: 44 (II. ii. 126)

more . . . love: 39 (II. i. 119)

more rawer: 143 (V. ii. 130)

mortal coil: 66 (III. i. 67)

mote: 5 (I. i. 112)

motion: 94 (III. iv. 72); 125 (IV. vii. 157)

mould: 69 (III. i. 162)

mountebank: 124 (IV. vii. 141)

mouth: 71 (III. ii. 3)

mouths: 108 (IV. iv. 50)

move: 78 (III. ii. 194)

mows: 54 (II. ii. 390)

much: 109 (IV. v. 13)

muddied: 111 (IV. v. 81)

muddy-mettled: 61 (II. ii. 602)

murdering-piece: 112 (IV. v. 95)

mutes: 76 (III. ii., S. d.)

mutine: 94 (III. iv. 83)

mutines: 138 (V. ii. 6)

my will: 114 (IV. v. 136)

naked: 120 (IV. vii. 44)

napkin: 149 (V. ii. 302)

native: 10 (I. ii. 47)

native hue: 67 (III. i. 84)

nature's livery: 24 (I. iv. 32)

naught: 77 (III. ii. 158)

nave: 59 (II. ii. 526)

neighbour'd . . . humour: 40 (II. ii. 12)

neither: 142 (V. ii. 121)

Nemean lion's: 26 (I. iv. 83)

Nero: 86 (III. ii. 419)

nerve: 26 (I. iv. 83)

neutral, a: 58 (II. ii. 511)

nickname: 69 (III. i. 153)

niggard of question: 64 (III. i. 13)

Niobe: 13 (I. ii. 149)

no addition: 106 (IV. iv. 17)

nomination: 143 (V. ii. 134)

note: 34 (I. v. 178)

nothing: 109 (IV. v. 13); 112 (IV. V. 93)

noyance: 87 (III. iii. 13)

numbers: 44 (II. ii. 119)

obscure: 117 (IV. v. 213)

obsequious: 11 (I. ii. 93)

occasion: 20 (I. iii. 54)

occulted: 74 (III. ii. 85)

occurrents: 152 (V. ii. 371)

o'er-crows: 152 (V. ii. 367)

o'er-leavens: 24 (I. iv. 39)

o'ermaster 't: 32 (I. v. 140)

o'er-offices: 129 (V. i. 87)

o'er-raught: 64 (III. i. 17)

o'er-sized: 58 (II. ii. 493)

o'er-teemed: 59 (II. ii. 539)

o'ertook in 's rouse: 37 (II. i. 58)

of general assault: 36 (II. 1. 35)

of so young days: 40 (II. ii. 11)

of vantage: 88 (III. iii. 33)

office: 66 (III. i. 73)

ominous horse: 57 (II. ii. 485)

on . . . button: 49 (II. ii. 237)

on 't: 69 (III. i. 155)

open'd: 40 (II. ii. 18)

operant: 78 (III. ii. 186)

opposite: 80 (III. ii. 232)

opposites: 140 (V. ii. 62)

orchard: 28 (I. v. 35)

ordinant: 140 (V. ii. 48)

organ: 85 (III. ii. 392); 121 (IV. vii. 70)

orisons: 67 (III. i. 89)

ostentation: 117 (IV. v. 215)

our shape: 124 (IV. vii. 150)

out of haunt: 100 (IV. i. 18)

out of thy star: 45 (II. ii. 141)

out-herods Herod: 71 (III. ii. 16)

outstretched: 50 (II. ii. 275)

overlooked: 118 (IV. vi. 13)

overpeering: 112 (IV. v. 99)

owl was a baker's daughter: 110 (IV. v. 42)

paddling: 98 (III. iv. 185)

paddock: 98 (III. iv. 190)

painted tyrant: 58 (II. ii. 510)

pajock: 82 (III. ii. 300)

pales: 24 (I. iv. 28)

pall: 138 (V. ii. 9)

palmy state: 5 (I. i. 113)

panders: 94 (III. iv. 88)

pansies: 115 (IV. v. 176)

parle: 3 (I. i. 62)

part: 75 (III. ii. 111); 122 (IV. vii. 76)

particular: 11 (I. ii. 75)

partisan: 6 (I. i. 140)

pass of practice: 124 (IV. vii. 138)

passage: 90 (III. iii. 86)

passages of proof: 123 (IV. vii. 112)

passing: 55 (II. ii. 436)

passion: 116 (IV. v. 187)

patience: 75 (III. ii. 114)

peace-parted: 135 (V. i. 262)

peak: 61 (II. ii. 602)

peasant: 61 (II. ii. 584)

Pelion: 136 (V. i. 277)

perdition: 142 (V. ii. 118)

perdy: 83 (III. ii. 310)

periwig-pated: 71 (III. ii. 10)

perpend: 44 (II. ii. 105)

perusal: 38 (II. i. 90)

peruse: 124 (IV. vii. 136)

petar: 99 (III. iv. 307)

physic: 90 (III. iii. 96)

picked: 131 (V. i. 152)

pickers and stealers: 84 (III. ii. 355)

piece: 2 (I. i. 19)

pigeon-liver'd: 62 (II. ii. 613)

pioner: 33 (I. v. 163)

pious action: 65 (III. i. 48)

pith and moment: 67 (III. i. 86)

place: 19 (I. iii. 26)

planets strike: 7 (I. i. 162)

platform: 1 (I. i., S. d.)

plausive: 24 (I. iv. 30)

Plautus: 55 (II. ii. 429)

play: 123 (IV. vii. 105)

pledge: 23 (I. iv. 12)

plurisy: 123 (IV. vii. 117)

ply his music: 38 (II. i. 73)

pocky: 132 (V. i. 182)

poem unlimited: 55 (II. ii. 428)

policy: 41 (II. ii. 47)

politic: 104 (IV. iii. 21)

poll: 116 (IV. v. 195)

porpentine: 28 (I. v. 20)

posset: 29 (I. v. 68)

post: 13 (I. ii. 156)

posy: 77 (III. ii. 163)

powers: 106 (IV. iv. 9)

pox: 81 (III. ii. 267)

practice: 121 (IV. vii. 67)

praises . . . again: 120 (IV. vii. 27)

precedent: 95 (III. iv. 98)

precepts: 20 (I. iii. 58)

precurse: 6 (I. i. 121)

pregnant: 48 (II. ii. 216)

pregnant hinges: 73 (III. ii. 66)

prenominate: 37 (II. i. 43)

presence: 147 (V. ii. 242)

present push: 138 (V. i. 319)

presently: 46 (II. ii. 170)

pressure: 72 (III. ii. 28)

pressures: 31 (I. v. 100)

prevent: 51 (II. ii. 312)

prick'd on: 4 (I. i. 83)

primal: 88 (III. iii. 37)

primrose path: 20 (I. iii. 50)

primy: 18 (I. iii. 7)

private time: 21 (I. iii. 92)

probation: 7 (I. i. 156)

process: 28 (I. v. 37); 88 (III. iii. 29); 105 (IV. iii. 66)

progress: 104 (IV. iii. 34)

prologue: 6 (I. i. 123)

prologue . . . play: 139 (V. ii. 30)

pronounce: 83 (III. ii. 328)

pronounc'd: 69 (II. ii. 542)

proof and bulwark: 92 (III. iv. 38)

proof eterne: 58 (II. ii. 520)

property: 39 (II. i. 103); 62 (II. ii. 605)

property of easiness: 129 (V. i. 75)

proportions: 9 (I. ii. 32)

prosperously: 48 (II. ii. 218)

protest: 80 (III. ii. 242)

providence: 100 (IV. i. 17)

Provincial roses: 82 (III. ii. 293)

puff'd: 20 (I. iii. 49)

purgation: 83 (III. ii. 323)

purging: 47 (II. ii. 203)

pursu'd: 119 (IV. vii. 5)

pursy: 97 (III. iv. 153)

put on: 21 (I. iii. 94); 35 (II. i. 19); 124 (IV. vii. 131)

quaintly: 36 (II. i. 31)

quality: 50 (II. ii. 273); 53 (II. ii. 371)

quantity: 78 (III. ii. 179)

quantity of choice: 94 (III. iv. 75)

quarry: 152 (V. ii. 378)

quest: 127 (V. i. 34)

questionable: 25 (I. iv. 43)

quiddities: 130 (V. i. 107)

quietus: 66 (III. i. 75)

quillets: 130 (V. i. 108)

quintessence: 52 (II. ii. 338)

quit: 148 (V. ii. 383)

quoted: 39 (II. i. 113)

rack: 58 (II. ii. 514)

range: 87 (III. iii. 3)

rank: 36 (II. i. 20)

ranker: 107 (IV. iv. 22)

razed: 82 (III. ii. 293)

reach: 37 (II. i. 64)

reaches: 25 (I. iv. BQ)

reason: 50 (II. ii. 277)

reckon: 44 (II. ii. 120)

reckoning: 30 (I. v. 78)

recks: 20 (I. iii, 51)

recognizances: 130 (V. i. 113)

recorders: 83 (III. ii. 308)

recover the wind of: 85 (III. ii. 368)

recoveries: 130 (V. i. 116)

rede: 20 (I. iii. 51)

reechy: 98 (III. iv. 184)

regard: 67 (III. i. 87)

regards . . . allowance: 43 (II. ii. 79)

region: 58 (II. ii. 517)

region kites: 62 (II. ii. 615)

relative: 63 (II. ii. 641)

relish (noun): 90 (III. iii. 92)

relish (vb.): 68 (III. i. 122)

remember: 142 (V. ii. 109)

remove: 111 (IV. v. 81)

repair: 118 (IV. vi. 24)

repast: 114 (IV. v. 146)

replication: 102 (IV. ii. 13)

repugnant to: 58 (II. ii. 501)

residence: 52 (II. ii. 353)

resolutes: 5 (I. i. 98)

resolve: 13 (I. ii. 130)

respect: 66 (III. i. 68)

responsive: 144 (V. ii. 159)

rests: 89 (III. iii. 64)

retrograde: 12 (I. ii. 114)

reverted: 120 (IV. vii. 23)

re-word: 97 (III. iv. 143)

rhapsody of words: 93 (III. iv. 48)

Rhenish: 23 (I. iv. 10)

riband: 122 (IV. vii. 77)

right: 116 (IV. v. 303)

rights of memory: 153 (V. ii. 403)

rivals: 1 (I. i. 13)

robustious: 71 (III. ii. 10)

romage: 5 (I. i. 107)

Roman: 151 (V. ii. 355)

rood: 91 (III. iv. 14)

Roscius: 55 (II. ii. 419)

rosemary: 115 (IV. v. 174)

round: 45 (II. ii. 139)

rouse: 12 (I. ii. 127)

row: 56 (II. ii. 447)

rub: 66 (III. i. 65)

rue: 116 (IV. v. 180)

sable: 17 (I. ii. 241)

Saint Patrick: 32 (I. v. 136)

sallets . . . savoury: 57 (II. t ii. 471)

sans: 94 (III. iv. 79)

satisfied in nature: 147 (V. ii. 258)

sat on: 126 (V. i. 4)

saws: 31 (I. v. 100)

'Sblood: 54 (II. ii. 392)

scann'd: 90 (III. iii. 75)

scene individable: 55 (II. ii. 427)

scholar: 3 (I. i. 43)

sconce: 130 (V. 1. 110)

scourge: 103 (IV. iii. 6)

scrimers: 123 (IV. vii. 100)

scullion: 62 (II. ii. 624)

sea-gown: 138 (V. ii. 13)

season: 15 (I. ii. 192)

seeming: 74 (III. ii. 92)

seiz'd of: 4 (I. i. 89)

semblable: 142 (V. ii. 125)

Seneca: 55 (II. ii. 428)

sense: 92 (III. iv. 38); 94 (III. iv. 71)

senseless: 58 (II. ii. 504)

sensible: 3 (I. i. 57)

sensibly: 115 (IV. v. 149)

se offendendo: 127 (V. i. 9)

sergeant: 151 (V. ii. 350)

set: 105 (IV. iii. 65)

set me packing: 99 (III. iv. 211)

shards: 135 (V. i. 255)

share: 82 (III. ii. 295)

shark'd up: 5 (I. i. 98)

shent: 86 (III. ii. 423)

shoon: 110 (IV. v. 26)

short: 100 (IV. i. 18)

shreds and patches: 95 (III. iv. 102)

shriving-time: 139 (V. ii. 47)

shuffled off: 66 (III. i. 67)

shuffling: 89 (III. iii. 61)

sick . . . doomsday: 6 (I. i. 120)

sicklied o'er: 67 (III. i. 85)

siege: 122 (IV. vii. 76)

simples: 124 (IV. vii. 144)

single and peculiar: 87 (III. iii. 11)

sith: 108 (IV. iv. 45)

skirts: 5 (I. i. 97)

slander: 23 (I. iii. 133)

sledded Polacks: 3 (I. i. 63)

slightly timber'd: 119 (IV. vii. 22)

smooth and even: 103 (IV. iii. 7)

so, haply, slander: 101 (IV. i. 40)

soft: 142 (V. ii. 113)

softly: 106 (IV. iv. 8)

soil: 18 (I. iii. 15)

soil our addition: 24 (I. iv. 20)

sold in fee: 107 (IV. iv. 22)

solicited: 152 (V. ii. 372)

solidity and compound mass: 93 (III. iv. 49)

something-settled: 70 (III. i. 182)

sometimes: 3 (I. i. 49)

sore: 133 (V. i. 189)

sort: 5 (I. i. 109); 50 (II. ii. 279)

sovereign: 69 (III. i. 166)

spheres: 27 (I. v. 17)

spendthrift sigh: 123 (IV. vii. 122)

spills: 109 (IV. V. 20)

spirit of health: 25 (I. iv. 40)

spirits: 63 (II. ii. 639)

spite: 34 (I. v. 188)

splenetive: 136 (V. i. 285)

sport: 80 (III. ii. 229)

spring: 119 (IV. vii. 20)

springes: 22 (I. iii. 115)

spurns (noun): 66 (III. 1. 73)

spurns (vb.): 109 (IV. v. 6)

stage: 153 (V. ii. 392)

stand . . . upon: 140 (V. ii. 63)

station: 93 (III. iv. 58)

statists: 139 (V. ii. 33)

statutes: 130 (V. i. 113)

stay upon: 75 (III. ii. 113)

sterling: 22 (I. iii. 107)

stick . . . off: 148 (V. ii. 271)

still: 6 (I. i. 122)

stithy: 74 (III. ii. 89)

stomach: 5 (I. i. 100)

stooping: 77 (III. ii. 161)

stop: 73 (III. ii. 76)

stoup: 128 (V. i. 68)

straight: 56 (II. ii. 460)

straw: 107 (IV. iv. 36)

strewments: 135 (V. i. 257)

strumpet: 49 (II. ii. 344)

stuck: 125 (IV. vii. 161)

stuff: 52 (II. ii. 332)

subject: 4 (I. i. 72)

subscrib'd: 140 (V. ii. 52)

succession: 53 (II. ii. 376)

suit of sables: 76 (III. ii. 139)

suiting: 61 (II. ii. 590)

suffer not thinking on: 76 (III. ii. 143)

sullies: 36 (II. i. 39)

supervise: 139 (V. ii. 23)

suppliance: 18 (I. iii. 9)

supply and profit: 40 (II. ii. 24)

swaddling-clouts: 55 (II. ii. 411)

sweep my way: 99 (III. iv. 204)

swinish: 24 (I. iv. 19)

Switzers: 112 (IV. v. 97)

swoopstake: 114 (IV. v. 141)

sword: 33 (I. v. 154)

'Swounds: 62 (II. ii. 612)

swounds: 150 (V. ii. 322)

synod: 59 (II. ii. 524)

table: 30 (I. v. 98)

taints of liberty: 36 (II. i. 32)

take: 35 (II. i. 13)

take . . . troubles: 66 (III. i. 59)

takes: 7 (I. i. 163)

tarre: 53 (II. ii. 379)

tax . . . home: 88 (III. iii. 29)

teeth and forehead: 89 (III. iii. 63)

tell: 17 (I. ii. 237)

Tellus: 77 (III. ii. 168)

temperance: 71 (III. ii. 8)

temper'd: 151 (V. ii. 342)

temple: 18 (I. iii. 12)

tenable: 17 (I. ii. 247)

tend: 21 (I. iii. 83)

tender (vb.): 22 (I. iii. 107)

tenders (noun): 21 (I. iii. 99)

tent: 63 (II. ii. 634)

tenures: 130 (V. i. 108)

Termagant: 71 (III. ii. 16)

terms: 87 (III. iii. 5)

tetter: 29 (I. v. 71)

the . . . body: 103 (IV. ii. 29)

the croaking . . . revenge: 81 (III. ii. 268)

there be of them: 72 (III. ii. 45)

these: 44 (II. ii. 112)

thews: 18 (I. iii. 12)

thicker than itself: 88 (III. iii. 44)

this . . . drooping: 137 (V. 1. 308)

thought: 4 (I. i. 67)

thrall'd: 94 (III. iv. 74)

thrift: 73 (III. ii. 67)

tickle o' the sere: 52 (II. ii. 346)

time: 68 (III. i. 116)

tinct: 94 (III. iv. 91)

tithe: 95 (III. iv. 97)

to: 65 (III. i. 52)

toil (noun): 85 (III. ii. 369)

toils (vb.): 4 (I. i. 72)

too dear a halfpenny: 60 (II. ii. 288)

too much prov'd: 65 (III. 1. 47)

topp'd: 122 (IV. vii. 88)

touch'd: 117 (IV. v. 207)

toward: 4 (I. i. 77)

toy in blood: 18 (I. iii. 6)

toys of desperation: 26 (I. iv. 75)

trace: 142 (V. ii. 136)

traduc'd and tax'd: 24 (I. iv. 18)

trick: 108 (IV. iv. 61); 126 (IV. vii. 188)

trick'd: 57 (II. ii. 488)

tricks: 109 (IV. v. 5)

trippingly: 71 (III. ii. 2)

tristful: 93 (III. iv. 50)

trophy: 117 (IV. v. 214)

tropically: 80 '(III. ii. 350)

true-penny: 33 (I. v. 150)

truncheon: 15 (I. ii. 204)

tune: 145 (V. ii. 198)

turn Turk: 82 (III. ii. 292)

turned . . . colour: 60 (II. ii. 5B0)

twelve for nine: 144 (V. ii. 174)

tyrannically: 53 (II. ii. 364)

umbrage: 142 (V. ii. 126)

unanel'd: 30 (I. v. 77)

unbated: 124 (IV. vii. 138)

unbrac'd: 38 (II. 1. 78)

uncharge: 121 (IV. vii. 67)

unction: 97 (III. iv. 145)

uncurrent: 56 (II. ii. 456)

undergo: 24 (I. iv. 34)

uneffectual: 30 (I. v. 90)

unfellowed: 143 (V. ii. 150)

unfledg'd: 20 (I. iii. QB)

ungor'd: 147 (V. ii. 264)

ungracious: 19 (I. iii. 47)

unhousel'd: 30 (I. v. 77)

unimproved: 5 (I. i. 96)

union: 148 (V. ii. 286)

unkennel: 74 (III. ii. 86)

unmaster'd: 19 (I. iii. 32)

unnatural: 28 (I. v. 25)

unpregnant of: 61 (II. ii. 603)

unprevailing: 12 (I. ii. 107)

unproportion'd: 20 (I. iii. 60)

unreclaimed: 36 (II. i. 34)

unshaped: 109 (IV. v. 8)

unsifted: 22 (I. iii. 102)

unsinew'd: 119 (IV. vii. 10)

unvalu'd: 18 (I. iii. 19)

unwrung: 81 (III. ii. 257)

unyoke: 128 (V. i. 59)

uphoarded: 6 (I. i. 136)

up-spring: 23 (I. iv. 9)

use: 97 (III. iv. 163)

uses: 13 (I. ii. 134)

vailed: 10 (I. ii. 70)

valanced: 56 (II. ii. 451)

validity: 79 (III. ii. 201)

variable: 70 (III. i. 181)

variable service: 104 (IV. iii. 25)

vast: 15 (I. ii. 198)

ventages: 85 (III. ii. 380)

very comment: 74 (III. ii. 84)

vice: 95 (III. iv. 98)

videlicet: 37 (II. i. 61)

violet: 18 (I. iii. 7)

violets: 116 (IV. v. 183)

virtue of his will: 18 (I. iii. 16)

voice: 84 (III. ii. 363); 147 (V. ii. 263)

voice and yielding: 19 (I. iii. 23)

vouchers: 130 (V. i. 114)

vouchsafe your rest: 40 (II. ii. 13)

Vulcan: 74 (III. ii. 89)

vulgar thing: 11 (I. ii. 99)

wait upon: 50 (II. ii. 278)

wake: 23 (I. iv. 8)

wandering stars: 136 (V. i. 280)

want true colour: 96 (III. iv. 129)

wanton (adj.): 36 (II. i. 22)

wanton (adv.): 98 (III. iv. 183)

wanton (noun): 149 (V. ii. 313)

warrantise: 135 (V. i. 251)

wash: 77 (III. ii. 168)

watch: 45 (II. ii. 148)

water-fly: 141 (V. ii. 84)

way: 118 (IV. vi. 34)

weak supposal: 8 (I. ii. 18)

weal: 87 (III. iii. 14)

weeds: 122 (IV. vii. 80)

weedy: 125 (IV. vii. 175)

weigh'd: 103 (IV. iii. 6)

wharf: 28 (I. v. 33)

wheaten garland: 139 (V. ii. 41)

wheel: 115 (IV. v. 171)

wherein: 112 (IV. v. 92)

which one: 72 (III. ii. 31)

'while . . . grows': 84 (III. ii. 365)

wholesome: 83 (III. ii. 334)

whoreson: 133 (V. i. 190)

wicked prize: 89 (III. iii. 59)

wildness: 65 (III. i. 40)

wind . . . of: 20 (I. iii. 56)

windlasses: 37 (II. i. 65)

windy suspiration: 11 (I. ii. 79)

winking: 45 (II. ii. 137)

wit: 43 (II. ii. 90)

witching: 86 (III. ii. 413)

withal: 18 (I. iii. 14)

withdraw with: 85 (III. ii. 367)

withers: 81 (III. ii. 256)

without more circumstance: 32 (I. v. 127)

Wittenberg: 12 (I. ii. 113)

woman: 126 (IV. vii. 190)

wonder: 112 (IV. v. 89)

woodcocks: 22 (I. iii. 115)

woo't: 137 (V. i. 299)

word: 31 (I. v. 110)

would: 90 (III. iii. 75)

woundless: 101 (IV. i. 44)

wrack: 39 (II. 1. 113)

Yaughan: 128 (V. i. 68)

yaw: 142 (V. ii. 121)

yeoman's service: 139 (V. ii. 36)

yesty: 145 (V. ii. 199)

yield them: 109 (IV. v. 11)

your: 34 (I. v. 167)

your paintings: 69 (III. i. 150)