Handbook of the Swatow Vernacular/A List of Introductory Verbs

Lesson IV.
A List of Introductory Verbs.

Add,
Thiⁿ
Admit, (as a fault.)
Jīn
Answer,
Ìn
Argue,
Poh, à
駁 辯
Arrive,
Kàu
Ascend,
Chiẽⁿ
Ask, (demand.)
Thó
Ask, (enquire.)
Mn̄g
Bear, (to suffer.)
Nũiⁿ
Beat,
Phah
Beg,
Khṳt, khiû
乞 求
Begin,
Khí
Believe,
Sìn
Bite,
Blow, (as wind.)
Tshue
Borrow,
Chieh
Break,
Phùa
Bring,
Khiéh, tùa
持 帶
Brush,
Tshóiⁿ, chhiù
筅 刷
Buy,
Bói
Call,
Kiè, hàm
呌 喊
Care,
Chién, kuan-kù
掌 觀顧
Carry, (between two equal weights.)
Taⁿ
Carry, (one weight by two persons.)
Kng
Carry, (over the shoulder.)
Carry, (with the hand, as a bucket.)
Kũaⁿ
Carry (on the shoulder, as a basket,)
Khià
Catch,
Liáh
Change,
Uāⁿ
Chase,
Jiōu
Cheat,
Phièn
Choose,
Suán, tóh
選 擇
Clean,
Muéh-chheng-khih
修清潔
Cook,
Tsṳ́, pû
煮 烳
Correct,
Kói
Count,
Sǹg
Cry,
Khàu
Cut,
Phoi, kuah, tsoíh
切 割 截
Dare,
Káⁿ
Delay,
Êng-ti, thû
延遲
Descend,
Lóh
Die,
Dismiss, (from service.)
Si-tiòu, sǹg-hiah
亂丢 算歇
Do,
Tsò, muéh
做 物
Dream,
Māng-kìⁿ
夢見
Dry, (in the sun.)
Phák
Eat,
Chiáh
Engage, (servants.)
Kiè
Engage, (as a literary man, a teacher.)
Chhiáⁿ
Examine,
Sûn, chhê
巡 查
Examine, (literature.)
Kháu
Fall, (as a person, animal.)
Puáh
Fall down, (as things.)
Ka-laúh
跌落
Fear,
Kiaⁿ, ùi
驚 畏
Fight, (with the fists.)
Sie-phah
相打
Find,
Tshūe--tiéh
覔着
Fly,
Pue
Fond,
Hàuⁿ
Get,
Tit--tiéh
得着
Give,
Pun, khoih
分 乞
Grow,
Huat
Guess,
Ieh
Hang,
Tiòu
Hate,
Lóu
Hear,
Thiaⁿ
Hold, (to take.)
Hūaⁿ, khiéh--tiāⁿ
執 携定
Hurt,
Sieⁿ
Invite,
Chhiáⁿ
Keep,
Khǹg
Kneel,
Kũi
Knock,
Khà
Know, (as a fact.)
Tsai
Know, (as a person.)
Pat
Last,
Nãiⁿ
Laugh,
Chhiè
Learn,
Óh
Leave, (service.)
Hiah
Lend,
Chieh
Let, (a house.)
Sùe
Lie, (to tell an untruth.)
Hue-niouⁿ
花話
Lie down,
-
Light, (lamps.)
Tiám
Live, (reside.)
Khiā-khí, tiū
居住
Lose,
M̄-kìⁿ, sit-lóh
不見 失落
Love,
Sieh
Make,
Tsò, muéh
做 物
Meet, (a person.)
Ngõ
Open,
Khui
Pass,
Kùe
Play,
Sńg, thit-thô
耍 遊玩
Pick up,
Tóh
Pluck,
Tiah
Press,
Jíh, teh
Present,
Sàng
Print,
Ìn
Pull,
Túi, thua
挽 拖
Put,
Pàng
Quarrel,
Sie-mēⁿ
相罵
Read, (aloud.)
Thák
Read, (mentally.)
Thóiⁿ-tsṳ
看書
Receive,
Siu, chih
收 接
Refuse,
M̃-hàuⁿ
不好
Release,
Pàng
Remember,
It-tit, kì-tit
憶得 記得
Remove, (residence.)
Puaⁿ
Repair,
Chiáⁿ-lí
整理
Rest,
Hiah
Return, (home.)
Tńg
Return, (give back.)
Hôiⁿ
Rub,
Chhiù, chhit
Run,
Tsáu
Save,
Kiù
Search,
Tshūe
See,
Thóiⁿ
Sell,
Bōi
Shake,
Iẽ
Shout,
Soi, jiáng
嘶 嚷
Shut,
Kueⁿ
Sit,
Tsõ
Sleep,
U̍t
Smell,
Phīⁿ
Speak,
Tàⁿ
Spend,
Só-hùi, sái
使費 使
Spoil,
Muèh-tiòu
壞丢
Stand,
Khiũ
Stop, (silence.)
Tiām-tiām
靜靜
Stop, (discontinue.)
Hiah
Sweep,
Sàu
Swim,
Siû
Take,
Khiéh
Teach,
Tell,
Tàⁿ
Tease, (annoy.)
Pa-lói, tṳ̂
擾亂 除
Think,
Siẽⁿ
Throw, (as stones.)
Kák
Throw away,
Kák-tiòu, sek-tiòu
抛丢 丢去
Tie,
Pák
Understand,
Hióu, mêng-péh
曉 明白
Undo,
Untie,
Tháu
Use,
Ēng
Visit,
Sûn
Wait,
Tán, thāi
候 待
Walk,
Kiâⁿ
Waste,
Tak-nn̄g
荒喪
Wear, (clothes.)
Chhēng
穿
Wear, (jewels.)
Kùa
Wind, (as a clock.)
Work,
Tsoh, tsoh-kang
作 作工
Write,
Siá