Handbook of the Swatow Vernacular/Judicial

Lesson XXII.
judicial.

Murder,
Thâi-nâng
殺人
Forgery, of another's name,
Ké-chhiú-pit
假手筆
Forgery, of seal,
Ké-ìn
假印
Arson,
Pàng-húe
放火
Robbery,
Pak-ko-kúe, chhiéⁿ-pak
搶刧 搶剝
Suicide,
Tsṳ̃-chĩn
自盡
Suicide, by hanging,
Tiòu-ãm
吊頸
Theft,
Tsò-tshát
做賊
Breach of trust,
Tîm-sìn
沉信
Breach of faith,
Sit-sìn
失信
Cheating,
Láu-nâng, phièn-nâng
拐人 騙人
Causing hurt,
Sieⁿ-nâng
傷人
Assault,
Phah-nâng
打人
Drunkenness,
Chiáh-chiú-tsùi
食酒醉
Fighting,
Sie-phah
相打
Quarrelling,
Sie-mēⁿ
相罵
Stab, to,
Tshǹg
Rob, to,
Snatch, to,
Chhiéⁿ
Steal, to,
Thau-khiéh
偷盜
Thief, a,
Tshát
Pirate, a,
Hái-tshát
海賊
Prosecutor,
Nguân-kò
原告
Accused,
Pĩ-kò
被告
Witness, a,
Kan-chèng
干証
Eye-witness, an,
Chhin-mák thóiⁿ-kìⁿ
親目看見
Try, (a case)
Sím, phōiⁿ
審 辦
Clear,
Mêng-péh
明白
Examine, to,
Kháu-mn̄g
考問
Evidence,
Kháu-keng
口供
Evidence, to take down,
Kì-kháu-keng
記口供
Evidence, corroborated,
Kháu-keng siang-hûa
口供相和
Evidence, contradicted,
Kháu-keng siang-huán
口供相反
Statement, make your,
Sú--lâi
訴來
Statement, wish to make,
Aìⁿ-sù
要訴
Statement, allow to make
Iông-sù
容訴
Guilty,
Ũ-tsũe
有罪
Innocent,
Bô-tsũe
無罪
Condemn,
Tiāⁿ-tsũe
定罪
Condemn, to death,
Tiāⁿ-sí tsũe
定死罪
Punish, to,
Huát
Fine, to,
Huát-ngṳ̂n
罰銀
Flogging, on buttocks,
Phah kha-tshng-póiⁿ
打屁股板
Flog severely,
Phah thiám-thiám
打重重
Strangle to death,
Liû-sí
絞死
Behead, to,
Tsám-thâu
斬頭
Imprison, to,
Kìm-kam, siu-kam
禁獄 收監
Prison, a,
Kam
Prison keeper,
Kìm-chí
禁子
Prisoner, a,
Huãm-jîn
犯人
Government,
Chhiôu-thêng
朝廷
Law,
Lút
Emperor,
Huâng-tì
皇帝
Empress,
Uâng-hõu
皇后
Prince,
Thài-tsṳ́
太子
Princess,
Kong-tsú
公主
King,
Uâng
Queen,
Ûang-hõu
王后
Prime minister,
Tsái-siàng
宰相
Statesman,
Tãi-chhin
太臣
Viceroy, or Governor-General of a province,
Tsóng-tok
總督
Lieut. Governor of a province,
Bú-īⁿ
撫院
Judge of a province,
Àn-tshat
按察
Tao-t'ai,
Tãu-thâi
道臺
Ambassador,
Khim-chhe
欽差
Plenipotentiary,
Tshuân-khuân
全權
Consul,
Niáⁿ-sṳ̄-hú
領事府
Mandarin,
Kuaⁿ-hú
官府
Mandarin, civil,
Bûn-kuaⁿ
文官
Mandarin, military,
Bú-kuaⁿ
武官
Mandarin, high rank,
Tūa-kuaⁿ
大官
Mandarin, low rank,
Sòi-kuaⁿ
小官
Magistrate, district,
Kūiⁿ-kuaⁿ
縣官
Magistrate, town,
Thôu-phóu-si
巡檢司
Policeman, a,
A-tsóng, chhe-hiáh
亞總 差役
Arrest, to,
Liáh
Lock up, to,
Kìm
Yamen,
Gê-mn̂g
衙門
Court,
Tn̂g, kong-tn̂g
堂 公堂
Sit, on bench,
Tsõ-tn̂g
坐堂
Retire, to,
Thó-tn̂g
退堂
Warrant, to issue,
Tshut-chhiam
出簽
Summons, to issue,
Tshut-phiè
出票
Prosecute, to,
Withdraw, to,
Khai-pàng
開放
Accuse falsely,
Bū-lūa, uáng-khut
誣賴 枉屈
Petition, to send in,
Jíp-tiâⁿ, jíp-pín
入呈 入禀
Your Worship,
Lãu-iâ, thài-iâ
老爺 太爺
Your Excellency,
Tãi-jîn
大人
Promote, to,
Kau-seng
高陞
Degrade, to,
Kàng-khip
降級
Dismiss, to,
Pã-cheh, lut-tiōu
黜職 黜丢
Appoint, to,
Siet-líp
設立
Appointment, an,
Cheh-jĩm
職位
Case, a,
Uàⁿ, uàⁿ-kiãⁿ
案 案件
Case, to have it tried,
Phah-kuaⁿ-si, sie-kõ
打官司 相告
Case, to win,
Kõ-iâⁿ
告贏
Case, to lose,
Kò-su
告輸
Discharge, (a case)
Pàng
Bribe, to,
Sái-ēng
使用
Bribe, to receive
Siũ-iũ
受賄
Private,
Àm-chẽⁿ
暗靜
Cruel,
Chek-ak
積惡
Bad-hearted,
Hiou-sim
僥心
Good-hearted,
Hó-sim
好心
Revenge, to
Pò-chhiû
報仇
Just,
Kong-tãu
公道
Unjust,
M̄-kong-tãu
不公道
Truth, speak the,
Sít-uē tàⁿ
實話呾
Lie, to,
Hue-niouⁿ
巧語
Swear, to,
Chiù-chūa
發誓
Plead guilty,
Jīn-tsũe, jīn-tshò
認罪 認錯
According to law,
Chiè-lút
照律
Against the law,
Ngék-lút
逆律
Break the law,
Huãm-lút
犯律