Page:A Book of Czech Verse.pdf/40

This page has been proofread, but needs to be validated.

K. J. Erben (1811–1870)

ZDRÁVAS MARIA

 

Zdrávas Maria, plná milosti,
Hospodin s tebou v tvé nevinnosti.
Mezi ženami požehnána jsi,
a božský plod tvůj, zdroj naší spásy.
Matičko boží, pros za provinu,
teď i v poslední naši hodinu!

 

32