Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 1 (1903).djvu/666

This page needs to be proofread.
‎כנימה
‎כנס
649


כנימה ‎f. ‎(denom. ‎of ‎כנם; ‎cmp. ‎כלמתא) ‎vermin, ‎moth. ‎Sifre ‎Deut. ‎40. ‎Y. ‎B. ‎Kam. ‎IX, ‎beg. ‎6d ‎הכ׳ ‎מן ‎הרקיבו ‎if ‎the ‎grain ‎became ‎ruined ‎by ‎moths, ‎contrad. ‎to ‎תולעים. ‎Makhsh. ‎VI, ‎1; ‎Tosef. ‎ib. ‎III, ‎1הכ ‎מפני ‎in ‎order ‎to ‎prevent ‎the ‎grain ‎from ‎getting ‎mothy. ‎-- ‎Pl. ‎כנימות. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎XXIII ‎כ׳ ‎עושין ‎היו ‎ולא ‎(ed. ‎Bub. ‎כנמיות ‎בהם ‎עושין ‎. ‎.; ‎v. ‎note ‎a. ‎.) ‎but ‎did ‎they ‎not ‎get ‎vermin?; ‎Cant. ‎R. ‎to ‎IV, ‎11 ‎כנמיות; ‎(Yalk. ‎Ps. ‎691 ‎בלאות; ‎Deut. ‎R. ‎s. ‎7 ‎מאכולת)

כניסא, ‎v. ‎כנישא.

כניסה ‎f. ‎(כנס) ‎1) ‎gathering, ‎assembly. ‎Meg. ‎I, ‎1 ‎מקדימין ‎הכ׳ ‎ליום ‎read ‎the ‎M'gillah ‎in ‎advance ‎on ‎the ‎gathering ‎(market) ‎day ‎before ‎Purim. ‎Ib. ‎4b; ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎entering, ‎opp. ‎יציאה. ‎Y. ‎Erub. ‎V, ‎22c; ‎Midd. ‎I, ‎3, ‎v. ‎יציאה. ‎-- ‎B. ‎Mets. ‎104a ‎לחופה ‎כניסתן ‎בשעת ‎when ‎they ‎were ‎being ‎led ‎to ‎the ‎wed- ‎ding ‎chamber. ‎Keth. ‎12a. ‎Ber. ‎IV, ‎2 ‎לבהמ ‎בכניסתו ‎on ‎his ‎entering ‎college ‎(for ‎teaching ‎and ‎judging). ‎B. ‎Mets. ‎83b ‎בכניסתו ‎the ‎time ‎consumed ‎in ‎going ‎home, ‎v. ‎פועל; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎3) ‎keeping ‎in, ‎detention. ‎Yalk. ‎Num. ‎782, ‎v. ‎עצירה. ‎-- ‎[Y. ‎Shehi. ‎VII, ‎beg. ‎37b ‎כניסות, ‎v. ‎כביסה.) ‎--4) ‎recess, ‎settle. ‎Men. ‎97b, ‎interch. ‎with ‎כונסה ‎a. ‎כנסה.

כניסתא, ‎Targ. ‎Prov. ‎XXV, ‎23 ‎some ‎ed., ‎read ‎בניסתא, ‎v. ‎בניסא.

כניש ‎m. ‎(כנש) ‎festivegathering. ‎Targ. ‎O. ‎Deut. ‎XVI, ‎8. ‎Targ. ‎II ‎Chr. ‎VII, ‎9 ‎(h. ‎text ‎עצרת).

כנישא, ‎כנישתא, ‎כנש׳ ‎f. ‎(preced.) ‎1) ‎gathering; ‎assembly. ‎Targ. ‎O. ‎Gen. ‎I, ‎10 ‎מיא ‎כנישת ‎בית ‎(h. ‎text ‎מקוה). ‎Targ. ‎Ex. ‎XXXV, ‎1(ed. ‎Amst. ‎כניש׳). ‎Targ. ‎Joel ‎I, ‎14. ‎Targ. ‎Ps. ‎XLVIII, ‎12 ‎(some ‎ed. ‎כנישתא ‎pl., ‎h. ‎text ‎בנות); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Y. ‎Peah ‎I, ‎15d ‎עליה ‎כ׳ ‎צור ‎איזיל ‎shall ‎I ‎call ‎a ‎meeting ‎against ‎him?; ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎כ׳ ‎or ‎כ׳ ‎בית ‎(בי) ‎synaagogue, ‎school-house. ‎Targ. ‎Ez. ‎XI, ‎16; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Y. ‎M. ‎Kat. ‎III, ‎81d ‎bot. ‎כ׳ ‎חדא ‎קומי ‎before ‎a ‎certain ‎synagogue. ‎Ber. ‎7b; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎רבתא ‎כ׳ ‎the ‎Glreat ‎ynagogue, ‎synagogoe ‎agna, ‎v. ‎כנסת. ‎Targ. ‎Cant. ‎VI, ‎5; ‎a. ‎e. ‎- ‎Pl. ‎כנישתא, ‎v. ‎supra; ‎כנישן, ‎כניסן. ‎Y. ‎Kil. ‎IX, ‎32b ‎top ‎תמני ‎אשירוניה ‎כ׳ ‎עסרי ‎theystopped ‎the ‎funeral ‎procession ‎eighteen ‎times ‎for ‎mourning ‎assemblies; ‎Y. ‎Keth. ‎XII, ‎35a ‎בניסן ‎(corr. ‎acc.). ‎- ‎[B. ‎Mets. ‎21a ‎דרי ‎דבי ‎כ׳ ‎Ar., ‎v. ‎מכנשתא.]

כנכב, ‎v. ‎כבכב.

כנן ‎(cmp. ‎כון ‎a. ‎כוננית) ‎to ‎nest. ‎-Denom. ‎כינה. ‎Pi. ‎כנן ‎to ‎form ‎circles, ‎to ‎wind ‎around. ‎Par. ‎VII, ‎7 ‎יד ‎על ‎יד ‎על ‎. ‎. ‎. ‎. ‎המכנן ‎(Talm. ‎ed. ‎only ‎once ‎יד ‎על) ‎he ‎who ‎winds ‎the ‎rope ‎(for ‎drawing ‎the ‎bucket ‎up) ‎around ‎his ‎hand ‎until ‎a ‎sufficient ‎length ‎is ‎wound ‎up; ‎כננו ‎ואם ‎באחרונה ‎but ‎if ‎he ‎winds ‎it ‎after ‎he ‎has ‎finished ‎drawing; ‎Tosef. ‎ib. ‎VII ‎(VI), ‎4 ‎ובנאו ‎וחזר ‎ed. ‎Zuck. ‎(Var. ‎וכי, ‎read; ‎וכיננו ‎as ‎R. ‎S. ‎to ‎Par. ‎l. ‎c.). ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מכונן ‎a) ‎wound ‎around. ‎Makhsh. ‎IV, ‎1 ‎וכ׳ ‎מכ׳ ‎שהוא ‎בחבל ‎with ‎the ‎rope ‎which ‎is ‎wound ‎around ‎the ‎neck ‎of ‎the ‎vessel. ‎-- ‎2) ‎nested.. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎37 ‎כביצה ‎מכ׳ ‎shut ‎up ‎in ‎the ‎nest ‎like ‎an ‎egg,. ‎i.. ‎e. ‎selfish; ‎Yalk. ‎Ps. ‎832 ‎מכונה ‎(corr. ‎acc.).

כנס ‎(b. ‎h.; ‎v. ‎כוס ‎I) ‎1) ‎to ‎collect, ‎gather; ‎to ‎cover, ‎shelter, ‎bring ‎home. ‎B. ‎Kam. ‎VI, ‎1 ‎לדיר ‎צאן ‎הכונם ‎he ‎who ‎takes ‎the ‎flock ‎into ‎the ‎stall; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎משקה ‎כ׳ ‎to ‎absorb ‎liquids ‎through ‎pores, ‎opp. ‎to ‎הוציא ‎to ‎let ‎liquids ‎escape ‎through ‎pores. ‎Nidd. ‎49a ‎וכ׳ ‎כנסה ‎אם ‎. ‎. ‎. ‎. ‎יביא ‎get ‎a ‎tub ‎full ‎of ‎water ‎and ‎put ‎the ‎pot ‎in, ‎if ‎it ‎draws ‎water ‎&c. ‎Kel. ‎X, ‎8 ‎משקה ‎בכונס ‎היו ‎(sub. ‎נקובין) ‎if ‎the ‎vessels ‎were ‎so ‎porous ‎as ‎to ‎be ‎called ‎absorbers ‎of ‎liquids. ‎Nidd. ‎l. ‎c. ‎לידע ‎.. ‎כיצד ‎משקה ‎בכונס ‎ניקב ‎אם ‎how ‎do ‎we ‎examine ‎to ‎find ‎out ‎whether ‎a ‎vessel ‎is ‎porous ‎to ‎the ‎extent ‎of ‎absorbing ‎liquids? ‎(v. ‎supra); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Esp. ‎to ‎take ‎a ‎woman ‎home, ‎to ‎consummate ‎a ‎miarriage ‎by ‎condducting ‎a ‎woman ‎to ‎one's ‎house, ‎to ‎wed, ‎v. ‎אירוסין ‎a. ‎נישואין. ‎Keth. ‎3b ‎כונסה ‎וברביעי ‎and ‎on ‎the ‎fourth ‎day ‎of ‎the ‎week ‎he ‎weds ‎her. ‎Ib. ‎ומסכנה ‎וכ׳ ‎לכנוס ‎. ‎. ‎. ‎נהגו ‎ואילך ‎and ‎from ‎the ‎days ‎of ‎persecution ‎. ‎. ‎the ‎people ‎adopted ‎the ‎custom ‎to ‎wed ‎on ‎the ‎third ‎day; ‎. ‎. ‎יכנוס ‎לא ‎ובשני ‎but ‎on ‎the ‎second ‎day ‎one ‎must ‎not ‎marry. ‎Y. ‎Yeb. ‎IV, ‎6b ‎וכ׳ ‎ולא ‎כנסה ‎he ‎took ‎her ‎to ‎his ‎home ‎but ‎did ‎not ‎touch ‎her ‎&c.; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎כננוסה. ‎Y. ‎Sot. ‎II, ‎18b ‎top ‎וכ׳ ‎יבם ‎שומרת ‎neither ‎while ‎waiting ‎for ‎the ‎yabam ‎nor ‎after ‎having ‎been ‎taken ‎to ‎his ‎house. ‎-- ‎2) ‎(of ‎a ‎sore) ‎[o ‎gather,] ‎to ‎grow ‎smaller, ‎to ‎contract, ‎opp. ‎פשה. ‎Neg. ‎IV, ‎7; ‎Tosef. ‎ib. ‎II, ‎6; ‎Sifra ‎Thazr., ‎Neg., ‎Par. ‎2, ‎ch. ‎II; ‎a. ‎e. ‎-- ‎3) ‎(archit.) ‎to ‎recede, ‎to ‎form ‎a ‎settle ‎or ‎recess ‎in ‎a ‎wall. ‎Midd. ‎III, ‎1אמח ‎וכ׳ ‎אמה ‎עלה ‎(the ‎altar) ‎rose ‎one ‎cubit ‎and ‎then ‎receded ‎one ‎cubit; ‎Men. ‎97 ‎b. ‎--. ‎Y. ‎Erub. ‎VII, ‎24b ‎bot. ‎(of ‎an ‎inclined ‎plane) ‎אמה ‎עולה ‎שלש ‎וכונס ‎it ‎rises ‎vertically ‎one ‎cubit, ‎while ‎the ‎incline ‎measures ‎three ‎cubits, ‎v. ‎כיבוש. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎כנוס, ‎f. ‎כנוסה. ‎Tosef. ‎Erub. ‎I, ‎10 ‎וכ׳ ‎מחבירו ‎כ׳ ‎אחד ‎שצידו ‎כותל ‎a ‎wall ‎which ‎is ‎more ‎receding ‎on ‎one ‎side ‎than ‎on ‎the ‎other, ‎either ‎the ‎inner ‎wall ‎being ‎even ‎&c.; ‎Erub. ‎9b; ‎15a; ‎(Y. ‎ib. ‎19b ‎top ‎הנכנס ‎כותל). ‎Y. ‎Succ. ‎I, ‎52a ‎כמה ‎כנוסה ‎אפי׳ ‎even ‎if ‎the ‎reduction ‎be ‎ever ‎so ‎large. ‎Nif. ‎נכנס ‎1) ‎to ‎be ‎brought ‎in, ‎to ‎enter, ‎opp. ‎יצא; ‎to ‎as- ‎semble, ‎meet. ‎Erub. ‎65a, ‎v. ‎סוד. ‎Ib. ‎15b ‎ויוצא ‎נ׳ ‎is ‎easily ‎passed ‎in ‎and ‎out. ‎Kel. ‎IX, ‎7 ‎׳ ‎. ‎. ‎. ‎מלא ‎when ‎a ‎piece ‎of ‎the ‎size ‎. ‎. ‎. ‎. ‎can ‎be ‎passed, ‎נ׳ ‎לא ‎when ‎it ‎cannot ‎pass ‎(exactly ‎fitting ‎in). ‎Y. ‎Erub. ‎I, ‎18c ‎bot. ‎וכ׳ ‎ליכנס ‎. ‎. ‎. ‎אין ‎it ‎is ‎not ‎the ‎habit ‎of ‎man ‎to ‎enter ‎through ‎one ‎door ‎and ‎leave ‎through ‎another. ‎-- ‎Hull. ‎3a, ‎a. ‎fr. ‎ונ׳ ‎יוצא ‎superin- ‎tending ‎by ‎going ‎in ‎and ‎out. ‎Sabb. ‎137b ‎יכנס ‎. ‎. ‎. ‎שנ׳ ‎כשם ‎וכ׳ ‎as ‎he ‎(the ‎child) ‎has ‎been ‎entered ‎into ‎the ‎covenant, ‎so ‎may ‎he ‎be ‎introduced ‎to ‎the ‎study ‎of ‎the ‎Law ‎&c. ‎Snh. ‎101a ‎וכ׳ ‎תלמרדיו ‎נכנסו ‎his ‎pupils ‎came ‎together ‎to ‎visit ‎him. ‎Tosef. ‎Ber. ‎VII ‎(VI), ‎19, ‎a. ‎e. ‎להר ‎אדם ‎יכנס ‎לא ‎וכ׳ ‎one ‎must ‎not ‎enter ‎the ‎Temple ‎mount ‎&c. ‎-- ‎Meg. ‎I, ‎3 ‎וכ׳ ‎שנכנסין ‎מקום ‎a ‎place ‎where ‎the ‎country ‎people ‎are ‎in ‎the ‎habit ‎of ‎assembling ‎on ‎Mondays ‎&c.; ‎a. ‎fr. ‎--- ‎2) ‎to ‎form ‎a ‎recess ‎or ‎settle. ‎Y. ‎Erub. ‎I, ‎19b ‎top, ‎v. ‎supra. ‎-- ‎3) ‎to ‎be ‎married, ‎v. ‎supra. ‎Y. ‎Yeb. ‎IV, ‎6b ‎וכ׳ ‎היכנסי ‎be ‎my ‎wife ‎and ‎raise ‎thy ‎sister's ‎children; ‎Koh. ‎R. ‎to ‎IX, ‎9 ‎a. ‎fr. ‎Pi. ‎כינס ‎to ‎gather, ‎collect. ‎Tosef. ‎Ber. ‎VII ‎(VI), ‎24. ‎המכנסין...כנס ‎בשעתwhen ‎people ‎collect ‎(learning), ‎scatter, ‎when ‎they ‎scatter ‎(are ‎indifferent), ‎gather ‎in ‎(withdraw); ‎v. ‎בדר; ‎Ber. ‎63a ‎המכניסים ‎(read ‎; ‎המכ׳, ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note ‎9). ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎17, ‎beg. ‎הארן ‎שכינסןמעל ‎which ‎(waters) ‎he ‎gathered ‎from ‎upon ‎the ‎land. ‎Deut. ‎R. ‎s. ‎3 ‎את ‎כינסה ‎בניה ‎she ‎assembled ‎her ‎children; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מכונס, ‎f. ‎מכונסת; ‎pl. ‎מכונסיי, ‎מכונסות. ‎Erub. ‎21a ‎מ׳ ‎(מים) ‎col- ‎lected ‎water, ‎opp. ‎חיים ‎מים. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎LXX ‎הרי