Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 2 (1903).djvu/140

This page needs to be proofread.
‎מפרע
‎מצדא
822


מפרע ‎m. ‎(פרע) ‎upsetting; ‎למ׳ ‎(adv.; ‎cmp. ‎הפך) ‎1) ‎ir- ‎regularly, ‎out ‎of ‎order. ‎Meg. ‎II, ‎1 ‎למ׳ ‎. ‎. ‎הקורא ‎he ‎who ‎reads ‎the ‎Book ‎of ‎Esther ‎in ‎an ‎irregular ‎way ‎(corresp. ‎to ‎סירוסין, ‎ib. ‎18b ‎top). ‎Ib. ‎17a ‎(ref. ‎te ‎Esth. ‎IX, ‎27) ‎זמנם ‎מה ‎לא ‎למ׳ ‎כתבם ‎אף ‎לא ‎למ׳ ‎as ‎you ‎cannot ‎disregard ‎the ‎order ‎of ‎these ‎days ‎in ‎celebrating ‎their ‎season, ‎so ‎you ‎must ‎not ‎transpose ‎the ‎order ‎in ‎which ‎the ‎events ‎of ‎these ‎days ‎are ‎described. ‎Ib. ‎(ref. ‎to ‎Esth. ‎IX, ‎28) ‎לא ‎למ׳ ‎עשייה ‎מה ‎לא ‎למ׳ ‎זכירה ‎אף ‎as ‎you ‎cannot ‎subvert ‎the ‎celebration, ‎so ‎you ‎must ‎not ‎subvert ‎the ‎order ‎of ‎recitation. ‎Ber. ‎13a; ‎Sot. ‎32b; ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎backward, ‎retroactively, ‎retrom- ‎spectively, ‎opp. ‎ולהבא ‎מכאן. ‎Snh. ‎27a ‎נפסל ‎הוא ‎למ׳ ‎he ‎ber- ‎comes ‎disqualified ‎as ‎witness ‎retroactively, ‎i. ‎e. ‎his ‎tes- ‎timonies ‎are ‎invalidated ‎from ‎the ‎time ‎that ‎he ‎perjured ‎himself ‎(opp. ‎ולהבא ‎מיכן, ‎v. ‎בא ‎III). ‎Erub. ‎37b, ‎sq.. ‎. ‎ונמצא ‎למ׳ ‎and ‎the ‎retroactive ‎result ‎would ‎be ‎that ‎he ‎drank ‎untithed ‎wine ‎at ‎the ‎time; ‎Y. ‎Dem. ‎VII, ‎26b ‎למפרעו. ‎Y. ‎Gitt. ‎III, ‎end, ‎45b ‎חומן ‎נעשה ‎הוא ‎למפרעו ‎is ‎it ‎to ‎be ‎considered ‎as ‎sour ‎wine ‎at ‎the ‎fime, ‎l. ‎e. ‎from ‎the ‎day ‎that ‎he ‎was ‎bound ‎to ‎examine ‎it? ‎Tosef. ‎Sot. ‎XI, ‎99 ‎. ‎. ‎ממנה ‎לכ׳ ‎. ‎. ‎count ‎thirty-three ‎days ‎backward. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎49 ‎למ׳ ‎בך ‎חזור ‎take ‎up ‎the ‎argument ‎going ‎back ‎gradually ‎(from ‎fifty ‎to ‎forty-five ‎&c.); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Tosef. ‎Ber. ‎IV, ‎19, ‎sq. ‎למ׳ ‎לברך ‎to ‎say ‎the ‎blessing ‎after ‎meal, ‎opp. ‎לכתחלה); ‎Pes. ‎101b.

מפרעתא ‎f. ‎(פרע ‎I) ‎tearing ‎open, ‎esp. ‎(sub. ‎בית) ‎the ‎place ‎of ‎the ‎abdommen ‎which ‎the ‎butcher ‎strikes ‎when ‎tearing ‎the ‎peritoneum. ‎Hull. ‎50b ‎(expl. ‎הפנימי ‎כרס) ‎כ׳ ‎(some ‎ed. ‎מפרעהה).

מפרק ‎m. ‎(פרק; ‎cmp. ‎פרק) ‎joint. ‎- ‎Pl. ‎constr. ‎מפרקי. ‎Naz. ‎52b ‎וכ׳ ‎ידים ‎מ׳ ‎the ‎joints ‎of ‎arms ‎and ‎legs.

מפרקת ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎preced.; ‎cmp. ‎אפקותא) ‎[that ‎which ‎branches ‎of,] ‎neck, ‎nape. ‎Hull. ‎113a ‎וכ׳ ‎מפרקתה ‎השובר ‎he ‎who ‎breaks ‎the ‎neck ‎of ‎a ‎slaughtered ‎animal ‎before ‎it ‎is ‎dead. ‎Zeb. ‎65b ‎ומ׳ ‎שדרה ‎חותך ‎he ‎cuts ‎(with ‎his ‎nail) ‎the ‎spinal ‎column ‎and ‎the ‎nape; ‎Hull. ‎21a; ‎28a. ‎Ib. ‎10b ‎(in ‎hald. ‎Gict. ‎דמ׳איפגים ‎בעצם ‎the ‎knife ‎may ‎have ‎been ‎notched ‎on ‎striking ‎the ‎neck-bone; ‎a. ‎fr.

מפרש ‎m. ‎(v. ‎פרש) ‎one ‎who ‎undertakes ‎a ‎voyage. ‎Gitt. ‎VI, ‎5 ‎וכ׳ ‎והיוצא ‎המ׳ ‎one ‎who ‎starts ‎for ‎a ‎sea ‎voyage ‎or ‎a ‎caravan ‎journey. ‎-- ‎Pl. ‎מפרשים. ‎-- ‎הים ‎מפרשי, ‎ימים ‎מ׳ ‎sea-ffarers. ‎Y. ‎Sabb. ‎II, ‎beg. ‎4a, ‎a. ‎e. ‎ימים ‎מ׳ ‎כל ‎על ‎חיזרתי ‎I ‎went ‎around ‎inquiring ‎of ‎all ‎sea-faring ‎people; ‎(Bab. ‎ib. ‎20)b ‎ימא ‎נחותי). ‎-- ‎[In ‎later ‎Hebr. ‎מ׳ ‎commmentator.]

מפשוטיתא ‎f. ‎(פשט; ‎v. ‎פישוט) ‎stretching ‎out ‎hands ‎and ‎feet, ‎prostration ‎at ‎prayers ‎(whh. ‎השתחויה). ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎IV, ‎43a ‎top ‎וכ׳ ‎וערובתא ‎דתעניתא ‎מ׳ ‎the ‎prostration ‎on ‎fast ‎days ‎(that ‎it ‎must ‎not ‎be ‎done ‎on ‎stone ‎foors, ‎v. ‎ib., ‎a. ‎Meg. ‎22b), ‎and ‎the ‎arrangement ‎of ‎the ‎calendar ‎with ‎regard ‎to ‎the ‎seventh ‎day ‎of ‎Succoth ‎(that ‎it ‎should ‎not ‎fall ‎on ‎the ‎Sabbath), ‎v. ‎צרבתא; ‎Y. ‎Shebi. ‎I, ‎33b ‎bot.; ‎Y. ‎Succ. ‎IV, ‎beg. ‎54b ‎מפשיטו׳.

מפתח ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎פתח) ‎opening, ‎entrance. ‎Mikv.VIII, ‎1 ‎למ׳ ‎חון ‎(Var. ‎לפתה) ‎outside ‎of ‎the ‎(town) ‎gate; ‎Tosef. ‎ib. ‎VI, ‎1 ‎(R. ‎S. ‎to ‎Mikv. ‎l. ‎c. ‎פתה). ‎-- ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎37 ‎שפתיו ‎מפתח ‎וכ׳ ‎the ‎opening ‎of ‎his ‎lips ‎is ‎blessing ‎and ‎peace. ‎Sabb. ‎XV, ‎2 ‎Xב. ‎cc ‎הלב ‎מ׳ ‎שני ‎בין. ‎דומה ‎יה״ר ‎man's ‎evil ‎inclination ‎resembles ‎a ‎fly ‎and ‎is ‎seated ‎between ‎the ‎two ‎valves ‎of ‎the ‎heart; ‎Yalk. ‎Koh. ‎979; ‎Yalk. ‎Gen. ‎38. ‎-- ‎חלוק ‎מ׳, ‎v. ‎supra. ‎מפח ‎cb. ‎same, ‎opeaitg. ‎Targ. ‎Ez. ‎XXIX, ‎21.

מפתח ‎m. ‎(פתח, ‎Pi. ‎2) ‎1) ‎engraver, ‎sculptor. ‎- ‎Pl. ‎מפתהים. ‎Kel. ‎XXIX, ‎5 ‎אבנים ‎מפתחי ‎של ‎מקבת ‎the ‎sculp- ‎ttors' ‎mallet ‎(contrad. ‎to ‎סתתת ‎stone-cutter). ‎-- ‎2) ‎seal-ring. ‎Tosef. ‎Sabb. ‎IV ‎(V), ‎11 ‎שבאצבעה ‎מ׳; ‎Sabb. ‎62b ‎שבידה ‎מ׳ ‎(corresp. ‎to ‎חותם ‎עליה ‎שיש ‎טבעת, ‎ib. ‎VI, ‎3).

מפתח, ‎מפתיח ‎c. ‎(b. ‎h.; ‎פתה) ‎key. ‎Kel. ‎XIV, ‎s, ‎v. ‎ארכובה. ‎Bech. ‎45a. ‎Taan. ‎2a, ‎sq.; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎מפתחות, ‎מפתיחות. ‎Tam. ‎III, ‎6. ‎Taan. ‎l. ‎c.; ‎a. ‎fr.

מפתחא ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Jud. ‎III, ‎25. ‎Targ. ‎Is. ‎XXII, ‎22. ‎Targ. ‎Y. ‎Deut. ‎XXVIII, ‎12; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Y. ‎Bets. ‎I, ‎60c ‎bot., ‎v. ‎פלומטרין; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎VII ‎וכ׳ ‎במגדל ‎יהיב ‎מ׳ ‎the ‎key ‎(of ‎the ‎Oollege, ‎i. ‎e. ‎Resh ‎Lakish, ‎the ‎chief ‎arguer, ‎v. ‎infra) ‎is ‎in ‎Migdal ‎Z.; ‎Y. ‎Hor. ‎III, ‎beg. ‎47a ‎מ׳ ‎ואנ ‎(e ‎;ואן ‎הו) ‎and ‎where ‎is ‎the ‎key ‎; ‎Y. ‎Snh. ‎II, ‎20a ‎top ‎(incorrect ‎version). ‎-- ‎Pl. ‎מפתחין, ‎מפתחיא, ‎חייה. ‎. ‎. ‎Targ. ‎Y. ‎Deut. ‎l.. ‎c. ‎- ‎Y. ‎Sabb. ‎XIX, ‎16d ‎bot. ‎-- ‎Trnsf. ‎מפתחא ‎גברא, ‎or ‎מפתחה ‎a ‎scholar ‎that ‎opens ‎the ‎discussion, ‎arguer. ‎Y. ‎Sabb. ‎I, ‎3a ‎bot., ‎a. ‎e. ‎מ׳ ‎ג׳ ‎דהוא ‎. ‎. ‎. ‎. ‎אנן ‎לית ‎we ‎must ‎not ‎heed ‎what ‎is ‎reported ‎in ‎behalf ‎of ‎R. ‎Shesheth, ‎for ‎he ‎is ‎an ‎arguer, ‎i. ‎e. ‎brings ‎matters ‎up ‎for ‎mere ‎argument ‎sake; ‎Yalk. ‎Ps. ‎735 ‎מ׳ ‎דההוא ‎(read; ‎דהוא).

מפן ‎m. ‎(b. ‎h.) ‎threshold. ‎Ab. ‎Zar. ‎41b; ‎Y. ‎ib. ‎III, ‎42d ‎top ‎וכ׳ ‎יותר ‎במ׳ ‎נהגו ‎(sub. ‎קדושה) ‎they ‎revered ‎the ‎threshold ‎more ‎than ‎the ‎Dagon; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎מפתנות. ‎Ib. ‎עשו ‎ישראל ‎מ׳ ‎כמה ‎the ‎Israelites ‎worshipped ‎many ‎thresholds.

מ, ‎מצא, ‎v. ‎מוץ, ‎מוצא.

מצא, ‎מצא, ‎v. ‎מצי ‎I.

מצבא ‎m., ‎מצבתא ‎f. ‎(נצב) ‎plant, ‎set. ‎Targ. ‎Is. ‎V, ‎2 ‎מצב ‎(ed. ‎Lag. ‎מצב). ‎-- ‎Pl. ‎מצבתא. ‎Targ. ‎Mic. ‎I, ‎6 ‎מצבת ‎(ed. ‎Wil. ‎מכבת, ‎ed. ‎Lag. ‎גצבת).

מצבה ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎יצב) ‎array, ‎general ‎assembly. ‎Tanh. ‎Nitsab. ‎1 ‎(ref. ‎to ‎Deut. ‎XXIX, ‎9) ‎וכ׳ ‎מ׳ ‎משה ‎עשאן ‎מה ‎מפני ‎why ‎did ‎Moses ‎call ‎them ‎for ‎a ‎general ‎meeting? ‎Because ‎they ‎were ‎to ‎be ‎handed ‎over ‎from ‎one ‎administration ‎to ‎another.

מצבה ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎יצב) ‎pillar, ‎statue, ‎monument. ‎Sifra. ‎K'dosh. ‎introd. ‎(idols ‎are ‎named) ‎עומדים ‎שהם ‎מפני ‎מ׳ ‎malsebah, ‎because ‎they ‎are ‎made ‎to ‎stand. ‎Sifre ‎Deut. ‎146 ‎(ref. ‎to ‎Deut. ‎XVI, ‎22) ‎וכ׳ ‎שאהובה ‎מ׳ ‎ומה ‎if ‎the ‎erec- ‎tion ‎of ‎a ‎pillar ‎which ‎was ‎loved ‎(of ‎the ‎Lord) ‎in ‎the ‎fathers, ‎is ‎hateful ‎in ‎the ‎descendants ‎&c. ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎IV, ‎44a ‎top ‎מ׳ ‎איזוהי, ‎v. ‎יחידי; ‎a. ‎fr.

מצבייתא, ‎v. ‎מצוביתא.

מצד, ‎p ‎מצדות, ‎v. ‎מצודה.

מצדא I, ‎מצדתא ‎f.(צוד) ‎ne.trop ‎Targ.Jer.XLVIII.