Open main menu

Page:A History of Hindi Literature.djvu/130

This page needs to be proofread.


116 A HISTORY OF HINDI LITERATURE Sundar Satak, 95 Sundar Sringar, 39 Sunisar, 97 Surati Misra, 47 Suravali, 74 Surbhidanlila, 79 Sur Das, 10, 13, 36 f., 52, 57, 72 H. 80, 96 Sur Sagar, 74 Surya Prakas, 82 Surya Malla, 95 Tan Sen, 35 f. Teg Bahadur, 63 Thakur, 50 Thakur Prasad Tripathi, 94 Thakur Satak, 50 Thin Ram, 49 Todar Mai, 35 Tota Ram, 93 Tosh Nidhi, 47 Tripathi Brothers, 10, 40 ff. Tulsi, 42 Tulsi Das, 10, 37, 44, 51 ff., 72 ff., 95, 98, 102 Tulsi Sahib, 60 UDAY Nath Trivedi, 48 Umapati, 28 Urdu, 2ff.35, 88 f. Usha Haran, 93 VAISHNAVAS, 9, 19, 28, 55,

57 f.. 75 

Vallabhacharis, 72 ff. 75, 78 Vallabhacharya, 30, 72 f., 75 Valmiki, 52, 59 f. Vedang Ray, 42 Vedanta, 22, 23, 45, 55, 65 f., 84, 85 Vichitr Natak, 64 Vidyapati Thakur, 10, 28, 93 Vidya Sundar, 93 Vigyan Gita, 37 Vijai Muktavali, 85 Vijai Singh, 82 Vikram Sahi, 85, 95 Vinay PatrikS, 57, 95, 98 Visala-deva, 13 Vishnu Purana, 49 Visvanath Singh, 95 Vitthalnath, 30, 72, 75, 100 Vitthal Vipul, 78 W^ESTERN Hindi, 2 ff. YAMUNA Lahari, 96 Yari Sahib, 67 58,