Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/201

This page needs to be proofread.

377 GENERAL INDEX OF TITLES. 3VB Sainskarana-piKlyamulu. [Addenda] Biiagavanta Eau. Sainski'ita-lilirislui-manjari. Sanskrit. Sainskrita-lOkokti-cliandrika. Ciiala-pati Rau, N. Samskrita - lokokti - muktavali. Siva - sankaka Pandy.'vji. Samskritaiidhra-nighantu. Venkata-seshayya. Sainudrika-sastramu. Annaya, M. Sfmandopakhyanamu. I5iiadra Kavi. Sanat-kuinara-gita. [Addenda] Maiia-BHARATA. Sanat - sujata - parva. Maiia. - biiarata. — Modern Versions. [ Uilyofia-'parva^ Sandliya-vandana-jiarisliecliana-yajiiopavita-dharana- mantramulu. Sandhya-vandana. Sandigdha-tattva-raddhtintamn. Gupala-krisiina Yachendra. Sangeeta Sujnanodayam. [Addenda] Subba E7vu, Vanguri. Sangba-charitra-sara-sangrahamu. BOGGS (W. B.). Saiigita-billianiya-natakamu. [Addenda] Krish- NAYVA, G. V. Sangita-bodhini. Varad.'vcharyulu, K, and otbers. Saugita-darpanamu. SiTA-EAMANUj7vcHARYULU, A'., and Nakasimhach7.ryulu, K Sangita-markandeya-natakamu. [Addenda] PURU- SHOTTAMU, G. V. Sangita-rasa-tarangini. N7vrayana R7vu, D., and Sri-ramulu, D. Saiiglta-ratnakara. Sarnga-deva. Saugita - sampradaya - pradarsini. SuBBA - eama DiKSHITULU. Sangita-sarangadhara-niitakamu. Chinna Venkata Dasu. Sangita-sarvartha-sara-sangrahamu. Rama.nujayya, T. V. Sangita-sastramu. SangItamu. Sangita - satj^a - hariscbandra - natakamu. ViRA- MALLAYYA, K. L. Sangita - satyamoda - cbandrodayamu. [Addenda] ACHYUTA-KAMA SaSTRI, M. Saugita-sudha-sangrabamu. Munu-sami Nayudu, N. Sangita Taracbandreum. VIra-mallayya, K. L. Saugita-vidya-darpanamu. Venkata-svami Na- yudu, U. G. Sangitopanyasamulu. Bhagavanta Eau. Sangraha-vyakaranamu. SathakOpaciiaryulu, K. Sanjiva-raya-cbaritramu. Surya-narayana Eau, T. Sanjiva-raya-satakamu. Subbayya, K. Saujivi - pura - viraSjaneya - satakamu. SIta - ram a Mantri. Sankalpa-siiryodayamu. Venkata-natha Vedant- acharya. Sankara-sanibita. PuEANAS. — Skanda-purdna. Saukara-vijaya-dbvajamu. Venkata-eatnamu, K. Saiikbyil- kandamu. ]^.ii!LE. — Old Testament. — J'entatench. Saukbyartba - niima - prakasika. Venkata - rama Sui-VIUY.NANDA-XATI1UI.)U. Saidibya-sutra. Kapila. Sankbya-vritti-.sfirainu [commentary]. Maiia-DKVA Saeasvati. Saiikirtana-ratnavali. Tyaga-e.I.jayya, T. V. K. Sjuk.shepa-1'amayanamu. Valmiki. Sanscrit Primer. ILvRKNES.S (H.) and VisVAMBllARA S.ASTKI. Sanskrit Proverbs. Chala-pati Rau, N. Santaniipakliyanamu. BnADK.DRi-E.lMA Sastui. Satiti-parvamu. Maha-bharata. — Modern Vcrsiii/i.i. [Two or More Fwrvas.] ■ Maha-biiarata. — Modern Versions. Sfmti-trayamu. Maha-bharata. — Modern Versions. [Two or More Parvus^ Sapta-godavari-sagara-sarigama-mabatmyamu. Ven- kata Sastei, Y. S. Sapta-kotisvara-satakamu.' Subeahmanyesvaramu. Saraugadbar. ViEA-BHADRA Rau, J. Saraiigadbara-cbaritra. Venkata-eamanuja SrRi. SarauEradhara-cbaritramu. BucncHANNA, P. ■ Sambhu-dasudu, L'. ■ Venkata-razu, C'/i. L. Sarangadliara-natakamu. Chinna Venkata Da.su. Siddhana Gaudu. ■ Subeahmanya Sastei, P. V. Subeailmanyesvaramu. Sarasvati. Peeiodical Publications. — Bajah- mundry. Sarasvati - veukatesa - parinayamu. [Addenda | S.AVITEYAMBA. Sarasvati-vijayamu. SCeaya, V. V. Sarasvati-vrata-kalpa (°vrata-katba). Puraxas. — Skanda-purdna. Sarat-taravali. ParvatIsvarudu, M. K. Sarmishtba-vijayamu. [Addenda] Bhaeadvajamu. Sarugadhara-sambita. Saengadhaea. Sarojini. Venkatachalamu, T. V. Sarpa-pura-mabatmyamu. TiMMAYA, K. G. Sartba-pada-kalpa-drnmamu. Eanga-KAMANUJAY'VA. Sarva - laksbana - sara - sangrabamu. Timm a ya, K. G. Sarva-laksbana-siromani. Venkata Kavi, Gana- pavara. Sarva-manya-satakamu. [Addenda] SOma-natha Eau, a. B. Sarva- mata- sara -sangrabamu. Gopala-keishxa YAcniiNDEA. Sarva - sabda - sambodbini. SeInivasachaeyulu, Para-vastu.