Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/207

This page needs to be proofread.

389 GENEKAL INDEX OF TITLES. 390 Vara-sulka-prahasanamu. Sita-patayya, P. Vara -vara - muiii - pravana -vijayainii [aiioiiyinou.s]. Akagiya-manavai.a Teku-mal. Varna-niniayamu. Venkata-rangaciiauyulu. Varshanm. ViRiiSA-LiNGAMU, K. Varudluui-vilasamu. Satya-nauayana-mCiiti, K. Vasanta-kusumamu. Bhujanga Eau. Vasantika. Biiujaxga Eau. Vasava-datta. Subandiiu. Vasikarana-tantra. Dattatreya. Vasishtha-ramayanamu. Yoga-vasishtha-rama- YANA. Vasishtha-saptasati. YOga-vasishtha-kamayana. Vastu-guna-dipika. Venkata-svami, Y. Vastii-guiia-ratnakaramu. Munu-svami Nayudu, U., & Sons. Vastu-ratnavali. JiVA-NATHA. Vastu-saiigrahamu. Vira-bhadrachakyulu, 31. Vastu-svachchhandamritamu. Venkata-simhadri Jaga-pati Eazu, V. Vasii-charitramu. Eama-raja-bhushanudu. [Addenda] Eama-raja-bhusha- Nupu. Vasullu. ViRESA-LINGAMU, K. Vasuindhara-parinayamu. ViRA-RAGHAVUpu, N. V. Vasu-raja-vilasa-natakamu. Seshacharyulu, K. A. Vaymanapathyam. Vemana. Vedauta-darpanamu. Sitaya, N. R. Vedanta-dipa [commentary]. EamaNUJA. Vedanta-kirtanalu. Seshachalamu Nayudu, F. R. Vedanta-mimamsa. [Addenda] Badarayana. Vedanta-pancliadasi. Sayana. Vedanta-paribliasha. Dhakma-r.I.ja DIkshita. Vedanta-rahaaya-darpanamu. Vakulabharana Para-desi. Vedanta-sara. Sadananda Yogindra. Vedanta-saramu. Eama Yogindra, Vedanta-siddliantamu. Vemana. Veda-siikhopanyasamu. Venkata Eau, P. Veeresalingum's Critical Biography. Venkata- subba Eau, T. Velugukunnu cliikatikinni yemi sangatyamu ? Con- cord. Vemana-jnana-marga-padyamulu. Vemana. Vemana neethi vedhantlia ratnavali. Vemana. Vemana-padyamulu (Vemanna-padyam). Vemana. Vemana-ratnamulu. Vemana. Vemana-satakanuilu. Vemana. Veni - saiiihara - natakamu. Narayana Bhatta (Mriga-ra.ja-laksiima) . Venisanihara nataka pradarsana. Venkata-subba Eau, T. Venkatachala-mahatmyamu. Puranas. — Varaha- pxirdna. Veukatachala-mahatmyanm. YATl-RA.TA-DASUpU. Vri'ikatildri-svami-cliaritraiiiu. Ea.ia ]iAU Nayudu. Vr-ukatadri-svaniula vari charitranm. Tula.si-Da.su. Veukatesandhramu. Venkata Kavi, Ganapavara. Veukatl'svara-.sisa-satakaniu. Venkata-ra.mayya, T. T. Veukatosvara-vijaya-vilasamu. Venkata Kavi, Ganapavara. Venu-gopala-dasu-kirtanalu. Venu-gopa.la Dahu. Venu-gopala-satakamu. Venu-gopala. Vesya-visliaya-saiuvadaniu. VIresa-LINGAMU, K. Vetala-pafichaviiusati (lilielala-p".). Vetala-PAN- CHAVIMSATI. Via sive Ordo Salutis. Way. Vibhakti-bodhini. CiilNNAYA SuRl. Vichara-chandroJayamu. Pitambara Purushot- TAMA. Vichara-silgaramu. Nischala Da.sa. Vichitra-ramayanamu. Venkata-narasimha-mCrti. Vichitra-viuoda-kathalu. Sesiia-giri Eau, G. Victoria-malia-rajui gari charitramu. Viresa-lin- GAMU, K. Victorian Era of Telugu Literature. Srinivas.I- CHAKYULU, P. A. Videha-kaivalyamu. Surya-narayana Sarma. Vidhava-vivalia-prahasanamu. Bhujanga Eau. Vidura-niti. Maha-bharata. — Modern Versions. [ Udi/dja-jKirva.^ Vidya-dipika. Cole (B.). Vidyii-guru. [Addenda] GOpala-.sv.mi Nayadu. Vidyaranya-(madhavacharya-)cbaritamu. Venkata- SIV.IVADHANI. Vidyavati. Periodical Publications. — Madras. Vighnesvarabhyudayamu. S.Imbayya, A'. Vigralia-bbaktunikinni Kristu-bbaktunikinni nadi- china sambhashana. Bellary. Vigraha-matamunu gurinchi. Bellary. Vigrahamu. Pancha-T antra. Vigraha-nirmanamu. 1'urushuttamu. Vigraharadhanamu. Eangacharyulu, F. Vijayaiika-sahasamu. Bhujanga Eau. Vijuyanti vilasamu. Tammayamatyudu. Vijaya-raghavamu. Lakshmi-narasimha Eau, P. V. Vijaya-raghava-natakamu. Tayanna. Vijaya-rama Gaja-pati Maha-razu K.C.S.I. gari charitramu. Eaja-mani Setti. Vijayarama-ya.sokanta-vilasamu. SIta-RAM, V. Vijaya-vilasamu. Venkata-r.Izu, 67t. L. Vijnana-cliandrika. Lakshmana Eau, K. V. Vijnana-janfirdanardba-satakamu. Venkata-SU- braiimanyamu, R. Vijnaaa-prabodhini. KuNDURPl. Vijuiina-pradipika. Channa-vIraya. Vij fulnes varamu. Ketana.