Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/223

This page needs to be proofread.


421 SELECT SUBJECT-INDEX. 422 Indralialya-vilasambu. Subrahmanyudu, Dh. L. Jalari-kanne-natakamu (Gaiiga-vivahamu). N.Iga- BIIUSHANUDU. Jama-bandi. VIresa-lingamu, K. Jaiiii(lai1-(lharma-kliarsu. Vikesa-LINGAMU, K. Jantu-hiiusa-nirasana-prahasaDamu. I'RASADA Eau, a. L. V. Jayacliaiidra-cliandraif'klia-vijayamu (La'l o Gauhar). SUNDAHA-E.lMAYYA, A. S. Jayad-ratha-natakamu. Padmanabha Razu, V. Kala-bliiishini. IvRisHNA-MURTi Sastki, <S'. V. Kalidasa-cbaritra-prakaranamu (Life of Kalidasa). Venkata-ramanuja Sarma, Ch. T. Kanakfiugi. SrInivasacharyulu, P. A. Kauyaka-charitainu. Vira-mallayya, K. L. Kanyakambika-vijayamu. Eama-chandra Sastri, MdrepaUi. Kanyaka-paramesvari-natakamu. Surya Eau, K. Kanyaka-paramesvari-vilasamu. Samba-siva Eau, K. Bh. Kanyaka-vijayamu. Eam.Inuja-dasudu. Kanyasulkam. Venkatappa Eau, G. Kanya-sulkamu. VIresa-lingamu, K. Kapata-dambbika-vidvat-praliasanamu. Surya- narayana Sastri, Gante. King Lear (Amrita-hridaya, Pralayantaka-razu). Shakspere (W.). Kokila. Lakshmi-narasimha Eau, P. V. Kucbelopakhyanamu. Venkat-Rama Dasu. Kulabhimanamu. ViRESA-LiNGAMU, K. Kumudvati-sarangadharamu. Bhava-narayanudu. Kusakonda-ramayanamu. Yalla Dasu. Kusa-lava-natakamu. Subrahmanyesvaramu. Lakshmana-murchchha-natakam. Eamanuja- GHARYULU, Tirumaldchdrya-pu" . Lokottara-vivaliamu. Viresa-lingamu, K. Macbeth. Shakspere (W.). Madalasa. Venkata Kavi aud Eama-krishna Kavi. Madhavi-madhukaramu. Siva-sankara Sastri, K. Maha-bharata-natakamu. Eama-ling.Iryudu, N. G. Maha-viva-cUaritra. Bhava-bhOti. Maha-yoga-rahasya-prahasanamu. Bhujanga Eau. Mairavana-natakamu (Hanumad-vijayambu). K.si- PATI AcflARI. Malati. Eama-chandra Eau, G. R. Malati-madhava ("madhaviyamu). Bhava-bhuti. Malati-vasantamu. Venkatachalamu, T. V. Malavikagnimitramu. Kalidasa. Malini-vijayamu (Kichaka-vadha). Lakshmi- narasimhamu, S. Mallika-marutamu. Uddanda Eanga-natha. Iklanavati-cbaiitamu. Vikrama-deva Var.ma. Mani-mala. 'Umr 'AlI Sh.h. Manjaii-madhukariyamu. E.VMA-CHANDitA S.stri K. Manorania. Venkata-rau Sankhyayana. Moliini. Eama-krisuna Nayadu, S. P. Mrich-clibakatikainu. SuDRAKA. Muchikuiidojjakhyauarau. Soma-sundara IIau. Mudha bliarya mafichi magadu. VIresa-linuamu, K. Mudra-iakBhasamu. Vik.vkha-datta. Mukundaiianda-bhanamu. KasI-pati. Municipal iiatakamu. Vire.sa-lingamu, K. Nadula bhedamu. ViRiJSA-LiNGAMU, K. Nala-chakravarti-natakalankaramu. Peddanna, G. Narada-sandarsanamu. Viresa-lingamu, K. Narakasura-vijayamu. Dharma Suri. Narmada-puriikutsiyamu. Lakshmi-narasimha Eau, p. V. Nauka-charitramu. Tyaga-raja Svami. Nava-nagarikulu. Viresa-lingamu, K. Nazarettu-natakamu. Bible. — Api^ndix. Nija - linga - Chikkayya - mitakamu. Varaday.I- charyulu, p. K. • • ViPURY-ACH.lR- YULU, K. M. Nila-sundari-parinaya-natakamn. NabI Shah li. Babu SiiiiB. Mrapavada-prahasanamu. Bhujanga Eau. Paduka-pattabbishekamu. Narayana Eau, Dasu. Palletulla patta-dalalu. TiRUPATi S.lsTRl, D., and Venkatesvara Sastri, Gh. Pandavajnata-vasamu. Bhujanga E.iu. Paudava-pravasamu, Pandavasvamedliamu, Pandava- vijayamu. Tirupati Sastri, D., and Venkate- svara Sastri, Ch. Pandita-rajamu. TiRUPATi Sastki, D., and V£n- KATiiSVARA SaSTRI, Ch. Parijata-oatakamu. Sri-eanga Kavi. Parijatapabaranamu. LakshmI-narasi.mhamu, Ch. Parijatapaharana-natakamu. Surya-narayana Suri, K. S. Parvati-parinaya-natakamu. [Addenda] Gup.Ila- krishnudu. Patta-bbaoga-raghavamu (Paduka-pattabbishekamu). Lakshmi-narasi.mua Eau, P. V. Pelli vellina taruvata pedda pelli. Viresa-lin- gamu, K. Prabodba - cliandiodaya - natakamu. [Addenda] Krishna Misra. Prachanda - chanakyamu. LakshmI - n.a.rasimh. E.vu, P. V.' " Pradyumnananda-natakamu. Venkatarya Yajva. Pradyumna - natakamu. Venkata - raman.a.yya, Aiianta-hhatla.