Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/225

This page needs to be proofread.


425 SELECT SUBJECT-INDEX. 42 G Tempest (A(ll)liuta - siindari, Jlianjbfi - manitam ii). SlIAKSPEKE (W.). Triloka-sundari. SuKYA llAU, K. Unmatta-pralapamu. VIresa-lingamu, K. Unmatta-rfighavaimi. Biiaskara Bhatta. Uslia-natakanm. Venkata-raya Sastki. Usha-parinayamu. Satya-narayana-murti, lih. ViRA-MALLAYYA, K. L. XJttara-rama-chai'itamii, Uttara - rama - charita - naia- kainu. [Addenda] Biiava-bhuti. Uttara-rama-charitraiTm. BilAVA-BiiUTl. Vajranabha-vijayamu. [Addenda] Brahmananda Sastri. Yana-vasa-raghavamu. LakshmI-naeasimua Bai;, P. V. Vanik-pura-vartakodantamu (Merchant of Venice). Shakspere (W.). Vani-svayamvaramii (Vara-sulka-natakamu). Ven- KATA-SUBBA EaU, R. Vara-ruchi-vijayamu. Venkata-ramanayya, U. D.V. Varshamu. Vires a-lingamu, K. Varudhini-vilasamu. Satya-n.r.yana-murti, K. Vasullu. VIresa-lingamu, K. Vasu-raja-vilasa-natakamu. Seshacharyulu, A'. A. Veni-saiahara-natikamii. N.Ir.vyana Bhatta (Mkiga-raja-lakshma). Vesya-vishaya-samvadamu. VIresa-lingamu, K. Vidhava-vivaha-prahasanamu. Bhujanga E.iu. Vijaya-raghavamu. LakshmI-naeasimha PJvu, P. V. Vijaya-raghava-natakamu. Tayanna. Vinayaka-cliatui-thi. Virksa-lingamu, K. Vinoda-taraiigini. VIresa-lingamu, K. Vintala-mari Viramma. [Addenda] Sita-r.'vmayya, S. Vipra-narayana-charitramu. LaksilmI-narasimha Eau, p. V. Virat-parva-natakamu. Eang.Icharyulu, S. Virat-potiiluri Vira-lirahmendra-.svamula vari nata- kamu. VlRACiiARYULU, P. G. Viveka-chandrika(A^ara-.siilka-prahasanamn). SIt.v- PATAYVA, P. Vriddha-vivahamu. [Addenda] LakshmI-naea- simha E.u, P. V. Yacha-surendra-vijayamu (Eauga-raya-pattabhislie- kamu). Venkata Eau, B. N. Yajfia-prayatnamu. VIresa-lingamu, K. Yogabhyasamu. VIresa-lingamu, K. Yogyayogya-vicharamu. VIresa-lingamu, K. Yiuldlia-kandamu. Yalla Dasu. 3. ETHICAL POETEY. Ajnana-dlivamsini. [Addenda] ruRUSiioTTAMUDU, N. Bbartriliari niti satakam. Bhartri-hai;!. Bba.skara-.satakamu. [.ddendaj Bha.SKARUDU, Etliical Pod. Cliarumati. Bhujanga EaU. Durmarga-charitianm. Subraiimanyesvaramu. Go-vyaglira-cheritra. Venkatesvarudu, V. B. .(niuia-bodhini. Dev-sankar Visvanath. Kiinta - mani - niti - panchasattu. Venkata - NAR A- siMiiA Eau Nayaiju. Kumari-satakamu. Venkata-narasimhudu, B. Madhujja-viharamu (Eambles of a Bee). Bhujanga Eau. Mahila-kala-bodliini. LakshmI-nrisimh.mba, /'. Niti-l)odliini. [Addenda] Nkisimha S.stri, /'. Niti-dipika. VIresa-lingamu, K. Niti-sangrahamu (Prasnottara). NIti. Niti-satakamu. Bhartri-hari. Baficha-tautra _ui loco. Paiacha-tantramu. Venkata-n.'vtha Eazu. Eaja-nlLi-padyanmlu. Pancha-tantra. Satyavati-satakaniu. Venkata-subb.a E.iu, P.. Stri-dharma-bodhini. Dev-sankar Visvan.ath. Sti'i-niti-sangrahainu. Strt. Stri-niti-sastraiubu. Krishna-murti. Stri-vidya. VIra-mallayya, K. L. Subhashita-ratnavali. Lakshmanudu, E. T. Sumati-satakaiuu. Sumati. Susila. Bhujanga E.lu. Vidura-niti. Maha-bhaeata. — Modern Versions. [ Ud>/dijia-2Mrva.^ Vividha-vishaya-samskarana-padyaniulu. [Addenda] Bhagavanta E.lu. Yaksha - prasnamulu. Mah.I - eh.Irata. — Moder?i Versions. [Aranya-parva.^ 4. HEROIC, HISTORICAL, ROMANTIC, EROTIC, AND PANEGYRIC POEMS AND CHAMPUS. Aclialatmaja-parinayamu. 'enkat.Ich.'vi;yulu, S'. Adbhutottara - ramayanamu (Sitii - mahatmyamu ). PURUSHOTTAMUpU, N. Adi-parvamu. Maha-bh.Irata. — Nannwja and Tikhana's Version. Ala ukara-cliaudrodayamu (Makhavraja-cbaritramu). Sarabha-lingamu Nayudu. Amaru-sataka (Sriugaramaruka-kavya). Amaru. Auandodayamu. Krishna-murti Sastri. Andhra-bharata, A°.-maha-bharata. Mah.a-bh.- rata. Andhra-ragbu-vamsamu. Kalid.vsa. Andbi'a-iamayanamu [version by Venkata Kavi]. ValmIki. Audln-a-valiniki-ramayauamu [version by Subba Eau]. ValmIki. Anubbava-rasika-satakamu. Eaj.v-mani Setti.