Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/233

This page needs to be proofread.

441 SELECT SUBJECT-INDEX. 442 (ii.) Liturgies and Manuals. Book of Common Prayer (Samanya-priirthana-pusta- kamu). Liturgies. (Samanya-prarthana-pusta- kamuyokka charitra). Padfielu (J. E.). Litany. Litukgies. Selected Offices from the Book of Commnn Prayer. Liturgies. Shortened and adapted Form of Morning and Evening Prayer (Khiptam' aina udaya-sayam-prarthana- kramamuhi). Liturgies. Teloogoo Transkition from the Book of Common Prayer (Samanya-prarthana-pustakamu). Litur- gies. 2. hinduism. (i.) Works on Doctrine and Legend {in Prose). Adhyatma-ramayana. Puranas. — Brahmanda- ■purana. Akhanda-gautami-mahatmyamu. Venkata Sastei, Y.S. Andhra- bhagavatamu. Puranas. — Bhagavata- purdna. Andhra-devi-bhagavata-puranamu. Sri-r.Imulu, D. Andhra- valmiki-ramayanamu. ValmIki. Asva-medha-parvamu. Jaimini. Avatara-eharitra. Sarva-r.Iyudu. Avatara-saugrahamu (A brief History of the Incar- nations). ViiNKATA-RAifGAGHARYULU. Bala-kandanm. VaLiMiki. Bala-ramayanamu. V.LMiKi. Bhagavad-gita. Maha-bharata. — Modern Versions. Bhagavata-purana, Bliagavatamu. Puranas. ■ [Addenda] Pu- ranas. Bhakta-lilamritamu. Dora-samayya, 0. V. S. Bhakta-vijayamu. Deva-r.Ija Dasu. Bharata-savitri. Maha-BHARATA. — Appendix. Bhramara-gita. Puranas. — Bhdgavata-purdna. Bhramara-gitartha-dipika [commentary]. Ven- KATA-PRAPANNA YOGINDRA SvAMI. Chenna-vehkatesvara-charitramu. Appaya Mantri. Dasaval ara-charitra-sangrahamu. Subba-r.Iyalu N.Yupu. Gauri-putra-charitramu. Pur. as. — Brahmdnda- purdna. Gautami-mahatmyamu. Venkata Sa.stri, Y. S. Gita-govinda. Jaya-DEVA, Bhdja-deva-pu°. Harischandropakhyanamu. Eaghavacharyulu, P. N. Harischandropakhyana-sara-sangrahamu. Venkata- SUP.BA. S.'vstri, Nelaturii. Jagan-natha-kshetra-maliatmyamu. GGviNDA-DASU, K. Jagan-natha-mahatmyamu. Sauvksudu. •laimini-bliaratamn. Jaimin'I. KQrma-purana-.sai'a-saugrahamu. Lakshmana Pai;, T. Magha - mahatmya - saram. PuR.VNAS. — Padnia- 2ntrdna. Magha-masa-mahatmyamu. Pur.Inas. — Padma- jourdna, Malia-l)hakta-vijayamu. Jiyyaru Suri. Maha-bharata [in loco]. Moksha-dharma. Mah.I-bharata. — Modern Ver- sions. ^Sdnti-parva^ Nal-ayira-divya-prabandhain. Arvargal. Nanda-charitramu (Nanda, the I'ariah Saint). La- kshmI-naraslmhamu, Cli. Nfistika-dhvanta-bhaskaramu. Gopala-krisiina Yaciiexdra. Na vina-vaislinava -raata- khandanopanyasa - durnaya- nirmiilanamu. PiANGAciiaryulu, V. Navvula ramayanamu. V.Ilmiki. — Pifimayana. — Aiypcndix. Niit'-enimidi tirupatula prabhavamu. Tirupatulu. Prasnottara-ratna-malika (Arya-pr^.-ratnavali). San- karacharya. [pouhtfid and Supposititious Works.] Punxna-nama-chandrika. Venkata-ramayya, Y. Eamayanamu. Valmiki. Eamayana-vachanamu. Ea.mayana. Sablia-parvamu. Maiia-bharata. — Modern Ver- sions. Sanat-kumara-gita. [Addenda] Mah.I-bh.Irata. Sanat - sujata-parva. Maha-biiarata. — Modern Versions. [ Udyof/a-parva.] Sankshepa-ramayanamu. Valmiki. Santi-parva. Maiia-BHARATA. — Modem Versio7is. Santi-trayamu. Maha-bharata.— i/of^crw Versions. [Two or More Parvas.] Sapta-godavari-sagara-sahgama-mrdiatmyamu. Ven- kata S.lSTRI, Y. S. Satya-narayana-hari-katha. Brahmayya, B. Siva-gita. Puranas. — Padma-purdna. Siva-purana. PuRANAS. Siva-rahasya-khandamu (Tattva-prakasini). Pu- ranas . — Slici n da-pur dim. Venkatachalamu, K. S. Srirauga-mahatyamu. Kasturi-RANGAYYA, T. Sujnaua-dipa (Guru-gita). I'UR.lNAS. — Skanda- purdiia. Tirupatula prabhavamu. Tirupatulu. Udyoga-parvamu. [Addenda] Maha-bharata. Vacbana-hari-vamsamu. Mah.a.-bh.arata. — Modern Versions. [Hnri-vamsa^ Vehkatachala-mahatmyamu. Y'ati-R.Ija-dasudu. Vigrahaiadhanamu. Eang.Icharyulu, V.