Page:United States Statutes at Large Volume 27.djvu/905

This page needs to be proofread.

882 CONVENTION—DANISH WEST INDIA ISLANDS. MAY 7, 1890. have authority to jointly make til i Forening at fastsaette saasuch further regulations of order danne yderligere-nzermere og i and detail, as may be found nec- Enkelthederne gaaende- Regler, essary to carry out the present som fra Tid til anden maatte Convention from time to time; ansees nodvendige for denne Konand may by agreement prescribe ventions Virksomhed; de kunne conditions for the admission to derhos i Forening give Regler tor the mails of any of the articles Modtagelsen til Postbefordring prohibited by Article II of this af nogle af de i Artikel II son. Convention. “udelukkede fra Befordriug" nmvnte Gjenstande. Amrronm XIV. Arrrrxnr. XIV. mcmmim. 1. The present Convention shall 1. Denne Konvention skal ratibe ratified by the contracting ilceres af de kontraherende Lande countries in accordance with their i Overeusstemmelse med disses respective laws, and its ratiiica- Love, og Ratiiikationerne skulle tions shall be exchanged in the udvexles i Washington saa snart City of Washington as early as som muligt. possible. C,,mmm,mm,_ 2. The Convention shall take 2. Konventionen ska] traede i effect, and operations thereimder Kraft, og Udvexlingen iHenhold shall begin upon the ninetieth day til den tage sin Begyndelse paa after the exchange of the Ratiiica- den halvfemsindstyvende Dag tions, and shall continue in force efter Ratitikationernes Udvexling; until terminated by mutual agree- den ska] forblive i Kraft indtil ment; but may be annulled at the den efter giensidig Ovorenskomst desire of either Department, upon bringes til 0ph¢r; men den kan six months previous notice given opsiges med sex Maaneders Varsel to the other. fra hver af Sidernc. Done in duplicate, and signed at Udfanrdiget in duplo og under- Washington the seventh day of skrevetiWashington den syvende May one thousand eight hundred Mai Et tusend otte hundrede og ` and ninety. halvfemsindstyve. Si""°"" [sun.] Jour: WANAMAKEB, Postmaster General of the United States of America. |SELL] W. Sronnnox, Kongebig Dansk Ministerrexident. Appmu by rms. The foregoing Parcels Post Convention between the United States g'{:,f·“°* “° UN"'? of America and the Danish West India Islands, has been negotiated ` and concluded with my advice and consent, and is hereby approved and ratified. In testimony whereof, I have caused the Great Seal of the United States to be hereunto afiixed. [sum.] Bmw. Hlumrsom. By the President: J. B. Mooim, Acting Secretary of State. WASHINGTON, D. C., July 23:1, 1890. oégrére-gl by King Foranstaaende Pakkepostkonveution mellem de Forenede Stater ` af Amerika og de dansk vestindiske (ber er bleveu forhandlet og afsluttet med Vort Raad og Samtykke, og bliver herved bitaldet, stadfzestet og ratiiiceret. Til yderligere Vished have Vi deune Ratitikation egenhanndigen underskrevet og ladet samme Vort store Kongelige Scgl paatrykke.