Page:United States Statutes at Large Volume 32 Part 2.djvu/675

This page needs to be proofread.

1912 TREATY-·1>ENMARK. JANUARY 6,1902. is first received: Provided, that Stat, hvis Begaering er modtaget the Government fromwhich extra- forst, forudsat at ikke den Regedition is sought is not bound by ring, hos hvilken Udlevering er treaty to give preference other- for angt, ved Traktat er forpligwise. . tet til a anden Maade at give Nogen Elurtrinet. Anrronm XI. A1rr1x.1·:L XI. E¤P¤¤¤¤·. The expenses incurred in the De Udgifter, der ere foraarsaarrest, detention, examination and ede ved bortromte Forbryderes delivery of fugitives under this Paagribelse, Approved, Afhoring og` Treaty shall be borne by the State Udleverin i Henhold til denne in whose name the extradition is Traktat, shulle baeres af den Stat, sought; Provided, that the de- ihvis Navn.Udleveringen er bemanding overnment shall not be aeret; dog ska] den reklamerende compellecg to bear any expense for Pegering ikke tvinges til at yde the services of such public officers nogen BetalingforT]enester ydede of the government from which af saadanne offentlige Embedsextradition is sought as receive a maend under den Regering, hos fixed salary; and Provided that hvilken Udlevering begaeres, som the char e for the services of such oppebaaere fast Lonning; heller public odoers as receive only fees ikke skal Betalingen for Tjenester or perquisites shall not exceed ydede af saadanne offentlige Emtheir customary fees for the acts bedsmaend, der alene oppebwre or services performed by them Gebyrer eller Sportler, overstige had such acts or services_ been per- deres sredvanlige Godtgorelse for formed in ordinary criminal pro- de af dem udforte Tjenestehandceedings under the laws of the li er, saafremt dissc havde vaeret country of which they are officers. udlilirte under en almindelig kriminel Retsforfolgnin efter Lovene i det Land, hvis Egmbedsmaend de ere. Akrroux XII. Airrrxm. XII. mm- The present Treaty shall take Naervaerende Traktat skal traade effect on the thirtieth day after i Kraft paa den 30’ Dag efter Rathe date of the exchange of rati- tifikationernes Udvexhn 0 skal iications, and shall not operate ikke have tilbagevirkenge Xraft. retroactively. "§,’;f,’_;‘“¤° °’ "‘“‘ The ratitications of the present Ratiiikationerne vedkommende Treaty shall beexchangedat Wash- nservazrende Traktat skulle udington as soon as possible and it vexles iWa.shingtonsaa snart som shall remain in force for a period mulgt, o den skal forblive i of six months after either of the Kra i etgfidsrum af 6 Maaneder contracting governments shall efter at en af de contraherende have given notice of a purpose to Regeringer har tilkendegivet sin terminate it. Hensigt at ophaeve samme.

  • `*¤°•*“’°'· In witness whereof, the respec· Til Bekraeftelse heraf have de

tive plpnipotentiaries have sivned respektive Befuldmas tigede un- ‘ the a ve articles, both in the Plug- dertegnet foranstaaende Artikler lish and the Danish languages and baade i det en elske ogidetdanske have hereunto aiiixed their seals. gprpg samt dierunder sat deres Done in duplicate, at the City Sivet i dobbelt Udfuerdigelse ‘ of Washington, this sixth day of i Staden Washin ton den sjette Januarynineteenhundred and two. Dag af Januar Ndtten Hundrede og to. Jour: HAY. [srxuapl C. Bmm. [SEAL._