Page:United States Statutes at Large Volume 39 Part 2.djvu/515

This page needs to be proofread.


1708 CON VENTION—DENMARK. Auevsr 4, 1916. D¤¤*=*¤ IN, ,¤**`°¤,¤' The congre tions belonging erhverve og besidde Ejendom pea ggirerthr rizhw. in to the DanishgaNational Church de overdragne Qer. _ shall retain the undisturbed use De Menigheder, sem h¢rer til of the churches which are now den danske Folkekirke, skal vedused by them, together with the blive at have den uforstyrrede parsonages appertaining there- Brug af de Kirker, som nu unto and othera purtenanees, in- benyttes af dem, tillige med de cluding the fund;. allotted to the dertil h¢rende Praesteboliger og churches. andet tilhyirende, herunder de til Kirkerne henlagte Kapitaler. Article 3. Artikel 3. um-w' °t°" m` It is $P°¤1¤uY ¤gm°d, h0W· Man er dog saerlig kommet ever, that: _ _ overens om, at: mmm mmm? 1) Th? Frm? wd m1ht·¤·!'5' 1) Vaaben og Militaerbeholdstores existing m the Islands at ninger, som beiinder sig paa the time of the cession and be- 9eme paa Tidspnmktet for Overlonging to the Govern- dragelsen, og som tilh¢rer den ment shall remam the propertly danske Regering, skal forblive of that Government and_ sha , denne Regerings Ejendom, eg as_soonasc1rcumstancesw1llper- skal, saa snart Omstaendighemit, be removed by it, unless derne tillader det, bortfhernes af they, or parts thereof, may have denne, med mjndre de, e er Dele been bought by the Government deraf, skulde blive k¢bt af de of the United States; it being Forenede Staters Regering, however understood that ilags hvorved do er underforstaaet, and colors, imiforms and such at Flag o §aner, Uniformer eg arms or military articles as are saadanne %7aaben eller Militaermarked as being the property of genstande, der er maerkede's0m the Danish Government shall not den danske Regerings Ejendom, be included in such purchase. ikke skal vaere indbefattet i en M°v”bl°$’°t°‘ 2) The movables, especially saadan Erhvervelse, silver plate and pictures which 2) L¢s¢re, saerlig S¢lvt¢j og may be found in the government Malerier, som maatte findes 1 buildings in the islands ceded Gouvernementsb gningerne paa and be onging to the Danish de overdra e ger, og som til- Government shall remain the h¢rer den cisnske Regering, skal property of that Government and forblive denne Regerings Ejenshrill, as seeing as circgngstaiices gen?] eg skal, s§a5nartdQmst)aenwi permit, remove y 1 . i ederne ti a er et, ort- .¤g"°°m °°°°"°°" 3) The pecuniary claims now fj§rnes of denne. held by Demnark against the co- 3) Pengekrav, som nu haves af lomal treasuries o the islands Danmark mod de overdragne ceded are altogether extinguished Q)ers Kolonialkasser, er fuldin consequence of this cessien and staendi oph¢rt som F¢lge af the United States assumes no re- denne Dverdragelse, og de Forsponsibihty whatsoever for or in enede Stater paatager sig _ intet connection with these claims. som heldst Ansvar for eller i Excepted is however the amount Forbindelse med samme Peugedue to the Danish Treasur in krav. Herfra undtages dog det account current with the Vgest- Bel¢b, som den danske· ‘Stats— Indian colonial treasuries ur- kasse maatte have tilgode i Melsuant to the making u ofpac- lemregning med de vestindiske counts in consequence of the ces- Kolonialkasser i Henhold til den sion of the islands; should on the i Anledning af (Dernes Afstaaelse other hand this final accounting stediindende Opgyzirelse. Skulde show a balance in favour of the omvendt Mellemregnin§sforhol— Westlndian colonial treasuries, det give de vestindiske o1onial— the Danish Trewnry shall pay kasser et Tilgodehavende hos den