Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1032

This page needs to be proofread.


3048 PARCEL POST CONVENTION-NORWAY. October 6, 1934. November 9, 1934~ en ny serie for hvert adresse-ut- vekslingskontor. Det siste num- mer i aret skal anf~res i pakke- postkartet for den f~rste kartav- slutning i det fsSlgende ar. fresh series for each office of ex- change of destination. The last number of the year shall be shown on the parcel bill of the first dispateh of the following )'ear. Adylsing articles in 7. The exact method of advis- transit. • I I taI mg 12arces or tIe recep ces 7. Den n~ia1.i;ige fremgangs- mate ved kartering av pakker eller pakkepostsekker porn sendes av det ene postverk i transitt gjennem det annet, tillikemed en- hver detalj ved fremgangsmaten vedkommende ekspedisjonen av sadanne pakker eller sekker som det ikke er satt bestemmelser for i denne overenskomst, skal ord- nes ved gjensidig avtale gjennem korre.spondanse mellem de to poststyrer. Certificates or mail· ing. Furnished sender on rt'qu8St. Xo responsibility for ordinary parcels. Insurance. Fee. contaming them sent by one Ad- ministration in transit through the other together with any de- tails of procedure in connection with the advice of such parcels or receptacles for which provision is not made in this Convention, shall be settled by mutual agree- ment through correspondence be- tween the two Administrations. ARTICLE 8. CERTIFICATES OF l\IAILING. The sender will, on request at the time of mailing an ordinary (uninsured) parcel, receive a certificate of mailing from the post office where the parcel is mailed, on a form provided for the purpose, and each country may fix a reasonable fee therefor. No certificate of mailing, other than the insurance receipt, will be furnished. the sender of in- sured parcels. ARTIKREL 8. INXLEYElUXGSBEYIS. Pa forlangende far avsenderen ved innleveringen av en alminde- lig (uassurert) pakke et inn- leveringsbevis av det poststed hvor pakken innleyeres. Inn- leveringsbeviset skrives ut pa den blankett som er bestemt til det; hvert land kan fastsette en rimelig avgift herfor. Annen bevidnelse enn at pak- ken er sendt 80m verdipakke, vii ikke bli gitt til avsenderen av verdipakker. ARTICLE 9. ARTIKKEL 9. RESPONSIBILITY NOT ACCEPTED FOR ANSVAR OYF.RTAS IKKE FOR AIr ORDINARY PARCELS. lIINDELIGE PAKKER. Neither the sender nor the ad- dressee of an ordinary (unin- sured) parcel shall be entitled to compensation for the loss of the parcel or for the abstraction of or damage to its contents. ARTICL}~ 10. INSUHANCE. 1. The sender of a parcel may have the same insured by pay- ing in addition to the postage such insurance fee as is prescrib- ed by the country of o~i~in, and in the event of loss, rIflm~ Hverken avsenderen av en nl- mindelig (uassurert) pakke eller adressaten e1' berettiget til er- statning for tap av pakken, eller for inngrep i eller skade pi\. dens innhold. ARTIKKEL 10. YERDI. 1. Avsend('ren ay en pakke kan fa den sendt 80m ,·erdipakke Yed ii betale i tillegg til portoen den assuranseavgift som er fast- sutt i avsenderlandet. I tilfelle av tap, plyndring eUer beskadi-