Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1773

This page needs to be proofread.


RECIPROCAL TRADE-SWEDEN. MA Y 25, 1935. 1930 Ars tarifHag rubrik 321 325 339 340 340 353 363 354 356 Varubeteckning Kulor och rullar for kul- och rullager, metall- kulor och rullar vanligen anvanda i kul- och rullager, kul- och rulIa~er samt delar dartill, yare sig de aro fardlgbearbetade eller ej, oberoende av det andamlH vartill de aro avsedda Stad av jarn eller stU eller sammansatta av jarn och sUI, oberoende av tillverkningsfor- farandet och i vilket tillverkningsstadium det vara ma, vagande 5 pounds per stycke elIer mera Bords-, hushlUts-, kaks- och sjukhusutensilier samt h ushAllskarl, ej sarskilt nii.mnda, be- sUende av jim eller stU samt emaljerade eller glaserade, yare sig med eller utan elek- triska varmeelement sasom ingaende delar Ramsagar, kransagar och slapsagar samt sHU- bandsagar, fardigarbetade eller mer bear- betade an anlopta och polerade StocksAgar, fardigarbetade eller mer bear- betade an anlapta och polerade, handsagar och riilssAgblad, bAgfilblad, eller andra sagar, ej sarskilt nii.mnda, med ett yarde over 5 cents stycket Elektriska dammsugare fOr hushAllsbruk och elektriska motorer for sadana. samt delar dartill, fardigbearbetade eller delvis bearbe- tade, helt eller till huvudsakliga vardet av metall; ej sArskilt niimnda Anm. Med hansyn till klassificeringen av elektriska dammsugare for hushAllsbruk oeh motorer, fardigarbetade eller icke, helt eller till huvudsakligt yarde a v metalI, sAsom sii.rskilt angivna i rubr. 353 av 1930 irs tarifflag, skall nuvarande tullbehandling-i overensstiimmelse med beslut, som kungjoris i Treasury Decision 47218-2 (66 Treasury Decisions -) fortfarande iakttagas, sA lange denna overenskommelse ii.r gii.llande. Raknemaskiner, sarskilt konstruerade for mul- tiplikation och division och forsedda. med en elektrisk motor sAsom vli.sentlig bestAndsdel, samt delar dartilI; alIa har uppraknade, fardigarbeta.de eller ej, helt eller till huvud- sakligt yarde av metall, och ej sarskilt niimnda Bopfii.llbara pennknivar oeh fickknivar, med skaft av stAi i etsat elIer forgyllt utforande, med ett yarde overstigande 6 dollars per dussin Maskinhyvelknivar, garveri- och laderknivar, tobakskniva.r, knivar for parpers- och eel- lulosatillverkning, valsar (rol bars), botten- platar (bed plates) samt alIa andra. i cellulosa- och pappersmaskiner forekommande delar for timrets bearbetning, saxblad, cirkelknivar for tygtillskarning, cirkelknivar for korktillver- kning,cirkelknivar for cigarettillverkning,kott- kvarnsknivar och alIa andra slag av knivar eller klingor for handeller motordrivna mas- kiner l0401\lO--:{(;-I ' '1 ' 11- --110 Tullsata 8 cents per pound plus 35 procent 2 cents per pound 5 cents per pound plus ~5 procent 12 procent 15 procent 35 procent 25 procent 17.5 cents stycket samt 27}S procent 20 procent 3779