Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/951

This page needs to be proofread.


PARCEL POST AGREEMENT-XETHERLANDS INDIA. June 14. 1934. O(·tober 4, 1934. 2967 Parcel post agreement between the United States oj America and Neth- __ June!TarmstroBot (talk).__ ldId· 'J l' ,/ t' S·dtBd October411J34. eran s n w,Wltl~ reguatlOns {!J execuwn. tgne a an.oeng, ' June 14, 1934, at ll'ashington, October 4, 1934; approt~ed ty the President, October 11, 1934. AGREEMENT BETWEEN NETH- ERLANDS INDIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING THE EXCHANGE OF PARCEL POST. The undersigned l provided with full pow(>rs by their respecti ve Goyernm(>nts~ have by common consent and subject to ratifica- tions hy the competent superior authorities drawn up the follow- ing Agreement: ARTICLE I. OBJECT OF TIlE A(mEEMEXT. Between the United States of Am(>rica (including A I ask a ~ Porto Rico, the Virgin Islands, Guam, Samoa, and Hawaii) on one hand, and Netherlands India on the other hand, there may be exchanged, under the denomina- tion of parcel post, parcels up to the maximum weight and the maximum dimensions indicated in the Regulations of Execution. ARTICLE II. TRAXSIT PARCELS. 1. Each Postal Administration guarantees the right of transit through its service, to or from any country with which it has parcel-post communication, of parcels originating in or ad- dressed for delivery in the serv- ice of the other contracting Ad- ministration. 2. Each Postal Administration shall inform the other to which countries parcels may be sent through it as intermediary, and OVEREENKOMST T U S S C HEN NEDERLANDSCH-INDIE EN DE VEREENIGDE S TAT E N VAN AMERIKA BETREFFENDE DE UITWISSELING V A N POST- PAKKETTEN. De ondergeteekenden. daartoe Parce~ p?st agree- . 'R ment with ~etherlands door hunne respecheve egee- India. ringen gevolmachtigdl hebben, in gemeen overleg en onder voorbe- houd van bekrachtiging door de bevoegde hoogere autoriteiten, de navolgende Oyereenkomst opge- steld: ARTIKEL I. DOEL VAX DE OVEREENKO:\IST. Object. Tussrhen de V t'reenigde Staten Territory embraced. yan Amerika (met inbegrip van Aln~ku~ Porto Rico, de Ver~,;- nische Eilanden, Guam, Samoa en Hawaii) eenerzijds en Neder- landsch-Indie anderzijds~ kunnen onder de benaming van post- l)akl{etten, pukketten worden uitgewisseld tot het maximum gewicht en de maximum afmetin- g'en~ aungegeven in het Reglement van L"itYoering. ARTIKEL II. TRA::\ SITPAKK}:TTEX. 1. led ere Pm;tadministratie waarhor!!t het re('ht van (looI'- voer door haar dienst, naar of van eenig land waannede zij een pakketpostverk(>(>r onderhoudt. van pakketten afkomstig van of bestemd voor de andere contrac- teerende Administratie. 2. Elke Postadministratie deelt de and('rl' mede: naar welke landen pakketten door haar tus- schenkomst kunnen worden ver- Transit parcels. Hights guaranteed. Notices.