Page:United States Statutes at Large Volume 56 Part 2.djvu/259

This page needs to be proofread.


56 STAT.] INTER-AMERICAN-INDIAN INSTITUTE-NOV. 29, 1940 EQUADOR EQUATEUR 29 de novembre de 1940. 29 novembre, 1940. (L.S.) CtSAR COLOMA SILVA. EL SALVADOR EL SALVADOR 29 de novembre de 1940. 29 novembre, 1940. (L.S .) HECTOR ESCOBAR SERRANO. ESTADOS UNIDOS ETATS UNIS 29 de novembre de 1940. 29 novembre, 1940. (L. S.) JOSEPHUS DANIELS. HONDURAS HONDURAS 29 de novembre de 1940. 29 novembre, 1940. (L.S.) EDGARDO VALENZUELA. MEXICO 29 de novembre de 1940. (L.S.) EDUARDO HAY. PERU 29 de novembre de 1940. MEXIQUE 29 novembre, 1940. PEROU 29 novembre, 1940. (L.S.) LUIS FERNAN CISNEROS. 1339