Spratt v. Spratt


Spratt v. Spratt
by John Marshall
Syllabus
Court Documents

United States Supreme Court

29 U.S. 393

Spratt  v.  Spratt


NotesEdit

This work is in the public domain in the United States because it is a work of the United States federal government (see 17 U.S.C. 105).