Open main menu

INDEX OF WORDS GLOSSED

(Figures in full-faced type refer to page-numbers)


a' (he): 86 (IV. v. 35)

a' (at): 88 (V. i. 5)

aboard: 57 (III. ii. 174)

action, bring mine: 60 (III. ii. 237)

ado: 93 (V. i. 149)

Adonis: 8 (Ind. ii. 52)

advice: 16 (I. i. 116)

advis'd: 19 (I. i. 190)

Æacides: 49 (III. i. 53)

affect (incline to): 13 (I. i. 40)

affected (disposed): 13 (I. i. 26)

affied: 82 (IV. iv. 49)

Agenor: 18 (I. i. 172)

aglet-baby: 24 (I. ii. 79)

aim'd of: 41 (II. i. 232)

Alcides': 30 (I. ii. 261)

all one: 72 (IV. ii. 102)

aloft: 6 (Ind. ii. S. d.)

ambo: 17 (I. i. 149 S. d.)

amends: 10 (Ind. ii. 99)

amort: 75 (IV. iii. 36)

an: 4 (Ind. i. 77)

ancient: 8 (Ind. ii. 33)

ancient angel: 71 (IV. ii. 61)

Anna: 17 (I. i. 158)

anon: 6 (Ind. i. 130)

answerable: 45 (II. i. 353)

antic: 5 (Ind. i. 101)

apes in hell, lead: 33 (II. i. 34)

Apollo: 8 (Ind. ii. 37)

appendix: 84 (IV. iv. 105)

apply: 13 (I. i. 19)

approv'd: 12 (I. i. 7)

apt: 38 (II. i. 166)

argosy: 46 (II. i. 368)

arms: 40 (II. i. 220)

arras counterpoints: 45 (II. i. 345)

Art to Love: 69 (IV. ii. 8)

as (so that): 3 (Ind. i. 70)

as (that): 13 (I. i. 33)

as (as if): 38 (II. i. 160)

as yourself: 27 (I. ii. 160)

assurance (legal settlement): 46 (II. i. 381)

assurance, for: 96 (V. ii. 65)

awful: 98 (V. ii. 110)

 

backare: 34 (II. i. 73)

bags: 27 (I. ii. 181)

balk logic with: 13 (I. i. 34)

balm: 3 (Ind. i. 48)

banquet: 94 (V. ii. S. d.)

bar (noun): 17 (I. i. 138)

bars (verb): 11 (Ind. ii. 138)

basta: 19 (I. i. 202)

bate: 68 (IV. i. 199)

bay, at a: 96 (V. ii. 56)

bear-herd: 7 (Ind. ii. 21)

bears: 88 (V. i. 10)

bears me fair in hand: 69 (IV. ii. 3)

beast: 61 (IV. i. 28)

beat: 68 (IV. i. 199)

begnawn: 53 (III. ii. 56)

belike: 4 (Ind. i. 75)

be-mete: 78 (IV. iii. 113)

bemoiled: 63 (IV. i. 77)

ben venuto, I shall be your: 31 (I. ii. 285)

bestraught: 7 (Ind. ii. 27)

bias: 86 (IV. v. 25)

big: 59 (III. ii. 231)

bill: 79 (IV. iii. 152)

bird, am I your: 96 (V. ii. 46)

blow our nails together: 16 (I. i. 108)

board: 25 (I. ii. 96)

books: 40 (II. i. 223)

boot: 101 (V. ii. 177)

boot-hose: 54 (III. ii. 69)

boss'd: 45 (II. i. 347)

bots: 53 (III. ii. 57)

bottom: 78 (IV. iii. 137)

bow'd: 37 (II. i. 151)

brach: 2 (Ind. i. 17)

brav'd (defied): 77 (IV. iii. 111)

brave (adjective): 2 (Ind. i. 40)

braved (made fine): 78 (IV. iii. 125)

bravery: 75 (IV. iii. 57)

braves, these: 48 (III. i. 15)

breathed: 8 (Ind. ii. 50)

breeching: 48 (III. i. 18)

bring: 67 (IV. i. 181)

buckler: 60 (III. ii. 242)

bugs: 29 (I. ii. 214)

burthen: 24 (I. ii. 68)

Burton-heath: 7 (Ind. ii. 19)

but: 50 (III. i. 63)

buttery: 5 (Ind. i. 102)

buzz: 39 (II. i. 207)

buzzard (a blockhead): 39 (II. i. 207)

buzzard (an inferior kind of hawk): 40 (II. i. 208)

by (aside): 14 (I. i. 47 S. d.)

by (in regard to): 95 (V. ii. 22)

 

candle-cases: 53 (III. ii. 47)

canopies: 45 (II. i. 346)

caparisoned: 54 (III. ii. 68)

card-maker: 7 (Ind. ii. 20)

carouses (noun): 31 (I. ii. 280)

carousing to: 57 (III. ii. 174)

carpets: 62 (IV. i. 52)

cart: 14 (I. i 55)

cat: 25 (I. ii. 117)

censer: 77 (IV. iii. 91)

cerns: 91 (V. i. 76)

chafed: 28 (I. ii. 206)

chapeless: 53 (III. ii. 49)

charge: 29 (I. ii. 219)

charm: 19 (I. i. 213)

checks: 13 (I. i. 32)

chide: 25 (I. ii. 96)

choler: 67 (IV. i. 175)

choleric: 74 (IV. iii. 22)

circumstances: 89 (V. i. 28)

clapp'd up: 44 (II. i. 319)

close: 6 (Ind. i. 127)

cockle: 76 (IV. iii. 66)

Cock's: 64 (IV. i. 121)

colour'd: 19 (I. i. 211)

combless: 40 (II. i. 225)

commanded: 6 (Ind. i. 125)

comonty: 12 (Ind. ii. 140)

compassed: 78 (IV. iii. 139)

compound: 22 (I. ii. 27)

conceit: 79 (IV. iii. 162)

conceive (form an opinion): 95 (V. ii. 22)

conceives (becomes pregnant): 95 (V. ii. 23)

conceives (formulates): 95 (V. ii. 24)

conditions: 100 (V. ii. 168)

conference: 41 (II. i. 246)

conformable: 42 (II. i. 272)

confounds: 99 (V. ii. 141)

content you: 45 (II. i. 335)

continency: 67 (IV. i. 185)

contrive: 31 (I. ii. 279)

cony-catched: 91 (V. i. 101)

cony-catching: 62 (IV. i. 45)

copatain: 90 (V. i. 69)

countenance (noun): 20 (I. i. 232)

countenance (verb): 64 (IV. i. 101)

course: 8 (Ind. ii. 49)

coxcomb: 40 (II. i. 224)

cozen: 57 (III. ii. 171)

crab: 40 (II. i. 228)

crack-hemp: 89 (V. i. 46)

craven: 40 (II. i. 226)

credit: 64 (IV. i. 106)

cried upon it: 2 (Ind. i. 23)

cross: 33 (II. i. 28)

crowns: 23 (I. ii. 57)

cullion: 69 (IV. ii. 20)

cunning (noun): 4 (Ind. i. 92)

cunning (adjective): 15 (I. i. 97)

curious: 82 (IV. iv. 36)

curst: 18 (I. i. 184)

custard-coffin: 76 (IV. iii. 82)

Cytherea: 8 (Ind. ii. 53)

 

dance bare-foot: 33 (II. i. 33)

Daphne: 9 (Ind. ii. 59)

declining head into: 5 (Ind. i. 119)

demi-cannon: 77 (IV. iii. 88)

denier: 1 (Ind. i. 9)

despite, in: 6 (Ind. i. 128)

devote: 13 (I. i. 32)

Dian: 42 (II. i. 253)

diaper: 3 (Ind. i. 57)

dispatch'd: 6 (Ind. i. 129)

domineer: 59 (III. ii. 227)

dresser: 67 (IV. i. 166)

ducats: 46 (II. i. 363)

dumps: 43 (II. i. 278)

duty (reverence): 5 (Ind. i. 113)

duty (due): 62 (IV. i. 39)

 

eat: 68 (IV. i. 200)

eleven and twenty: 71 (IV. ii. 57)

emboss'd: 2 (Ind. i. 17)

encounter: 87 (IV. v. 54)

enforced to digress: 55 (III. ii. 110)

ergo: 78 (IV. iii. 129)

esteem: 87 (IV. v. 64)

event: 56 (III. ii. 130)

ewer: 6 (Ind. ii. S. d.)

eyne: 92 (V. i. 120)

 

fa: 22 (I. ii. 17)

fac'd it with a card of ten: 47 (II. i. 399)

face (brazen): 43 (II. i. 283)

face (bully): 78 (IV. iii. 125)

faced (trimmed): 78 (IV. iii. 123)

fair (adjective): 32 (II. i. 17)

fair befall thee: 98 (V. ii. 112)

farthingales: 75 (IV. iii. 56)

fashions: 53 (III. ii. 54)

fault, in the coldest: 2 (Ind. i. 20)

fay: 9 (Ind. ii. 83)

fear (frighten): 29 (I. ii. 214)

fears (is afraid of): 94 (V. ii. 16)

few, in a: 23 (I. ii. 52)

fine: 44 (II. i. 311)

fit the time: 76 (IV. iii. 69)

fives: 53 (III. ii. 56)

flat: 89 (V. i. 37)

Florentius' love: 24 (I. ii. 69)

flourish: 12 (Ind. ii. 146 S. d.)

fool: 14 (I. i. 65)

footboy: 54 (III. ii. 73)

for (at): 12 (I. i. 3)

for (because): 15 (I. i. 92)

for my hand: 19 (I. i. 193)

foul: 24 (I. ii. 69)

frame: 20 (I. i. 230)

frets (noun): 37 (II. i. 150)

fretting: 44 (II. i. 322)

froward: 24 (I. ii. 91)

full: 19 (I. i. 202)

furniture: 80 (IV. iii. 182)

fustian: 62 (IV. i. 49)

 

gallants: 54 (III. ii. 90)

gall'd: 96 (V. ii. 60)

galliasses: 46 (II. i. 372)

gambold: 12 (Ind. ii. 140)

gamester: 47 (II. i. 394)

gamut: 50 (III. i. 68)

gawds: 32 (II. i. 3)

gentles: 55 (III. ii. 96)

get: 47 (II. i. 404)

gifts: 16 (I. i. 106)

gird: 96 (V. ii. 58)

give me your hands: 44 (II. i. 312)

give you over: 25 (I. ii. 106)

God-a-mercy: 79 (IV. iii. 153)

goes hard: 72 (IV. ii. 80)

gogs-wouns: 57 (III. ii. 163)

grace: 26 (I. ii. 133)

gramercies: 13 (I. i. 41)

gratify: 31 (I. ii. 276)

green: 59 (III. ii. 214); 86 (IV. v. 47)

Grissel: 43 (II. i. 289)

groom: 57 (III. ii. 155)

 

ha' to thee: 95 (V. ii. 37)

habit: 90 (V. i. 75)

half, be your: 97 (V. ii. 78)

half-checked: 53 (III. ii. 58)

hand, at any: 26 (I. ii. 150)

hap, whose: 31 (I. ii. 272)

happily: 83 (IV. iv. 54)

happy man be his dole: 17 (I. i. 143)

hard: 39 (II. i. 184)

have at you: 96 (V. ii. 45)

have to: 17 (I. i. 142)

hearken: 30 (I. ii. 263)

heavy: 23 (I. ii. 46)

her name: 53 (III. ii. 64)

high-cross: 17 (I. i. 136)

hilding: 33 (II. i. 26)

him: 5 (Ind. i. 122)

hipped: 53 (III. ii. 50)

hold (wager): 54 (III. ii. 86)

hold (take): 81 (IV. iv. 17)

hold with her: 37 (II. i. 147)

holidame: 98 (V. ii. 100)

horn: 61 (IV. i. 29)

household stuff: 12 (Ind. ii. 143)

'humour of forty fancies': 54 (III. ii. 71)

hungerly: 57 (III. ii. 178)

hurly: 68 (IV. i. 206)

husband (noun): 90 (V. i. 70)

husbanded (verb): 3 (Ind. i. 68)

 

I wis: 14 (I. i. 62)

idle: 7 (Ind. ii. 14)

idly: 17 (I. i. 154)

imprimis: 63 (IV. i. 68)

indifferent (adverb): 28 (I. ii. 184)

indifferent knit: 64 (IV. i. 94)

ingenious: 12 (I. i. 9)

ingrate: 31 (I. ii. 273)

institute: 12 (I. i. 8)

intend: 68 (IV. i. 206)

intolerable: 24 (I. ii. 90)

Io: 9 (Ind. ii. 56)

is: 3 (Ind. i. 64)

 

'Jack, boy! ho, boy!': 62 (IV. i. 43)

jacks: 62 (IV. i. 51)

jade: 30 (I. ii. 252)

jealous: 87 (IV. v. 76)

Jeronimy, go by: 1 (Ind. i. 9)

Jills: 62 (IV. i. 52)

joint-stool: 39 (II. i. 199)

jointure: 46 (II. i. 364)

joltheads: 67 (IV. i. 169)

jump: 19 (I. i. 194)

junkets: 60 (III. ii. 251)

 

Kates: 39 (II. i. 190)

kennel: 77 (IV. iii. 98)

kersey: 54 (III. ii. 69)

kindly: 3 (Ind. i. 66)

knack: 76 (IV. iii. 67)

knavery: 75 (IV. iii. 58)

 

lampass: 53 (III. ii. 53)

larums: 28 (I. ii. 210)

Latin: 23 (I. ii. 29)

laying: 99 (V. ii. 130)

Leda's daughter: 30 (I. ii. 247)

leet: 10 (Ind. ii. 89)

leges: 22 (I. ii. 28)

lewd: 76 (IV. iii. 65)

lie: 83 (IV. iv. 56)

light: 39 (II. i. 204)

like not of (care not for): 34 (II. i. 65)

likes (pleases): 83 (IV. iv. 62)

liking: 28 (I. ii. 186)

link: 65 (IV. i. 137)

list (noun): 54 (III. ii. 70)

list, seize thee that: 51 (III. i. 92)

logger-headed: 65 (IV. i. 128)

Lombardy: 12 (I. i. 3)

long (adverb): 94 (V. ii. 1)

longeth (verb): 70 (IV. ii. 45)

longly: 18 (I. i. 169)

love, their: 16 (I. i. 107)

love in idleness: 17 (I. i. 155)

lovely: 56 (III. ii. 126)

Lucrece: 43 (II. i. 290)

lure: 68 (IV. i. 195)

lusty: 38 (II. i. 161)

 

malt-horse: 65 (IV. i. 132)

man my haggard: 68 (IV. i. 196)

mark: 21 (I. i. 257 S. d.)

mart: 44 (II. i. 321)

masquing: 77 (IV. iii. 87)

match, a: 97 (V. ii. 74)

mates (persons): 14 (I. i 58)

mates (husbands): 14 (I. i. 59)

me: 22 (I. ii. 8)

Me Pardonato: 13 (I. i. 25)

meacock: 44 (II. i. 307)

meaner: 19 (I. i. 209)

mercatante: 71 (IV. ii. 63)

merest: 2 (Ind. i. 23)

merry passion: 5 (Ind. i. 97)

mess, one: 83 (IV. iv. 70)

mete-yard: 79 (IV. iii. 152)

mew: 15 (I. i. 87)

milch-kine: 45 (II. i. 351)

mind: 21 (I. i. 252)

Minerva: 15 (I. i. 84)

minion: 32 (II. i. 13)

modesty: 3 (Ind. i. 68)

moralize: 84 (IV. iv. 81)

mose in the chine, to: 53 (III. ii. 52, 53)

motion: 31 (I. ii. 283)

mov'd: 99 (V. ii. 143)

 

nail: 77 (IV. iii. 109)

napkin: 6 (Ind. i. 127)

near-legged: 53 (III. ii. 58)

neat's: 74 (IV. iii. 17)

news, what's the: 20 (I. i. 228)

nice: 50 (III. i. 81)

nill you: 42 (II. i. 265)

nit: 77 (IV. iii. 110)

note (noun): 26 (I. ii. 148)

noted for: 52 (III. ii. 14)

 

of (during): 10 (Ind. ii. 84)

of (on): 63 (IV. i. 71)

of both: 45 (II. i. 336)

officer: 62 (IV. i. 50)

old: 52 (III. ii. 30)

or ere: 85 (IV. v. 8)

orchard: 36 (II. i. 112)

out before: 88 (V. i. S. d.)

over-eyeing: 5 (Ind. i. 95)

Ovid: 13 (I. i. 33)

 

pack: 38 (II. i. 178)

packing: 92 (V. i. 121)

Padua: 12 (I. i. 2)

pain: 48 (III. i. 12)

pantaloon: 14 (I. i. 47 S. d.); 49 (III. i. 37)

paper: 27 (I. ii. 154)

parle: 16 (I. i. 116)

pass (convey): 73 (IV. ii. 118)

pass (transact): 83 (IV. iv. 57)

passing: 3 (Ind. i. 67)

paucas pallabris: 1 (Ind. i. 5)

peat: 15 (I. i. 78)

pedant: viii (Dramatis Personæ)

pedascule: 49 (III. i. 51)

peereth: 80 (IV. iii. 176)

Pegasus: 81 (IV. iv. 5)

peril to, in: 11 (Ind. ii. 124)

pheeze you: 1 (Ind. i. 1)

pip out, a: 23 (I. ii. 33)

pith: 18 (I. i. 170)

pittance: 83 (IV. iv. 61)

place, in: 27 (I. ii. 160)

plash: 13 (I. i. 23)

pleasant: 87 (IV. v. 72)

pointed (adjective): 48 (III. i. 19)

points (noun): 53 (III. ii. 50)

port: 19 (I. i. 207)

pot, a little: 61 (IV. ii. 6)

practise: 2 (Ind. i. 36)

prefer: 15 (I. i. 97)

prerogative: 48 (III. i. 6) 141

present: 73 (IV. iii. 5)

Presenters: 21 (I. i. 251 S. d.)

prevented: 96 (V. ii. 49)

pricks: 54 (III. ii. 75)

proof, to the: 37 (II. i. 141)

proper: 26 (I. ii. 147)

put finger in the eye: 15 (I. i. 79)

 

quaint (clever): 56 (III. ii. 150)

quaint (elegant): 77 (IV. iii. 102)

qualified: 87 (IV. v. 66)

quantity: 78 (IV. iii. 112)

quicken: 13 (I. i. 36)

quit: 51 (III. i. 93)

 

ranging: 51 (III. i. 92)

rated (driven away by chiding): 18 (I. i. 164)

rates (chides): 67 (IV. i. 187)

rather for, the: 4 (Ind. i. 91)

rayed: 53 (III. ii. 55)

rebused: 22 (I. ii. 7)

remember'd, be: 77 (IV. iii. 96)

resolve: 69 (IV. ii. 7)

restrained: 53 (III. ii. 60)

rests: 21 (I. i. 248)

Richard Conqueror: 1 (Ind. i. 4)

ring: 17 (I. i. 144)

road: 46 (II. i. 369)

rope-tricks: 25 (I. ii. 113)

roundly: 23 (I. ii. 59)

rout: 58 (III. ii. 184)

rudesby: 51 (III. ii. 10)

ruffling: 75 (IV. iii. 60)

run: 61 (IV. i. 16)

rush-candle: 85 (IV. v. 14)

rushes strewed: 62 (IV. i. 48)

sack: 6 (Ind. ii. 2)

sadness, good: 96 (V. ii. 63)

saving: 34 (II. i. 71)

scape: 41 (II. i. 235)

scrivener: 83 (IV. iv. 59)

seal'd quarts: 10 (Ind. ii. 90)

seen: 26 (I. ii. 136)

Semiramis: 8 (Ind. ii. 41)

sensible: 63 (IV. i. 66)

serve: 13 (I. i. 15)

sessa: 1 (Ind. i. 6)

sharp: 68 (IV. i. 193)

sheathing: 65 (IV. i. 138)

sheer: 7 (Ind. ii. 25)

shift: 6 (Ind. i. 126)

shipping, good: 89 (V. i. 43)

shoulder-shotten: 53 (III. ii. 57)

shrew: 68 (IV. i. 213)

shrewd: 18 (I. i. 184)

Sibyl: 24 (I. ii. 70)

simple: 6 (Ind. i. 135)

since: 4 (Ind. i. 84)

skills: 56 (III. ii. 135)

skipper: 45 (II. i. 333)

slipp'd: 96 (V. ii. 52)

smallest: 9 (Ind. ii. 77)

sober: 26 (I. ii. 134)

soft: 100 (V. ii. 168)

sol: 22 (I. ii. 17)

sooth: 55 (III. ii. 119)

sops: 57 (III. ii. 176)

sorted to no proof, is: 75 (IV. iii. 43)

Soto: 4 (Ind. i. 88)

soud: 65 (IV. i. 145)

soundly: 22 (I. ii. 8)

specialties: 36 (II. i. 127)

sped: 101 (V. ii. 186)

speed (verb): 30 (I. ii. 250)

speed (noun): 37 (II. i. 139)

speeding: 43 (II. i. 295)

spleen (fit of laughter): 6 (Ind. i. 137)

spleen (caprice): 51 (III. ii. 10)

stale (laughing-stock): 14 (I. i. 58)

stale (decoy): 51 (III. i. 91)

stand: 25 (I. ii. 114)

stay (stop): 6 (Ind. i. 134)

stay'd (detained): 72 (IV. ii. 83)

stays (awaits): 75 (IV. iii. 59)

stead: 31 (I. ii. 269)

stock (stocking): 54 (III. ii. 68)

stocks ('a pair of): 1 (Ind. i. 2)

stocks (posts): 13 (I. i. 31)

stomach (inclination): 13 (I. i. 38)

stomach ('appetite' and 'temper'): 66 (IV. i. 161)

stomachs (pride): 101 (V. ii. 177)

stoop: 68 (IV. i. 194)

straight: 3 (Ind. i. 52)

strange: 15 (I. i. 85)

struck: 45 (II. i. 354)

suits, in all: 5 (Ind. i. 106)

supposes: 92 (V. i. 120)

swayed: 53 (III. ii. 57)

sweeting: 75 (IV. iii. 36)

swinge: 98 (V. ii. 105)

 

tails: 40 (II. i. 216)

take upon you: 73 (IV. ii. 109)

tall: 81 (IV. iv. 17)

taller: 61 (IV. i. 11)

tender well: 1 (Ind. i. 16)

tents: 45 (II. i. 346)

that (so that): 67 (IV. i. 187)

that she's: 30 (I. ii. 240)

them: 5 (Ind. i. 112)

then: 68 (IV. i. 195)

they: 37 (II. i. 142)

think on prating: 78 (IV. iii. 114)

third-borough: 1 (Ind. i. 12)

thrall'd: 20 (I. i. 224)

three-inch-fool: 61 (IV. i. 27)

throughly: 81 (IV. iv. 11)

time, in good: 39 (II. i. 196)

to be: 16 (I. i. 128)

took: 57 (III. ii. 166)

toward (at hand): 14 (I. i. 68)

toward (docile): 101 (V. ii. 183)

toy, a: 47 (II. i. 396)

trapp'd: 8 (Ind. ii. 43)

trick: 76 (IV. iii. 67)

trimmed: 62 (IV. i. 48)

trot: 24 (I. ii. 80)

trow (believe): 22 (I. ii. 4)

trow (know): 27 (I. ii. 168)

trunk sleeve: 78 (IV. iii. 141)

turn: 34 (II. i. 63)

turtle: 40 (II. i. 208)

twangling: 38 (II. i. 159)

twink: 43 (II. i. 304)

two-and-thirty: 23 (I. ii. 33)

Tyrian tapestry: 45 (II. i. 343)

 

unapt: 100 (V. ii. 167)

uncase: 19 (I. i. 211)

undertake: 73 (IV. ii. 107)

unpink'd: 65 (IV. i. 136)

untoward: 87 (IV. v. 79)

usurp: 6 (Ind. i. 131)

 

vail: 101 (V. ii. 177)

valance: 45 (II. i. 348)

velure: 53 (III. ii. 63)

vied: 43 (II. i. 303)

 

waning: 9 (Ind. ii. 65)

wanton: 8 (Ind. ii. 54)

watch: 68 (IV. i. 198)

wear: 56 (III. ii. 121)

welkin: 8 (Ind. ii. 47)

when: 66 (IV. i. 146)

whiles: 48 (III. i. 22)

white: 101 (V. ii. 187)

who should say, as: 74 (IV. iii. 13)

whoreson: 65 (IV. i. 132)

widowhood: 36 (II. i. 125)

wild Kate: 42 (II. i. 271)

will, because she: 19 (I. i. 188)

Wincot: 7 (Ind. ii. 23)

windgalls: 53 (III. ii. 54)

wish: 16 (I. i. 112)

wit: 9 (Ind. ii. 79)

with: 77 (IV. iii. 111)

withal: 89 (V. i. 21)

witness, with a: 92 (V. i. 121)

woodcock: 27 (I. ii. 164)

workmanly: 9 (Ind. ii. 62)

world: 44 (II. i. 305)

 

yellows: 53 (III. ii. 55)