The Mahabharata/Book 6: Bhishma Parva

Jamvu-khanda Nirmana Parva