Translation:Act Amending the Penal Code (No. 12), 2535 BE

Act Amending the Penal Code (No. 12), 2535 BE  (1992) 
by National Legislative Assembly of Thailand, translated from Thai by Wikisource

Seal of the Royal Command

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

Seal of the Royal Command

Act
Amending the Penal Code (No. 12),
2535 BE


Bhumibol Adulyadej R

Given on the 31st day of March 2535 BE
Being the 47th year of the present reign

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า Phra Bat Somdet Phra Paramin Maha Bhumibol Adulyadej has issued with his pleasure a great royal command that it be proclaimed as follows:
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา Whereas it is appropriate to amend the Penal Code;
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ Therefore, he grants with his gracious pleasure, by and with the advice and consent of the National Legislative Assembly in its exercise of the duties of the National Assembly, the enactment of the following Act:
มาตราพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๕" Section1.This Act is called the “Act Amending the Penal Code (No. 12), 2535 BE”.
มาตราพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Section2.This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette onwards.
มาตราให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๖๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน Section3.The text of section 266 of the Penal Code shall be repealed and replaced by the following text:
"มาตรา ๒๖๖ ผู้ใดปลอมเอกสาร ดังต่อไปนี้ Section266.Anyone who counterfeits [any of] the following documents:
(๑)เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ (1)right documents which are governmental documents;[1]
(๒)พินัยกรรม (2)testaments;
(๓)ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ (3)stock certificates, debentures, or stock or debenture warrants;[2]
(๔)ตั๋วเงิน หรือ (4)bills;[3] or
(๕)บัตรเงินฝาก (5)certificates of deposit;
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท" incurs a penalty of imprisonment from one year to ten years and fine from twenty thousand baht to two hundred thousand baht.”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
Countersignatory:
Anand Panyarachun
Prime Minister

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการรับฝากเงินโดยวิธีออกบัตรเงินฝากโดยธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ รวมตลอดถึงบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบัตรเงินฝากดังกล่าวเป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ สมควรกำหนดมาตรการป้องกันการปลอมตราสารดังกล่าว เพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจเกิดความเสียหายจากการใช้บัตรเงินฝากปลอม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ได้ Note: The grounds for promulgation of this Act are as follows: Whereas commercial banks under the law on commercial banks, as well as finance companies under the law on the practice of financing business, security business, and crédit foncier business, now accept deposits by means of issuing certificates of deposit, and the said certificates of deposit are negotiable instruments, it is appropriate to designate measures for prevention of counterfeiting of the described instruments in order to protect common interest which may injured by the use of counterfeit certificates of deposit. Therefore, it is necessary to enact this Act.

NotesEdit

  1. Ekkasan ratchakan (Thai: เอกสารราชการ), here translated as “governmental document(s)”, literally translates “royal affairs document(s)”. Ratchakan (Thai: ราชการ), which literally translates “royal affairs”, is a traditional term for “governmental affairs” or “governmental service”. The English draft of the Penal Code (Office of the Juridical Council, 1950, p. 29/68) used “public document(s)” for ekkasan ratchakan. Samnak-ngan Ratchabandittayasapha (2016) uses “official document(s)” for ekkasan ratchakan.
  2. Literally, “warrants of stock certificates or debentures”. In the English draft of the Penal Code (Office of the Juridical Council, 1950, p. 29/68), the French term certificat d’actions ou d’obligations was used here.
  3. Literally, "money tickets"; referring to bills of exchange.

BibliographyEdit

Original
References
  • Office of the Juridical Council. (1950). Archives Concerning the Revised Penal Code: Tome XXV [Microfilm]. The Archives of the History of Thai Codification (OCLC No. 1228261634 / Digital TU No. 163604), Thammasat University, Bangkok.
  • Samnak-ngan Ratchabandittayasapha [Office of the Royal Society]. (2016). Sap Banyat Samnak-ngan Ratchabandittayasapha [Word Coinage by the Office of the Royal Society]. https://coined-word.orst.go.th/ (In Thai).

   This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.

Original:
 
This work is in the public domain worldwide because it originated in Thailand and is a work under section 7(2) of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994) (WIPO translation), which provides:

7. The following shall not be deemed copyright works under this Act:

  1. news of the day and facts having the character of mere information, not being works in the literary, scientific or artistic fields;
  2. the constitution and legislation;'
  3. regulations, bylaws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units;
  4. judicial decisions, orders, decisions and official reports;
  5. translations and collections of the materials referred to in items (1) to (4), made by the Ministries, Departments or any other government or local units.
 
Translation:
 

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:

I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.