Translation:Act Amending the Penal Code (No. 19), 2550 BE

Act Amending the Penal Code (No. 19), 2550 BE  (2007) 
by National Legislative Assembly of Thailand, translated from Thai by Wikisource

Seal of the Royal Command
Seal of the Royal Command

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๕๐


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

Seal of the Royal Command
Seal of the Royal Command

Act
Amending the Penal Code (No. 19),
2550 BE


Bhumibol Adulyadej R

Given on the 31st day of July 2550 BE
Being the 62nd year of the present reign

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า Phra Bat Somdet Phra Paramin Maha Bhumibol Adulyadej has issued with his pleasure a great royal command that it be proclaimed as follows:
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา Whereas it is appropriate to amend the Penal Code;
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ Therefore, he grants with his gracious pleasure, by and with the advice and consent of the National Legislative Assembly, the enactment of the following Act:
มาตราพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐" Section1.This Act is called the “Act Amending the Penal Code (No. 19), 2550 BE”.
มาตราพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Section2.This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette onwards.
มาตราให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และมาตรา ๒๗๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน Section3.The text of section 276 of the Penal Code, which has been amended by the Act Amending the Penal Code (No. 5), 2525 BE, and section 277 of the Penal Code, which has been amended by the Act Amending the Penal Code (No. 8), 2530 BE, shall be repealed and replaced by the following text:
"มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท Section276.Anyone who forcibly commits intercourse[1] with another by threatening in whatever manner, by exercising forcible violence, whilst the latter[2] is being in a state of irresistibility, or by making the latter[2] mistake him for a different person, incurs a penalty of imprisonment from four years to twenty years and fine from eight thousand baht to forty thousand baht.
การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น The intercourse under paragraph 1 refers to act committed with one’s sex organ against the sex organ, anus, or oral cavity of another or with any other thing against the sex organ or anus of another in order to satisfy[3] one’s desire.[4]
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต If the offence under paragraph 1 is committed[5] whilst having or [by] using a gun or explosive, or in a joint action bearing a characteristic of gang rape against a woman or action of similar characteristic against a man, [the offender] incurs a penalty of imprisonment from fifteen years to twenty years and fine from thirty thousand baht to forty thousand baht, or imprisonment for life.
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำความผิดระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์จะหย่า ให้คู่สมรสฝ่ายนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ดำเนินการฟ้องหย่าให้ If the offence under paragraph 1 is committed between spouses[6] and those spouses still wish to live and cohabit[7] together as husband and wife, the court may impose a lesser penalty than that designated by the law to any extent or may designate conditions for supervision of behaviour instead of imposing a penalty. In the event that the court gives a judgment imposing a penalty of imprisonment and either spouse does not wish to live and cohabit with the other as husband and wife any longer and wishes for divorce, that spouse shall notify the court of [the wish] and the court shall notify a public prosecutor in order that [the public prosecutor] would institute a divorce action for [that spouse].”
มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท Section277.Anyone who commits intercourse with a child aged not over fifteen years still, who is not his own wife or her own husband, whether with or without the consent of that child, incurs a penalty of imprisonment from four years to twenty years and fine from eight thousand baht to forty thousand baht.
การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น The intercourse under paragraph 1 refers to act committed with one’s sex organ against the sex organ, anus, or oral cavity of another or with any other thing against the sex organ or anus of another in order to satisfy[3] one’s desire.[4]
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต If the offence under paragraph 1 is committed[8] against a child aged not over thirteen years still, [the offender] incurs a penalty of imprisonment from seven years to twenty years and fine from fourteen thousand baht to forty thousand baht, or imprisonment for life.
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระทำโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน และเด็กนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต If the offence under paragraph 1 or paragraph 3 is committed[5] in a joint action bearing a characteristic of gang rape against a girl or action of similar characteristic against a boy and the girl or boy does not consent [thereto], or is committed whilst having a gun or explosive or by using a weapon, [the offender] incurs a penalty of imprisonment for life.
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปี แต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกัน ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสในระหว่างที่ผู้กระทำผิดกำลังรับโทษในความผิดนั้นอยู่ ให้ศาลปล่อยผู้กระทำความผิดนั้นไป" [As regards] the offence provided in paragraph 1, if it is committed by a person aged not over eighteen years against a child whose age is over thirteen years but still not over fifteen years with the consent of that child and the court later permits the two to marry each other, the offender is not required to undergo the penalty [any longer]. If the court permits the marriage whilst the offender is undergoing the penalty for the offence, the court shall release that offender.”
มาตราให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน Section4.The text of section 286 of the Penal Code, which has been amended by the Act Amending the Penal Code (No. 5), 2525 BE, shall be repealed and replaced by the following text:
"มาตรา ๒๘๖ ผู้ใดอายุกว่าสิบหกปี ดำรงชีพอยู่แม้เพียงบางส่วนจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต Section286.Anyone [who is] aged above sixteen years [and] makes a living from, even in part, the income of a prostitute,[9] incurs a penalty of imprisonment from seven years to twenty years and fine from fourteen thousand baht to forty thousand baht, or imprisonment for life.
ผู้ใดไม่มีปัจจัยอย่างอื่นอันปรากฏสำหรับดำรงชีพ หรือไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพ และมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้ถือว่า ผู้นั้นดำรงชีพอยู่จากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจได้ว่า มิได้เป็นเช่นนั้น [When] anyone has no other apparent means of livelihood or has no enough means of livelihood and falls under any of the following circumstances, that one shall be deemed to make [his] living from the income of a prostitute, save where [he] provides a satisfactory proof that it is not so:
(๑)อยู่ร่วมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือสมาคมกับผู้ซึ่งค้าประเวณี คนเดียวหรือหลายคน เป็นอาจิณ (1)being[10] together with or associating with one or several prostitutes habitually;[11]
(๒)กินอยู่หลับนอน หรือรับเงินหรือประโยชน์อย่างอื่น โดยผู้ซึ่งค้าประเวณีเป็นผู้จัดให้ (2)being accommodated[12] or receiving money or other benefit furnished by a prostitute;
(๓)เข้าแทรกแซงเพื่อช่วยผู้ซึ่งค้าประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผู้ที่คบค้ากับผู้ซึ่งค้าประเวณีนั้น (3)intervening to help a prostitute in a quarrel or dispute [between the prostitute] and a customer[13] of the prostitute.
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับค่าเลี้ยงดูจากผู้ซึ่งค้าประเวณีซึ่งพึงให้ค่าเลี้ยงดูนั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา" The provisions of this section shall not apply to a person receiving maintenance from a prostitute who is legally or morally obliged to provide such maintenance.”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
Countersignatory:
General Surayud Chulanont
Prime Minister

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่บทบัญญัติมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๘๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ สมควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักการมีสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง และหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ ที่เคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ Note: The grounds for promulgation of this Act are as follows: Whereas section 3 of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim), 2549 Buddhist Era, offers protection to the human dignity, rights, freedoms, and equality [in regard to] which the Thai people have enjoyed protection according to the customs[14] of administration of Thailand under the democratic regime with Monarch as Head [of State], but the provisions of section 276, section 277, and section 286 of the Penal Code give rise to unfair discrimination against persons[15] by reason of sex-related differences, it is appropriate to modify the said provisions in line with the principle of equal rights of men and women and the principle of prohibition of unfair discrimination against persons by reason of sex-related differences, which have been protected according to the customs of administration of Thailand under the democratic regime with Monarch as Head [of State]. Therefore, it is necessary to enact this Act.

NotesEdit

 1. In fact, the phrase khomkhuen kratham chamrao (Thai: ข่มขืนกระทำชำเรา), which literally translates “to forcibly commit intercourse”, means and should be translated as “to rape”. See also the note about this in Translation:Act Amending the Penal Code (No. 27), 2562 BE.
 2. 2.0 2.1 Originally, “that other [person]”.
 3. 3.0 3.1 See also the note about the term sanong (Thai: สนอง; here translated as “satisfy”) in Translation:Act Amending the Penal Code (No. 27), 2562 BE.
 4. 4.0 4.1 Literally, “refers to act for satisfying the desire of the actor by using the sex organ of the actor to act with the sex organ, anus, or oral cavity of another, or using any other thing to act with the sex organ or anus of another”.
 5. 5.0 5.1 Literally, “If the commission of the offence under…is committed”.
 6. Literally, “If the commission of the offence under paragraph 1 is the commission of the offence between spouses”.
 7. See also the note about the idiom yukin (Thai: อยู่กิน; here translated as “to live and cohabit”) in Translation:Act Amending the Penal Code (No. 27), 2562 BE.
 8. Literally, “If the commission of the offence under…is the commission”.
 9. Phu sueng kha praweni (Thai: ผู้ซึ่งค้าประเวณี), here translated as “prostitute”, literally translates “one who trades in sex”. In the previous versions of the Penal Code, the phrase ying sueng kha praweni (Thai: หญิงซึ่งค้าประเวณี), which literally translates “woman who trades in sex” and only refers to a female prostitute, was used.
 10. According to Samnak-ngan Ratchabandittayasapha (2013), yu (Thai: อยู่) can mean (1) to reside, to dwell, (2) to be living, to be alive, (3) to stay, to remain, (4) to be.
 11. Literally, “being together with prostitute[s] or associating with prostitute[s], one or several, as a habit”.
 12. Kin yu lap non (Thai: กินอยู่หลับนอน) literally translates “eat, stay, sleep, lie”. In the English draft of the Penal Code (Office of the Juridical Council, 1950, p. 29/74), the phrase “provided…with board, lodging” was used. Compare section 180a of the German Criminal Code, which says “Whoever 1. furnishes a person under 18 years of age with accommodation…” (Bohlander & Reusch, n.d.).
 13. Khopkha (Thai: คบค้า) is defined by Samnak-ngan Ratchabandittayasapha (2013) as “to visit [or] join as a companion”. It is a compound consisting of khop and kha, which Samnak-ngan Ratchabandittayasapha (2013) respectively defines as “to join as a companion” and “to have dealings with”. In general, the term, as a noun, refers to a friend, associate, colleague, partner, or the like. However, it is here translated as “customer” in accordance with the English draft of the Penal Code (Office of the Juridical Council, 1950, p. 29/74).
 14. In general, prapheni (Thai: ประเพณี) means tradition. Samnak-ngan Ratchabandittayasapha (2013) defines it as “that which has been upheld and observed by one [generation] to another that it has become a convention”. But it is here translated as “custom” since it perhaps refers to a practice so long established that it has the force of law.
 15. Literally, “the provisions of section 276, section 277, and section 286 of the Penal Code are provisions which unfairly discriminate against persons”.

BibliographyEdit

Original
References
 • Bohlander, M., & Reusch, U. (Trans.). (n.d.). Strafgesetzbuch [Criminal Code]. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
 • Office of the Juridical Council. (1950). Archives Concerning the Revised Penal Code: Tome XXV [Microfilm]. The Archives of the History of Thai Codification (OCLC No. 1228261634 / Digital TU No. 163604), Thammasat University, Bangkok.
 • Samnak-ngan Ratchabandittayasapha [Office of the Royal Society]. (2013). Photchananukrom Chabap Ratchabandittayasathan Phoso Song Phan Ha Roi Hasip Si [Royal Institute Dictionary, 2554 BE]. https://dictionary.orst.go.th/ (In Thai).

   This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.

Original:
 
This work is in the public domain worldwide because it originated in Thailand and is a work under section 7(2) of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994) (WIPO translation), which provides:

7. The following shall not be deemed copyright works under this Act:

 1. news of the day and facts having the character of mere information, not being works in the literary, scientific or artistic fields;
 2. the constitution and legislation;'
 3. regulations, bylaws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units;
 4. judicial decisions, orders, decisions and official reports;
 5. translations and collections of the materials referred to in items (1) to (4), made by the Ministries, Departments or any other government or local units.
 
Translation:
 

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:

I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.