תיקוני זהר דף פב/ב

כל חד לזנייהו, אלין נשמתין דאתגזרו מכורסי יקריה, ואלין רוחין דאתגזרו ממלאכים, ואלין נפשין דאתגזרו מאופנים, כל חד אפיק לזנייהו לכל חד כדקא יאות, עץ פרי דא תלמיד חכם, עושה פרי דא בת זוגיה, לכל חד כדקא יאות, (כל חד אפיק לזנוי):

ועוד עץ פרי דא עמודא דאמצעיתא, עושה פרי דא צדיק, אשר זרעו בו על הארץ דא שכינתא, דכל זרעין אתכלילן בה, והכא פקודא דפריה ורביה למעבד אבין וזרעין, הדא הוא דכתיב (ישעיה מ"ה) לא תהו בראה לשבת יצרה, ומאן דאתבטל מפריה ורביה, כאלו אחזר לההיא ארץ יבשה, ומנע ברכאן מינה, כל חד לפום דרגיה, מאן דפגים לתתא פגים לעילא, לאתר דאתגזר נשמתיה:

Tikkun 44Edit

תקונא ארבעין וארבע:

BRASYT contains TR"Y (two) and E"Sh (fire). Of this it's said, Wayyomer ELHY"M yehi M"ART bRQIA HSMIM. M"ART is written chasser. W is the Written Torah, M"ART is the Oral Torah. Even though we've established M"ART chasser is Lilit, the Torah hath seventy faces, consequently M"ART in that place is she of whom it saith, Ki ner MSWH w'Torah AWR - Amuda d'Emtzaitha (the Central Column); of him it saith, et-ha-M"AOR ha-gadol l'memsheleth ha-yom w'eth ha-M'AOR ha-qatan l'memshelet ha-lailah.

בראשית, תמן תר"י תמן א"ש, ועלייהו אתמר ויאמר אלקי"ם יהי מארת ברקיע השמים, מארת כתיב חסר ו' דא אורייתא דבכתב, מאי מארת דא אורייתא דבעל פה, ואף על גב דאוקמוה מארת חסר דא לילית, שבעין אנפין לאורייתא, ובגין דא מארת בהאי אתר, ההיא דאתמר בה כי נר מצוה, ותורה אור עמודא דאמצעיתא, ועלייהו אתמר את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה:

Here is the miswah to perform SDQH. Et-ha-M'AOR ha-gadol alludes to the wealthy. Et-ha-M'AOR haqatan alludes to the poor. As much as the moon (SYHRA) borrows from the sun (SMSA), and she hath no light but from what the sun gives her, so too the Shekhinah saith, "Lend to me and I'll pay off," for so must needs a mortal to be a lender to the poor. And in this similitude do the stars and mazals borrow from one another, and angels one from antoher, and the clue of the thing Umqablin dein min-dein, so doth the Shekhinah which is the SYHRA QDYSA borrow from Kudsha Brikh Hu, and receiveth from Him. As it says of her Ki SMS u'magen H' Elhym. And so did Yehoshua receive from Moshe, as they've established Pnei Moshe k'pnei ChMA upnei Yehoshua k'pnei LBNH. And so were all the prophets before Moshe like SYHRA before SMSA, having no light but from SMSA.

הכא פקודא למעבד צדקה, את המאור הגדול רזא דעתירין, ואת המאור הקטן רזא דמסכנין, וכמה דסיהרא לווה מן שמשא, ולא אית לה נהורא אלא ממה דיהיב לה שמשא, הכי שכינתא אמרת לוו עלי ואני פורע, דהכי צריך בר נש למהוי מלוה למסכנא, וכגוונא דא לווין כוכביא ומזלי דא מן דא, ומלאכיא דא מן דא, ורזא דמלה ומקבלין דין מן דין, הכי לווה שכינתא דאיהי סיהרא קדישא מקודשא בריך הוא, ומקבלת מניה, דאתמר ביה כי שמש ומגן ה' אלקי"ם, והכי הוה מקבל יהושע מן משה, כמה דאוקמוהו פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה, והכי הוו כל נביאיא קדם משה כגון סיהרא וכוכביא קדם שמשא, דלא אית לון נהורא אלא משמשא:

Tikkun 45Edit

תקונא ארבעין וחמשא:

BRASYT BRA ELHY"M: E"L HY"M - the sea of Torah. Of it is said, "Wayyomer ELHY"M yishrtzu hamayaim sheretz nefesh chayyah w`of ye`offef `al-ha'aretz." Here is the commandment to labor in the Torah, as it says of her, "Hoy kol-tzamme lekhu l'mayim w'alin," as those that delve in the Torah inherit living vitality (nefesh chayyah) from the Shekhinah. This is the scripture, Yishr'tzu ha-mayam nefesh chayyah, w'of ye'offef - this is the spirit of which it says Ki-`of hashamayim yolikh eth-ha-qol, u'ba`al kenafayim yaggid davar, and this is YHW"H the Central Pillar.

בראשית ברא אלקי"ם, א"ל הי"ם, ימא דאורייתא, ועליה אתמר ויאמר אלקי"ם ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ, הכא פקודא למלעי באורייתא, דאתמר בה הוי כל צמא לכו למים ואלין, דעסקין באורייתא ירתין נפש חיה משכינתא, הדא הוא דכתיב ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף דא רוח דאתמר ביה כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר, והאי איהו יקו"ק עמודא דאמצעיתא:

Corresponding to him is MTTRO"N, whose name is like his master's, Y the bird head, W his body, H"H his two wings with which he flies up and comes down, and these two wings are the two vapors H"H, as of them it says, W'ha'chayot ratzo washov, which are Y"W, a vapor that goes up in Y, a vapor that comes down in W, like the fumes emitted from the mouth a furnace, so the sea goes up and down, and its waves "run forth and return."

לקבליה מטטרו"ן דשמיה כשם רביה, י' רישא דעופא, ו' גופא דיליה, ה"ה תרי גדפוי דבהון פרח לעילא ונחית לתתא, ואלין תרין גדפין אינון תרין הבלים ה"ה, דבהון אתמר והחיות רצוא ושוב, דאינון י"ו, הבל סליק בי' הבל נחית בו', כהבל דנפיק מפומא דכבשן, והכי ימא סליק ונחית, וגלגלוי רצים ושבי