Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis

Ante-Nicene Fathers Vol. IV, Origen
by Origen, translated by Frederick Crombie
Origen De Principiis
156028Ante-Nicene Fathers Vol. IV, Origen — Origen De PrincipiisFrederick CrombieOrigen


Contents edit