Ante-Nicene Fathers/Volume IV/Origen/Origen De Principiis/I

Ante-Nicene Fathers Vol. IV, Origen, Origen De Principiis
by Origen, translated by Frederick Crombie
I
156167Ante-Nicene Fathers Vol. IV, Origen, Origen De Principiis — IFrederick CrombieOrigen


Contents edit