English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/A

VOCABULARY

OF THE

SWATOW COLLOQUIAL LANGUAGE.

a, che̍k-kâi; che̍k-chiah; &c.

aback, pùe-ãu. taken aback at meeting one, ngõ--tie̍h uak--chē-kiè.

abacus, sǹg-pûaⁿ. to work the, kiah-sǹg-pûaⁿ; khà-sǹg-pûaⁿ.

abaft, the foremast, thâu-ûi-ãu.

abandon, pàng-tiāu; ka̍k-tiāu; sek-tiāu; lī-khui; màiⁿ.

abase, kàng-khip.

abash, sit-nâng. kâi-thí-mīn. abashed, tshâm-khũi; kièn-siàu; siáu-lí; siu-chhí.

abate, kiám; chié. the price, sǹg-kiám; tṳ̂-kiám; khà-kiám; khà-tṳ̂; kiám--chē; chié--chē.

abbess (Buddhist), sṳ-hũ; hûe-siēⁿ-phûa; nîⁿ-kou-phûa.

abbot (Buddhist), sṳ-hũ; hûe-siēⁿ-thâu; tang-ke.

abbreviation, sié-siá. a compendium, tãi-lia̍k.

abdicate, siā-cheh; sî-kuaⁿ. of a sovereign, siā-ūi; thò-ūi.

abdomen, tóu; tóu-pak.

abduct, kuái-tô; thau-kiau; thau-kāng-tsáu.

abet, pang-tsõ; pang-ak.

abhor, lóu; ù; lóu-hṳ̃n.

abide, kṳ-tsũ; khiã-khí; tiū.

abject, hiã-tsūaⁿ; hiã-liû.

ability, lêng-kàng; pún-sṳ̄; pún-niáⁿ; tshâi-chhêng; tshâi-lêng. have not the ability to do, bô-lêng-ûi.

abjure, chiù-tsūa bô-chí-kâi-sṳ̄. one’s religion, húan-kà; pũe-kà.

able, lêng; õi; miâⁿ-ke; ũ-lêng-ûi. see ability.

ablution, sói-chheng-khih; sói-chheng; sói-sin; sói-e̍k.

aboard, tõ-tsûn; tsûn-téng; lo̍h-tsûn.

abolish, tṳ̂-tiāu; hùi-tiāu.

abominable, khó-ù; tshūa-nâng-lóu.

abominate, ù; lóu; kĩ.

aborigines, thóu-jîn; pńg-tī-nâng.

abortion, lo̍h-sié-súaⁿ; lo̍h-sin; phah-tó a-nôuⁿ. to produce by medicine, ēng-ie̍h lo̍h-tiāu a-nôuⁿ.

abound, hoh-tsōi; tōa-bó-mue̍h; tsōi-tsōi; sẽng; mõng-sẽng; hong-sẽng; tshù-tshù to-tsōi.

about, tsha-m̄-to; kâi-pan-bó; lím-lím; ũ chí-kâi-pān; tsáu-tsua̍h bô-ki; chìn-thò ũ-hãn.

above, tõ-téng; tõ-chiēⁿ; tõ-mīn-chiēⁿ.

abrade, siah--tie̍h; phoi--tie̍h; phiù-phûe.

abridge, séⁿ-iak; tiah-iàu; tiah-chhiet-iàu; káng-séⁿ; tiah-tshut káng-iàu.

abroad, tõ-gūa; tshut-tshù; tshut-gūa. to go, kùe-huan; kùe-kok.

abruptly, hut--chē-kiè; tu̍t-jiên; hut-jiên.

abscess, seⁿ-thûe; seⁿ-mue̍h; seⁿ-eng; pũ-lâng-tshng.

abscond, tô-tsáu; tsáu-khṳ̀-tiàm; tô-pī; thau-tsáu.

absence, m̄-tõ; of mind, sim m̄-tõ; sim-hûn m̄-tõ.

absolute, tsṳ̃-tsú.

absolve, kói-tsũe; sià-tsũe; sek-pàng.

absorb, sò-ta. water, sò-tsúi. all one’s energies, ēng-chĩn-la̍t. entirely absorbed in any thing, ji̍p-sîn.

abstain, kài. from liquor, kài-chiú. from lust, kài-io̍k.

abstemious, tsat-ēng; kúaⁿ-io̍k; ũ-tsat-tōu.

abstraction, in a state of (Buddhist), tsõ-siên; ji̍p-tẽng.

abstruse, chhim-àu; àu-biāu.

absurd, thèng-tàⁿ; bô-iáⁿ-chiah; hó-chhiè.

abundant, see abound.

abuse, mēⁿ. filthy abuse, mēⁿ kàu chhi-gî; tshou-tshùi-mēⁿ.

abutment, of bridge, kiê-tún.

abyss, chhim-thâm; chhim-chhim; bô-tói; bô-tói chhim-kheⁿ.

academy, tsṳ-īⁿ; imperial, at Pekin, hâng-lîm.

accelerate, tshui-pek; tshui-méⁿ.

accede, zún-na̍p; hàuⁿ; khéng; tsún; na̍p-ì.

accent, siaⁿ-im; siaⁿ-kháu.

accept, siũ; siu; chiap-na̍p; na̍p-siũ.

access, lōu-mn̂g; lōu-mn̂g hó-chiũ. increase, thiⁿ-ke; thiam-ke.

accession, to the throne, seng-ūi.

accessory, pang-tsõ.

accident, ì-gūa kâi-sṳ̄; liāu-m̄-kàu kâi kéng-ngõ. accidental, ngóu-jiên; tsõu-jiên.

acclivity, suaⁿ kiã-kiã; pho-lo-sia.

accommodate, others, pang-tsõ; chieh-ēng. oneself to others, tshông-khûan; sûi-nâng-ì. able to a. oneself to circumstances, ũ-pièn-thong; ũ-khuân-pièn.

accompany, tâng-kiâⁿ; tsò-pû-kiâⁿ; pûe-sàng; sie-phũaⁿ.

accomplice, tâng-táng; tâng-pang.

accomplish, tsùn-kang; sêng-kong; uân-kang; tsò-chiâⁿ. one’s desire, tit-ì; to fulfil, sîn-ngiām; èng-ngiām.

accord, hûa; hûa-ha̍h; siang-ha̍h; hûa-míⁿ; siang-hûa; hûa-mo̍k.

accordance, sie-tùi; sie-tâng; siang-ha̍h.

according, chiè; chiè-iēⁿ. to one’s wishes, zû-ì. to order, zû-mẽng.

account, siàu-ba̍k. book, siàu-phõu. to enter, chiẽⁿ-siàu; lo̍h-siàu; kì-siàu. settle, hôiⁿ-siàu; siàu-ba̍k chheng-tshó. owe, khiàm-siàu. square, ap-siàu. collect, thó-siàu. manage, hūaⁿ-siàu. make up, sǹg-siàu. on account of, in-ũi. on no account, būan-būan put-khó; tùan-tùan m̄-hó. cannot a. for, put-kói; siẽⁿ-m̄-phùa; siẽⁿ-m̄-tshut. give an account of any event, o̍h pun-nâng-thiaⁿ; kāng-nâng-tàⁿ.

accumulate, tun-chek; chek-thiok. wealth, tun-kim chek-ge̍k. merit, chek-tek; chek-kong.

accurate, bô-tsáu-tsua̍h; siâng-sòi; sòi-siâng; chin-chiàⁿ.

accusation, phah-kuaⁿ-si; kò-tsn̄g; ji̍p-tiâⁿ; sie-kò.

accuse, kò. accuser, ngûan-kò. accused, pĩ-kò.

accustom, kùan; kùan-tsò; kùiⁿ-sìⁿ; se̍k; se̍k-chhiú.

ache, thiàⁿ; sng-thiàⁿ.

achieve, sêng-kong; sêng-chiũ; tsò-chiâⁿ.

acid, sng; sng-bī.

acknowledge, jīn; sêng-jīn.

acquaintance, phêng-iú; siang-se̍k kâi-nâng. acquainted with, se̍k.

acquiesce, pàng-sim; zún-na̍p; sũn-tshông; na̍p-ì.

acquire, tit--tie̍h. wealth, thàn-chîⁿ; huat-tshâi.

acquit, sek-pàng; tiah-sek; pàng i hûe-ke.

acre, bóu; tshân-bóu.

across, hûeⁿ; ka-lak-hûeⁿ; ka-lè-hûeⁿ.

act, tsò; kiâⁿ; ûi; tsak.

action, hêng-ûi; kiâⁿ-ûi; hêng-chí. in war, chièn-che̍k-tīn. enter an a. at law, phah-kuaⁿ-si.

active, khṳ̂n-kang; kha-chhiú mé; lêng-lāi; ua̍h-phuah.

actor, in play, hì-kiáⁿ; hì-kieh. personating female, hì-tòaⁿ.

actually, si̍t-tsãi; kúaⁿ-jiên; khak-si̍t; tek-si̍t.

acute, sharp, chiam. ingenious, kuai-khá. in discernment, tshong-mêng.

adage, so̍k-gṳ́; ngân-gṳ́.

adapt, sie-kah; kah-kùa; kah-pān; tsún-thâu. able to adapt oneself to circumstances, ũ-khûan-pièn.

add, thiam; ke; thiⁿ-ke; lo̍h-ke; póu-ke; sǹg-bûa; lia̍h-bûa; tshòu-ha̍h.

addicted, hàuⁿ; tham; tsuan-sim.

address, a person, tng-mīn-tàⁿ. God, táu-kàu Siãng-tì. on a letter, sìn-phûe; huang-phûe.

adept, tóu-lãi mêng-pe̍h; thong-thiet; se̍k-chhiú.

adequate, kàu; tsok; kham-tng.

adhere, liâm-tùe; tah-tùe. to one’s opinion, chip-ì.

adhesive, ũ-ka-liâm; liâm-nî.

adjacent, kṳ̃n; siang-kṳ̃n; siang-liên; tsò-pû; lîn-kṳ̃n; tsôiⁿ-ãu.

adjoining, siang-liên; sie-chiap; sie-sùa; sie-kiam-kài.

adjudicate, sím-sṳ̄; phōiⁿ-ùaⁿ; phùan-tùan; tùan-ùaⁿ.

adjust, chiám-tso̍ih; tsôi-chiáⁿ; siu-chiáⁿ. put in order, an-pâi; tsôi-pĩ; siu-si̍p-hó.

administer, phōiⁿ-lí; lí-sṳ̄; liāu-lí; chiáng-kúan.

admirable, hó-thóiⁿ; tshut-khî.

admiral, tsúi-sṳ thî-tok; tsúi-sṳ tìn-thâi (lower).

admire, thóiⁿ kàu-àm-ngì; thóiⁿ-tshù-bī.

admission, to give, pun-nâng-ji̍p; thèng-nâng-ji̍p. refuse, bô-nâng-ji̍p.

adolescence, iùⁿ-nîⁿ; thông-nîⁿ; hãu-seⁿ; siàu-nîⁿ.

adopt, children, iáng-kiáⁿ; sieh-kiáⁿ; siu-iáng tsò-kiáⁿ; siu-liû tsò-kiáⁿ.

adore, tshông-pài; kũi-pài.

adorn, siu-sek; tá-pàn; siu-si̍p phâi-chhiâng.

adrift, phiau-phû.

adroit, kha-chhiú õi; khî-khá.

adulation, hõng-sêng; thiám-mĩⁿ; pá-kiet.

adult, tōa--nâng; sêng-teng; chiáng-tōa; chiáng-sêng.

adulterate, tsham pa̍t-mue̍h; m̄-kan-chẽng; m̄-chẽng.

adulterer, kan-hu; lãu-iẽn; ji̍p-nâng-lãi.

adulteress, kan-hũ; îm-hũ; tsṳ-niêⁿ tshap--tie̍h-nâng.

adultery, kan-îm; kan--nâng chhi-nńg; sṳ-kau; sai-thong; ji̍p-nâng-lãi; sai-chhêng; kan-chhêng.

advance, chìn-tsôiⁿ. daily, che̍k-ji̍t kìⁿ-ji̍t-chìn. money, saiⁿ tshut-chîⁿ. advanced guard, sien-hong. in office, kau-seng; chìn-khip; seng-kûiⁿ.

advantage, iah; lĩ-iah. to seek, thû-lĩ. of no advantage, bô-iah. advantageous, ũ-iah; hó-tit-lĩ; hó-thàn-chîⁿ.

adventure, thèng-tsãu-hùe. adventurous, káⁿ-tsò; káⁿ-ûi; tōa-táⁿ; thèng-tsãu-hùe tsò.

adverb, gṳ́-tsõ-sṳ̂.

adversary, tùi-thâu; uan-ke-thâu; chhiû; chhiû-te̍k; te̍k-chhiú; chhiû-jîn.

adversity, tsai-lān; tsai-hũa; hũam-lān; eh; nge̍k-kéng.

advertise, tshut-thiap-kiáⁿ; kàu-tsai. lost or stolen articles, tah-thiap-kiáⁿ.

advise, khǹg; khǹg-kòi; kà; khai-tãu.

advocate, tsò-tiâⁿ; sõng-sṳ; phõ-kò.

adze, póu-thâu.

afar, hñg; iâu-ién. to descry from, hñg-hñg mōⁿ-kìⁿ.

affable, un-jiû; un-hûa; liâng-siẽn; hiáu-lí.

affair, sṳ̄; sṳ̄-chhêng; sṳ̄-bũ. an, che̍k-kiãⁿ-sṳ̄.

affect, kám-tõng. deeply, sieⁿ-sim. to pretend to be anything, ké--tsò; tsuang--tsò. by external things, gūa-mue̍h só-tõng.

affection, thóng-ài; ài-chhêng; nâng-chhêng; ài-sieh. affectionate, sie-sieh; siang-ài. mother, tshṳ̂-bó.

affinity, chhin-so̍k; ngóu-ho̍k. of kindred, chhin-chhek. by marriage, chhin-chiâⁿ.

affirm, chèng-kṳ̃; chèng-si̍t; tàⁿ-sĩ; chiè-kò-tàⁿ.

affix, tah-tùe; sie-chiap. a seal, khap-ìn.

afflict, kia-hāi; bûa-lān, kan-khóu; lân-ûi. affliction, kan-lân; kan-khóu; sng-sṳ̄; pe̍h--sṳ̄ (mourning).

affluence, pù; pù-tsok; hong-sẽng; kãu-nauh; hong-tsok; pù-kãu.

afford, expenses, tshut-só-hùi. can, tng-tit-khí; taⁿ-tit-khṳ̀; tshut-tit-lâi. profit, seⁿ-lĩ; tshut-sek.

affront, tshok-huãm--tie̍h; tit-tsõ--tie̍h. see insult.

afloat, phû.

afoot, pōu-kiâⁿ; pōu-lién; kiâⁿ-lōu.

afraid, kiaⁿ; ùi; kiaⁿ-ùi; khióng-ùi; phàⁿ; hãi-phàⁿ; kiaⁿ-kũ. dont be, m̄-ùi.

after, aũ. three days, saⁿ-ji̍t-aũ; saⁿ-ji̍t tsṳ-aũ; kùe-ke saⁿ-ji̍t. I shall be after you, uá sûi-aũ chiũ-lâi. to follow, tùe tõ-aũ-mīn. to pursue, jiāu; tui. the pattern, chiè-iēⁿ; chiè-bôu. afterwards, aũ-lâi. ages, aũ-sì; ãu-tō. afternoon, ẽ-kùa; ẽ-ngóu. after dinner, chia̍h-ji̍t-tàu-liáu. afterbirth, ui.

again, tsài; lêng-gūa; iũ; têng-gūa; iũ-tsài. a. and a., ē-ē; lú-lú.

against, nge̍k; tùi; siang-huán; m̄-sũn; m̄-ha̍h.

agate, má-láu.

age, nîⁿ-kí; nîⁿ-hùe; siū. what is your? jie̍h-tsōi-hùe? kùi-keⁿ? tshun-chhiu jie̍h-tsōi? ages, sì; sì-tō.

aged, lãu; láu-nîⁿ; nîⁿ-hùe tsōi; lãu-tōa.

agent, thòi-pōiⁿ; thòi-lí; tsan-phōiⁿ.

aggravate, tì-kàu kèng-tãng; zú-kèng kia-sĩm; zú-lõng zú-tōa.

aggregate, tsóng-siàu; ha̍h-kāng.

aghast, tie̍h-kiaⁿ; kiaⁿ kàu-bô-hûn; kiaⁿ-kàu hûn siau phek suàⁿ.

agitate, tõng; iâu-tõng; chín-tõng. greatly agitated, sim-kuaⁿ phû-phû-tshuán.

ago, tsôiⁿ. long, íⁿ-keng-kú. not long, bô-mih-kú. how long? kàu-taⁿ jie̍h-kú?

agree, hûa; siang-hûa; hûa-ha̍h; hûa-mo̍k; hûa-khì; siang-ha̍h; tuàn-ieh. in opinion, tâng-ì; tâng-ki. an agreement, ha̍p-tâng; khòi; ha̍p-ieh.

agreeable, ha̍h-ì; zû-nguãn; sûi-nguãn; thiàng-huâi; thiàng-ì; tshù-bī; sũi-sim. as companion, ha̍h-su-kah. in conversation, ha̍h-phue̍h.

agriculture, lông-sṳ̄; tsoh-tshân; tshân-kang.

aground, khùa; khùa-chhién; khùa-sua.

ague, kûaⁿ-zua̍h-pēⁿ; kiâm-siam-kûaⁿ; kûaⁿ-jie̍t; huat-kûaⁿ; pak-kûaⁿ; ngia̍k-pēⁿ; ùiⁿ-chhìn. quotidian, ji̍t-ji̍t-kûaⁿ. tertian, nõⁿ-ji̍t-kûaⁿ; làng-ji̍t-kûaⁿ. quartan, saⁿ-ji̍t-kûaⁿ.

ahead, tõ-thâu-tsôiⁿ. to go, tùi thâu-mīn-tsôiⁿ ti̍t-kiâⁿ.

aid, pang-tsõ; sie-hũ; siang-pang; hũ-tsõ. with money, pang-tsān.

aim, khiû; mông-ûi. to take, chhiēⁿ-ma̍k; chhiēⁿ-chiàⁿ. a good, ũ-tsún-thâu.

air, thiⁿ-khì; tī-khì; huang. to take the, lā-liâng. clothes, lā-saⁿ.

alacrity, hèng-ì; méⁿ-méⁿ.

alarm, kiaⁿ-tông. false, phièn-nâng-kiaⁿ.

alas! āi-ā! (in grief); hā-iā! (in danger).

alert, kha-chhiú khùe; lêng-lāi; ua̍h-phuah; lêng-cheng.

alias, to adopt an, mâiⁿ-miâⁿ mi̍t-sèⁿ; kói-miâⁿ uāⁿ-sèⁿ.

alight, from a horse, lo̍h-bé. from a chair, lo̍h-kiē; tshut-kiē.

alike, sie-tâng; pêⁿ-iēⁿ; che̍k-iēⁿ; che̍k-it.

alive, ua̍h; seⁿ-ua̍h; ua̍h-tõng, õi tín-tãng; ũ-seⁿ-miāⁿ; ũ-hueh-khì.

all, lóng-tsóng; chiàⁿ-kâi; kâi-kâi; tsò-che̍k-ē; kan-chẽng; tsn̂g-kâi. men, nâng-nâng; būan-nâng; tãi-ke; chèng-nâng; things, būan-mue̍h; kiãⁿ-kiãⁿ; hâm-kâi. all day, tsong-ji̍t. thàng-ji̍t. all one’s life, phêng-seⁿ; che̍k-sì-nâng; che̍k-seⁿ. the family, ha̍p-ke; che̍k-ke-nâng. all at once, tsò-che̍k-ē; che̍k-tsôi; ka-nn̂g. all over a place, múaⁿ-tshù; múaⁿ-kò. with all one’s heart, chĩn-sim; tsuan-sim. all kinds, peh-puaⁿ; kak-iēⁿ. to know all, tsai-thàng; hiáu-kàu-thàu.

allay, thirst, kói-khuah; chí-âu; chí-khuah. pain, chí-thiàⁿ. sorrow, kói-iu. disturbance, uaⁿ-tiām tī-hng; uaⁿ-chẽⁿ tī-hng.

allegiance, tshông-mẽng; sũn-ho̍k. faithful, tong-sim.

alliance, to form an, pài-hũe; kat-hũe; pài-mêng. by marriage, kat-chhin.

allot, pun; pun-hūn; hun-phài; khue-phài.

allow, tsún; jĩm; hṳ́; hàuⁿ; khéng; thèng. just allow him, sûi i khṳ̀-tsò; thèng i khṳ̀-tsò. not allow one to do, bô-i-tsò; bô-thang pun-i-tsò.

allure, kuang-phièn; ín-iú; jī.

allusion, àm-chí; kuan-iàng; àm-chhieⁿ; sang-kuan liáng-ì.

ally, kat-ha̍h; kat-iú; kat-kau; kit-kau; kau-iú. allies, tsõ-chièn; pang-piaⁿ.

almanac, thong-tsṳ; la̍h-ji̍t. to consult, chhê-la̍h-ji̍t; thóiⁿ-thong-tsṳ.

almighty, tshuân-lêng; bô-só put-lêng.

almond, hẽng-jîn.

almost, tsha-m̄-to; tsha-put-to; lím-lím; siè-siè; tsua̍h-m̄-uã; chiang-kṳ̃n.

alms, to give, chì-phîn; chín-chì; si-chì; si-siá. of rice, si-bí.

aloes, tîm-hieⁿ (lign-aloes).

aloft, tõ-chiēⁿ; tõ-téng; tõ-téng-mīn. to go, peh-chiẽⁿ.

alone, toaⁿ-sin; toaⁿ-che̍k-nâng; to̍k-tõ; kou-sin; bô-phũaⁿ.

along, lengthwise, tn̂g; tn̂g--sì. the river side, în-khoi-kîⁿ; în-hô. the road, în-lōu. the shore, în-hái-kîⁿ.

aloud, tōa-siaⁿ; khui-siaⁿ. to cry, tshut-siaⁿ.

alphabet, jī-bó.

already, íⁿ-keng; kì-sĩ; kì-jiên.

also, iā; kiam; íⁿ-ki̍p; iā-sĩ; kiam-kũa; siãng-chhiáⁿ.

altar, tôaⁿ; chì-tôaⁿ; hieⁿ-tôaⁿ; hieⁿ-uàⁿ.

alter, kói; kói-pièn; kói-uāⁿ; kói-e̍k; kói-chiàⁿ; chhiâⁿ-kói.

altercation, cheⁿ-lũn; sie-à; sie-jiáng; sie-cheⁿ; khau-peh.

alternate, sie-lûn; sie-lûn-liû; lûn-liû; sie-thòi.

alternative, nõ-kiãⁿ suán-che̍k. no, bô-nãi-hô; bô-khóu nãi-hô; bô-ta-uâ; put-tit-íⁿ.

although, sui; sui-jiên; sui-chiet; sui-sĩ. although …… still, sui-jiên …… huân-liáu.

altogether, hâm-kâi; hãm-kâi; che̍k-khài; che̍k-tsôi; che̍k-chhiet; hãm-pa-lan; lóng-tsóng; tsn̂g-kâi; tshuân.

alum, pe̍h-huân.

always, siêⁿ-sî; sî-sî; pâi-sî; múeⁿ-múeⁿ; kú-kú; ē-ē; lú-lú.

am, I. úa sĩ. I am the man, úa chiũ-sĩ. I am sick, úa ũ-pēⁿ. I am cold, úa õi-chhìn.

amanuensis, thòi-siá; thòi-pit; thòi-tsṳ.

amass, tun; chek; tun-chek; chek-lúi; chek-tsũ; lúi-chek. wealth, huat-tshâi; chek-tshâi.

amazed, hãi-ĩ; khî-ĩ; tōa-khî-ĩ.

ambassador, khim-chhe; sài-chhîn; tshut-sài; khim-sài.

amber, hóuⁿ-phek.

ambiguous, kâm-kôu; sang-kuan liáng-ì; sang-thám; lóng-thóng; m̄-hun-mêng.

ambitious, tsṳ̃-tsun; tsṳ̃-tōa; ũ-tãi-chì; chì tōa; chì-khì kau; chì-liãm kûiⁿ.

amble, tsho̍k; tsho̍k-tsho̍k-thiàu.

ambush, ho̍k-piaⁿ; tshâng-piaⁿ; mâiⁿ-ho̍k.

amend, kói-kùe; kói-chiàⁿ; chhiâⁿ-kói; chhiâⁿ-hó; kói-hó. one’s ways, kui-chiàⁿ; kói-ak kiâⁿ-siẽn.

America, A-múiⁿ-lĩ-kia; Múiⁿ-kok; Hue-kî-kok.

amiable, khó-ài; hó-sieh; tshūa-nâng-sieh; un-hûa; un-jiû.

amicable, hûa; hûa-mo̍k; hûa-míⁿ. very, hûa-hûa míⁿ-míⁿ.

amid, tìn-tang; tong-kan; tong-iang; lãi--tang; lãi-tói.

amiss, tshò; ũ-kùe; kùe-sit; tshò-sit; tshò-gōu; sit-tshò; m̄-tie̍h.

ammunition, kun-tsuang; húe-ie̍h chhèng-chí; tsu-ie̍h; în-ie̍h.

amnesty, tãi-sià; ṳn-chiè; hí-chiè; sià-chiè.

among, see amid.

amount, kāng-kòi; tsóng-kat; kāng-tsóng; ha̍h-kāng. what? jie̍h-tsōi?

ample, khuah-tōa; khuan-khuah; khuan-khuàⁿ; khùaⁿ-chhēng. means, pù-tsok.

amputate, kuah-tiāu; tsám-tiāu; kṳ̀-tiāu; tok-tiāu.

amulet, hieⁿ-húe-lâng; hieⁿ-húe-tō. to wear, kùa-hieⁿ-húe.

amusement, sie-sńg; thit-thô, iû-la̍k. amusing, tshù-bī. ramble about for amusement, iû-nguán; nguán-la̍h.

analyse, tshat-si̍t; kháu-kiù.

anarchy, bô-pẽ bô-kun; huán-luãn; luãn-tsa̍p.

ancestors, soiⁿ-tsóu; tsóu-kong; tsóu-tsong; kong-má. ancestral hall, sṳ̂-tn̂g; tsong-sṳ̂. tablet, sîn-tsú; sîn-tsú-pâi; ke-sîn; ba̍k-tsú.

anchor, tèng. one, che̍k-mn̂g-tèng. to cast, pha-tèng. to weigh, khí-tèng; khieh-tèng; chhia-tèng; chhiû-tèng. anchorage, hiah-tsûn kâi-ūi-tshṳ̀; pou-thâu (i.e. a port).

ancient, kóu. times, kóu-sî; kóu-tsá. men, kóu-nâng. doctrines, kóu-kà.

and, pẽng; íⁿ-ki̍p; kiam; kah; kũa; kāng; iũ. tell him to come and I will pay him, hàm-i-lâi, uá chiũ àiⁿ-hôiⁿ--i. you must speak the truth and then people will believe you, lṳ́ tie̍h tàⁿ-si̍t-ūe nâng chiàⁿ-ũ-sìn--lṳ́.

anecdote, kóu-sṳ̄; kóu-gṳ́. to relate anecdotes, káng-kóu; phue̍h-kóu; thâm-kóu; o̍h-kóu; phue̍h-tshù-bī; phue̍h-chhiè-thâm.

angel, thien-sài; sîn-sài.

anger, khì; náuⁿ. angry, seⁿ-khì; siũ-khì; huat-náuⁿ; náuⁿ-khì.

angle, the hook, tièⁿ-kau. to angle, tièⁿ-hṳ̂. angle rod, tièⁿ-ko. a corner, kak. angle of a house, tshù-kak-thâu.

animal, khîm-siù; seⁿ-kháu. domestic, cheng-seⁿ. wild, iá-siù.

animate, kóu-bú; kóu-kah.

aniseed, poih-kak-hieⁿ; tōa-hûe; sié-hûe (fennel? coriander?)

ankle, kha-ma̍k.

annals, sṳ́-chheh; le̍h-tō sṳ́-kàm; sṳ́-kì.

annex, chiap; tah; tùe.

annihilate, mi̍t-bûang; chĩn-mi̍t; mi̍t-bô.

announce, pò; pò-tsai; pín-kàu; pín-tàu; pò-sie-sit; pò-sìn; thong-ta̍t; thong-thûan; thong-tsai; thong-pín.

annoy, kiáu-jiáu; jiáu-hũn; tshok-nōⁿ; phièn-nâng-khì.

annual, nîⁿ-nîⁿ; múeⁿ-nîⁿ; pâi-nîⁿ; le̍h-nîⁿ.

annul, hùi; tṳ̂; khṳ̀-tiāu.

anoint, buah-iû; hú-iû; buah-ko.

anomalous, khî-kuài; koh-iēⁿ; bô-lí; bô-lí-lōu; bô-chhêng-lí.

anon, chiet-khek; lîn-sî; liên-sî; sûi-sî; sûi-chiet; chí-tsûn.

anonymous, placards, bô-thâu-thiap; bô-miâⁿ-thiap.

another, pa̍t-kâi. matter, pa̍t-sṳ̄. man, pa̍t-nâng. one more, ke--kâi.

answer, ìn; tap; ìn-tap; tùi-tap. written, hûe-jī, hûe-sìn; ho̍k-jī.

ant, hiã; káu-hiã. white, pe̍h-hiã. nest, hiã-siū; hiã-tàu; hiã-hua̍t; hiã-khang. hill, hiã-èng. covered way of white ants, hiã-lōu.

antagonist, tùi-thâu; uan-ke; chhiû-ke; te̍k-chhiú; tùi-te̍k.

anterior, tshông-tsôiⁿ; tsṳ̃-soiⁿ; tsṳ̃-tsá.

anticipate, ṳ̃-pĩ; soiⁿ-pān; soiⁿ-liāu; ṳ̃-liāu; ṳ̃-pān.

antidote, kói-ta̍k; siau-ta̍k; hùe-ta̍k.

antipathy, lóu-hṳ̃n; uàn-hṳ̃n; chhim-ù; ke̍k-ù; ke̍k-hṳ̃n.

antique, curiosities, kóu-tóng; kóu-nguán. antiquity, kóu-tsá; kóu-sî. in remote, siãng-kóu tiâng-sî.

antithesis, tùi-kù; si-tùi; tùi-liên (antithetic scrolls).

anvil, thih-tiam.

anus, pùn-mn̂g-kháu.

anxiety, khùa-lṳ̃; huân-ló; khùa-sim; iu-ut; ut-būn.

any, one, put-lũn tî-tiâng; huâm-sĩ-mih-nâng. where, put-lũn hô-tshù; put-lũn tî-kò. is there any more? huân-ũ a-bô? is there anybody in? ũ-nâng-tõ--bô? anyhow, sûi-piẽn; sûi-sûi piẽn-piẽn.

apart, keh-pie̍t; kak-pie̍t; lî-khui. how far? siang-lî jie̍h-hñg?

apartment, pâng; pâng-koiⁿ. female, chhim-kui; kui-pâng; chhim-kui tièⁿ-lãi.

apathy, bô-sim; néⁿ-ì; néⁿ-tãⁿ; tãⁿ-tãⁿ.

ape, kâu.

aperture, khang; phāng.

apex, téng.

apology, jīn-kùe; jīn-tsũe; khiû-sù; khiû-khuan.

apostasy, puãn-tãu; pũe-kà.

apothecary, ie̍h-tshâi-kheh; khui ie̍h-tshâi-phòu; ie̍h-phòu tshâi-tsú.

apparel, i-ho̍k; ho̍k-sek; sin-chhēng; saⁿ-khòu; kûn-saⁿ.

appear, huat-hīn; tshut-hīn; lòu-tshut; hién-lòu; tù-hīn; lòu-hīn; hién-hīn; hién-mêng. appearance, hêng-iông; mīn-mãuⁿ; gūa-mãuⁿ; hêng-tsuãng; tsuãng-mãuⁿ.

appease, khǹg-sek; khǹg--nâng màiⁿ-khì; sái--nâng sek-khì; sái--nâng hûe-sim. appeased, sek-náuⁿ; sèⁿ lo̍h; siẽⁿ-tńg; siẽⁿ-khui.

appellation, hãu; miâⁿ-jī.

append, kùa; tah; chiap-so̍k; chiap-búe. appendix, chiap-ngân; póu-ngân.

appertain, so̍k; ũ-kan-sia̍p.

appetite, siẽⁿ-chia̍h; tóu iau sṳ-chia̍h; siẽⁿ-àiⁿ-chia̍h. no, chia̍h-m̄-lo̍h; ūi-kháu sat; ūi-kháu m̄-khui. to tempt the, õi-khui ūi-kháu.

applaud, o-ló; chheng-tsàn. in a loud voice, tuah-tshái; háu-siaⁿ o-ló.

apple, phîn-kúe.

apply, the mind, ēng-sim; tsuan-sim. applicable, kah-ēng; ha̍h-ēng; kah-tit-lo̍h.

appoint, siet-li̍p; hun-phài; hong-kuaⁿ. a time, tiāⁿ-khî; ieh-khî. appointment, cheh-jĩm; cheh-hūn. to receive, siũ-thoh; sêng-thoh. at the appointed time, kàu-khî.

apprehend, a person, lia̍h. meaning, hiáu--tit; mêng-pe̍h; thiaⁿ-mêng; thiaⁿ pat-kò-khṳ̀. see fear.

apprentice, thû-tĩ; sai-kiáⁿ; tĩ-tsṳ́.

approach, kiâⁿ-bûa; lâi-kṳ̃n; kṳ̃n-bûa; chiũ-kṳ̃n; kṳ̃n-tsôiⁿ; kṳ̃n-piⁿ; chìn-bûa.

approbation, huaⁿ-hí; zua̍t-ì.

appropriate, ha̍h-sek; kah-ēng; siang-ha̍h; kah-kah.

approve, tsún; huaⁿ-hí; zua̍t-ì; kùe-ì; ha̍h-ì.

apron, to wear an, hâ-ie-pòu; ûi-ie-kûn.

apt, ha̍h; õi. to get angry, kōi-seⁿ-khì.

aqueduct, ín-tsúi-tsô; tsúi-làu-kau; tsúi-kau.

arbiter, kong-chhin.

arbitrary, tsṳ̃-tsú; chip-phiah; chip-sèⁿ; kuai-phiah tsṳ̃-sĩ.

arch, of bridge, kiê-chiu; kiê-chiu-mn̂g. arched door, uân-mn̂g.

archer, keng-chìⁿ-piaⁿ. archery, tau-keng siā-chìⁿ.

architecture, khí-tshù-huap.

archives, sṳ́-kàm; kok-kí; kok-sṳ́; sṳ́-kì; sṳ́-chheh.

ardent, chhiet; jie̍t; zua̍h; lie̍t; kip; jie̍t-sim; sèⁿ-chhêng kín-kip; sim-sèⁿ pek.

area, tiêⁿ. in front of house, tiâⁿ. inner, thien-chéⁿ.

argue, piẽn-lũn; piẽn-poh; poh-mn̄g.

arid, kan-ta.

arise, khí; heng; khí--lâi; peh-tsáu-khí.

aristocracy, kong-kheng tãi-hu.

arithmetic, sǹg-huap; kui-tṳ̂ sêng-pun.

arm, chhiú. clasp in the arms, lám; phõ. cross the arms, tsha-chhiú.

arms, weapons, kun-khì; piaⁿ-khì; kan-kho; piaⁿ-kah; ke-húe.

armour, chièn-phâu; chièn-kah; thâu-khue chièn-kah; thih-kah. armoury, piaⁿ-khòu; bú-khòu; kun-tsuang-ke̍k.

armistice, sek-chièn; sek-chièn-pài.

army, tãi-kun; kun-sṳ̃; tãi-piaⁿ; piaⁿ-tsut; iâⁿ-ngóu. to lead an, tòa-piaⁿ.

aromatic, phang; bī-sòu phang. spices, hieⁿ-liāu.

around, chiu-ûi; chiu-ûi sì-phìⁿ; sì-ûi; che̍k-ûi; tsôiⁿ-ãu.

arouse, from sleep, kiè-chhéⁿ; hàm-chhéⁿ. the mind, kak-ngõ; chhéⁿ-ngõ; that-chhéⁿ.

arraign, tòa-sím mn̄g-keng; tiàu-sím.

arrange, an-pâi; uaⁿ-pâi; pâi-pí; sṳ̃-lí; liāu-lí; chiáⁿ-tũn. well arranged, chiám-tso̍ih; tsôi-chiáⁿ.

arrest, lia̍h; siu-kam; khu-ah; ah-kuán.

arrive, kàu; lâi-kàu; kiâⁿ-kàu.

arrogant, kiau-ngãu; tsṳ̃-tōa; tsṳ̃-sĩ; tsṳ̃-tsun.

arrogate, tsṳ̃-tsuaⁿ tsṳ̃-múaⁿ; chhiàm-hūn; m̄-tsṳ̃-liãng.

arrow, chìⁿ. to shoot, siā-chìⁿ. head, chìⁿ-ne̍k.

arsenal, piaⁿ-khòu; bú-khòu; kun-khòu; kun-tsuang-ke̍k.

arsenic, sìn-chie̍h.

arts, chhiú-gōi; peh-gōi; tshâi-gōi; kĩ-gōi; kang-gōi. military, bú-gōi. literary, bûn-gōi.

artery, kṳn-me̍hⁿ; hueh-me̍hⁿ.

artful, káu-kuài; hue-niau pe̍h-chi̍h; kan-tsà; kan-káu; tsōi-sim-sṳ̄.

articles, mue̍h-kiãⁿ. three, saⁿ-kiãⁿ. of commerce, hùe-mue̍h.

articulate, well, tàⁿ-ūe liáu-liãng; tàⁿ-ūe hiáng-liãng; jī-ngán chheng-tshó; tàⁿ-ūe hīn-hīn. badly, tàⁿ-ūe hâm-hû; jī-ngán kâm-kôu.

artificial, m̄-sĩ seⁿ-jiên; seⁿ-tsõ; tsãu-tsak; nâng-chhiú só-tsõ.

artillery, tōa-phàu.

artist, ūe-ūe sin-seⁿ.

artlessly, tong-ti̍t; bô-nõⁿ-sim; bô-ngũi; láu-si̍t.

as, zû; chin-chhiẽⁿ; àn; chiè. as to, lũn-ki̍p; lũn-kàu; tàⁿ-kàu; chì-kàu. as before, jiông-kū; jêng-kū; i-kū; i-ngûan; chiè-kū; zû-kū. as you say, chiè-lṳ́-tàⁿ. as soon as ……, che̍k-ē …… chiũ. as he grew up he gradually changed to evil, i khuaⁿ-khuaⁿ-tōa chiũ chiãm-chiãm pièn-ak.

ascend, chiẽⁿ; khí; teng; seng.

ascertain, chèng mêng-pe̍h; chhê-mêng; kháu-kiù mêng-pe̍h; chieh-mn̄g tiāⁿ-tie̍h; húang-mn̄g.

ashamed, siáu-lí; kièn-siàu; tshâm-khũi.

ashes, húe-hu.

ask, a question, mn̄g; chieh-mn̄g. for anything, khiû; khṳt; thó. leave of absence, as mandarin, kò-kè.

asleep, tõ-u̍t; tõ-gu̍t; gu̍t--khṳ̀-liáu.

aspect, hêng-iông; iông-mãuⁿ; mīn-sek; mīn-mãuⁿ.

asperity, kín-sèⁿ; tshou-siap; oh-thì-thâu; tò-thì.

asperse, húiⁿ-pãng; pãng-húiⁿ; tsham-húiⁿ iâu-pãng; pãng nâng-miâⁿ-sek.

ass, lṳ̂.

assail, kong; kong-khek; kong-phah.

assassin, àm-chẽⁿ thâi-nâng; kiâⁿ-tshǹg; àm-hāi.

assault, khek-phah; kong-khek. a city, phah-siâⁿ.

assay, chhì-thóiⁿ; chhì-tsò; thèng-tsãu-hùe. metal, chhì-kim.

assemble, chi̍p-hũe; tsũ-chi̍p; hũe-chi̍p; tsũ-hũe; chi̍p-bûa.

assent, tsún; zún-na̍p; khéng; hàuⁿ; na̍p-ì.

assert, tàⁿ-sĩ; chèng-ngẽ; ngẽ-chèng.

assess, tiāⁿ-hiàng; tiāⁿ-niêⁿ; khue-phài.

asseverate, on oath, chiù-tsūa; kiè thiⁿ-tī tsò-chèng; tng-thiⁿ mêng-sī.

assiduity, tsuan-sim; khṳ̂n; khṳ̂n-kang; ēng-kang; siêⁿ-sim.

assign, tiāⁿ; li̍p; phài; kau-thoh; hù-thoh.

assimilate, sái--i pêⁿ-iēⁿ.

assist, pang-tsõ; siang-pang; sie-hũ; hũ-tsõ; pang-chhiú; pang-la̍t. with a gift, pang-tsān.

associate, ṳ́-nâng uáng-lâi; kāng-nâng lâi-uáng; kau-tshap; kau-chiap. as partner, tsò-húe-kì.

assort, thia̍p-kui-lūi; siu-kui kak-lūi.

assuage, grief, kói-iu. thirst, chí-âu; kói-khuah.

assuredly, tiāⁿ-tie̍h; mién-gî.

asthma, he-ku-thiu; he-tshúan; he-khì.

aster (China), kek-hue.

astonish, khṳt--nâng hãi-ĩ; sái-nâng khî-ĩ; hãi-ĩ nâng kâi zṳ́-ma̍k.

astounded, kiaⁿ-kàu hua̍k--chē-kiè; kiaⁿ-kàu hehⁿ--chē-kiè; kiaⁿ-kàu ngo̍h-ngo̍h; kiaⁿ-kàu kông-kông.

astray, tsáu-tshò-lōu; kiâⁿ-tāⁿ lōu-thû.

astride, khiâ-tsõ; khiâ-bé-tsõ; thí-kha-tsõ.

astringent, tau-tsũ, chí-sià-ie̍h; siu-liám.

astrologer, lo̍h-ngóu-chheⁿ; khùaⁿ-miāⁿ.

astronomer, kuan-thien-bûn; thien-bûn-sṳ̃. Imperial, khim-thien-kàm.

astronomy, thien-bûn.

asunder, tñg; keh-tñg; keh-khui; pun-khui; pie̍t-khui.

asylum, for infants, io̍k-eng-tn̂g; iáng-io̍k-tn̂g. for old people, ku-láu-īⁿ; iáng-chì-īⁿ. for lepers, thái-ko-liâu.

at, kàu; chì; tõ; kṳ̃n.

athwart, hûeⁿ; obliquely, ka-lak-siâ.

atlas, tī-tôu; tī-lí-tôu.

atmosphere, thiⁿ-khì (weather).

atom, che̍k-tiám-kiáⁿ; se-su-kiáⁿ.

atone, so̍k-tsũe; so̍k-tńg tsũe-kùe.

atrocious, hiong-ak; hiau-hiông.

attach, tah. a seal, khap-ìn.

attachment, siang-ài. great, sieh-tsãi lī-m̄-khui; lân-íⁿ kuah-siá; lân-íⁿ kuah-ài.

attack, kong-khek. a city, kong-siâⁿ; phah-siâⁿ.

attain, tit; tit--tie̍h; kàu; ki̍p. attain literary rank, tit-kong-miâⁿ; ji̍p-o̍h. the various degrees, (1) ji̍p-siù-tsâi; (2) tèng-kṳ́-jîn; (3) tèng-chìn-sṳ̃; (4) tiám-hân-lîm.

attempt, chhì-tsò; chhì-thóiⁿ; thèng-tsãu-hùe; thèng-hiau-hẽng.

attend, mind, ēng-sim; liû-sim. to business, pōiⁿ-sṳ̄; lí-sṳ̄. upon somebody, ho̍k-sṳ̃; sṳ̃-hāu; kṳn-sûi; tsáu-tãng; teng-tùe. on sick person, teng-tùe; khâng-khiâ.

attendants, kṳn-pan; kṳn-sûi.

attentive, ēng-sim; sié-sim; liû-sim; tsuan-sim.

attest, tsò-chèng; tsò-chèng-kṳ̃.

auction, to sell by, pie-mue̍h-kiãⁿ; khà-lõi-lang.

aunt, paternal, a-kou. maternal, bó-î. aunt’s husband, a-tiẽⁿ; kou-tiẽⁿ.

audacious, káⁿ-táⁿ; tōa-táⁿ; káⁿ-tsak káⁿ-ûi.

audience, to have a large, tsōi-tsōi-nâng lâi-thiaⁿ. with a king, chhiâu-kìⁿ; chiẽⁿ-chhiâu; kìⁿ-huâng-tì.

auspicious, kit; siâng; kit-tiãu; siâng-sũi.

austere, tsang-ngiâm; ngiâm-sok; kùe-ngiâm; ngiâm-khek.

authentic, chin; chin-si̍t; ũ-phêng-kṳ̃; ũ-khak-kṳ̃; si̍t-tsãi.

author, tù-tsṳ; tù-tsṳ li̍p-sueh.

authority, khûan; khûan-lêng; khûan-pèⁿ; khûan-sì; chèng-pèⁿ.

authorize, úi-khûan--pun-nâng; tsún; jîm.

autumn, chhiu; chhiu-thiⁿ.

auxiliaries, pang-piaⁿ. to engage, chhiáⁿ-huan-piaⁿ; chhiáⁿ-pang-piaⁿ; chieh-piaⁿ.

avail, oneself of opportunity, sêng-ki-hũe; sêng-piẽn.

avaricious, covetous, tham-sim; tham-chîⁿ; àiⁿ-chîⁿ; hàuⁿ-chîⁿ; tham-khok. niggardly, kien-liẽn; tham-liẽn; khek-po̍h; kien-siap; liẽn-siap.

avenge, pò-chhiû; pò-uan; sin-uan.

avenue, chhiū-im kâi-lōu; chhiū-nâⁿ-tói kâi-lōu.

average, thuaⁿ-pêⁿ; thua-tn̂g póu-tó.

averse, m̄-hàuⁿ; m̄-ha̍h-ì; tõaⁿ; m̄-ngũan; m̄-khéng.

avert, the face, ut-tńg-thâu; tńg-sin. calamity, pī-tsai; pī-hũa.

aviary, chhī-chiáu-koiⁿ; chhī-chiáu-pâng.

avoid, pī; tô-pī; mién; tsáu-khṳ̀-tiàm; kiâⁿ-khui; pī-bûa.

await, thãi; tán; thẽng-hāu; thẽng; hāu; hāu-thãi.

awake, chhéⁿ; gu̍t-chhéⁿ; chhéⁿ--khí-lâi. wide awake, lêng-cheng. awaken, hàm-chhéⁿ; kiè-chhéⁿ. the world, chhéⁿ-sì. awakening words, chhéⁿ-sì-gṳ́.

aware, thâu-soiⁿ-tsai; ṳ̃-pĩ; ṳ̃-tsai; soiⁿ-tsai ṳ̃-pĩ. before one is aware, put-kak.

away, lî-khui; lî-khṳ̀. gone, khṳ̀--liáu.

awe, ùi; ùi-kũ. dignity, ui-hong. awe-inspiring, ui-hong lím-lím; ui-hong hek-hek. awful, khó-ùi; khó-kèng-ùi; hó-kiaⁿ-ùi; tit-nâng-ùi; tshūa-nâng-ùi. put on an awe-inspiring appearance, tién-ui; théng-ui; chín-ui.

awhile, siap-sî; khùn-kiáⁿ.

awkward, tshou; tsuat; ngô-tsuat; lõu-tsuat; kông; m̄-hiáu lói-siàu; khong-khong-tiaⁿ; thèng-tshùang. with one’s limbs, kha-chhiú khie̍h bô-kò-khṳ̀.

awl, tsǹg-kiáⁿ; keng-tsǹg; tsam-tsǹg.

awn, chhek-mêⁿ.

awning, pòu-phâng; liâng-phâng; buan-thien-pòu; chia-ji̍t-pòu.

awry, tshúa; m̄-chiàⁿ; uai-tshúa; uai-siâ; khi-siâ.

axe, póu-thâu.

axle, hûeⁿ-taⁿ.

azure, tshang; chheⁿ; tshùi-lâm. the azure heaven, tshang-thiⁿ; chheⁿ-thiⁿ.