English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/C

C.

cabal, táng. to cabal, kat-táng; àm-mông; im-nâng.

cabbage, white, pe̍h-tshài.

cabin, kuaⁿ-tshng; kuaⁿ-thiaⁿ. in stern, tsûn-búe-lâu; bâ-lî; mâ-lî.

cabinet, the, lãi-koh.

cable, anchor, tèng-soh; tōa-tèng-soh. chain, thih-tèng-soh.

cackle, koi-bó kiè-ko̍k-ke. as hen about to lay, khou-toaⁿ.

cactus, sien-nâng pa-chiéⁿ; hue-uãng.

cadence, siaⁿ kûiⁿ-kẽ.

cadet, o̍h-bú (military).

cage, bird, chiáu-lâng. for criminals, chhiû-lâng.

cajole, so-lua̍h; so--nâng lua̍h--nâng; moⁿ-so; phièn kàu-i-hàuⁿ.

cake, piáⁿ; kúe; ko. sponge-cake, koi-nñg-ko. bean, khou.

calabash, hôu-hôu; hôu-lôu-pû.

calamity, m̄-tsãu-hùe; seⁿ-hũa; hũa-huãm; tsai-hũa; tsai-lān; huãm-lān; tshou-khóu.

calamus, chhiang-phû.

calculate, phah-sǹg; pheⁿ-phah; sǹg; tá-sǹg; tshâi-ta̍t; tshâi-chiak.

calculus, in bladder, suaⁿ-lîm; chie̍h-lîm.

caldron, tōa-tiáⁿ. for boiling sugar, thn̂g-tiáⁿ.

calendar, la̍h-ji̍t; thong-tsṳ.

calender, ta̍h-pòu; khoih-pòu. calender-stone, ta̍h-pòu-chie̍h; ta̍h-chie̍h. the pin, pòu-te̍k.

calf, gû-kiáⁿ. calf of leg, kha-tn̂g-tóu. to calve, gû seⁿ-kiáⁿ.

calibre, of gun, chhèng-kháu; chhéng-khang.

calico, pòu.

call, kiè; hàm; chie. out, khui-siaⁿ. call to mind, siẽⁿ-khí-lâi; siẽⁿ-tie̍h; liãm-tie̍h. call on anyone, pài-hāu; sie-sûn. what is he called? i kiè-tsò sĩ-mih-miàⁿ? to call animals, khou.

calling, occupation, sṳ̄-ngia̍p.

callous, lang; seⁿ-lang; chhiẽⁿ-lang. heart, sim ngẽ; sim zû-thih-chie̍h; o̍h kàu-kang-ngẽ.

calm, bô-huang; tiām-huang chẽⁿ-nn̄g. taking things calmly, tshông-iông; tshông-tshông iông-iông.

calumniate, húiⁿ-pãng; pù-lũ; pù-lũ miâⁿ-sek.

camel, lo̍h-tho̍h.

camellia, tê-hue.

camlet, ú-se; ú-tn̄g; ú-môⁿ.

camomile, flowers, kam-kek-hue; pe̍h-kek-hue; iá-kek-hue; suaⁿ-kek-hue.

camp, iàⁿ-pûaⁿ; piaⁿ-iâⁿ; iâⁿ-chē. to camp, phah-iâⁿ-pûaⁿ; tshàng-iâⁿ. hiã-chē.

camphor, chieⁿ-ló; piaⁿ-phièn (Baroos camphor), tree, chieⁿ-chhiū. wood, chieⁿ-tshâ.

can, lêng; õi-tit. you can, or may, do so and so, tsò-tit; khó-íⁿ. can you do this? lṳ́ pat-tò-tsò, mé? lṳ́ tsò pat-tò-khṳ̀, a-m̄-pat? cannot, bõi-tit; bõi; put-lêng; bô-lêng-ûi. cannot but..., put-tit put...; put-tit-íⁿ tie̍h....

canal, káng. the great canal, tōa-káng.

canary, n̂g-chiáu.

cancel, khou-tiāu-jī; kau-tiāu-jī.

cancer, disease, ta̍k-tshng; huang-ta̍k phùa-mūaⁿ; of breast, niⁿ-iong; niⁿ-ngâm.

candareen, hun. two mace and one candareen, nõⁿ-chîⁿ che̍k-hun.

candid, chiàⁿ-ti̍t; sêng-si̍t; láu-si̍t. I tell you candidly, kāng-lṳ́ tàⁿ mêng-pe̍h; si̍t-ūe kāng-lṳ́-tàⁿ; sêng-si̍t tàⁿ.

candidate, for office, hāu-sùan; hāu-póu; hāu-khueh. for first degree, thông-seng.

candle, chek. wax, la̍h-chek. candle-stick, chek-ti̍h; chek-tâi. candle-shade, teng-tsa̍h.

cane, tek-ko; tek-tshûe; khue-tîn; tîn. cane-chair; tîn-íⁿ. sugar-cane, chià.

cangue, kê. wear, taⁿ-kê. to put on for an example, phah-kê sī-chèng.

canister, tea, tê-bí-kùan.

cannibal, chia̍h-nâng-ne̍k; chia̍h-nâng.

cannon, tōa-phàu; tōa-chhèng. ball, tōa-chhèng-chí. to fire, pàng-phàu; pàng-tōa-kòng; khui-phàu.

cannoneer, phàu-siú.

cannot, bõi; bõi-tit; bõi-tit-tie̍h; bô-lêng-ûi; put-lêng; m̄-tsò-tit. cannot but, put-tit-íⁿ; bô-nãiⁿ-hô; bô-khóu-nãiⁿ-hô; put-tit put.

canon, tién; huap-lu̍t.

canonize, thek-hong; hong-tsò siàⁿ-nâng.

canopy, tsṳ́-thâi.

contharides, pn-ngiau; tāu-bâ.

canthus, of eye, ma̍k-thâu ma̍k-búe; ma̍k-tshṳ̂.

Canton, province, Kńg-tang-séⁿ; Ua̍t-tang. Canton and Kwang-si, liáng-kúang; liáng-ua̍t, city. Kńg-tang séⁿ-siâⁿ; Iêⁿ-siâⁿ; ngõu-iêⁿ-siâⁿ; ua̍t-siàⁿ; thô-siâⁿ. go to Canton, lo̍h-séⁿ; chìn-séⁿ.

canvas, phâng-pòu.

cap, bō. one, che̍k-téng-bō. summer, sú-bō. winter, kûaⁿ-bō. put on, tì-bō. take off, pak-tiāu-bō. red tasselled cap, âng-eng-bō. the common round cap, káⁿ-náⁿ-kue̍h-bō.

capable, ũ-lêng-ûi; ũ-pún-niáⁿ; ũ-tshâi-chhêng; õi; ũ-lêng-kàng.

capacious, khuah-tōa; khuah-khn̍g; khùaⁿ-chhēng.

capacity, ability, tshâi-chhêng; pún-niáⁿ. pún-sṳ̄; lêng-kàng.

cape, suaⁿ-thâu.

caper, tsho̍k-tsho̍k-thiàu.

capital, pńg-chîⁿ. lent, bó-chîⁿ. capital and interest, bó-thâu lāi-sek; bó-lāi. crime, sí-tsūe. city, kiaⁿ-siâⁿ; kiaⁿ-sṳ; kiaⁿ-tou.

capitulate, kàu mién-chièn-pâi; tâu-hâng; hâng-ho̍k.

capon, iam-koi.

capricious, bô-tsú-ì; húan-tshut húan-ji̍p; bô-tiāⁿ bô-tie̍h.

capstan, ká-pûaⁿ. for heaving anchor, ká-tèng-soh kâi-pûaⁿ.

capsule, of leguminous plants, khak.

captain, of foreign ship, tsûn-tsú (owner). of native vessel, tãi-kong.

captious, hàuⁿ-seⁿ-sṳ̄; sié-sṳ̄ iā-àiⁿ liú-khang; hàuⁿ-à; lãu-à; lāu-à-thâu.

captivated, with, tsùe-hàuⁿ; tsuan-hiàng; luàn-siẽⁿ.

capture, lia̍h; lû-lia̍h. captive, pĩ-lia̍h; pĩ-lû.

car, chhia.

carambola, iêⁿ-tô (sometimes called Chinese gooseberry).

carapace, khak.

caravansary, lōu-tsãm; tiàm-phòu; mêⁿ-tiàm; kheh-tiàm; kheh-ngõ.

caraway, sòi-hûe-hiang; tōa-hûe-hieⁿ.

carbuncle, iong-tsu. between the shoulders, pùe-iong; pùe-tsu. on the back, pau-kó-eng.

carcase, sin-si. of dog, sí-káu. of cow, sí-gû.

card, pài-thap; toaⁿ-phièn; tan-hông. playing cards, tsúa-pâi. to play cards, phah-tsúa-pâi; keng-tsúa-pâi. card case, thiap-a̍p.

cardamom, ne̍k-tāu-khòu; pe̍h-tāu-khòu.

cardinal, points, sì-hng; tang-sai lâm-pak.

care, liû-sim; sié-sim; tsṳ́-sòi; ēng-sim; kṳ́n-sin; tsham-chhim; tham-chhim. anxiety, khùa-lṳ̃; huân-ló; khùa-sim; khùa-liãm; khùa-huâi; huân-sim. take care of, chiàu-kù; thóiⁿ-kù; kuan-kù. not to care, bô-kài-ì; bô-chhiet-iàu; bô-siang-kan; m̄-tshái. what care I for that matter? hṳ́-kâi-sṳ̄ kāng-uá ũ-sĩ-mih kan-sia̍p? I do not care to go. uá bô-mih àiⁿ-khṳ̀; uá bô-mih nguãn-khṳ̀.

careless, ló-tshó; chhìn-tshái; bô-sié-sim; hut-lia̍k; thèng-lâi.

caress, sie-phõ sie-chim; phõ--khí-lâi chim; sieh.

cargo, hùe-mue̍h; tsûn-hùe; tsài-mue̍h. take in, lo̍h-hùe; hẽ-hùe. discharge, khí-hùe.

caries, àu-kut; mîⁿ-kut; nūaⁿ-kut.

carnage, thèng-thâi-nâng; zuãn-thâi-nâng; suah-lo̍k.

carnal, desires, sim-io̍k; sṳ-io̍k. life, tsòng-io̍k; tsòng-sṳ ne̍k-io̍k.

carnation, chhiah-sek; thô-âng-sek.

carp, fish, lí-hṳ̂. at one's words, piẽn-poh.

carpenter, ba̍k-kang sai-pẽ.

carpet, phou-tī-chiⁿ; phou-chiⁿ.

carriage, bé-chhia. gun, phàu-chhia; phàu-kè. 'demeanour', iēⁿ; khúan. proud, huàng-sṳ̀; kiau-ngãu thí-thài.

carrot, âng-lô-po̍k; âng-tshài-thâu.

carry, taⁿ. with one, tòa; tsah. between two, kng. held up on the hand above shoulder, thêⁿ. on shoulder, khiâ. in hand, khie̍h; kuãⁿ (hanging down, as lantern). on the arm, lap-tõ-chhiú; lah. in the arms, phõ; lám. on the back, iã. on the back with cloth, pì. on the head, tì tõ-thâu; tì tõ-thâu-khak-téng. carrying pole, phoi-taⁿ; pêⁿ-taⁿ; khak-taⁿ; chiam-taⁿ. sedan chair, kng-kiē.

cart, chhia. cart-wheels, chhia-lín; chhia-lûn.

cartilage, nn̍g-kut; chíⁿ-kut.

carve, tiau; tiau-khek; tiau-kuah; kuah-hue; kuah-ang-kiáⁿ. carver, kuah-hue sai-pẽ.

case, a̍p. type, jī-pûaⁿ. fan, sìⁿ-tō. instrument, ke-húe-a̍p. bow, keng-chìⁿ-sieⁿ. condition, kuang-kéng; kéng-ngõ; chhêng-hêng. case in law, uàⁿ-kiãⁿ. in case, zû-jia̍k; khióng-ùi.

cash, money, chîⁿ; chîⁿ-ngṳ̂n; ngṳ̂n-niéⁿ. ready money, hīn-ngṳ̂n; hīn-chîⁿ. to buy cash, hīn-ngṳ̂n kau-kuan; hīn-bôi. coppercash, tâng-chîⁿ. without a singke cash, bô-kâi-chîⁿ; kâi-chîⁿ tou-bô. bad or light cash, hāi-chîⁿ; m̄-hó-chîⁿ; tshṳ̀-chîⁿ; tshou-chîⁿ; àu-chîⁿ; chîⁿ-kiáⁿ; lâng-chîⁿ; pháiⁿ-chîⁿ; sòi-chîⁿ. good cash, tōa-chîⁿ; hó-chîⁿ; chẽng-chîⁿ.

cashier, chiáng-kūiⁿ; chiáng-tièⁿ; chiáng-tièⁿ-pâng.

cashier, to, tiah-téng; thut-cheh; kàng-cheh; keh-cheh; sî-tiāu.

cask, chiú-tháng; tōa-tháng.

casket, siù-hue-sieⁿ; siù-hue-a̍p; a̍p.

cassia, kùi-phûe; ne̍k-kùi.

cast, metal, tsù; tsù-seⁿ; tsù-thih. cast iron, seⁿ. cast down, ka̍k--lo̍h-khṳ̀. cast down in mind, huân-sim; iu-sim; tshôu-sim. away, ka̍k-tiāu; sek-tiāu; hám-tiāu; tiāu-tiāu. anchor, pha-tèng. lots, po̍ih-chhiam-kiáⁿ; thiu-chhiam; khieh-khau. feathers, phah-thǹg; lut-môⁿ. the skin, pak-khak. a net, pha-mãng.

castanets, khà-chiauh.

castigate, phah; cheh-hua̍t; cheh-pĩ; kùe-cheh.

castle, phàu-thâi; sìn-tī; iâⁿ-pûaⁿ.

castor, ngóu-bī-kè; kiâm-sng-kè. on chair, íⁿ-lín; íⁿ-kha-lín. castor oil, pi-mûaⁿ-iû; sià-iû.

castrate, iam. pigs, iam-tṳ. fowls, kuah-koi; iam-koi.

casually, ngóu-jiên; tú-ngõ; sêng-kua; sêng-thùa.

cat, ngiau. she, ngiau-bó. he, ngiau-kóu. keep a cat, chhī-ngiau.

catalogue, ma̍k-lo̍k; ma̍k-lo̍k-toaⁿ.

catamite, koi-kan; lâm-sek.

cataract, pha̍k-pòu-tsûaⁿ. of the eye, thông-jîn pièn-pe̍h.

catarrh, sieⁿ-huang; chhek-tsúi.

catch, lia̍h. thief, lia̍h-tsha̍t. a cold, sieⁿ-huang. fire, to̍h-húe. disease, ùe-tie̍h-pēⁿ. lying at the catch, jī-ke tõ-tàu-lia̍h ūe-phāng.

caterer, húe-thâu; bói-phōiⁿ.

caterpillar, thâng; chhì-môⁿ huang-thâng.

cattle, gû-iêⁿ; cheng-seⁿ; seⁿ-kháu.

catty, kṳn.

caught, in rain, ak-tie̍h-hõu.

caulk, liâm-tsûn; liâm thâng-iû-hue.

cause, uân-kù; uân-iû; ngûan-in; kù-sṳ̄; chhêng-iú; ngûan-thâu; kṳn-in lâi-le̍h. a good cause, hó-sṳ̄. for what cause? sĩ-mih uân-kù? in-ũi sĩ-mih-sṳ̄? for this cause, kù-tshṳ́; in-tshṳ́.

cause, to, sái; lẽng; tì; hàm; hāi; phièn.

causeway, chie̍h-lōu; hue-lōu.

caustic, khṳ̀-àu kâi-ie̍h; kak-sek-tek (imitation of the sound).

cauterize, tsang-húe kù; tsang-húe lâi-chhih; luah-phûe.

caution, sòi-sim; sié-sim; tsṳ́-sòi; sòi-jī; kṳ́n-sín. to caution, kéng-kài; kàu-kài.

cavalcade, che̍k-khûn-nâng khiâ-bé.

cavalry, bé-piaⁿ; khiâ-bé-piaⁿ.

cave, suaⁿ-tāng; suaⁿ-khang; suaⁿ-huat; chie̍h-tāng.

cavil, tàu-tshùi-tsúi; piẽn-poh; sie-à.

cavity, khang; khang-khiah; khùang; phāng.

cayenne, pepper, kim-ká-náⁿ; lua̍h-chie.

cease, hiah; thêng-sek. ceaseless, m̄-hiah; bô-kòiⁿ; bô-làng.

ceiling, buan-thien.

celebrate, tsàn-múiⁿ; chheng-u. a festival, tsò-tsoih.

celebrated, bûn-miâⁿ; hó-miâⁿ-siaⁿ; tshut-miâⁿ; tōa-miâⁿ-sek.

celerity, khùe-khùe; méⁿ-méⁿ; kín-kín.

celery, khṳ̂n-tshài.

celestial, thiⁿ-téng kâi-sṳ̄. decree, thien-mẽng. dynasty, thien-chhiâu.

cell, sòi-koiⁿ; koiⁿ-kiáⁿ. honey, phang-siū.

cement, ka-liâm. no cement, bô-tah bô-tùe.

cemetery, phûn-suaⁿ; ngĩ-thóng (free).

censer, hieⁿ-lôu.

censor, kàn-kun. for each province, gṳ̄-sṳ́.

censorious, hàuⁿ-hiâm-nâng; hàuⁿ-cheh-nâng; tshùi-chi̍h lô-po.

censurable, khó-cheh; hó-hiâm; eng-kai-hiâm.

census, to take a, chhê-mîn-chiã; chhê-ke-kah.

centipede, gê-kang.

centre, tìn-tang; tong-sim; tõ-tong-iang. of target, âng-sim.

centurion, pá-tsáng; pá-tsáng-kuaⁿ; tsóng-iâ (in addressing him).

century, che̍k-peh-nîⁿ.

cerebellum, ãu-táu-tshúe; ãu-táu; sòi-náuⁿ.

cerebrum, thâu-khak-tshúe; thâu-khak; náuⁿ-tshúe.

ceremony, lói; lói-siàu; lói-ngî; lói-bûn. ceremonious, ũ-lói. empty ceremonies, hṳ-bûn. perform, kiâⁿ-lói.

certain, tiāⁿ-tie̍h; thó-tàng; khak-si̍t. a certain man, móng-nâng (so and so); ũ-che̍k-nâng. certainly, tiāⁿ-tie̍h; kúaⁿ-jiên; si̍t-tsãi; ngẽ-hóuⁿ; thien-jiên; chin-si̍t; khak-si̍t; tek-si̍t; mín-gî.

certificate, phêng-toaⁿ; toaⁿ-kṳ̃; phêng-kṳ̃.

certify, phêng-kṳ̃; li̍p-chèng; tsò-chèng-kṳ̃.

cessation, hiah; thêng-sek; thêng-hiah; chí; suah-hiah.

chafe, chhiù; chhiù-i kiâⁿ-khì. chafing-dish, chhiú-lôu; húe-thang.

chaff, tshou-khng.

chagrin, khì; sim m̄-su-ho̍k; uàn; m̄-zû-ì.

chain, liēn; soh. iron chain, thih-soh; thih-liēn.

chair, íⁿ. arm chair, kau-íⁿ. camp-chair, bé-tsah-íⁿ. bring a chair, taⁿ che̍k-chiah-íⁿ--lâi. one (ordinary) chair, che̍k-chiah-íⁿ. bamboo chair, tek-íⁿ. sedan, kiē. carry a sedan chair, kng-kiē. sit in, tsõ-kiē. call, kiè-kiē; hàm-kiè. one sedan chair, che̍k-téng-kiē. chair-bearer, see bearer.

chalk, tsúi-hún; húe-chie̍h-hún. chalk line, hún-sùaⁿ.

challenge, thie-chièn; jiá-chièn; kek-chièn. give a challenge, hẽ-chièn-tsṳ.

chamber, lãi-pâng; pâng-koiⁿ. chamber-lamp, khàm-teng.

champ, pōu.

chance, by chance, ngóu-jiên; tú-ngõ; sek-ngõ; bô-ì. take one's chance, thèng-tsãu-hùe.

chancellor, of Foo or Hien academy, o̍h-kuaⁿ. four high chancellors at Pekin, thài-ha̍k-sṳ̃. Examiner for Sewtsai degree, tsong-sṳ. for Kujin, tãi-tsú-kháu.

chandelier, chek-tâi.

change, kói; kói-pièn; hùe; pièn-hùe; tsúan-e̍k; ūaⁿ. dress, ūaⁿ-saⁿ-khòu. money, táu-chîⁿ; táu-ngṳ̂n. owners, ūaⁿ-tsú; e̍k-tsú. conduct, kói-hùe. abode, súa-ūi; súa-kṳ; súa-tshù; î-kṳ súa-the̍h; puaⁿ-tshù; chhien-kṳ. colour, pièn-sek. changes, tshoiⁿ-pièn būan-hùe. changeable, õi-pièn; õi-kói. in mind, sim bô-tiāⁿ-tie̍h; bô-tsú-ì; sim õi-î-e̍k.

channel, kau; kheⁿ-kau; khoi-tang; lâu-kau; káng.

chant, chhiè-khek; chhiè-kua; liām-keng.

chaos, hũn-tũn; hún-tũn. chaotic, hũn-tsa̍p; hũn-lũan.

chap, pit-le̍h; pit; pit-hûn.

chapel, lói-pài-tn̂g; hũe-tn̂g.

chapter, chieⁿ.

character, written, jī; bûn. disposition, sèⁿ-chhêng. reputation, miâⁿ-siaⁿ; miâⁿ-sek.

charred, wood, tshâ-tsau; thùaⁿ-thâu.

charcoal, húe-thùaⁿ; thùaⁿ. buy, téng-húe-thùaⁿ.

charge, order, hun-hù. entrust, kià-thoh; thoh. to an account, chiẽⁿ-siàu. price, thó-kè-chîⁿ. in battle, tshong-tīn; ke-húe sie-chih; kong-khek. with an offence, kò.

charger, chièn-bé.

chariot, bé-chhia. to drive, sái-chhia; gṳ̃-chhia. charioteer, chhia-hu.

charges, expenses, só-hùi.

charity, jîn-àiⁿ; jîn-tshṳ̂; jîn-tek; tshṳ̂-pui; tshṳ̂-sim; hó-sim; siu-sim. almsgiving, si-chì; chín-chì; kiàⁿ-tek; kiâⁿ-jîn-tek; chì-phîn; pù-si.

Charles'-wain, or Ursa Major, pak-táu; pak-táu-chheⁿ.

charm, hû; phek-siâ-hû; phêng-an-hû; pó-sin-hû. to write a, ūe-hû. to put up, tah-hû; kôu-hû. to wear, kùa-hû; kũaⁿ-hû. charms and incantations, hû-chiù. a charm of invisibility, siám-sin-hû.

chart, tī-tôu; hái-tôu.

charter, a ship, sùe-tsûn; pa̍k-tsûn; tsou-tsûn.

chase, tui; jiāu; chẽng. away, jiāu-tsáu; chẽng-tsáu. the chase, phah-la̍h.

chasm, tī pit-khui; tī li̍h-khui; tī hām.

chaste, cheng-chiet; siú-chiet; tsat-lie̍t. archway in memory of chaste widow who remains unmarried, chiet-hũ-têng.

chat, tàⁿ-ôiⁿ-ūe; phue̍h; phue̍h-ūe; phi̍t-phue̍h; thâm-lũn; thâm-ngân.

chattels, ke-si la̍k-thiok; ke-tsṳ; ke-húe.

chatter, chiau̍h-chiau̍h-kiè; ki-ki-kiè. with cold, chhìn kàu pōu-sou ou-tāu; chhìn kàu khí tõ-tiē.

cheap, phiⁿ; pân-gî; kiám-kè. dog-cheap, pân-gî kui-tsūaⁿ; tsūaⁿ-kè. cheap enough, do not beat it down more, pân-gî m̄-hó tsài-tshú.

cheat, phièn; khi-phièn; láu-phièn; kuang-láu; kuang-phièn; tshuah.

check, tsó-chí; at-chí; at-taīm; tsó-keh; iak-sok; tsũ; at-tsũ. oneself, at-chí ka-kī. pain, chí-thiàⁿ. diarrhoea, chí-sià; tsũ-sià.

cheek, kih-kau.

cheer, uaⁿ-ùe; khǹg-kòi; kāng--nâng khui-sim. cheerful, hí-iông; sóng-khùai.

cheese, gû-nĩⁿ-piáⁿ.

cherish, bú-iáng. in the mind, khn̍g tõ-sim-lãi.

chess, chhiẽⁿ-kî. play, teh-kî; kiâⁿ-kî (move); keng-kî (to consider before moving). men, kî-chí. board, kî-pûaⁿ.

chest, box, sieⁿ. one, che̍k-kha-sieⁿ. of drawers, kūiⁿ. with many drawers, as druggist's, peh-chí-sieⁿ. the chest, sim-kuaⁿ-thâu.

chestnut, kãu-la̍k.

chew, pōu; kã. the cud, huan-tsháu; húan-tsháu.

chicanery, tsōi-sim-sṳ̄; sim-sṳ̄ tsōi; kan-tsà; ngũi-kòi.

chicken, koi-kiáⁿ. pox, tshut-tāu; tsúi-tsu. hearted, bô-táⁿ; bun-táⁿ.

chide, mēⁿ; tok-cheh; cheh-pĩ; kùe-cheh; cheh-hiâm.

chief, thàu-nâng; thâu-ma̍k. chiefly, thâu-che̍k-kâi; tãi-sì; tōa-pùaⁿ.

chilblain, kûaⁿ-tàng; tòng-tshng; tàng-tshng.

child, a-nôuⁿ; nôuⁿ-kiáⁿ; kiáⁿ. childhood, tsò-sòi-kiáⁿ--sî; iùⁿ-nîⁿ. childless, bô-kiáⁿ; bô-kiáⁿ bô-jî. childish, nôuⁿ-kiáⁿ-khuán; nôuⁿ-kiáⁿ-iēⁿ. see infant.

chill, chhìn; kûaⁿ.

chillies, kim-kaⁿ-náⁿ.

chimney, in-tâng; húe-hun-tâng.

chin, ẽ-hâi.

China, Tong-kok; Tong-ngûan; Tong-hûa; Tn̂g-suaⁿ. China proper, tsa̍p-poih-séⁿ. Chinese Empire, tãi-chheng-kok (the Manchoo synasty). Chinaman, Tn̂g-nâng; Tong-kok-nâng; Hàn-jîn; Hûa-jîn. Chinese language, Tn̂g-nâng-ūe. china-aster, kek-hue. china-root, thóu-ho̍k-lẽng; thóu-ho̍k; ho̍k-lẽng. china ware, hûi; jiâu-khì.

chink, phāng. to chink dollars, pu̍ah-ngṳ̂n-siaⁿ.

chintz, ìn-hue-pòu; hue-pòu.

chip, phùa-khui-tshâ; siah-tshâ. chips, tshâ-tshùi.

chirp, bird, chih-chiau̍h-kiè. crickets, tek-sut kiang-kiang-kiè; tiang-tiang-kiè.

chisel, tsha̍k-kiáⁿ. stonecutter's, tsãm; chie̍h-tsãm.

chloranthus, koi-kha-lân (chloranthus inconspicuus).

choice, select, chì-hó; siãng-hó; tsùe-hó; tśng-hó; it-hó; súan-hó--kâi.

choke, kéⁿ--tie̍h; kéⁿ-tie̍h-âu. to death, kéⁿ-sí.

cholera, thòu-sià; sî-lẽng thòu-sià; khak-luãn thòu-sià; khong-thûi-ùaⁿ.

choleric, kip-sèⁿ; sèⁿ kín; kōi-seⁿ-khì.

choose, suán; suán-to̍h; kóiⁿ-to̍h; to̍h; kóiⁿ; púe-to̍k.

chop, tso̍ih; tok. mark, jī-hō. dollars, tèng-hō. chopping-block, tiam. knife, tshài-to; tshài-iang-to; pang-to. mutton-chop, pâi-kut-ne̍k.

chopsticks, tṳ̄. to hold, sái-tṳ̄; khiâ-tṳ̄. lift with, koih.

chord, of musical instrument, hîⁿ-sùaⁿ. of an arc, keng-hîⁿ.

Christ, Ki-tok. Christianity, Iâ-sou kà. Christians, Iâ-sou mn̂g-thû.

chronic, disease, kú-pēⁿ; kú-tn̂g-pēⁿ; tn̂g-nîⁿ sì-tshun pẽⁿ; sì-khùi-pēⁿ; lãu-mâuⁿ; kú-chi̍t; kū-pēⁿ.

chronicles, kok-sṳ́; kang-kàm; sṳ́-kì.

chronology, le̍h-nîⁿ-phõu; sṳ́-tsṳ.

chronometer, sî-pie; sî-cheng.

chrysalis, thâng-kóiⁿ. of silk-worm, tshôiⁿ-kóiⁿ.

chrysanthemum, kek-hue.

chuckle, khih-khih-chhiè; chhih-chhih-chhiè.

chunam, hue. floor, hue-tiâⁿ. walls, hue-chhiêⁿ. road, hue-lōu.

Church, members, Siàⁿ-hũe; Kà-hũe. building, hũe-tn̂g; lói-pài-tn̂g. to enter the, ji̍p-Siàⁿ-hũe.

churlish, sèⁿ-chhêng m̄-hó; kou-ta̍k-sièⁿ; kou-phiah.

cicatrix, hûn; sieⁿ-hûn; phùa-kiàⁿ; khieh-kóiⁿ.

cigar, hun; jiàu-a-hun. Manilla, Lṳ̃-sòng hun.

cimeter, uan-to; uan-kiàm.

cincture, tòa.

cinder, of wood, tsàu-khang-thùaⁿ; húe-tshâ-thùaⁿ. from red hot iron, thih-sái.

cinnabar, tsu-sa; ngṳ̂n-tsu (vermilion). in sticks, ngṳ̂n-tsu-tiâu.

cinnamon, ne̍k-kùi.

circle, khou; îⁿ-khou; khuan; îⁿ-khuan.

circular, a, tsham-jī.

circulate, chiu-liû; lûn-tńg. blood, kiâⁿ; ūn-kiâⁿ.

circumcise, kuah-iâng-phûe. circumcision, as a rite, kuah-lói.

circumference, îⁿ-îⁿ. three feet in c. chiu-ûi saⁿ-chhieh.

circumjacent, tsôiⁿ-ãu; lîn-kṳ̃n.

circumlocution, tàⁿ-lâi tàⁿ-khṳ̀; hông-hun thoh-gue̍h kâi-ūe.

circumspect, kiãⁿ-kiãⁿ tsṳ́-sòi; kṳ́n-sín; tsò-sṳ̄ ũ-chim-chiak.

circumstance, a, sṳ̄; che̍k-kiãⁿ-sṳ̄. circumstances, ngûan-iû; chhêng-iû; chhêng-hêng; sṳ̄-si̍t; lâi-le̍h. of one's condition, kuang-kéng; kéng-ngõ; kéng-khùang; khùang-kéng. prosperous, sũn-kéng, tsu-sṳ̄ sũn-ì; sũn-thû. adverse, nge̍k-kéng; tsu-sṳ̄ bô-hièⁿ-sũn. able to accommodate oneself to, ũ-pièn-thong; khûan-pièn.

citadel, tōa-phàu-thâi; siâⁿ-lâu.

cite, tiãu-chiẽⁿ-tn̂g. an author, ín-tsṳ; ín-tsṳ tsò-chèng.

citron, hieⁿ-n̂g; hu̍t-chhiú.

city, siâⁿ; siâⁿ-ip. city walls, siâⁿ-chhiêⁿ. Capital, Kiaⁿ-siâⁿ. Provincial, Séⁿ-siâⁿ. District, Kūiⁿ-siàⁿ.

civil, ũ-lói; hiáu-lí; hiáu-chhêng-lí. civility, lói-siàu; lói-mãuⁿ; lói-ngî. civil and military, bûn-bú. civil-officer, bûn-kuaⁿ.

claim, thó. money, thó-chîⁿ. unjustly, âⁿ; cheⁿ; chiàm; mãuⁿ-jīn.

clamber, up a tree, peh-chiẽⁿ-chhiū; soh-chiẽⁿ-chhiū.

clammy, ũ-ka-liâm; liâm-nîⁿ tha-thi.

clamorous, kā-kā-kiè; sie-jiáng; kā-kā-jiáng.

clamp, ka-sut; hôu-khî-tah.

clan, of the same, tâng-sèⁿ; tâng-tso̍k.

clandestine, sai-khia-ẽ; sai-ẽ; àm-chẽⁿ; thau.

clap, the hands, phah-pa-chiéⁿ. of thunder, lûi tâng leh-leh-kiè; lûi phek-le̍k. clap-boards, kak; êⁿ-kak; po̍h-póiⁿ; póiⁿ-kiáⁿ.

clarionet, ti-tâ.

clarify, by straining, tè; tè-chheng.

clash, sie-tsũang; tiaⁿ-tsũang--tie̍h; sie-kha̍p; sie-cheng sie-kha̍p.

clasp, a, kau-tah. in the arms, chhiú phõ; chhiú lám.

class, téng; lūi; iēⁿ; khí; pan; chéng. classify, kui-lūi.

classics, kiaⁿ. the five Chinese classics, ngóu-kiaⁿ. classical expression, tién-kù; kiaⁿ-tién.

clatter, kit-ko̍k-kiè; chhit-tshok-kiè; khit-khok-lo̍k-kiè.

claw, jiáu.

clay, nîⁿ; thôu-nîⁿ; liâm-nîⁿ. for pottery, hûi-thôu.

clean, chheng; kng; mêng; pe̍h; mêng-pe̍h; thêng-chheng. water, tsúi chheng-chheng. weather, thiⁿ chêⁿ; thiⁿ-sî chêⁿ; liâu-liãng (cloudless). clear up after rain, hõu chêⁿ. clear up doubts, kói-gî. an account, chheng-siàu; siàu-ba̍k chheng-tshó. sighted, ma̍k-chiu hng.

clearance, ship's, tsûn-pâi.

clearly, mêng-mêng; hīn; mêng-hīn; mêng-pe̍h.

cleave, phùa-khui. wood, phùa-tshâ. cleave to, liâm-tùe; tah-tùe; tùe-kín; zû-ka zû-tshat; kuah-siá m̄-khui.

clemency, khuan-iông; tsuṳ̂-sim; ṳn-hũi; tshṳ̂-pui.

clerk, tsṳ-phōiⁿ. in civil court, a-pún. military, kó-kong; siàng-kong.

clever, lêng-lāi; tshong-mêng; gâu; miàⁿ-ke; õi; ũ-lêng-kàng; ũ-tshâi-chhêng; ũ-tshâi-lêng; mién-chia̍p; lêng-tõng; ũ-pún-sṳ̄; ũ-tì-sek; ũ-ki-tì; ua̍h-phuah.

clew, of thread, che̍k-kiû-sùaⁿ. to wind into a, în tsò-che̍k-kiû. see clue.

click, with the tongue, tok--chē-kiè.

client, sṳ̄-tsú.

cliff, kiã-piah; suaⁿ-kiã; suaⁿ-ngâm.

climate, tsúi-thóu; tī-khì. could not bear the climate, chia̍h-m̄-tie̍h tsúi-thóu.

climb, peh-chiẽⁿ. over a wall, pûaⁿ-chhiêⁿ.

clinch, or clench, the fist, lĩm-khûn-thâu-bó. a nail, teng-búe tò-tah; tûi-kâi-lo̍ih tò-ngám-tńg.

cling, phõ-kín; lám-kín; khîⁿ; khîⁿ-kín. to one's opinion, chip-ì.

clip, ka; ka-tó; chién-tó. clippings, pòu-tshùi.

cloak, tōa-phâu; muaⁿ.

clock, sî-cheng; sî-sîn-cheng. what o' clock? kúi-tiám-cheng? 9 o'clock, káu-tiám-cheng. striking, cheng hiáng.

clogged, sat-miⁿ; m̄-thong.

clogs, wooden shoes, tshâ-ôi; kia̍h.

cloister, am; Hu̍t-am; hûe-siēⁿ-am.

close, letter, huang; huang-sìn. door, kueⁿ-mn̂g. without fastening, hõiⁿ-mn̂g. the eyes, ma̍k-chiu ha̍p-miⁿ; ma̍k-chiu tièⁿ-miⁿ. the market, siu-tiêⁿ. all shops in protest against injustice, pã-chhĩ. close or end, tsong; uân; hiah. close-fisted, khiãm-siap; kien-liẽn. weather, hip-zua̍h. texture, ba̍t-ba̍t; ba̍t-tsa̍t. application, tsuan-sim; ēng-kang; khṳ̂n. close to, siang-kṳ̃n. follow closely, tùe-kín; sûi-tie̍h-kha.

closet, ba̍t-pâng; pâng-koiⁿ; pâng-kiáⁿ; sòi-koiⁿ-pâng.

clot, hueh kit-kàu-tu; hueh hṳ̂n; hueh-kò. internal, kat-hueh; sí-hueh.

clothe, pòu. native cotton cloth, ka-pùa-pòu. grass-cloth, tiũ-pòu. oil-cloth, iû-pòu. weave, keⁿ-pòu. woollen, nîⁿ. black broad-cloth, ou-nîⁿ. buy, ka-pòu.

clothes, saⁿ-khòu; i-ho̍k; i-siâng; kûn-saⁿ; ho̍k-sek. put on, chhēng-saⁿ-khòu.

cloud, hûn. cloudy, chhiẽⁿ-hûn; hip-hûn; khàm-hûn. cloudy weather, thiⁿ-sî ou-àm. cloudless, thiⁿ chêⁿ; liâu-liãng.

cloves, teng-hieⁿ.

clown, hieⁿ-ẽ-nâng. in a play, tsò-thiú; thiú-kieh. ish, tshou-so̍k.

cloyed, pá-ṳ̀; chia̍h-kàu-màiⁿ; chia̍h-kàu-hẽng.

club, tshâ-thûi; kùn; tshâ-kùn. club-footed, phái-kha.

cluck, kok-kok-kiè.

clue, see clew. of an affair, thâu-sû; thâu-sú.

clump, of trees, chhiū-nâⁿ. bamboo, tek-lîm; tek-nâⁿ.

clumsy, tshou-pũn; kha-chhiú tshou-tãng. work, tshou-kang. badly formed, m̄-chiâⁿ-iēⁿ.

cluster, of grapes, &c, che̍k-kiû; che̍k-tô. of plantains, che̍k-keng; che̍k-pà.

clutch, jiáu ngàn-kín; jiáu tah-kín. fall into one's clutches, chiẽⁿ nâng-kâi-tàng; lo̍h nâng khuan-thàu.

clyster, ēng-ie̍h kùan pùn-mn̂g.

coach, bé-chhia; chhia.

coagulate, kit-ngẽ; kit-tōiⁿ; kit-kò; kṳ̂n; tàng; ngêng-tsũ. blood, hueh ngêng; hueh kṳ̂n.

coal, thóu-thùaⁿ. charcoal, húe-thùaⁿ.

coalesce, hûa-ha̍h; hũe-ha̍h; sie-chia̍h.

coarse, tshou. coarse and fine, tshou-iùⁿ. vulgar, tshou-so̍k. language, tshou-tshùi; tshou-ūe.

coast, hái-kîⁿ; hái-piⁿ; hái-pien.

coat, saⁿ; tōa-saⁿ. of mail, thih-kah. greatcoat, hiûⁿ, niûⁿ. to coat with gold, sieⁿ-kim; tah-kim. two coats of paint, iû-nõⁿ-kùe.

coax, koh-lô; siẽn-sueh koh-lô.

cobbler, póu-ôi sai-pã.

cobweb, ti-tu-si.

cochineal, in-chi-bí.

Cochin China, An-lâm.

cock, koi-ang. cock-crow, koi thî. the second cock-crowing, koi thî jī-lo̍h. cock-fighting, koi sie-phah. cockscomb (flower), koi-kùe-hue; koi-kuan-hue. hanging skin under cock's neck, koi-ãm-sê.

cockle, ham. shell, ham-khak.

cockroach, ka-tsua̍h. egg, ka-tsua̍h-sieⁿ.

cocoa-nut, gê-chí; iâ-chí. shell, gê-chí-khak. milk, gê-chí-tsúi; gê-chí-chiú.

cocoon, tshôiⁿ-kóiⁿ.

coffer, ngṳ̂n-kūiⁿ; ngṳ̂n-sieⁿ; kap-būan.

coffin, kuaⁿ-ba̍k; kuaⁿ-tshâ; tōa-tshù; siū-póiⁿ (separate parts).

cogent, kín; kíp; iàu-kín; pek-chhiet; chhiet; kín-chhiet.

cogitation, sim-sṳ; siẽⁿ-thâu; liãm-thâu; chhim-siẽⁿ; sṳ-siẽⁿ.

cognizance, jīn; tsai; pat.

cohabit, tâng-kṳ; tsò-pû khiã-khí.

coherent, siang-liên. composition, kùan-tshùan.

coil, khuan-che̍k-khou.

coin, chîⁿ; ngṳ̂n. to coin, tsù-chîⁿ; tsù-ngṳ̂n. stamp for, chîⁿ-bôu. coiner of false money, sai-siet chîⁿ-lôu; thau-tsù-chîⁿ.

coincide, siang-ha̍h; siang-tùi.

cold, chhín; ngân; tàng; kûaⁿ; liâng (cool). catch cold, sieⁿ-huang; kûaⁿ--tie̍h. die from cold, kûaⁿ-sí. cold and heat, kûaⁿ-zua̍h; hàn-sú. coldly, chhêng-ì néⁿ; po̍h-chhêng. cold and hunger, ki-hân; siũ-kûaⁿ siũ-gō. cold in the head, chhek-tsúi.

colic, tie̍h-sua; tóu thiàⁿ; ká-tn̂g-sua; tóu thiàⁿ húan-húan ho̍k-ho̍k; tóu iû-chhiû-thiàⁿ. acute, tie̍h-kín-sua.

collapse, tó-tha̍p.

collar, ãm-niáⁿ; niáⁿ.

collate, siang-tùi-chiè.

colleague, in office, tâng-liâu; liâu-iú. in study, theng-iú; tâng-theng.

collect, as congregation, tsũ-chi̍p; tsũ-hũe; hũe-chi̍p. wealth, tun-kim chek-ge̍k; chek-tshâi. taxes, siu-niêⁿ. the crop, siu-chhek; siu-tang. collecter of taxes, niêⁿ-chhe.

college, tsṳ-īⁿ. the Imperial college, hân-lîm-īⁿ.

collision, sie-tsuãng; tiāⁿ-tsuãng--tie̍h; sie-lṳ̂--tie̍h.

colloquy, tsò-pû phue̍h-ūe. colloquial, pe̍h-ūe; thóu-thâm; thóu-ūe; so̍k-ūe; kháu-thâu-gṳ́.

collusion, kàu-niêⁿ phièn-nâng; tâng-mông.

colonel, hia̍p-thâi; hù-chiàng.

colonize, tshàng-kṳ. colony, sin-tshàng-kṳ kâi-tī-hng.

colour, sek. the five colours, ngóu-sek:-ou, âng, chhiah, pe̍h, chheⁿ. deep colour, chhim-sek. light, chhién-sek. mixed, kòiⁿ-sek; tsa̍p-sek. change, pièn-sek. lose, pièn-sek; thò-sek; tsáu-sek. colour or dye, jiám-sek; níⁿ-sek; làm. dressed in glaring colours, ho̍k-sek hue-hue liú-liú; khah-chhieⁿ.

colt, bé-kiáⁿ.

column, pillar, thiãu. of print, tsūe; hâng; tiâu.

comb, siu; tshâ-siu; kak-siu. small-toothed, sat-pìn. comb the hair, siu-thâu; siu-thâu-môⁿ; siu-piⁿ; pìn-mop̂. weaver's comb, pòu-siu. cockscomb, koi-kùe. honey-comb, bi̍t-pâng.

combat, tá-chièn; kau-chièn; sie-thâi; sie-phah.

combine, sie-kap; kap tsò-che̍k-ē; sie-chia̍h. strength, tâng-sim hia̍p-la̍t. in an association, pài-hũe; kat-táng (bad). in trade, tsò-húe-kì. in prayer, khòi-ha̍h khî-táu.

combustible, õi-ín-húe; õi-to̍h-húe.

come, lâi. near, bûa--lâi. up, khí--lâi. down, lo̍h--lâi. back, tńg--lâi; hûe--lâi. come and go, lâi-uáng; uáng-lâi. forth, tshut--lâi. come away, lâi-khṳ̀. he has come, lâi--liáu; kàu--liáu. I will come after you, Uá sûi-ãu chiũ-lâi. in time to come, chiang-lâi; ẽ-ji̍t; ãu-lâi; ãu-ji̍t.

comedy, hì-súa; pêⁿ-búe-hì.

comely, múiⁿ-mãuⁿ; chhiàu-kè; seⁿ-phâi-chhiâng.

comet, sàu-soi-chheⁿ; hũi-chheⁿ.

comfort, to, uaⁿ-ùe; khn̍g-ùe; khn̍g-kòi; bú-ùe.

comfortable, khùaⁿ-ua̍h; tsṳ̃-tsãi; khin-sang; sóng-khuài.

comic, hó-chhiè.

comma, tāu-tiám.

command, hun-hù; lẽng; mẽng; hàm. a command, kài; kài-mẽng; mẽng-lẽng. the ten commandments, tsa̍p-tiâu-kài.

commander, kúan-piaⁿ thâu-ma̍k. in chief, ngûan-sùe; tsú-sùe.

commemorate, kì-liãm; kì-lo̍k. day of joyful commemoration, khèng-ji̍t.

commence, khí-thâu; khui-chhiú; khí-kang; tsho-ē lâi-tsò. a journey, khí-thêng; khí-kiâⁿ; khí-sin. writing, lo̍h-pit. commencement, tsho-thâu; tsho-thâu-ē; khí-soiⁿ; khí-tsho.

commend, thâi-kṳ́; chiàu-èng; kṳ́-chìn; tshue-hṳ. praise, o-ló; chheng-tsàn.

comment, tsù-kói; kói-sueh. commentary, tsù-kói; tsù-sek.

commerce, seng-lí. to carry on, tsò-seng-lí.

commiserate, khó-liên; liên-mién; khó-sieh.

commission, to, thoh-jĩm; kià-thoh; hù-thoh; úi; úi-thoh; chhe-sái. a com., mẽng-lẽng. see credentials.

commissioner, khim-chhe (Imperial); úi-uân (deputy of superior mandarin). of customs, sùe-bũ-si.

commit, to one's care, thih; kià-thoh; hù-thoh. a crime, hũam-taúe. to prison, kìm-kam; siu-kam; khu-kìm.

commodious, piẽn; piẽn-ēng; ha̍h-ēng; khùaⁿ-chhēng; khuan-khuah.

common, ordinary, phêng-siêⁿ; so̍k. in common, sie-kāng. public, kong-chèng. people, peh-sèⁿ; sù-mîn. commoner, phêng-siêⁿ-nâng. interchangeable, thong-ēng. commonly, phêng-sî; pâi-hûe; pâi-tn̍g; tãi-sì; siêⁿ-sî; siêⁿ-siêⁿ; tãi-khài; tãi-hûam.

communicate, thong-ta̍t; thong-sie-sit; thûan-sìn; thong-tsai, pò-tsai; kàu-tsai; ta̍t-tsai; sàng-siaⁿ.

communion, with anyone, kāng--nâng sim kau.

commute, ūaⁿ; táu-ūaⁿ; kau-ūaⁿ. punishment, tsũe sià-khin.

compact, firm, kien-kù; tōiⁿ. close, ba̍t. style, káng-séⁿ; sṳ̂ káng ì kai; ngân-káng ì-kai; phièn-ngân kai-kuat. a compact, ha̍p-tâng; khòi; ieh-jī.

companion, tâng-phũaⁿ; phêng-iú; tâng-liâu. in trade, húe-kì. in study, tâng-theng phêng-iú; tsò-pû tha̍k-tsṳ.

company, mercantile, kong-si. society, kong-hũe; hũe. of soldiers, che̍k-tūi-piaⁿ. to invite company, chhiáⁿ-nâng-kheh. receive, chiap-kheh; chih-kheh. keep company with, kau-tshap. keep one company, kau-pûe; pûe-phũaⁿ; siang-pûe.

compare, pí; siang-pí; pí-pẽng; pí-pn̄g. not to compare with him, m̄-hó pí-i; tsò-káⁿ-pí; m̄-chhin-chhiẽⁿ. comparison, phì-zũ; pí-zû; pí-huang; khó-pí.

compass, to, chiu-ûi. the compass, lô-keⁿ; lô-pûaⁿ. needle, chí-nâm-tsam; tsṳ́-ngóu-tsam; lô-keⁿ-tsam. compasses, húi; kî-chhia. to describe a circle with, sái-húi; phah-húi; húi-khou.

compassion, liên-mién; khó-liên; tshṳ̂-pui; tshṳ̂-sim; ṳn-hũi; jîn-tshṳ̂.

compatible, ha̍h; siang-ha̍h. with reason, ha̍h-lí. with one's station, siú-pńg-hūn; siú-hūn.

compatriot, tâng-che̍k-kok; tâng-tso̍k; tâng-ip; tâng-hieⁿ.

compeer, tâng-liâu; tâng-lūi; tâng-téng.

compel, mién-kiáng; khiâng-pek; ngẽ-lia̍h. see compulsion.

compendious, kâng-lia̍k; káng-séⁿ. compendium, iak-ngân; tiah-iàu; káng-iàu; tshái-iàu.

compensate, póu; pûe; póu-hâiⁿ; pò-tap; póu-siéⁿ.

complete, sêng; sêng-chiũ; tsò-hó; tsò-uân; sêng-kong; tsò-chiâⁿ; uân-pi̍t. all complete, kũ-kàu; tsôi-pĩ; tshuân-pĩ; kũ-pĩ. completely, tshuân; tsa̍p-tshuân.

complexion, mīn-sek.

compliance, hàuⁿ; sũn; sũn-tshông; thiaⁿ-tshông; hũ-hõ; hông-ngêng; ngêng-ha̍h; sũn-mẽng; thiaⁿ-nâng-tàⁿ.

complicated, hũn-tsa̍p; huân-tsa̍p; úi-khiok tsâng-chih.

compliment, chheng-hu; o-ló. send compliments, mn̄g-hāu; chhiáⁿ-uaⁿ. compliments, lói; lói-mãuⁿ. return, ho̍k-lí; ho̍k-lói; pò-ho̍k; tap-lói.

comply, see compliance.

compose, an essay, tsò-bûn-chieⁿ. a composition, bûn-chieⁿ. good, pit-ba̍k hó; pit-chhêng hó; pit-khì hó.

composedly, uaⁿ-ún; uaⁿ-chẽⁿ.

compositor, chi̍p-jī-nâng; pâi-ua̍h-póiⁿ-nâng.

compound, mixed, tsham-tsa̍p. medicine, kap-ie̍h; ha̍h-ie̍h.

compradore, tshâi-hù; ke-tiéⁿ; kau-tshài-kuán (store).

comprehend, mêng-pe̍h; hiáu; pat; thiaⁿ pat-kò-khṳ̀.

comprehensive, lóng-tsóng; pau-kuat; pau-hâm; che̍k-khài. expression, phièn-ngân kai-kuat.

compress, teh--tie̍h; teh-si̍t; ko̍ih.

compromise, uán-tsuán; tshuang-tsua̍k.

compulsion, by, tshut-tõ mién-kiáng, bô-khó nãiⁿ-hô; bô-pōu.

compunction, siẽⁿ-hùe; siẽⁿ-sí-hùe; thiàⁿ-hùe; thiàⁿ-kói tsôiⁿ-hui.

compute, sn̍g; siàu; ha̍h-sn̍g; phah-sn̍g; kòi-sn̍g.

comrade, húe-kì; tâng-phũaⁿ; phêng-iú; tâng-liâu.

concave, thap; thap-tóu; thap-uh. spectacles, ma̍k-kiàⁿ chhia-thap-tóu.

conceal, khn̍g; khn̍g-bûa; khn̍g-miⁿ; tshâng-khn̍g; tshâng-ne̍k. oneself, tiàm; tiàm-bûa; siám-bûa; tshâng-pī; tshâng-pī tsáu-siám; tsáu-khui; pī-bûa.

concede, zún-na̍p; tsún; khéng; hàuⁿ; siang-jiãng; ngũan-chia̍h-khui jiãng--khṳt-i.

conceited, tsṳ̃-sĩ; tsṳ̃-tōa; m̄-tsṳ̃-liãng; tsṳ̃-khua.

conceive, siẽⁿ; siẽⁿ-khí-lâi; khí-ì. conceivable, siẽⁿ-tit-kàu. in the womb, siũ-tho; hûai-ẽng; ũ-la̍k-kah; ũ-hí-sṳ̄.

concentrate, tsũ-chi̍p; kiu-bûa; sok-bûa.

concern, anxiety, khùa-lṳ̃; huân-ló; tõng-sim; khùa-sim. it does not concern me, ṳ́-uá bô-kan; kāng-uá bô-kan-sia̍p; m̄-sĩ uá--kâi-sṳ̄; kāng-uá bô-kau-kùa. affair, sṳ̄; sṳ̄-bũ. worldly concerns, sì-bũ.

conch, lô-khak; pu-lô. to blow, pûn-pu-lô.

conciliate, hûa; hûa-sṳ̄; kiâⁿ-hûa; khn̍g-hûa; khn̍g-sek. conciliatory, khuaⁿ-chiâⁿ.

concise, che̍k-kù thàu-thiet; káng-séⁿ; phièn-ngân kai-kuat.

conclude, finish, tsùn-kang; sêng-kong; hiah-sṳ̄; uân.

conclusion, decision, tsú-ì. in conclusion, tsóng zṳ̂-ngân--tsṳ.

concord, hûa-mo̍k; hûa-phêng; hûa-míⁿ; che̍k-sim che̍k-ì.

concourse, nâng-mue̍h tsōi; lāu-jie̍t; chèng-nâng tsũ-hũe.

concubine, chhiap; chhiah-kha; jī-nâng. keep, hak-chhiah-kha; siu-chhiah-kha; tshūa-jī-nâng.

concupiscence, sṳ-io̍k; ne̍k-io̍k; îm-io̍k.

concur, siang-ha̍h; ha̍h-sim; tâng-sim; tâng-mông; ìn-sêng.

concussion, sie-tsuãng; tiaⁿ-tsuãng; tsuãng--tie̍h kuah--chē-kiè.

condemn, tiāⁿ-tsũe. to death, ngí-tiāⁿ sí-tsũe.

condense, language, káng-séⁿ; khṳ̀-tiāu ūe-sái. inspissate, pû-kṳ̍t. vapour condensed into dew, thiⁿ-khì hùe-tsò lōu-tsúi.

condescend, khut-kàng; khut-kè; kàng-lîm; hú-lîm.

condign, eng-kai-tit; eng-siũ; kai-siũ; kai-tng.

condiment, mue̍h-phùe; tsa̍p-chhiau-liãu; hó-bī; chièⁿ; sī-iû.

condition, chhêng-hêng; kéng-ngõ; kuang-kéng. in life, tī-ūi. conditions of bargain, ieh-tiâu.

condole, kāng-nâng huân-ló; tiàu-ùe.

conduct, kiâⁿ-ûi; kṳ́-tõng; pín-hẽng; kiâⁿ-sṳ̄; hẽng-chí. to lead, kiau-lōu; tshūa-lōu; tshūa-thâu-tsôiⁿ.

conduit, àm-kau; tsúi-kau; ín-tsúi-tâng.

cone, tek-sún-iēⁿ; tek-sún-hêng; chiam-hêng.

confectioner, tsò-tiâm-liāu sai-pẽ; khui-tiâm-liāu phòu.

confederate, pài-hũe; kat-mêng; pài-mêng; kat-táng.

confer, with anyone, siang-kàu-niêⁿ; jī-ke tsham-siâng; chim-chiak. upon one, sṳ̀; sàng. as Emperor, Khim-sṳ̀.

confess, jīn. faults, jĩn-tsũe. on trial, chiau-jīn. a mistake, jīn-tshò.

confide, íⁿ-kõu; kõu; thoh-nãiⁿ; kià-thoh; tit-pn̄g; thoh-kõu; siang-sìn. confidence, siang-sìn. self, tsṳ̃-sĩ. mutual, jī-ke siang-sìn. confidant, ti-kí phêng-iú; chhin-kãu-iú; tsai-sim-iú; sim-pak kâi-iú.

confine, pa̍k; khún-pa̍k; kìm; khu-kìm; chhiû-kìm; siu-kam. confined air in room, pâng-lãi hip; m̄-thong-khì.

confirm, li̍p-phêng-kṳ̃; phêng-chèng; ngẽ-chèng; siang-pang.

confiscate, tshong-kong; siau-ke-tshâi; kui-kuaⁿ ji̍p-khòu.

conflagration, húe-tsai; húe sie-tshù; húe mé-lie̍t.

conflict, kau-chièn; sie-thâi; sie-cheⁿ; cheⁿ-tòu.

confluence, of waters, sang-kap-tsúi; tsúi hũe-bûa; tsúi ha̍p-bûa; kap-bûa.

conform, to rule, tsun-huap; chiè-lī; o̍h-tsún-sîn. to people, sũn-nâng-ì. to pattern, chiè-iēⁿ.

confound, sie-hũn. with fear, phièn-nâng kiaⁿ-kông.

confront, tùi-mīn-khiã; tùi-chèng; tùi-sím; tùi-chieh; tng-mīn tùi-chieh.

Confucius, Khóng-tsṳ́; Khóng-hu-tsṳ́; Khóng-siàⁿ. the doctrine of, Zû-kà.

confuse, phah-hũn; phah-tsò-zṳ̂. confused, hũn-tsa̍p; zṳ̂-zṳ̂; bô-thâu-búe; zṳ̂-jiáng; kông; lũan. composition, huàm; lí m̄-chhiet; m̄-chhiet-si̍t.

confute, piẽn-iâⁿ; poh-iâⁿ; piẽn-tó; poh-tó; à-tit-kùe.

congeal, kit-tōiⁿ; kit-ngẽ; tàng; kit-tàng.

congee, soft boiled rice, mûeⁿ. thick, phõ-thâu-mûeⁿ. thin, hi-mûeⁿ; kà-mûeⁿ.

congenial, tâng-chhêng tâng-ì; tâng-sim tâng-ì.

congenital, tshut-sì tòa--lâi.

conger eel, mûaⁿ-hṳ̂; hái-mûaⁿ.

congratulate, kiong-hí; sie-hō; khèng-hō; kiong-hō; kèng-hō. I congratulate you, kāng-lṳ́ kiong-hí.

congregate, chi̍p-hũe; tsũ-chi̍p; hũe-chi̍p; chi̍p-bûa.

conjecture, phah-sn̍g; tá-sn̍g; tá-sùan; pheⁿ-phah; pān; iak; íak-pān.

conjoin, kap-bûa; tùa-bûa; siang-liên; tah-tùe. conjointly, sie-kāng.

conjugal, affection, hu-hũ tsṳ-chhêng.

conjurer, ēng mâuⁿ-suaⁿ-huap. juggler, tsò-pá-hì.

connect, sie-chiap; sie-khan-liên. connections, family, ke-so̍k; chhin-so̍k; chhin-chhek. by marriage, chhin-chiâⁿ; chhin-ke. no connection, bô-kan; bô-kan-sia̍p; bô-tāi. in writing, bô-kùan-tshùan. well connected, as composition, ũ-chiap-tshah; ũ-liên-kùan; ũ-liên-lo̍k.

connive, tsòng-iông; tsõ-tsòng; tsòng-at; m̄-at-sok; m̄-at-chí.

conquer, iâⁿ; phah-iâⁿ; thâi-iâⁿ; chièn-iâⁿ; chièn-sèng; sèng-te̍k.

conanguinity, chhin; chhin-so̍k; ngóu-ho̍k-lãi; káu-tso̍k.

conscience, liâng-sim; pn̍g-sim. awakened, liâng-sim huat-hīn. conscientious, ũ-pn̍g-sim; ũ-liâng-sim. reproofs of conscience, sim-lãi tsṳ̃-sõng; tsṳ̃-cheh; tsṳ̃-uàn.

conscious, aware of, tsṳ̃-kak; tsṳ̃-tsai. is he conscions? (as sick person) ũ-hiáu-nâng--mé? õi-tsai-nâng--mé?

consecrate, an idol, khai-huang. to the idols, hõng-hí̀n sîn-mêng.

consecutive, siang-liên; liên-lo̍k; chiap-so̍k; sie-sùa; thûan--lo̍h-lâi.

consent, tsún; zún-na̍p; khéng; hàuⁿ; ìn-na̍p; ìn-sêng; na̍p-ì.

consequences, kuan-hĩ. bad, khan-gāi; liên-lūi; po-lūi; khan-thùa; khan-thua. of no consequence, bô-siang-kan; bô-siang; bô-hûang; bô-bī; mùiⁿ; bô-kàu tî-kò-khṳ̀; bô-chhiet-iàu. consequently, kù-tshṳ́; só-íⁿ; i̍n-tshṳ́; sn̍g-lâi.

conserve, pó-tshûan.

consider, siẽⁿ; sṳ-siẽⁿ; chhim-siẽⁿ; chim-chiak; pheⁿ-phah; tà-sùan; phah-sn̍g. a man of consideration, ũ-thí-mīn kâi-nâng.

consign, to one's care, hù-thoh; kià-thoh; kià-hù. consignee, sêng-chih kâi-nâng.

consistent, in character, ngân-hẽng si̍ang-tùi; ngân-hẽng zû-it; ngân-hẽng hû-ha̍h.

console, uaⁿ-ùe; khn̍g-ùe; bú-ùe.

consonance, siang-ha̍h; thiâu-hûa. in sound, hia̍p-ūn; ap-ūn.

consort, royal, uâng-hõu; kok-hõu.

conspicuous, hién-mêng; tshut-chèng; tshut-thoh. too, khah-hién-iâng.

conspire, mông-lũan; mông-húan; kat-táng. for the throne, cheⁿ-ūi to̍h-kok; cheⁿ-ūi to̍h-ki.

constable, tī-pó; a-tsóng; chhê-koi; chhe-hia̍h.

constant, in mind, ũ-siêⁿ-sim; sim kien-kù.

constantly, siêⁿ-siêⁿ; siêⁿ-sî; chhiâng-chhiâng; tn̂g-tn̂g; ē-ē; sî-sî; kú-kú; múeⁿ-múeⁿ; lú-lú; chia̍p-chia̍p.

constellation, chheⁿ-siù. the ̂̍ constellations, jī-tsa̍p-poih siù.

consternation, kiaⁿ kàu hûn phiau (or, pue), phek sùaⁿ.

constipation, tóu-lãi zua̍h; tãi-piẽn pì-kín; tóu pì-kat; tóu kat-ngẽ; tóu kat-kín.

constitute, appoint, li̍p; siet-li̍p; tshàng-li̍p.

constitution, good, sin-hūn tsàng; tsàng-kiẽn; khiàng; kiāⁿ-tsàng; khin-kiāⁿ. weak, sin-hūn phàⁿ; sin-hūn lám; jia̍k; nn̍g-jia̍k.

constrain, mién-kiáng; ngẽ-lia̍h. oneself, tsṳ̃-mién. to stay, khiâng-lâu.

constriction, tîⁿ-kín; sn̍g-kín; tshui-kín.

construct, tsò; tshàng; tsãu; tsõ. a boat, tsõ-tsûn. construction of a sentence, tsò-bûn kâi-pit-huap.

consul, niáⁿ-sṳ̄-hú; niáⁿ-sṳ̄-kuaⁿ.

consult, siang-liâng; kàu-niêⁿ; tsham-siâng; chim-chiak.

consume, by fire, sie-tiāu. by extravagance, hua-hùi; phùa-chĩn; hùi-chĩn; húiⁿ-chĩn; huang-húiⁿ-chĩn. consumption, thâm-húe; lãi-siang-pēⁿ; hùi-pēⁿ; phùi-hueh-pēⁿ. consumptive, sán-kut lo̍h-ne̍k.

contact, to come into, oi--tie̍h; tiaⁿ--tie̍h; khõiⁿ--tie̍h; tsuãng--tie̍h; thãng--tie̍h.

contagion, ùe-tie̍h-pēⁿ; sie-ùe; thûan-jiám.

contain, tshō; iông; siũ. what heaven and earth contain, thiⁿ hiûⁿ, tī tsài.

contaminate, ùe--tie̍h lâm-sap; mak--tie̍h nah-sap; jiám--tie̍h; hú--tie̍h; hìⁿ-tie̍h; u-ùe--tie̍h.

contemplate, àm-chẽⁿ-siẽⁿ; khuaⁿ-nē-siẽⁿ. gaze at, thóiⁿ; ma̍k thóiⁿ; ma̍k kim-kim thóiⁿ.

contemporary, tâng-sî.

contempt, thóiⁿ-khin; thóiⁿ-nâng m̄-chiẽⁿ; hut-lia̍k; lia̍h-tsūaⁿ; thóiⁿ-nâng bô-tõ-ma̍k; khin-hut; miáu-sĩ. contemptible, khó-phí; hiã-tsūaⁿ; siáu-lí-sṳ̄.

contend, sie-cheⁿ. for anything, sie-cheⁿ-àiⁿ. quarrel, poh-khùi; sie-à. contentious, hàuⁿ-à; hàuⁿ-poh-khùi.

content, sim múaⁿ, ì tsok; tsai-tsok; kùe-ì; uaⁿ-hūn. contents of book, ma̍k-lo̍k; tôi-thâu.

conterminous, sie-kau-kài; sie-kiam-kài; lîn-kṳ̃n (near); chiap-kài; tsò-pû; liên-chiap; siang-liên.

contest, sie-thâi; ke-húe sie-chih; siang-sài-mue̍h (competition); sie-tàu; cheⁿ-iâⁿ.

contiguity, siang-kṳ̃n; lîn-kṳ̃n; siang-liên; tsôiⁿ-ãu.

continence, siú-tsat; kúaⁿ-io̍k.

contingency, ngóu-jiên; siẽⁿ-m̄-kàu; liāu-m̄-kàu.

continue, chhiàng-tsò; chhiâng-kiâⁿ; siêⁿ-tõ; sî-sî-ũ; siêⁿ-tshûn; hûan-tõ; nãiⁿ-kú. continual, see constant. continuous, chih; chiap; liên-lo̍k; chiap-so̍k; siang-liên; bô-hiah; bô-tñg; bô-kòiⁿ; bô-làng.

contortion, tsũn-tshúa; tsũn-tn̍g; tsũn--kùe--lâi. of face, tshúa-mīn.

contour, hêng-sièⁿ; iēⁿ; hêng. of distant hills, hñg-kéng.

contraband, trade, tsáu-hiàng; tsáu-sai; lāu-sùe.

contract, to bargain, li̍p-ieh; tiāⁿ-ieh. a, ieh-jī; khòi; ha̍p-tâng; ieh-toaⁿ. take work by, mãuⁿ-kang. to draw in, kiu; kiu-bûa; sok-bûa; kha-chhiú kiu-sok. contracted writing, sié-siá.

contradict, piẽn-poh; poh-mn̄g. oneself, tsôiⁿ-ãu kâi-ūe m̄-siang-hû. contradictory, m̄-tùi; m̄-sie-tùi; m̄-siang-hû; m̄-siang-ha̍h; siang-huán.

contrary, siang-huán; tò-huán; nge̍k; m̄-ha̍h. on the, tin-tò; huán-tn̍g. to sound doctrine, pũe-tãu. wind, nge̍k-huang.

contrast, sie-tùi; siang-pí; tùi-chhiēⁿ; huán-chhiēⁿ; huán-chiè.

contribute, tôi; tôi-chîⁿ; kien-tôi; phài-chîⁿ; kien-chîⁿ. to levy a contribution, phài-chîⁿ.

contrite, thiàⁿ-kói; thiàⁿ-kói tsôiⁿ-hui; kói-hùe; hùe-kói; tsṳ̃-hṳ̃n; thiàⁿ-hṳ̃n tsôiⁿ-hui.

contrive, siet-kòi; siet-huap; siẽⁿ-sim-sṳ̄; siẽⁿ-tshut kòi-chheh. contrivance, kòi-chheh; kòi-mông; ie̍h-kúi (mechanical).

control, kuán; thóng-huán; kuán-hat; khu-sok; iak-sok. self, siú-pn̍g-sim; tsṳ̃-kuán ka-kī.

controversy, piẽn-lũn; piẽn-poh; cheⁿ-lũn; sie-à.

contumacy, ngóu-nge̍k; m̄-sũn nâng-chhêng.

contumely, lêng-zo̍k; sit-zo̍k; ki-tshn̍g.

contusion, phah-sieⁿ; tsuãng-sieⁿ; ou-chheⁿ kek-hueh.

convalescent, chiãm-zú; iáu-hó; iáu-tsua̍h; chiãm-chiãm-hó.

convenience, suit your, sûi-tsãi-lṳ́; tõ-lṳ́ tsú-ì; sûi--lṳ́; sûi-piẽn; jĩm-lṳ́. convenient, sũn-piẽn; ha̍h-ēng; ha̍h-ì; kah-pān.

convent (Buddhist), am; nîⁿ-kou-am.

conversant, se̍k; si̍p-se̍k; kuàn-se̍k; kùiⁿ-sìⁿ; thàu-thiet; thiet-tói.

converse, tàⁿ-ūe; phue̍h-ūe; tsò-pû tàⁿ-ūe; thâm-lũn; ngân-thâm.

conversion, hùe-kói; hûe-thâu chhéⁿ-ngõ; kói-ak chhien-siẽn; kói-ak tshông-siẽn; khṳ̀-kū tshông-sin; khṳ̀-ak kui-siẽn; hûe-tn̍g-thâu tsò-siẽn; hûe-sim tn̍g-ì; siẽⁿ-tn̍g.

convex, tsui; tsui-tsui; tìn-tang phû--khí-lâi.

convey, by ship, tsûn tsài. letter, tòa-sìn.

convict, to, tiāⁿ-tsũe. a, huãm-jîn.

convince, piẽn-iâⁿ; piẽn-tó; poh-tó; chi̍h-ho̍k; piẽn kàu su-ho̍k.

convivial, hàuⁿ-ím-àn; hàuⁿ-chhiáⁿ nâng-kheh; hàuⁿ-chia̍h-chiú.

convoke, chie-hũe; hàm-tsôi; hàm--nâng kiâⁿ-bûa.

convolvulus, ti-tâ-hue; tîⁿ-tîn-hue; ngóu-jiáu-lêng.

convoy, hũ-sàng; sàng-kiâⁿ.

convulsion, thiu-thek. in child, kiaⁿ-huang.

coo, kũ-ku-kiè.

cook, húe-thâu; tôu-chí (one who provides feasts to order). to cook, tsṳ́-chia̍h; pa-lói-chia̍h. cooked, se̍k. cook up again, lẽng-ūaⁿ tim- (or, thñg-, pû-) sie. cook-house, tôu-pâng; húe-si̍t-pâng.

cool, liâng; ngân; to cool, lā-liâng; lā-chhìn; pàng-liâng.

coolie, taⁿ-tàⁿ kâi-nâng. to call coolies, kòu-taⁿ-kieh; kòu-kieh. head of gang, kieh-thâu.

coop, koi-lam.

cooper, khou-thâng sai-pẽ; chiáⁿ-lí-tháng.

co-operate, sie-hũ; siang-pang; siang-pang-tsò.

cope, with, siang-cheⁿ; sie-tàu.

copious, tsōi-tsōi; siãng-tsōi; ke-ke; ũ-tshûn.

copper, tâng; âng-tâng. smith, phah-tâng sai-pẽ.

copperas, chheⁿ-hûan; táⁿ-hûan.

copse, chhì-nâⁿ-phè.

copulate, of animals, phah-chéng.

copy, tshau; tshau-siá; tshau-jī. to make a copy or draft, phah-kó. book, tsúa-khòu. line, jī-keh; tsúa-khòu-sek. to trace over, biê-jī-keh. to preserve a copy, as of a document, tshûn-tói.

coral, sien-hû; san-hû. coral tree, san-hû-chhiū.

cord, soh; soh-kiáⁿ. make, phah-soh; ká-soh.

cordial, kam-sim; huaⁿ-hí. a cordial reception, huaⁿ-hí chiap-na̍p; kãu-thãi. very cordially, kam-sim chhêng-ngũan. medicine, póu-ie̍h; póu-cheng-sîn; póu-cheng-la̍t; iáng-sin-khì; tsõ-sin-khì.

core, sim; hu̍t; tong-sim.

Corea, Kau-lî-kok.

coriander, uân-sui. seed, uân-siu-chí.

cork, tsúi-mîⁿ-tshâ. a, that; tsun-that. to, that-tsũ; sat-tshùi. cork-screw, lô-si-tsũn; lô-si-zúan; lô-si-tah.

cormorant, hṳ̂-a; lôu-jî.

corn, ngóu-kak (grain in general). on the foot, hṳ̂-ma̍k-chiu; hṳ̂-lâng-tsùe; kha-lang.

cornelian, âng-má-láu.

corner, kak; kak-thâu. of the eye, ma̍k-kak; ma̍k-thâu ma̍k-búe.

cornice, of wall, chhieⁿ-thâu-sùaⁿ; gē-sùaⁿ.

coronation, teng-ūi; sin-kun tsõ-ūi; teng-ke̍k; teng-ki.

coroner, ngóu-tsoh; ngõu-tsoh; siàng-ngiām. to hold a c's inquest, khàm-ngiām; thóiⁿ-ngiām; ngiām-si.

corporeal, ũ-hêng-siãng; ũ-sin-thói.

corps, che̍k-tūi-piaⁿ.

corpse, si; sin-si; si-hâi.

corpulent, pûi; tshâi-khì; chia̍h--khṳ̀ tshâi-khì.

correct, tie̍h; chiàⁿ; tùi; bô-tshò; put-tshò; bõi-tāⁿ. conduct, chiàⁿ-keng; tuan-chiàⁿ. to correct, kói; kói-chiàⁿ; chhiâⁿ-kói. a person, cheh-pĩ; kà-chiàⁿ.

correspond, siang-ha̍h; hû-ha̍h; siang-hû; siang-tâng; siang-tùi. correspondence, tsṳ-sìn uáng-lâi.

corridor, liáng-lâng; lâng-ẽ.

corroborate, tsò-chèng-kṳ̃; pang-chèng; tsõ-chèng; hũ-chèng.

corrode, tsù; tsù-tiāu; chiãm-chiãm-àu; huân-tiāu; kauh-tiāu.

corrupt, pāi-hāi; hùi-hāi. magistrate, tham-kuaⁿ; kuaⁿ tham-tshâi; m̄-chiàⁿ. corruptible, õi-hùi-hāi; õi-hùi-hũai; kōi-hāi kâi-mue̍h.

corsair, hái-tsha̍t.

cosmetic, in-nîⁿ; tsõ-hún; âng-hún; in-chí-hún.

cost, só-hùi; kè; kè-chîⁿ. how much does it cost? ta̍t jie̍h-tsōi-chîⁿ. costly, ta̍t-chîⁿ; kè-thâu kùi.

costive, chek-thì; tãi-piẽn m̄-kiâⁿ; tãi-piẽn kou-kak; tãi-piẽn pĩ-kat; tãi-piẽn kou-kie̍t.

costume, tá-pàn; tsuang-pàn; i-ho̍k; ho̍k-sek.

cottage, tshù-kiáⁿ.

cotton, mîⁿ; mîⁿ-hue. cloth, ka-pùa; pòu. thread, sùaⁿ; se-sùaⁿ. to beat with bow and string, phah-mîⁿ; phah-po̍k-peng.

couch, tshun-tèng, tn̂g-íⁿ; liâng-íⁿ.

cough, ka-sàu; sàu. with expectoration, thâm-sàu.

coulter, lôi-thâu.

council, kong-ngí; kong-lũn; chèng-ngí; hũe-ngí. room, kong-só; kong-thiaⁿ.

counsel, a person, khǹg; khǹg-kòi; kà; khai-tãu.

count, sn̍g; siàu; sn̍g-siàu. countless, bô-huap-siàu; m̄-pat-kò-sn̍g; bû-sù.

countenance, mīn; mīn-mãuⁿ; mīn-sek; iông-mãuⁿ; iông-sek. to change, mīn pièn-sek; mīn tsak-sek.

counter, phòu-kūiⁿ; phòu-tsôiⁿ-kūiⁿ; phòu-tshn̂g.

counteract, tsó-chí; tsó-tàng; hāi-sṳ̄ m̄-chiâⁿ; phùa-kòi; tùi-te̍k; te̍k.

counterbalance, thīn-thâu; tùi-phêng.

counterfeit, ké; ké-tsò; ngũi-ûi; tsuang-tsò; tèⁿ-tsò; tsò--kâi. dollar, ké-ngṳ̂n; ngũi-ngṳ̂n.

countermand, chiau lẽng, sek kói.

counterpane, phũe-toaⁿ.

counterpoise, chhìn-thûi; tô-chí. see counterbalance.

counting-house, tièⁿ-pâng.

country, kok; pang; tī-hng. foreign countries, gūa-kok; gūa-pang. as dist. from town, hieⁿ-ẽ.

county, hú; chiu.

couple, che̍k-sang; kàu-tùi; kàu-sang; sêng-sang; nõⁿ-nâng; che̍k-tùi. married, ang-chiá; hu-hũ; hu-chhi; kong-phûa.

courage, to have, ũ-táⁿ; ũ-táⁿ-la̍t; hó-táⁿ; káⁿ; ióng-káⁿ. to stir up one's, tsòng-táⁿ; tsõ-táⁿ.

courier, tshoiⁿ-lí-bé.

course, lōu; tãu; thû; lōu-thû; tãu-thû; tãu-lōu. of course, tsṳ̃-jiên; thien-jiên; thien-seⁿ; thiⁿ-seⁿ tsṳ̃-jiên.

court, royal, chhiâu-thêng. go to, chiẽⁿ-chhiâu; chhiâu-kun. hold, tsõ-chhiâu. dress, chhiâu-ho̍k. courtiers, gṳ̄-tsôiⁿ tãi-chhîn. ladies, keng-nn̍g. court of justice, gê-mn̂g. to hold, lãu-tia tsõ-tn̂g. yard, thim-chéⁿ; thien-chéⁿ; tiâⁿ.

courteous, ũ-lói-mãuⁿ; ũ-lí-mãuⁿ; hiáu-lí; lói-siàu kàu-kak; hiáu-lói-ngî.

courtesan, hue-niêⁿ; chhiang-kĩ; láu-kṳ́; khiàu-búe.

cousin, of same surname, chek-peh hiaⁿ-tĩ; thâng-hiaⁿ-tĩ; tsõng-hiaⁿ-tĩ (more remote). of different surname, pié-hiaⁿ-tĩ; î-pié hiaⁿ-tĩ (children of two sisters); kou-pié hiaⁿ-tĩ (children of brother and sister).

cove, hái-ò.

covenant, ieh. make, li̍p-ieh; kat-ieh. break, sit-ieh; bûang-ieh; pũe-ieh.

cover, khàm; chia. the face, chia-mīn; iám-mīn. a book, kap-tsṳ-chheh. of a book, tsṳ-chheh-ko̍ih; chheh-phûe. cover with earth, kám-thôu; kám tõ-thôu-tī. covered with mud, che̍k-sin kôu-tie̍h-thôu. covered with wounds, thong-sin sieⁿ-kháu. mat cover on a boat, phâng-kám.

coverlet, phũe; phũe-toaⁿ; phũe-mīn.

covert, àm-chẽⁿ tī-hng; hó-tiàm kâi ūi-tshṳ̀. secret, àm-chẽⁿ; sai-ẽ; sai-khia-ẽ.

covet, tham; tham-àiⁿ; tham-siẽⁿ. covetous, tham-sim; tham-lĩ; tham-tshâi; tham-chîⁿ; tham-tshâi tõng-lĩ; thóiⁿ-chîⁿ tōa-kâi.

cow, gû; gû-bó. common, n̂g-gû; chhiah-gû. water-buffalo, tsúi-gû. cowherd, chiéⁿ-gû. cowhouse, gû-koiⁿ; gû-pâng.

coward, bó-táⁿ; táⁿ khiap; táⁿ sòi; sòi-táⁿ, bun-táⁿ.

coxcomb, hàuⁿ-tsuang-hûang; hàuⁿ-iâu-pái; hùuⁿ-thì-tsò; hàuⁿ-tsuang-tsò.

coy, modest, ũ-liâm-chhí. bashful, ùi-siáu-lí; m̄-káⁿ kìⁿ-nâng.

cozen, kuang-phièn; khi-phièn; mûaⁿ-phièn.

crab, hõi; phâng-hõi; môⁿ-hõi; chhi̍h; pê-khî; to̍k-kha-khî.

crabbed, look, àu-mīn; mīn àu-àu; mīn pũ-àu pã-àu.

crack, li̍h; phùa; phùa-li̍h; li̍h-phùa; pit; pit-li̍h. a crack, pit-hûn; li̍h-hûn; hûn-chiah; hûn-phāng. crackers, phòng-phiẽ. to fire off, phah-phòng-phiẽ.

crackle, pit-piak-kiè.

cradle, iê-nâⁿ.

craft, chiú-gōi; kĩ-gōi. craftsman, sai-pẽ.

crafty, kan-tsà; kan-káu; kan-hiông; tsà-ngũi; kan-ngũi; ũ-tì-hũi; ũ-sim-sṳ̄.

cram, teh-tsa̍t; ji̍h-tsa̍t.

cramp, thiu-thiàⁿ. in the legs, thiu-kha-kṳn.

crane, pe̍h-liãu-si. for lifting weights, chhia.

crape, jiàu-se.

crash, piāng--chē-kiè; kōng--chē-kiè; kūang--chē-kiè.

crave, khiû; khṳ́n-khiû; koh-lô. craving for food, tóu iau. for opium, a-phièn-ngièn. for liquor, chiú-ngièn.

crawfish, lêng-hê.

crawl, so; pê.

crazy, siáu; huat-siáu; huat-khûang; huat-tien; khûang-lũan; sim m̄-tiāⁿ; sim-sîn m̄-tiāⁿ.

creak, i̍hⁿ-ua̍ihⁿ-kiè; i̍hⁿ-a̍ihⁿ-kiè.

cream, gû-nĩⁿ-phûe.

crease, niàuⁿ-hûn; chih-hûn; chih-tsūe.

create, tshàng-tsãu.

creation, tshàng-tsãu thiⁿ-tī; khai-thiⁿ phek-tī. since creation, tsṳ̃-khai-phek íⁿ-lâi; tsṳ̃ khui-thiⁿ íⁿ-lâi. at the creation, hũn-tũn tsho-khai. the whole creation, thiⁿ-tī būan-mue̍h.

credentials, bûn-phêng; bûn-pêng; úi-pâi.

credit, sìn; sièn; siang-sìn. buy or sell on credit, chhia. creditor, chè-tsú. credible, khó-sìn; sìn-tit-kùe. credulous, khín-sìn; thèng-sìn. creditable, ũ-kong; ũ-thí-mīn; khó-kìⁿ-nâng; hó-o-ló.

creek, káng; sié-khoi; sòi-khoi; thong-kà.

creep, pê, so. creep up, pê--khí-lâi. through a hole, bùn-khang; nn̍g-khang. under the bedclothes, nn̍g--ji̍p phũe-tói. stealthily along, níhⁿ-kha-kiâⁿ.

crescent, moon, gue̍h-bâi; sin-gue̍h; ngô-bâi-gue̍h.

crew, of ship, tsúi-siú.

crevice, khiah; phāng; phāng-khían; hûn-phāng; hûn-khiah.

cricket, tek-sut. chirping of, tiang-tiang-kiè.

crime, tsũe. commmit, hũam-tsũe. a capital, sí-tsũe.

criminal, hũam-jîn; tsũe-jîn; tsũe-hũam; chhiû-hũam.

crimson, tōa-âng-sek.

cringe, tsṳ̃-khut; thiám-mīⁿ thài-kùe.

cripple, kuái-kha.

crisis, come to, kàu-ke̍k. critical, sṳ̄ hiám.

crisp, sou. toast till crisp, pek-kàu sou-sou. hair, môⁿ khek-khek; khek-môⁿ.

criticise, phoi-phêng; pín-phêng. conduct, phêng-lũn.

croak, crow, a-a-kiè; ou-a-siaⁿ. frog, ok-ok-kiè; tsúi-koi-siaⁿ.

crockery, hûi; hûi-khì; tshṳ̂-khì (fine quality).

crocodile, nga̍k-hṳ̂.

crooked, uan; uan-khek; in-uan khit-khek; uan-uan khek-khek; uan-kùe-lâi. to bend, á-uan.

crop, of field, nîⁿ-tang; nîⁿ-chhêng; hìⁿ-tang; tang-chhêng. two crops a year, che̍k-nîⁿ siu-nõⁿ-tang. take in, kuah-tiũ; siu-tang; kuah-chhek. bird's crop, kui. to fill crop of fowl with sand &c, kuàn-kui.

cross, the, tsa̍p--jī kè. to make or write a, phah-tsham-chhe; phah-tshãm-sia.

cross, to, kùe. a river, kùe-khoi. cross-wise, hûeⁿ. to be cross with one, hia̍p-hiâm. peevish, tshou-siap; kia̍p-khak; tò-thì; m̄-sóng-khùai. cross-bar, mn̂g-tshùaⁿ; hûeⁿ-tshùaⁿ. cross-bow, nãuⁿ. cross-examine, poh-mn̄g; mn̄g-lâi mn̄g-khṳ̀; kháu-piẽn. cross-eyed, siâ-chiáu-ma̍k; tsho̍h-ma̍k; ma̍k-chiu tsho̍h-tsho̍h. cross-legged, phûan-khí-kha; phûan-thúi-tsõ. both legs crossed, sang-kha phûan-khí. cross-way, hûeⁿ-lōu.

croton, oil, pa-tāu-iû.

crouch, phak; khu; tshn̂g. as tiger, phak-tī.

crow, ou-a; ou-a-chiáu. cockcrow, koi thî. the second, koi thî jī-lo̍h.

crowbar, thih-chhiâng.

crowd, che̍k-khûn-nâng; nâng-mue̍h tsa̍t; lāu-jie̍t. to crowd, nâng-mue̍h sie-chìⁿ; oi-oi léng-léng.

crown, uâng-bō. crown-land, kuaⁿ-tī. crown-prince, thài-tsṳ́.

crucify, tèng tsa̍p-jī-kè.

crude, chheⁿ; būe-se̍k.

cruel, pãu-ngia̍k; hiong-sim; tshâng-jím; hiong-pãu; tshâng-ngia̍k. cruet-stand, ngóu-bī-kè.

cruise, to, sûn-hái; sûn-hô. cruiser, sûn-hái-tsûn; sûn-chhê-tsûn.

crumb, lân-ló; tshàm-tshùi. of bread, mīⁿ-pau-tshùi.

crumble, nia̍p-tshùi; peh-tshùi-tshùi.

crumple, chhi̍p-jiâu; chhi̍p-niàuⁿ.

crush, teh-phùa; teh--tie̍h; tãⁿ--tie̍h; thiàm--tie̍h (as vermin under foot); khoih (as fingers in door); ko̍ih (as in torture). sugar-cane, ká-chià.

crust, khak; phûe; ngẽ-phûe; phí. rice-crust, pn̄g-phí.

crutch, kúai-chiãng.

cry, weep, khàu; thî-khàu. cry out, hàm; kiè; khui-siaⁿ. cry up, or applaud, tuah-tshái; o-ló. cry fish for sale, o-hṳ̂.

crystal, tsúi-chiaⁿ. brown, tê-chiaⁿ. dark, ou-chiaⁿ.

cube, la̍k-mīn poih-kak.

cubit, chhieh.

cuckold, chheⁿ-thâu; ou-ku; tōa-pih.

cucumber, tiàu-kue. slicer, kue-phau; kue-thiu.

cud, to chew the, huan-tsháu.

cudgel, kùn; tshâ-thûi; tshâ-kùn.

cuff, slap, òng; piang. with closed fist, cheng; tshùaⁿ. of coat, n̍g-kháu; siù-kháu.

cuirass, thih-kah; chia-heng-kah.

culpable, ũ-tsũe; ũ-kùe-sit. culprit, hũam-jîn.

cultivate, fields, tsoh-tshân; chèng-tsoh; keⁿ-tsoh; keⁿ-tshân. the heart, siu-sim. virtue, siu-tek. one's conduct, siu-sin.

cumber, the ground, tìn-tiāu tī-hng; tìn-tò.

cumbersome, chhin-chhiẽⁿ taⁿ-tãng-tàⁿ; tãng-jĩm, hûang-gāi; thua-lūi.

cunning, to-sim kek-sṳ̄; sim-sṳ̄ tsōi; ũ-sim-sṳ̄; khî-khá.

cup, cheng; pue. tea cup, tê-cheng; tê-pue; tê-au.

cupboard, tû; pûaⁿ-úaⁿ-tû; tãng-kè; chia̍h-tû.

cupidity, tham-sim; tham-chîⁿ; tham-tshâi.

curb, kúan-sok; iak-sok; khu-sok; at-chì. a horse, le̍k-tsũ.

curd, bean, tāu-hū (not pressed); tāu-kuaⁿ (pressed).

cure, ui; ui-tî; chhiâⁿ-tî; ui-pēⁿ. undertake to cure, to be paid if successful, pau-ui. kill instead of curing, ui-sí. curable, hó-ui. incurable, bô-ui. cure fish, lõu-hṳ̂.

curiosity, mih-sṳ̄ àiⁿ-tsai; hàuⁿ-thiaⁿ ôiⁿ-ūe; hàuⁿ-kiú-tîⁿ; kiú-tîⁿ-mn̄g; tîⁿ-mn̄g. curiosities, kóu-ngúan; kóu-tóng; thih-thô-mue̍h.

curious, khî; tshù-bī; koh-iēⁿ. see curiosity.

curl, to, kauh-uan ká-khek. hair, khek-môⁿ; môⁿ khek-khek.

currency, thong-pó; thong-sì-pó; chîⁿ-ngṳ̂n.

current, price, sî-kè; hâng-chhêng. in the water, lâu; hiông-lâu; tsúi mé; kip-tsúi; lâu kip.

curry, a horse, siu-bé; pìn-bé. curry-comb, thih-siu. to curry leather, se̍k-phûe.

curse, chiù-tsūa; chiù-mēⁿ.

cursorily, chhìn-tshái; tshó-lia̍k; khùe-pháng bô-hó-si; khùe-cheh bô-hó-tsòi.

curtail, tso̍ih; tok-tñg; séⁿ; káng-séⁿ.

curtain, liâm. mosquito, máng-tièⁿ.

curve, uan-khek. to curve, uan-kùe-lâi; tshúa-kùe-khṳ̍; uan-lâi khek-khṳ̍.

cushion, íⁿ-tiẽn; zo̍k. pillow, chím-thâu.

cuspidor, thâm-a̍p; thâm-tãng.

custard apple, lîm-khîm.

custody, take into, lia̍h; ah; ah-kúan.

custom, kui-kṳ́; hong-so̍k; sì-so̍k. according to his custom, chiè-lī.

custom house, hiàng-kuan. maritime, hái-kuan; kuan-kháu; sùe-kuan. to pass, kùe-hiàng.

customer, bói-kheh. to be a, kau-kuan; bói-bōi.

cut, kuah; tso̍ih; tok; phoh; tsám; phoi. off, as branch, tsám-tiāu; siah-tiāu. to pieces, tok tshùi-tshùi. in two, kuah-tñg; tok-tñg; tok-tsò-kue̍h; tso̍ih-tñg; phoh-tñg (on a slant); lòi-tsò-pôiⁿ (split). out clothes, ka-saⁿ. away, kuah--khṳ̀; kuah-tiāu; tsám-tiāu. the hair, chién-môⁿ; ka-môⁿ. a pencil, phoi-pit. down, as a tree, tsám-tiāu; khám-tiāu. thing across in a slanting direction, phoi gû-tâng-tshùi; phoh-sia. cut the throat, kṳ̀-âu. cut grain, kuah-tiũ. grass, kuah-tsháu. cut a friend, nâng-chhêng kuah-tñg; tso̍h-kau; kuah-chhie̍h; tso̍ih-tñg kau-chhêng. cut away a mast, tsám-ûi. cut a road, khui-lōu. through a hill, tsha̍k-suaⁿ-lōu. cut wages, khà-tṳ̂ kang-chîⁿ; tṳ̂-kiám nâng-kâi-chîⁿ. cut-purse, chién-niúⁿ, kuah nâng hō-pau. cut-throat, hiong-chhiú.

cutaneous, to; kiàm.

cutler, phah-to sai-pẽ. cutlery, lāi-khì.

cuttle-fish, ba̍k-táu-hṳ̂; ba̍k-táu.

cuttings, ka-tshûn kâi pòu-tshùi; ka-sīn kâi-pòu-tshùi. of sugar-cane, chià-tsai. of sweet potatoes, tsṳ̂-tsai.

cycly, of 60 years, la̍k-tsa̍p kah-tsṳ́.

cymbals, khãm; chhẽ; khõm-chhẽ.

cypress, chek-peh-chhiū.