English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/Q

Q.

quack, a, uãng-lo̍k; kuang-kùn.

quack, to, ah-siaⁿ; ah-ah-kiè.

quadrant, niêⁿ-thiⁿ-chhieh (or sextant).

quadrupeds, tsáu-siù.

quadruple, sì-pũe; sì-têng.

quagmire, làm-thôu; làm.

quail, a, lōu-thûn; liãu-thûn; ang-tshun. fight with, phah-chiáu; phah-ang-tshun.

quake, chín-tõng. with fear, kiaⁿ kàu-tõ-tòng.

quality, téng; pín; hō; thie. best, siãng-téng; thiàu-téng; it-pín. second, jī-téng; jī-hō.

quantity, what? jie̍h-tsōi? great, tsōi-tsōi; ke-ke; tōa-bó-mue̍h. estimate, pān jie̍h-tsōi; kóu jie̍h-tsōi.

quarrel, sie-à; seⁿ-ūe; ũ-ūe; sie-cheⁿ; sie-tũ; sie-mēⁿ; poh-khùi; sĩ-hui. quarrelsome, lãu-à; hàuⁿ-seⁿ-sṳ̄.

quarry, chie̍h-suaⁿ; phah-chie̍h-suaⁿ.

quarter, sì-hūn tsṳ-che̍k. to, pun-tsò sì-hūn. of an hour, che̍k-khek. a region, tī-hng.

quartz, pe̍h-chie̍h.

quash, an affair, teh-tiāu; hìm-tiāu.

quaver, siaⁿ tiē.

queen, nńg-uâng; uâng-hõu; huâng-hõu. of heaven, thien-hõu.

quell, cheng-hua̍t; hua̍t-tsha̍t; phêng-luãn; phêng-tī-hng.

quench, fire, kiù-húe; tsâng-kùe-húe (with water). thirst, kói-khuah; chí aû ta. question, mn̄g; poh-mn̄g; chhê-mn̄g; kiù-mn̄g; huáng-mn̄g; thèng-mn̄g. and answer, mn̄g-tap.

queue, the, piⁿ. to plait, pĩⁿ-piⁿ. to comb, siu-piⁿ. cut off, kuah-tiāu-piⁿ. to join, chiap-piⁿ; chiap-tsáng.

quick, méⁿ; khùe; kín. walk a little more quickly, kiâⁿ-mé--chē. in intelligence, tshong-mêng; lêng-lāi.

quicksilver, tsúi-ngṳ̂n.

quiet, chẽⁿ; tiām-chẽⁿ; thiâm-chẽⁿ.

quill, môⁿ-kńg; gô-môⁿ-kńg. pen, gô-môⁿ-pit.

quilt, to, a garment, ji̍p-mîⁿ; hâng-niûⁿ.

quinsy, aû-lêng jie̍t-thiàⁿ; âu thiàⁿ; âu seⁿ-sang-ngô.

quire, che̍k-to-tsúa.

quit, khṳ̀; sî; siá; khì; lī-khui.

quite, the same, pêⁿ-pêⁿ-iēⁿ. certain, tiāⁿ-tie̍h. right, chiũ-sĩ; tie̍h; put-tshò; bõi-tāⁿ; tùi-tùi. not quite up to, bô-hièⁿ-chiẽⁿ; bô-hièⁿ-kàu; tsua̍h se-su.

quiver, a, chìⁿ-tō.

quiver, to, khiū; tòng; tùn. with rage, khì kàu kha sih chhiú sih.

quoin, chiⁿ.

quote, ín-tsṳ; ín-kiaⁿ kṳ̃-tién.