English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/R

R.

rabbit, pe̍h-thòu; gue̍h-tshṳ́; chie̍h-tshṳ́.

rabble, kẽ-pín-nâng; hiã-liû-nâng; thóu-húiⁿ.

rabid, dog, siáu-káu; khûang-káu.

race, human, nâng-lūi. exterminate the, mi̍t-tso̍h chéng-lūi.

race, a, sie-tàu tsáu-iâⁿ; tàu-tsáu. horse-, sie-tàu pháu-bé; tòu-bé. boat-, sie-tàu kò-tsûn.

rack, a, kè; tû; tãng-kè. engine of punishment, hêng-kũ.

radiate, kuang-mâng sì-siā; kuang-siā; huat-kng; hâu-kng.

radiant, countenance, mīn ũ-kuang-tshái; múaⁿ-mīn hí-iông.

radical, kṳn-pún. the radicals, jī-bó; jī-bó-põu. this character belongs to the radical "nang", chí-kâi-jī sĩ-so̍k "nâng"-põu.

radius, pùaⁿ-keⁿ-sùaⁿ.

raft, sam-pâi; tek-pâi.

rafter, êⁿ.

rag, pòu-tshùi. ragged clothes, phùa-saⁿ-khòu.

rage, khì; náuⁿ-khì; náuⁿ-khì tshong-tshong; huat-náuⁿ.

rail, at, mēⁿ; chiù; chiù-mēⁿ; poih-mēⁿ.

railing, a, lâng-kan; lâng-kan-chí.

railway, húe-chhia; húe-chhia-lōu.

raiment, kûn-saⁿ; i-ho̍k; sin-chhēng. food and, chia̍h-chhēng.

rain, hõu. it rains, lo̍h-hõu; hõu--lâi. water, hõu-tsúi. rainy weather, thiⁿ-sî lo̍h-hõu. cleared up, hõu chêⁿ. wetted by, ak-tie̍h-hõu. driving into a place, hõu phuah--ji̍p-lâi.

rainbow, khẽng. there is a, tshut-khẽng.

raise, khí; khie̍h-khí; khie̍h-phû; hû-khí; hû-phû; kṳ́; kṳ́-khí; kṳ́-phû. soldiers, khí-piaⁿ. the head, tièⁿ-phû-thâu; tièⁿ-khí-thâu; kṳ́-khí-thâu. the eyes, kṳ́-ma̍k; tièⁿ-phû-ma̍k. money, by subscription, tôi-chîⁿ. dust, khí-sua-mûiⁿ; khí-sua-tîn; phi-phi-eng. cattle, chhī-cheng-seⁿ. wheat, chèng-be̍h. a subject, thî-phû; thî-khí. raised letters, kuah-phû-jī; khek-jī.

raisins, phû-thô-kuaⁿ.

rake, a, pê; khau-pê; chhek-pê. to, pê.

rally, soldiers, piaⁿ tsài-ho̍k-tsũ; piaⁿ tsài-kap-tīn; piaⁿ tsài-ha̍h-bûa.

ram, a, iêⁿ-kóu.

ramble, thit-thô; iû-kiâⁿ; ôiⁿ-iû; múaⁿ-kò-la̍h.

ramify, pun-ki pun-iẽⁿ.

rampart, kau-lúi; siâⁿ-chhiêⁿ.

rancid, hu-bī; ip-bī; ha-bī.

rancorous, abuse, mēⁿ kàu-chhi-gî.

random, talk, thèng-tàⁿ; thèng-tsãu-hùe tàⁿ.

range, hâng-lie̍t. beyond, of gun, chhèng phah-m̄-kàu.

rank, pín-khip. the nine ranks, káu-pín. the first, it-pín; téng-khip; thâu-téng. and file, tūi-ngóu. place in, pâi-tīn. ranks of nobility, ngóu-chiak: kong, hôu, pek, tsṳ́, lâm.

rank, to, with anyone, tâng-lie̍t; pêⁿ-tōa; phùe-tit-kùe.

ransack, chhîm-kàu-thàu; púe (looking for things in a heap). a city, sàu-chĩn; sàu-chẽng.

ransom, so̍k; so̍k-tńg; chhiú; chhiú-so̍k. for sin, so̍k-tsũe. rap, khà.

rapacious, lãm-thun; hiau-thun; khiâng-thun; tham-sim.

rape, khiâng-kan.

rapid, méⁿ. rapids, kip-tsúi; thoaⁿ.

rapture, huaⁿ-hí kàu-kông; huaⁿ-hí kàu-ngo̍h-ngo̍h.

rare, hán-ũ; chié-ũ; hán-hông; oh-tshūe; hi-chié; kṳ́n-kièn. rarely, hán--tit; chié; bô-hièⁿ pat-thóiⁿ--kìⁿ.

rascal, àu-nâng; pháiⁿ-nâng; láu-kiáⁿ; tōa-láu; húiⁿ-thû; nâng-tái; nâng-tshṳ (the rascality).

rase, as writing, kueh-tiāu; khoi-tiāu. to the ground, húiⁿ-chiâⁿ pêⁿ-tī.

rash, káⁿ-tsò káⁿ-ûi; tshau-tsut; mãuⁿ-mũeⁿ; máng-liáng; bô-sié-sim; khin-phû; hṳ-phû. do not be, màiⁿ-thèng-tsò; màiⁿ hih-huh-kiè; màiⁿ thih-thuh-kiè.

raspberry, hóuⁿ-m̄.

rat, niáuⁿ-tshṳ́.

rather, nice, lia̍k-lia̍k; õi-tsò-tit; chiang-chiũ. I would rather have this one, uá zú-àiⁿ chí-kâi; uá thóiⁿ sĩ chí--kâi hó; chiè uá kâi-ì-kièn chí-kâi kèng-hó. I would rather be beaten by you than do this, uá m̄-ngũan tsò chí-kâi-sṳ̄, uá ngũan khṳt-lṳ́-phah; uá lẽng-tsò (or, lẽng-khó) khṳt-lṳ́-phah--hó, chí-kâi-sṳ̄ uá-m̃-tsò. I would rather have given you a thousand dollars than have had you break this, che̍k-tshoiⁿ-ngṳ̂n khṳt-lṳ́ uá kèng-ngũan, chí-kiãⁿ-mue̍h khṳt lṳ́ khà-phùa úa zú-m̄-ngũan; che̍k-tshoiⁿ-ngṳ̂n khṳt-lṳ́ uá kōi-siá-khí, chí-kiãⁿ-mue̍h khṳt-lṳ́ khà-phùa uá siá-m̄-khí. too big, khah-tōa se-su. better, iáu-hó; iáu-tsua̍h.

rations, soldiers', piaⁿ-niêⁿ; hóng-bí; ji̍t-niêⁿ; kan-niêⁿ.

rattan, tîn; khue-tîn; tîn-tiâu. mats, tîn-chhie̍h. chair, tîn-íⁿ.

rattle, a, pa-lan-kóu; iê-kóu; khok (hollow, wooden or bamboo). watchman's, keⁿ-khok.

ravelled, zṳ̂-zṳ̂. edges of dress, sui-pôu; sàm-pôu. a coat with such edges, sui-pôu-saⁿ.

raven, ou-a; ou-a-chiáu.

ravenous, appetite, tōa-chia̍h.

ravine, suaⁿ-kàn; kheⁿ; kheⁿ-kàn; suaⁿ-hak.

ravish, khiâng-kan; khiâng-to̍h. ravishing, lêng-î uá-chhêng; õi-î-súa nâng kâi-chhêng-ì.

raw, chheⁿ; m̄-se̍k. ray, ji̍t-tsam; ji̍t-kuang-siā.

razor, thì-to; thì-thâu-to; mīn-to. -strop, huah-to-phûe; huah-thì-to-phûe.

reach, kàu; ki̍p; thùa-kàu. out, tshun. unable to, m̄-tie̍h; m̄-kàu.

read, tha̍k (aloud); thóiⁿ (silently); mi̍t-sõng (in a low voice). a book, tha̍k-tsṳ; thóiⁿ-tsṳ; thóiⁿ-chheh. all that he reads he knows, kìⁿ-tha̍k kìⁿ-pat. prayers, liām-keng. to read in a hesitating manner, tak-tak têⁿ-têⁿ.

ready, pīn; pĩ-pīn; pĩ-piēn; tsôi-pĩ; chhî-pĩ. money, hīn-chîⁿ. buy for ready money, hīn-chîⁿ bói; hīn-chîⁿ kau-e̍k; hīn-bói.

real, chin; chin-si̍t. gold, chin-kim.

really, si̍t-tsãi; kúaⁿ-chin; chin-kúaⁿ; kúaⁿ-jiên.

ream, che̍k-kiû-tsúa.

reap, kuah; kuah-tiũ. reaping hook, liâm-to; uan-liâm; liâm-kau.

rear, fowls, chhī-koi. up, khiã--khí-lâi. the, ãu-mīn.

reason, tãu; lí. a, uân-kù; uân-in; sṳ̄-kù. to, káng-kiù; tshiu-lũn; lũn-lí; tshui-lí. reasonable, ũ-, lí; ũ-tõ-lí; ũ-chhêng-lí.

rebel, a, huán-tsha̍t; kok-tsha̍t. to, huán; tsak-luãn. rebellious, puãn-luãn; pũe-nge̍k; m̃-sũn-ho̍k.

rebound, tiē-tńg--lâi; tò-tsuãng-tńg--lâi; tò-thiàu.

rebuild, lêng-ūaⁿ-khí; tsài-khí.

rebuke, hiâm; cheh; cheh-hiâm; cheh-pĩ.

recall, kiè-tńg; huán tiãu-i-tńg--lâi. to mind, tui-siẽⁿ; siẽⁿ-tshut.

recant, evidence, húan-keng. a confession, húan-chiau; m̃-jīn-chiau.

recede, thò-sok; thò-pōu; tò-thò; thò-ãu.

receipt, money-, siu-toaⁿ; chip-chiè; chiè-toaⁿ. tax-, niêⁿ-tshùan.

receive, siu; siũ; sêng-siũ; niáⁿ; chiap; na̍p. a command, hõng-mẽng; niáⁿ-mẽng; sêng-mẽng. guests, chiap-na̍p; chih; sêng-chih.

receiver, of stolen goods, tun-ke; o-ke; tsõ-tī pun-pûi.

recently, kṳ̃n-sî; kṳ̃n-ji̍t; kṳ̃n-lâi; soiⁿ bô-kú.

reciprocal, jī-ke; siang. affection, jī-ke siang-ài.

recite, a lesson, liām-tsṳ.

reckless, káⁿ-sí; m̄-ùi-sí; mãuⁿ-sí. see RASH.

reckon, sǹg; sǹg-siàu. anything to be so & so, sǹg-tsò.

reclaim, from evil, khǹg-kòi kui-chiàⁿ.

recline, khùa-ie; uá-ie; gu̍t--lo̍h-khṳ̀.

recluse, ṳ́n-kṳ; tiàm-bûa.

recognize, jīn; pat-tò-jīn; jīn-tshut. slightly, pùaⁿ-mīn sie-pat. not to, m̄-pat tò-jīn; jīn m̄-pat; jīn m̄-pat tò-khṳ̀. not to (acknowledge), m̃-jīn.

recoil, as gun, tò-cheng-tńg. as bow, póiⁿ-tńg; húan-tńg.

recommend, ín-chìn; chìn-kṳ́; kṳ́-chìn; kṳ́-ín; tshue-hṳ; o-ló.

recompense, pò; siéⁿ; pò-siéⁿ; pò-èng; chhiû-tap; chhiû-siā; tap-siā.

reconcile, kiâⁿ-hûa; khǹg-hûa; lêng-ūaⁿ tsài-hó; i-kū hûa-hó; sek-uàn hûa-hó; lêng-ūaⁿ ho̍k-tńg lâi-chhin-kṳ̃n.

record, to, kì; kì-lo̍k. a, tn̄g; chì; kang-kàm; sṳ́-kì.

recover, tshú-tńg; khie̍h-tńg; tshūe--tie̍h; chhîm--tie̍h. from sickness, pēⁿ hó; pēⁿ phêng; ho̍k-zú; tshûan-zú; khì-thói phêng-ho̍k.

recreation, tshut--lâi sùaⁿ-sîn; siau-iâu; thit-thô; iû-kuan; kîn-kiâⁿ; iáu-tõng khì-thói.

recruit, one's strength, póu-la̍t; póu-sîn-khì; iáng-sîn-khì; tsõ-kṳn-la̍t; tsõ-iáng kṳn-la̍t.

rectify, kói-chiàⁿ; chhiâⁿ-kói.

rectitude, chiàⁿ-ti̍t; mêng-chiàⁿ; kuaⁿ-chiàⁿ.

red, âng. whitish, hún-âng. as of card paper, thô-âng. rich bright (vermilion), tsu-âng. very red, as eyes of drunk man, ham-ham-âng. to paint, iû-âng.

redeem, so̍k-tsũe. from pawn or mortgage, chhiú; chhiú-so̍k; so̍k-tńg; so̍k-hûe.

redress, sin-uan; póu-hôiⁿ; pûe.

reduce, the price, khà-kiám; tṳ̂-kiám. a dislocation, á-lo̍h-ngám; tshâu-lo̍h-ngám; tshut-khũ túi-hó. a fracture, ah-chi̍h-kut. to dollars, chiet-tsò-ngṳ̂n; sīn-tsò-ngṳ̂n.

redundant, tshong-tsok ũ-ṳ̂; ũ-tshûn.

reed, lû-tia̍h; kuaⁿ-mâng.

reel, pháng-chhia. to, pháng-se; khuãng-se. to stagger, kiâⁿ kàu kha-phõng-pheng.

refer, chí; ín-tsṳ (to a passage).

refine, gold, liēn-kim. the heart, liēn-sím. sugar, se̍k-thn̂g; lāu-thn̂g; pak-pe̍h-thn̂g. lacking refinement, tshou-lõu. reflect, tui-siẽⁿ; chhim-siẽⁿ; sṳ-siẽⁿ. light, húan-chiè.

reflections, liãm-thâu; siẽⁿ-thâu.

reform, kói-kùe; hûe-thâu; pìⁿ-hó; pièn-hùe; hùe-kói; kói-ak tshông-siẽn.

refraction, ji̍t-iáⁿ siâ-chiè; tsúan-siâ.

refractory, pũe-nge̍k; m̃-sũn-ho̍k.

refrain, from, e.g. wine, kài; ke̍h.

refreshment, to take some, chia̍h-tiám-sim.

refuge, tiàm-sin kâi-ūi-tshṳ̀; tô-pī; pī-sin. to run for, tsáu-khṳ̀-tiàm; pī-lān; siám-lān; siám-pī.

refund, pûe-hôiⁿ.

refuse, to, tho-sî; m̄-khéng; m̄-hàuⁿ; m̄-tsún; m̄-ngũan.

refuse, nahⁿ-sap. of wine, chiú-tsau; tsau-phoh. of tea, tê-hu. of sugar cane, chià-phoh.

refute, piẽn-iâⁿ; piẽn-tó; poh-tó; piẽn-tiāu. refuted, piẽn-su; à m̄-kùe-chhiú.

regain, tsài-tit; lêng-ūaⁿ tit--tie̍h.

regard, kù; kèng-tõng; thóiⁿ-tõng. not to, put-kù; m̄-tshái; bô-kài-ì; bô-tshûn-liãm. regards to friends, mn̄g-hāu; chhiáⁿ-uaⁿ.

regatta, tàu-tsûn; tsûn-kiáⁿ sie-tàu-sái; tsûn-kiáⁿ sie-tàu-kò.

regenerate, têng-seⁿ; kói-sin; ūaⁿ-sin; têng-sin; tsãu-sin.

regent, thòi-lí kok-chèng.

regicide, chhì-kun.

regimen, khiēⁿ-tshùi; kài-kháu.

regiment, che̍k-ki-piaⁿ; che̍k-ki-kun.

region, tī-hng. the whole, che̍k-phài tī-hng; pìn-tī-hng.

register, to, kì; kì-lo̍k; teng-chiã; lo̍k-chiã. a, phõu; lo̍k-chiã; chheh-chiã. genealogical, tso̍k-phóu; hieⁿ-phóu.

regret, huân-ló; iu-būn; siẽⁿ-siú-hùe. to, liên-sieh; thiàⁿ-sieh. matter for, khó-sieh; khó-liên.

regular, ũ-tshùn-chhieh; ũ-tshṳ̀-tõiⁿ; ũ-tshôiⁿ-ãu; chiàⁿ. conduct, tuan-chiàⁿ; chiàⁿ-keng; kuaⁿ-chiàⁿ.

regulate, a watch, tshâu-chiàⁿ; tshâu-méⁿ-mān.

regulations, kui-lī; kui-tiâu; chiang-thiâⁿ; tiâu-kui; huap-tōu; kui-kṳ́; tsún-sîn.

rehearse, to one, o̍h pun-i-thiaⁿ.

reign, tsò-huâng-tì; tî-kok; tsõ-ūi; lí-kok-chèng; lí-chhiâu-chèng. in the reign of Tao-Kwang, Tãu-kuang nîⁿ--kan; Tãu-kuang tsõ-ūi. reins, bé-soh. to hold, khan-bé-soh.

reiterate, têng-tàⁿ; tàⁿ-liáu tsài-tàⁿ; tàⁿ-ūe têng-têng tha̍h-tha̍h; têng-tha̍h-tàⁿ. teaching, teng-lêng kàu-kài; tsài-saⁿ teng-lêng; teng-lêng tsok-hù.

reject, màiⁿ; khì-tso̍h; khì-hiâm; tiu-tiāu; khì-tiāu; ka̍k-tiāu; phau-tiāu; hám-tiāu; sek-tiāu. with disgust, iàm-khì.

rejoice, huaⁿ-hí; hí-la̍k; hí-zua̍t. others, khṳt-nâng huaⁿ-hí. rejoicings, hí-sṳ̄; âng-sṳ̄; hí-la̍k; lāu-jie̍t.

relapse, huán-pēⁿ; pēⁿ tò-huán; têng-kám. frequent, che̍k-huán che̍k-oh; huán-huán ho̍k-ho̍k.

relate, o̍h; tui-su̍t; káng; tàⁿ. old stories, o̍h-kóu. relating to, ũ-siang-kuan; ũ-kuan-hĩ; ũ-kan-sia̍p; so̍k.

relations, chhin-nâng; chhin-chhek. by marriage, chhin-chiâⁿ. by blood, tah-ne̍k-chhin. distant, ién-chhin; só-ién.

relax, pàng-sang; pàng-lēng. see RECREATION.

release, pàng; sek-pàng; kói-pàng; kói-pa̍k; sek-pa̍k; kói-thut.

relent, sek-náuⁿ; sim lo̍h; siẽⁿ-tńg.

relieve, the poor, chín-chì phîn-khiông; chiu-chì; chì-kip; chiu-kip; kiù-khùn; kiù-phîn; si-chì. pain, chí-thiàⁿ.

relief, in, phû.

religion, kà; kà-tãu. the three religions, saⁿ-kà: Zû, Sek, Tãu. Protestant, Iâ-sou-kà. R. Cath., Thien-tsú-kà.

relinquish, pàng-tiāu; zũi-sit; siá-khì; thò-jiãng (to another).

relish, hàuⁿ; hàuⁿ-chia̍h; zua̍t-kháu; súang-kháu; ha̍h-chia̍h; ha̍h-tshùi; hó-bī-sòu; hó-bī; hó-chia̍h.

rely, on, íⁿ-kõu; i-kõu; uá; uá-kõu; íⁿ-nãiⁿ; khùa-kõu; kõu; thoh-kõu; chiã; kõu-chiã.

remain, nāⁿ. here, nāⁿ--kò; nāⁿ chí-kò. over, tshûn; sīn; ũ-tshûn; ũ-sīn; ũ-iông-ṳ̂; ũ-iẽn-ṳ̂; ũ-ṳ̂-sīn.

remarkable, hui-siêⁿ; koh-iēⁿ. remarkably expensive, koh-iēⁿ-kùi.

remedy, ui-huap; tî-pēⁿ kâi-huap. no, bô-kiù; bô-pōu; bô-pièn.

remember, kì-tit; it-tit; kì-liãm; sṳ-liãm. do not, m̄-it-tit; m̄-kì-tit.

remind, me, lṳ́ thói-úa it-tit; lṳ́ kāng-úa sie-hũ it-tit.

remiss, tũaⁿ; hân-hẽ; chhìn-tshái; kóu-chhiáⁿ; pàng-làng-sang (as one in authority). remit, sià; sià-mién. taxes, sià-niêⁿ. rent, sià-tsou; kien-tsou; mién-tsou.

remonstrate, khǹg-kòi; khǹg-kàn; cheh-lũn.

remote, hñg; iâu-ién.

remorse, siẽⁿ-siú-hùe; thiàⁿ-hùe.

remove, puaⁿ-khui; khie̍h-khui; súa-khui; î-súa; chhien-î; chhien-súa. bad influences, khṳ́-siâ to̍k-mu̍t; khu-siâ to̍k-mu̍t.

remuneration, pò-siéⁿ. to a teacher, sok-kim; sok-siu; tsṳ-kim. for work done, kang-chîⁿ.

rend, li̍h; lì; li̍h-phùa; lì-li̍h; túi-li̍h.

renew, tsò-sin; sin-tsãu; ūaⁿ (change); kói-sin.

renounce, khì-tiāu; khì-tso̍h; m̃-jīn. one's company, tso̍h-kau.

renowned, ũ hó-miâⁿ-siaⁿ; miâⁿ iâng sì-hái; tshut-miâⁿ; thuân-miâⁿ; chhî-miâⁿ.

rent, to, a house, &c, sùe; tsou; pa̍k. house rent, tshù-tsou; tshù-sùe.

repair, siu-si̍p; pa-lói; chiáⁿ-lí; siu-chiáⁿ; póu.

repay, hôiⁿ; hâiⁿ; kau-hôiⁿ; pûe-hôiⁿ. see RECOMPENSE.

repeal, hùi-huap; phah-tiāu-lī.

repeat, lêng-gūa-tsò; tsài-tàⁿ; têng-tàⁿ; tàⁿ ke-che̍k-tsūa. a lesson, liām-tsṳ. ad aperturam, tshoh-liām. repeatedly, tsài-saⁿ; lú-tshṳ̀; ē-ē.

repent, hùe-kói; siẽⁿ-siú-hùe; hûe-thâu; hùe-tsũe; ũ-hùe-sim.

repine, uàn; ùan-hṳ̃n; ùan-tshoih; ùan-thiⁿ iû-nâng. at one's unhappy lot, ai-ùan chhi-tshám.

replace, pûe-hôiⁿ; pûe-siêⁿ. in old position, pàng tõ-nguân-ūi.

repletion, kùe-pá; khah-pá; kùe-pá sieⁿ-pî.

reply, tap; ìn; ìn-tap; hûe-tap. a, hûe-im. written, hûe-jī; hûe-sìn. official, to petition, &c, phoi.

report, hong-siaⁿ; hong-bũn; húang-bũn. to, pò; pín-tsai; hûe-ho̍k (on a subject committed to one). to the emperor, tsàu-pńg; tsàu-chieⁿ.

repose, uaⁿ-hiah; khang-lêng; phêng-an; uaⁿ-chẽⁿ.

represent, by drawing, ūe-tôu. a matter, thîn-mêng; piâⁿ--kùe. stand for, thòi; àiⁿ-tsò; thòi-tsò. as a plaintiff, phõ-kò.

repress, at-chí; iap-chí; kìm-chí. anger, lún-khì. one's feelings & keep silent, lún-khì thun-siaⁿ. reprieve, see RESPITE.

reprimand, kéng-cheh; cheh-pĩ; hiâm; cheh-hiâm.

reprint, tsài-ìn; huan-khek (cutting new blocks).

reproach, hiâm; mēⁿ.

reprove, cheh; cheh-pĩ; hiâm; cheh-hiâm; tok-cheh.

reptiles, thâng-lūi; pê-thâng.

repudiate, khì-tiāu; m̃-jīn. a wife, tshut-chhi; kè-bóu.

repugnant, m̄-tèng-ì; m̄-ha̍h-ì; siang-huán; nge̍k.

repulse, phah-pāi; khu-to̍k.

reputable, sin-ke chheng-pe̍h; ũ-thí-mīn; hó-miâⁿ-sek.

reputation, thí-mīn; hó-miâⁿ-siaⁿ; miâⁿ-sek. I have heard your reputation, bûn-miâⁿ (polite speech). to lose, peh-phùa lién-mīn; sit-lién; tiu-lién. to injure other people's, pāi nâng miâⁿ-siaⁿ; sit nâng kâi-lién. to be careful of one's own, kù-lién; kù-liâm-chhí. to be careless of, bô-kù-lién; bó-kù liâm-chhí.

request, chhiáⁿ; khiû; khṳ́n; pài-thoh.

require, ēng; su-ēng; ēng--tie̍h; tie̍h-ũ; tie̍h-àiⁿ; bõi-tit-mién. do not, mín-ēng; khó-íⁿ-mín; ēng-m̄-tie̍h; m̄-ēng--tie̍h.

requisite, kín-iàu; chhiet-iàu; iàu-kín; chì-iàu.

requite, pò; pò-tap.

rescript, imperial, gṳ̄-phoi.

rescue, kiù; chín-kiù; kiù-miāⁿ; kiù-sèⁿ-miāⁿ; kiù-iẽn. call for, hàm-kiù; hàm-kiè-kiù.

research, chhê; siau-tshūe; chhê-mn̄g.

resemble, chhin-chhiẽⁿ; huáng-sṳ̃; siãu; siang-tâng.

resent, uàn. resentment, uàn-hṳ̃n.

reserve, tshûn; lâu; sīn. reserved in manner, tîm-ngîm; bô-mih tàⁿ-ūe; pùaⁿ-thun pùaⁿ-thòu.

reside, khiã-khí; kṳ-tsũ; tiū. for a short time, kià-kṳ; kià-tsok. residence, tshù; khiã-ke.

resign, sî; hiah; sî-kuaⁿ; sià-cheh; kàu-láu (on account of old age); ji̍p-pín khṳ̀-sî.

resignation, tiâm-thun khóu-lún. to the will of God, uaⁿ-siũ Siãng-tì kâi-chí-ì; kam-sim jím-nãiⁿ.

resin, sêng-hieⁿ.

resist, tùi-te̍k; khàng-kṳ̃; gṳ̃-te̍k; kṳ̃-te̍k; tói-te̍k.

resolute, ũ-chì; káⁿ-káⁿ; kuat-tuàn; kuat-ì; li̍p-sim; che̍k-kuat. resolution, tsú-ì; sim-chì; kuat-ì; ngí-tiāⁿ.

resolve, li̍p-ì; li̍p-sim; tiāⁿ-tsú-ì; li̍p-tiāⁿ tsú-ì; tiāⁿ-tie̍h-àiⁿ; kuat-ì-àiⁿ. an unalterable, che̍k-tiāⁿ put-e̍k. resort, to, uáng-lâi. place of, lāu-jie̍t tī-hng.

resource, thâu-lōu; pōu. no, bô-pōu; bô-pièn; bô-thâu-lōu; chĩn-thâu-lêng. no resource but to, bô-nãiⁿ-hô; bô-ta-ûa; bô-nãiⁿ; bô-khó nãiⁿ-hô.

respect, kèng; kiong-kèng; tsun-kèng; kèng-tõng; kèng-kiong. respectable, ũ-thí-mīn; ũ-miâⁿ-sek; ũ-miâⁿ-siaⁿ. pay respects to, pài-hāu; mn̄g-hāu; mn̄g-uaⁿ; chhiáⁿ-uaⁿ. with respect to, lũn-ki̍p; chì-kàu; lũn-kàu; sueh-kàu; tàⁿ-kàu.

respiration, u-khip; khui-sip; tháu-khùi. violent, tshúan; tshúan-tōa-khùi.

respite, khuan-mān; khuan-khî; khuan-hãn; chhî-mān; chhiáⁿ-khuaⁿ.

resplendent, tāng-tāng-kng.

respond, ìn-tap; ìn-sêng.

responsible, tam-sêng; jīn-pó; pau-niáⁿ; pau-jīn. you are, sĩ lṳ́-kâi-sṳ̄; sĩ lṳ́ kâi-cheh-sêng; sĩ lṳ́ kâi-cheh-jĩm; sĩ lṳ́ hūn-lãi kâi-sṳ̄; sĩ lṳ́ kâi-kuan-hĩ; sĩ lṳ́ kâi-cheh-hūn; zûi-lṳ́ sĩ-mn̄g.

rest, uaⁿ-hiah; hiah-he̍k; hiah-kha; hiah-kang; an-sek; chiãm-hiah. it rests with me, sĩ-úa kâi-sṳ̄.

rest, the, tshûn; khî-ṳ̂; liáu.

restore, kau-hôiⁿ; pûe-hôiⁿ. to health, phêng-ho̍k; tshûan-zú. restoration, ho̍k-heng; ho̍k-ngûan.

restrain, iak-sok; khu-sok; khu-kìm; at-chí; kìm-chí; pé-pa̍k. oneself, tsṳ̃-thî; tsṳ̃-siú. anger, lún-khì.

restrict, kiám-sok; hãn-tōu; hãn-chí.

result, kuan-hĩ; kan-hĩ; khan-gāi; kat-kúeⁿ; hāu-ngiām.

resume, one's duties, ho̍k-cheh.

resurrection, ho̍k-ua̍h; ho̍k-seⁿ; tshông-sí ho̍k-ua̍h.

resuscitate, kiù-ua̍h; kiù-tńg; sái-nâng ho̍k-ua̍h.

retail, business, ẽ-pûaⁿ seng-lí; ji̍t-to̍k seng-lí; khiã-phòu seng-lí; bōi-tshùi-hùe. small, lân-san bói-bōi.

retain, lâu; tau-lâu. a guest, lâu-nâng-kheh.

retaliate, pò-uàn; pò-chhiû.

retard, koh-mān; tam-mān; thua-thūi-mān; chhî-mān; tîⁿ-kha tîⁿ-chhiú.

retch, áu-ueh; àiⁿ-áu.

retinue, sûi-tsõng; kṳn-pan.

retire, thò; thò-khui; tiàm-bûa; tô-pī. from office, sî-kuaⁿ; sià-cheh. into seclusion, ṳ́n-kṳ; ṳ́n-kṳ chẽⁿ-siú. retired place, hiu-chẽⁿ; hiu-phiah; siám-phiah; tò-kak. retort, to, sie-tũ; poh-khùi; à; tò-hiâm-i.

retract, thò-sok; ta̍h-nńg (as slander); chia̍h-ngân; húan-kháu; tàⁿ-tńg.

retreat, as army, thò-piaⁿ; siu-piaⁿ hûe-iâⁿ.

retrench, keng-khiãm; khiãm-iak; hùi-ēng sang-kiám; séⁿ-hùi; séⁿ-ēng; séⁿ-iak; tsat-iak--chē.

retribution, kám-èng; pò-tap; pò-èng. to manifest, hīn-pò.

return, hûe; hûe--lâi; tńg--lâi; kui-tńg. home, hûe-ke; kui-ke; tńg-khṳ̀-tshù. good for evil, íⁿ-siẽn pò-ak; íⁿ-tek pò-uàn. evil for good, chiang-ṳn chhiû-pò. a thing, hôiⁿ; kau-hôiⁿ. an answer, hûe-tap; hûe-im; hûe-jī; hûe-sìn.

reveal, hién-mêng; hién-sī; me̍k-sī; khai-sī.

revenge, pò-chhiû; pò-uàn; soh-hṳ̃n.

revenue, niêⁿ; hiàng; sùe; khòu-ngṳ̂n. to collect, teng-niêⁿ; siu-hiàng. boat, chhê-hiàng-tsûn.

revere, kèng-ùi; hõng-kèng; kèng-hõng; kiong-kèng; tsun-kèng; tsun-tõng.

reverie, māng-siáng; siẽⁿ-kàu kn̂g chheⁿ-mêⁿ-māng.

reverse, siang-húan; tò-húan; húan-tńg; tin-tò-thâu. to, húan-kùe-lâi; tò-kùe-lâi; póiⁿ-tńg; húan-tńg. heaven's decree, mán-tńg thien-ì.

revert, kui-ngûan; kui-ngûan-thâu; kui-tńg. to nothing, kui-bô.

review, troops, luat-piaⁿ; thóiⁿ-tshau. a naval, tsúi-tshau. a large, tōa-tshau.

revile, mēⁿ; pueh-mēⁿ; poih-mēⁿ. with foul language, káng-tshou kàu m̄-hó-thiaⁿ.

revise, siu-sek; siu-kói; kói-chiàⁿ; ka-tèng; kàm-tiāⁿ.

revive, ho̍k-heng; ho̍k-tong-heng; tsài-ua̍h.

revoke, huán-pièn; tui-hûe. a sentence, kói-ùaⁿ; poh-ùaⁿ.

revolt, húan; pũan; pũe-nge̍k.

revolution, one, che̍k-chiu; che̍k-lìn. political, kok-pièn; húan-lũan.

revolve, suan-tsúan; hui; hui-tńg; ūn-tsúan; ūn-kiâⁿ. in the mind, siẽⁿ-lâi siẽⁿ-khṳ̀; tshui-siẽⁿ.

reward, siéⁿ; pò; pò-siéⁿ; pò-tap. good and evil, siéⁿ-siẽn hua̍t-ak. to offer a, tshut-siéⁿ-keh; tshut-siéⁿ-thiap.

rheumatism, sng-nńg; sng-nńg-thiàⁿ; huang; huang-thiàⁿ; huang-khì. in head, thâu-huang. in arm, chhiú-huang; chhiú sng-thiàⁿ. in the joints, kut-tsat-huang. rhinoceros, sai-gû.

rhubarb, tōa-n̂g.

rhyme, ūn. to, ap-ūn; tâng-ūn; hia̍p-ūn; ha̍h-ūn. rhyming dictionary, si-ūn.

rib, phiaⁿ-lî-kut; hia̍p-ẽ-kut; hia̍p-kut.

ribald, talk, tshou-ūe; tshou-lâm iá-tshùi.

ribbon, tòa. silk, si-tòa. wide, tōa-póiⁿ-tòa. small, tòa-kiáⁿ. fish, tòa-hṳ̂.

rice, shoots, ng. transplanted, tiũ; hûa. grain, chhek (paddy). husked, bí. cooked, pn̄g. boiled very soft and moist, mûeⁿ (congee). cleaned from bran, pe̍h-bí. not cleaned from bran, tshò-bí. glutinous, tsu̍t-bí. ground, bí-tshòi. bran, bí-khng. water in which rice has been washed, bí-phun; phun. sell, thiè-bí. buy, tia̍h-bí; niêⁿ-bí. wash before boiling, thuah-bí. boil, tsṳ́-pn̄g; pû-pn̄g. pour off the water after boiling, thîn-pn̄g; tè-pn̄g. fill the bowl with, thiⁿ-pn̄g. water from cooked, ám; pn̄g-ám. to transplant, pòu-tshân; pòu-tiũ. to sow, iā-ng. shop, bí-phòu.

rich, pù; pù-kãu; pù-kùi; ũ-chîⁿ. food, pûi; pûi-zṳ̃. to become, huat-tshâi; chek-tshâi. riches, pù-ũ; tshâi-pe̍h; chîⁿ-tshâi; ke-tshâi.

ricinus, pi-mûaⁿ. oil, pi-mûaⁿ-iû (castor-oil).

ride, khiâ-bé. in sedan, tsõ-kiē. in coach, tsõ-chhia.

riddle, mĩⁿ. propose a, tsò-mĩⁿ. guess, ieh-mĩⁿ; tshai-mĩⁿ; phah-mĩⁿ.

ridge, butween fields, tshân-hūaⁿ. of house, tàng-êⁿ-téng. -pole, tàng-êⁿ.

ridicule, ki-chhiáu; tshú-chhiè; chhiáu-chhiè; hì-chhiè.

ridiculous, hó-chhiè; khó-chhiè; bô-tõ-lí.

right, tie̍h; chiàⁿ; sĩ; bô-tshò; a wrong, sin-uan. and wrong, sĩ-hui; tn̂g-tó. do, tshông-chiàⁿ. hit the right method, tie̍h-huap. it is my, sĩ uá hūn-tsôiⁿ só-eng-kai; sĩ úa pńg-téng só-tit. hand, chiàⁿ-chhiú; iũ-chhiú. put to rights, chiáⁿ-lí; siu-chiáⁿ; tshâu-sì-chiàⁿ. how can this be right? khí-ũ tshṳ́-lí?

righteous, ngĩ; kong-ngĩ. to declare, chheng-ngĩ.

rigid, ngẽ; kien-ngẽ; ngiâm.

rigorous, ngiâm; ngiâm-sok; ngiâm-tiâu.

rim, kîⁿ; tshùi. of wheel, chhia-lûn-kîⁿ.

ring, a, huân; khuan; khou. arm, chhiú-huân. finger, chhiú-tsat; chhiú-chí; kài-chí.

ring, to, a bell, iẽ-leng; lõng-leng; khà-cheng; phah-cheng. ringing in the ears, hĩⁿ-khang ōng-ōng-kiè; hĩⁿ-khang-kúi kî-kî-kiè.

ringleader, thâu-nâng. of thieves or rebels, tsha̍t-thâu. ring-worm, sién; pe̍h-sién; âng-sién; gue̍h-īn-sién; gû-phûe-sién; sip-sién.

rinse, tñg. the mouth, tñg-tshùi.

riot, tshàu-nãuⁿ; lũan-nãuⁿ. stir up, kek-lũan.

rip, up, le̍h; le̍h-khui; le̍h-phùa.

ripe, se̍k; kàu-tsúi.

ripple, tsúi-hûn; tsúi-mīn niàuⁿ-niàuⁿ.

rise, khí; tsáu-khí. up, khí-sin; tsáu-khí; khiã--khí-lâi. in price, kè chiãm-chiãm-kûiⁿ. in rank, kau-seng; seng-khueh. the rise (origin), kṳn-iû; ngûan-iû; ngûan-thâu; ngûan-in. and fall, heng-sue; heng-sẽng sue-mûiⁿ. of sun, ji̍t-thâu tshut; ji̍t tshut; ji̍t chiẽⁿ. of moon, gue̍h chiẽⁿ; gue̍h phû; gue̍h seng. of tide, lâu-tsúi tōa; tsúi tĩⁿ; lâu tĩⁿ.

risk, mãuⁿ-hiám; hiám--tang khiã. one's life, piàⁿ-miāⁿ; piàⁿ-sèⁿ-miāⁿ; pheng-miāⁿ; pheng-sèⁿ-miāⁿ; mãuⁿ-miāⁿ; mãuⁿ-sí; tì-miāⁿ.

rite, lói; lói-siàu; lói-ngî; lói-bûn. Book of Rites, lí-kì.

rivalry, sie-tàu; cheⁿ-iâⁿ; cheⁿ-sèng.

rive, phùa; phùa-khui; phùa-pôiⁿ; phùa-li̍h.

river, hô; khoi; kang. one, che̍k-tiâu-hô.

rivet, hôu-khî-tah; teng-búe phah-pêⁿ.

rivulet, khoi-kiáⁿ; sié-khoi; suaⁿ-kheⁿ.

road, lōu; lōu-thâu. high-, kuaⁿ-lōu; tōa-lōu. -side, lōu-kîⁿ. on the, tõ-lōu--chiēⁿ.

roar, háu; kiè-tōa-siaⁿ. as waves, hái-éng ho-ho-háu. as lion, sai háu.

roast, to, pek. meat, sie-ne̍k; pek-gû-ne̍k. to parch, as coffee beans, tshá.

rob, phah-kiap; chhiéⁿ-pak; khiâng-chhiéⁿ. robbers, tsha̍t; tsha̍t-bé.

robe, tōa-phâu; tn̂g-phâu; phâu-kùa; máng-phâu (of mandarin, embroidered with dragons); lói-ho̍k; lí-ho̍k. royal, chhiâu-ho̍k; uâng-ho̍k.

robust, tsàng; tsàng-kiẽn; kiẽn-tsàng; khin-kiāⁿ; khang-kiẽn; khiâng-tsâng.

rock, chie̍h; chie̍h-pûaⁿ; tōa-chie̍h. strike on a rock, tsûn lṳ̂-chie̍h; tsûn ta̍k--tie̍h chie̍h. rockery, ke-suaⁿ; ké-suaⁿ.

rock, to, iê; iẽ. rocking basket (cradle), iê-nâⁿ.

rocket, húe-su̍h. to fire a, pàng-húe-su̍h.

rod, tshûe; ko; tek-póiⁿ. fishing-, tièⁿ-ko.

rodomontade, la-kè; sueh-húang; la-húang; huah-sì.

roe, a, te̍k-bó.

roe, of fish, hṳ̂-tshun.

rogue, láu-kiáⁿ; kuang-kùn; láu-kuang-kùn.

roll, lín; khah. about, khah-lâi khah-khṳ̀; lín-lâi lín-khṳ̀. up, kauh; kauh--khí. as boat, bái. dough, khoih-mīⁿ. the eyes, ma̍k-chiu lìn-lâi lìn-khṳ̀. thread, in-sùaⁿ; tîⁿ-sùaⁿ; khûan-sùaⁿ. a, che̍k-kauh.

roller, chie̍h-lín; chie̍h-khah. for cloth, ta̍h-pòu-chie̍h. for dough, mīⁿ-thûi.

roof, tshù-téng.

room, pâng; koiⁿ; pâng-koiⁿ; one, che̍k-koiⁿ-pâng. no, bô-ūi-tshṳ̀; bô-khang-tī; bô-khang-tshù; bô-tī-hng. a bed-, u̍t-pâng. drawing-, khah-thiaⁿ; kheh-thiaⁿ.

roost, for fowls, koi-tiâu. to, koi chiẽⁿ-tiâu; chhi-tiâu.

root, kṳn; kṳn-thâu. of tree, chhiū-kṳn. origin, kṳn-pún; ngûan-thâu. to root up, po̍ih-kṳn; pi̍t-po̍ih-tiāu.

rope, soh. to make, phah-soh; ká-soh. walk on a, kiâⁿ-soh. six-fold, la̍k-kóu-soh.

rosary, liām-tsu.

rose, gue̍h-kì-hue.

rotten, àu; hu-hu; mîⁿ; hûan; hiúⁿ; nūaⁿ; nūaⁿ hiúⁿ-hiúⁿ. wood, hiúⁿ-ba̍k; thûaⁿ-tshâ. tooth, tsù-khí; khí tsù-tiāu.

rouge, in-chi; in-nîⁿ. to use, tiám-in-chi; bua̍h-in-chi.

rough, siap; tshou; tshou-siap. copy, kó. road, khi-khu. roughly done, as outline, tsháu-tsut. rough unfinished article, phue-tho; phue-bôu.

round, îⁿ. to turn, huiⁿ-lìn-tńg; ut-tńg-thâu.

rouse, out of sleep, hàm-chhéⁿ; kiè-chhéⁿ. one's attention to anything, that-chhéⁿ. incite, kóu-bú; thie-so; kà-so. roused, chhéⁿ-ngõ; kéng-chhéⁿ.

rout, to, phah-tsáu; phah-sùaⁿ. to be routed, pāi-tsáu; pāi-tīn. a rout, luãn-tsáu.

route, lōu.

row, hâng; lie̍t; tsūe. in rows, che̍k-hâng che̍k-hâng; che̍k-lie̍t che̍k-lie̍t.

row, to make a, kî-kâ bó-jiáng; tshàu-nãuⁿ.

row, to, kò-tsûn; kò-chiéⁿ.

rub, bûa; chhiù; chhit; zûe; buah; kueh. ink, bûa-ba̍k. with salt, lõu-iâm; sa-iâm; na̍k-iâm. the hands, zûe-chhiú. clean, chhit-chheng-khih (with dry cloth); zṳ̂ (with damp cloth); bûa-kng; chhiù-kng.

rubbish, nah-sap; bô-ēng-mu̍eh.

ruby, âng-pó-chie̍h.

rudder, tõa; tsûn-tõa. see HELM.

rude, tshou-nâng; bô-lói; bô-kui-kṳ́; m̄-hiáu chhêng-lí. behave rudely to one, tshong-tsuãng.

rue, to, siẽⁿ-tie̍h huân-ló; siẽⁿ-hùe; huân-ló; siẽⁿ-siú-hùe. rueful countenance, mīn tshôu-tshôu; mīn-sek huân-ló; niàuⁿ-bâi.

ruffian, khiâng-thû; húiⁿ-lūi; húiⁿ-thû.

ruffled, water, tsúi-mīn jiâu-jiâu; tsúi-mīn niàuⁿ-niàuⁿ. mind, sim iâu-tõng.

rug, hearth, húe-lôu-chiⁿ.

rugged, tshou-siap; khi-khu.

ruin, pāi; pāi-hāi; pāi-hũai; hùi; hùi-hāi; hùi-hũai; phùa-hāi; húiⁿ; húiⁿ-hāi. to cause, tì-kàu-hāi. of house, phùa-tshù; phùa-tshù-táu; tó-tshù. ruinous, hāi-sṳ̄. ruined, of a person, phùa-ke.

rule, to, kuán; kuán-lí; tsú-kuán; tsú-tī; kuán-hat. a ruler, tsú; tsú-tsái; kuaⁿ-hú.

rule, a, huap; kui; huap-tōu; kui-tiâu; huap-tsat; kui-kṳ́; tsún-sîn; chiang-thiâⁿ (programme); chiang-thêng (id.). for measuring, chhieh.

rule, to, or draw lines on, paper, phah-keh; phah-tsūe; ūe-hûn; ūe-keh. a ruler for paper, kài-chhieh.

ruminate, as cow, huan-tsháu. mentally, sṳ-siẽⁿ; huán-ho̍k sṳ-siẽⁿ.

rumour, hong-siaⁿ; hong-bũn; iâu-ngân; hong-iâu; iâu-thûan; koi-chhĩ-ūe.

rumpled, jiâu; jiâu-jiâu; niàuⁿ-niàuⁿ; póu-póu; seⁿ-hûn; chhi̍p kàu-póu-póu. don't rumple it, màiⁿ-chhi̍p-jiâu.

run, tsáu; pháu-tsáu; phun-tsáu; liãu-tsáu; tsáu-méⁿ. away secretly, thua-tsáu. from danger, pī-tsáu; tô-tsáu. round and round, khuan-tsáu; hui-tsáu. over, as liquid, lâu--tshut; iah-tshut; múaⁿ--tshut; kài--tshut. out, as liquid, lāu; lāu-tiāu. after, jiāu; tui-jiāu; kúaⁿ-jiāu. into harbour, sái-tsûn ji̍p-káng. run into (collide with), lṳ̂; lôi; tsũang; sie-khãm; sie-tiaⁿ (lightly).

running, water, ua̍h-tsúi. sore, sia̍p n̂g-sûaⁿ-tsúi kâi-tshng-kháu. hand of writing, tshó-jī.

rupture, see HERNIA.

rural, hieⁿ-ẽ. occupations, tsoh-tshân khang-khùe; lông-sṳ̄.

rush, against, tshong-tsũang; tshuang-tsũang. an enemy, tshong-tīn. of water, tsúi lâu kā-kā-kiè; tsúi kip.

rushes, kiâm-tsháu; teng-sim-tsháu.

Russia, Ngô-lô-sṳ kok.

rust, san. rusty, seⁿ-san. worn away with, kuah-tiāu.

rustic, hieⁿ-ẽ-nâng; hieⁿ-ngô.

rustling, of wind, huang sā-sā-kiè.

rut, of wheel, chhia-lûn-lōu; chhia-lûn-kau.

rutting, time, of animals, khí-khûn.