English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/S

S.

Sabbath, an-sek-ji̍t; lói-pài-ji̍t.

sack, pòu-tō; mûaⁿ-tō; mûaⁿ-phûe-tō.

sackcloth, mûaⁿ-pòu; tshou-mûaⁿ-pòu. to wear, chhēng-mûaⁿ; chhēng-mûaⁿ-pòu.

sacred, siàⁿ.

sacrifice, chì; chì-mue̍h. to, hièn-chì; chì; siet-chì; kiâⁿ-chì; chì-sṳ̂. a lamb, thâi-iêⁿ ûi-chì. one's life, siá-miāⁿ.

sacrilege, siet-to̍k siàⁿ-mue̍h.

sad, iu-tshôu; iu-būn; tshôu-būn; hûan-sim; hûan-ló.

saddle, bé-uaⁿ. to, kùa-bé-uaⁿ.

safe, ún-tǹg; thêng-tǹg; thêng-ún; thó-tàng; ún-ún.

safe, a, or strong box, kap-būan. iron, thih-kap-būan. for meat, se-tû; chia̍h-tû.

sagacious, tshong-mêng; ũ-sim-sṳ̄; õi-siẽⁿ; lêng-lāi.

safe, a, siàⁿ-nâng; siàⁿ-hiên.

sago, sai-kok-îⁿ.

sail, a, phâng; huang-phâng. to set, khí-phâng; chiẽⁿ-phâng; po̍ih-phâng; iâng-phâng. to take in, phâng heh-sòi; heh-phâng. to sail, sái-tsûn; sái-huang; khui-tsûn. sailor, kiâⁿ-tsûn-nâng; tsúi-siú. sailing vessel (foreign), kap-pán-tsûn. twenty sail, jī-tsa̍p-chiah-tsûn.

sake, for the sake of, in-ũi; uân-in; ũi-tie̍h.

salad, chheⁿ-tshài; phang-tshài.

salary, kang-chîⁿ; kang-tsṳ; hóng-lo̍k (official); iáng-liâm-ngṳ̂n (id.). of teacher, tsṳ-kim; sok-kim; sok-siu.

sale, on, tah-bōi; tshut-bōi. deed of, khòi.

saliva, nũaⁿ; tshùi-nũaⁿ. flowing, lâu-nũaⁿ.

sallow, mīn n̂g-n̂g.

sally, tshong-tshut.

salt, iâm. adj., kiâm. to, lõu-kiâm; seh-iâm; suah-iâm. -cellar, iâm-ti̍h; iâm-cheng. -pans, iâm-tiâⁿ; iâm-khu; iâm-tiêⁿ. to make salt in these, pha̍k-iâm; sài-iâm. medicinal salts, phok-siau; gê-siau.

saltpetre, siau; iâm-siau.

salubrious, tsúi-thóu hó; tī-khì hûa-phêng.

salute, pài; mn̄g-hāu; kióng-chhiú; ip-tsã; siang-chieh-mn̄g.

salve, ie̍h-ko; ko-ie̍h.

same, tâng; sie-tâng; che̍k-iēⁿ; pêⁿ-iēⁿ. not the, m̄-sie-tâng; koh-iēⁿ; tsua̍h. age, tâng-nîⁿ; nîⁿ-hùe phêng-kien; nîⁿ-kí sie-tâng. as before, i-kū; chiè-kū; chiũ-kū; zû-kū; i-ngûan; chiè-ngûan-tsá; chiè-tsôiⁿ; jêng-kū. as pattern, chiè-iēⁿ.

sample, iēⁿ; mōⁿ.

sand, sua. gritty, sua-bó. -bank, sua-pà; sua-phiâⁿ. sandy, seⁿ-sua. sandal-wood, thôaⁿ-tshâ; thôaⁿ-hieⁿ; thâng-hieⁿ.

sandals, straw, tsháu-ôi.

sane, sim tiāⁿ.

sanguinary, hàuⁿ-suah; hiong-pãu; tshâng-pãu.

sap, chhiū-nîⁿ; tsap. sapan-wood, sou-ba̍k.

sapphire, chheⁿ-ge̍k.

sarcastic, ki-hòng; ki-tshǹg.

sarcenet, kìn.

sash, tòa; ie-tòa; si-tòa.

satellite, sûi-chheⁿ; tùe-chheⁿ.

satiated, pá; chia̍h-kàu-pá; chia̍h-kàu-ṳ̀; chia̍h-kàu-màiⁿ.

satin, tn̄g.

satire, ki-tshǹg kâi-ūe. satirize, ki-ngí.

satisfied, sim múaⁿ, ì tsok; kùe-ì; tit-ì; tsai-tsok.

saturate, chìm; chìm-tsúi.

Saturday, lói-pài-la̍k; pài-la̍k. Saturn, thóu-chheⁿ.

sauce, chièⁿ; sī-iû. -pan, ue.

saucer, tê-ti̍h; tê-tsûn; pûaⁿ-kiáⁿ.

saunter, ôiⁿ-iû; mān-pōu; ûn-ûn-kiâⁿ.

sausage, kùan-tn̂g. to fill, thn̄g-(or, tièⁿ-) kùan-tn̂g.

savage, chheⁿ-huan; chheⁿ-lôi; lôi-kiáⁿ. what a savage! iá--kùe chheⁿ-kha-huan!

save, kiù; kiù-iẽn; chéng-kiù. Saviour, Kiù-sì-tsú; Kiù-tsú.

saving, khiãm; khiãm-phok; liâm-khĩm; khṳ̂n-khiãm (industrious and); khieh-si̍p; sieh-chîⁿ.

savoury, phang; hó-bī-sòu.

saw, kṳ̀. to, kṳ̀-tshâ. saw-dust, kṳ̀-sut.

say, tàⁿ; káng; sueh. that is to say, ngân-khî. common sayings, so̍k-gṳ́; so̍k-ūe.

scab, a, phí; kit-phí. to become covered with, siu-phí; phok-phí; kien-phí. of small-pox, tsu-phí; tāu-phí. scabbed head, tshàu-thâu; mîⁿ-thâu-tshng.

scabbard, to-khak; to-sau; to-a̍p; to-sièⁿ.

scaffold, put up a, tah-in-kèⁿ.

scald, thǹg; kún-tsúi thǹg--tie̍h; lâm--tie̍h. scald-head, tsù-môⁿ-sién.

scale, to, peh-chiẽⁿ. scaling-ladder, siâⁿ-thui. a series, téng-khip.

scales, for weighing, thien-phêng; lî-chhìn. the pan of, thien-phêng-pûaⁿ; lî-chhìn-pûaⁿ.

scales, of fish, hṳ̂-lâng. to scrape off, kueh-tiāu hṳ̂-lâng; phah-tiāu hṳ̂-lâng. scaly skin, seⁿ-hṳ̂-lâng; seⁿ-tsûa-phûe.

scallion, kú-tshài.

scamp, a, láu-kiáⁿ; hùi-jîn. to scamp work, lãm-sám tsò-kang; kang-hu lãm-sám.

scamper, mã-mã-tsáu.

scandal, a, chhiú-sṳ̄. to talk, tàⁿ-nâng sĩ-hui; phì-sièⁿ; ngí-lũn nâng m̄-tie̍h. fond of, hàuⁿ-ngí-nâng.

scanty, chié; bô-uã.

scapula, pn̄g-sî-kut.

scar, hûn; sieⁿ-hûn; phùa-kiàⁿ; khieh-kóiⁿ; niàuⁿ-teng.

scarce, hán; lân-tit; chié; hi-hán.

scarcely, kṳ́n-kṳ́n; siè-siè. scarcity (famine), ki-hng; m̄-kàu-chia̍h. year of, hiong-nîⁿ; nîⁿ-tang m̄-hó; tang-chhêng m̄-hó.

scare, phièn-nâng-kiaⁿ; heh-nâng-kiaⁿ. -crow, tsháu-nâng.

scarlet, tsu-âng.

scatter, sùaⁿ; sì-sùaⁿ; phah-sùaⁿ; hun-sùaⁿ; jiāu-sùaⁿ; to̍k-sùaⁿ; khu-sùaⁿ. seed, iā-chéng. scattered about and lying in all positions, hûeⁿ-ka-lí-ti̍t.

scene, of a play, che̍k-tshut-hì.

scenery, kuang-kéng; suaⁿ-tsúi.

scent, khì; bī. sweet, hiang-khì; phang-khì. to scent the perfume, phīⁿ-phang. scentless, bô-khì-bī.

sceptical, ũ-gî-sim; m̄-sìn.

sceptre, chhiâu-póiⁿ; chhiâu-hut; zû-ì; khûan-pèⁿ.

scheme, kòi; kòi-chheh; kòi-mông. to, mông-ue̍h; mông-ûi; thû-mông; siet-kòi; siet-mông; siẽⁿ-sim-sṳ̄. scheming, ũ-sim-sṳ̄.

scholar, mn̂g-seng; tĩ-tsṳ́; ha̍k-seng; bûn-thông. a learned man, tha̍k-tsṳ-nâng; pá-ha̍k; phak-ha̍k; lãu-ha̍k-kiù; sṳ̃; bûn-sṳ̃. scholarship, ha̍k-mn̄g; lãi-tshâi; ha̍k-bûn.

school, tsṳ-che; o̍h-tn̂g; tsṳ-īⁿ. boys', nâm-o̍h. girls', nńg-o̍h. free, ngĩ-o̍h. to open, khui-tsṳ; khui-ha̍k. to close, pie̍t-che; pie̍t-kúan; pie̍t-o̍h; pàng-kè. -boy, mông-thông; thông-mông; siáu-ha̍k-seng. -master, sin-seⁿ; kà-tsṳ sin-seⁿ. -mistress, nńg-sṳ. -fellow, theng-iú; tâng-theng phêng-iú; īⁿ-iú; tsò-pû tha̍k-tsṳ. let out the school daily, pàng-hẽ.

schooner, nõⁿ-ûi kap-pán-tsûn.

science, kek-mu̍eh; khiông-lí kek-mu̍eh.

scissors, ka-to. a pair of, che̍k-ki ka-to. to cut cloth with, ka-pòu.

scoff, ki-chhiè; ki-chhiáu; ki-ngí; bú-lõng.

scold, mēⁿ; cheh-mēⁿ; hiâm; cheh-hiâm; cheh-pĩ.

scoop, for water, khat-kóng; hòu-táu; pû-hia. to scoop rice, tshah-bí; tsãⁿ-bí.

scope, kang-niáⁿ; tsóng-náuⁿ; tsóng-chí; tãi-ì; tãi-iàu; tãi-lia̍k.

scorch, pha̍k-ji̍t. scorching heat, thiⁿ-sî pek-zua̍h; chiau-pek; zua̍h-ta̍k.

scorn, miáu-sĩ; khin-hut; thóiⁿ-khin; thóiⁿ m̄-chiẽⁿ-ma̍k; thóiⁿ-m̄-khí.

scorpion, hiet; hiet-kiáⁿ.

scoundrel, kuang-kùn; láu-kiáⁿ; kùn-thû; húiⁿ-thû; húiⁿ-lūi.

scour, chhiù; lṳ̀. with sand, sua-chhiù. scourge, pien-phah; tsang-piⁿ phah.

scout, thàm-kiáⁿ; sàu-thàm; tsôiⁿ-sàu.

scowl, náuⁿ-sek; náuⁿ-ma̍k; náuⁿ-iông.

scramble, peh-chiẽⁿ; thek-chiẽⁿ; chhiú mán, kha thek.

scrap, tshùi; kò-kiáⁿ.

scrape, kueh.

scratch, pê. an itchy part, pê-chiẽⁿ.

scrawl, ló-tshó-siá; láu-tsháu-siá.

scream, tōa-siaⁿ-kiè; kiè-ai-o.

screen, to, chia; chia-liâm; tsa̍h-phîn. a, phîn-huang; ûi-phîn; mn̂g-liâm.

screw, lô-si. nail, lô-si-teng. to drive, ká lô-si-teng; tsũn lô-si-teng. -driver, lô-si-poi. a cork-screw, lô-si-tsũn.

scribble, thèng-siá thèng-ūe. on walls, thèng-ūe-chhiêⁿ.

Scripture, siàⁿ-kiaⁿ; siàⁿ-tsṳ.

scrofula, lô-le̍k; seⁿ-le̍k.

scroll, antithetical, ornamental, tùi-lîn. two, sang-pak-lîn.

scrotum, lãng-pha; siẽn-láng.

scrub, chhiù-sói; chhiù; lṳ̀-sói. scrubber, tek-tshóiⁿ. scrubbing-brush, sueh.

scrutinize, tsṳ́-sòi-thóiⁿ; sòi-siâng-thóiⁿ; sòi-thóiⁿ; tshat-kiù; sòi-tshat; khàng-kiù.

scuffle, kàu-khûn kàu-lia̍h; sie-jiāu sie-phah; sie-khím sie-phah; uan-ke lā-chè.

scull, a, for boat, lóu; tsûn-lóu. to, lóu-tsûn; iẽ-lóu.

sculptor, phah-chie̍h sai-pẽ; khek-chie̍h sai-pẽ; kuah-chie̍h sai-pẽ; khek-chie̍h sin-seⁿ.

scum, tsúi-phue̍h; tsúi-phã. to, liâu-phue̍h.

scuppers, lāu-tsúi-khang.

scurf, on the head, thâu-khiú.

scuttle, a ship, phùa-tói tîm-tsûn; tsha̍k-phùa tsûn-tói.

sea, hái; tōa-iêⁿ. go to, tshut-hái. cross, kùe-hái. coast, hái-kîⁿ; hái-piⁿ; hái-pien. fight, tsúi-chièn. sickness, hîn-tsûn.

seal, ìn; ìn-sek; thû-su. official, kuaⁿ-ìn. imperial, ge̍k-zṳ́. to, khap-ìn; teh-ìn. shut up the seals during holidays, huang-ìn. to seal up, as letter, door &c, huang. seal-characters, tũan-jī; poih-hun-su.

seal, the, hái-káu. -skin, hái-káu-phûe.

seam, saⁿ-tsūe. to, chih-pòu-tsūe; nn̂g-saⁿ.

search, tshūe; chhîm-tshūe; chhîm; siau-chhê; siau; chhê. books, chhê-chheh; chhê-kiù. a house, siau-ke; siau-tshù. in vain, chhê-m̄-tshut; tshūe-m̄-tie̍h. one's pockets, chiâm-tshūe; tō-tói siau-tshūe.

season, thiⁿ-sî. the four seasons, sì-sî; sì-khùi. the warm, zua̍h-thiⁿ-sî. in, ha̍h-sî; sũn-sî. for a, chiãm-sî. seasonable showers, sî-hõu; kam-hõu. seasonably, tùi-sî.

season, to, food, thiâu-bī; tshài-kah.

seat, ūi; tsõ-ūi. my, uá kâi ūi-tshṳ̀. the chief, tōa-ūi. please take a, chhiáⁿ-tsõ.

secluded, mi̍t-chiah; ṳ́n-kṳ; tiàm-miⁿ.

second, jī; tõiⁿ-jī. quality, tõiⁿ-jī-hō; tshṳ̀-téng; tong-téng. crop, mńg-kùe; mńg-tang.

secret, pì; pì-ba̍t; ṳ́n-pì; ṳ́n-ba̍t; pì-mi̍t; pì-tshâng; ṳ́n-tshâng; ki-mi̍t. let out a, phùa-tiãⁿ. as of trade, pì-kuat; pì-huap. prescription, pì-hng. handed down from ancestors, pì-thûan; pì-siũ. chamber, ba̍t-pâng. secretly, àm-chẽⁿ; sai-ẽ; sia-khia-ẽ; thau. run away secretly, thau-tsáu.

secretary, in yamen, sṳ-iâ.

secrete, ṳ́n-tshâng; ṳ́n-ba̍t; ṳ́n-ne̍k; khǹg-bûa; tshâng-ne̍k; tshâng-khǹg.

secretion, from eyes, ma̍k-sái. from nose, phīⁿ-sái.

section, of book, che̍k-chieⁿ; che̍k-tn̄g. of bamboo, tek-tsat. of orange, kaⁿ-phièn; kaⁿ-liàm.

secure, ún-tǹg; uaⁿ-ún; thêng-tǹg; thó-tàng; tsú-kù; kien-kù. to be security, pó; pó-niáⁿ; tam-sêng.

sedan, kiē. a, che̍k-téng-kiē. bridal, hue-kiē. poles, kiē-ko; kiē-kǹg. to carry, kng-kiē. to call, hàm-kiē; kiè-kiē; kòu-kiē. to sit in, tsõ-kiē.

sedate, tsang-kèng; ngiâm-chiàⁿ; ngiâm-khì chiàⁿ-sèⁿ; ui-ngiâm; sim chẽⁿ.

sediment, tái; phoh (refuse). of medicine, ie̍h-tái.

seditious, ngóu-nge̍k; pũan-nge̍k.

seduce, iú-ho̍k; ín-iú; mîⁿ-ho̍k; kóu-ho̍k; thiâu-hì.

sedulous, ēng-kang; khṳ̂n; khṳ̂n-kang; siêⁿ-sim.

see, to, thóiⁿ; kièn; kìⁿ; thóiⁿ-kìⁿ. not to, thóiⁿ-m̄-kìⁿ. through, thóiⁿ-phùa; thóiⁿ-kàu-thàu; thóiⁿ-thàng. go to see one, khṳ̀-kìⁿ; khṳ̀ kāng-nâng sie-kìⁿ; khṳ̀ kāng-nâng hũe--che̍k-mīn. one's reflection, as in mirror, chiè-kìⁿ nâng-mīn. seeing that, kì-jiên; kì-sĩ.

seed, chéng; chéng-chí. to sow, iā-chéng; lo̍h-chéng. seedling, tsai; chhiū-tsai; hue-tsai. of rice, ng.

seek, tshūe; chhê; khiû; thû; thó; chhîm. an opportunity to injure one, tshūe-phāng; tshūe-khiah.

seem, to, chhin-chhiẽⁿ; siang-sṳ̃; húang-sṳ̃. how does it seem to you? lṳ́ thóiⁿ-tie̍h tsãi-seⁿ? as if dead, kâi-iēⁿ àn-sí hièⁿ-seⁿ.

seemly, ha̍h-ngî; ha̍h-sek.

seize, lia̍h; lû-lia̍h; chhiéⁿ-lia̍h; khîm-lia̍h; túi-lia̍h. a thief, lia̍h-tsha̍t. an opportunity, sêng-ki-hũe; sêng-kòiⁿ. lie in wait to, tng-tán-lia̍h; biê-lia̍h.

seldom, chié; hán--tit; hán. met with, hán-hông.

select, súan; súan-to̍h; to̍h; kóiⁿ; kóiⁿ-to̍h; to̍h--tshut-lâi.

self, ka-kī; tsṳ̃-kí; pńg-sin; chhin-sin. -examination, tsṳ̃-séng; tsṳ̃-sṳ; tsṳ̃-siẽⁿ; tsṳ̃-tshat; tsṳ̃-mn̄g; tsṳ̃-àn; séⁿ-tshat ka-kī; mn̄g-sim chẽⁿ-àn. -satisfied, tsṳ̃-tsok. -conceit, tsṳ̃-múaⁿ; tsṳ̃-sĩ. injure oneself, tshâng-hāi ka-kī; tsṳ̃-pãu; tsṳ̃-khì; tsṳ̃-tshú khî-hũa.

selfish, sṳ-sim; tsṳ̃-sim ũi-kí; lĩ-kí; kù-kí. unselfish, chì-kong bô-sṳ; thãi-nâng zû-kí; kãu-nâng po̍h-kí.

sell, bōi; phùaⁿ. rice, thiè-chhek; thiè-bí. on credit, chhia-bōi. for ready money, hīn-bōi; hīn-chîⁿ kau-kuan. by weight, lũn-kṳn-bōi. by auction, khà-lõi-lang; khà-lang.

semen, cheng.

semicircle, pùaⁿ-khou; îⁿ-che̍k-pùaⁿ.

send, sái; chhe; khién; huat; kià. back, kià-tńg; sái-tńg; huat-hûe. for one, hám-nâng-lâi; kiè-nâng-lâi. under custody, kòi-ah; kòi-sàng. a letter, kià-sìn.

seniot, chiáng-chiá; lãu-pùe. he is my, i tōa--úa; i kâi nîⁿ-kí tōa--úa.

sense, of, ì; ì-sṳ̀; ì-ngĩ. the five senses, ngóu-kuaⁿ. senseless, bô-sueh; hû-thû; kông-kông. sensible, thong-chhêng ta̍t-lí; ũ-tsai-kak; hiáu-sṳ̄ hiáu-lí; chhêng-lí thong-thiet.

sensitive, plant, niauⁿ-tsháu; siáu-lí-tsháu.

sensual, chiú-sek tsṳ-thû; tham-hue luãn-chiú; tham-sek-io̍k; hàuⁿ-chiú-sek.

sentence, che̍k-kù-ūe. sentence to death, tiāⁿ-sí-tsũe.

sentinel, sûn-sàu-piaⁿ; sûn-huâng-piaⁿ; siú-keⁿ-piaⁿ; sûn-siâⁿ-piaⁿ.

separate, lî-khui; pun-lî; pun-pie̍t; hun-pie̍t; keh-pie̍t. separated by the sea, keh-hái. by a wall, keh-chhiêⁿ; keh-piah.

sepulchre, phûn; phûn-mõⁿ. imperial, uâng-lêng.

seraglio, lãi-keng. the inmates of, keng-ngô múiⁿ-nńg.

serene, uaⁿ-chẽⁿ. sky, thiⁿ chêⁿ.

series, tshṳ̀-sũ; tshṳ̀-tõiⁿ; téng-lie̍t; téng-khip; pín-lie̍t pín-tõiⁿ. of years, le̍h-nîⁿ.

serious, tãng; tōa. matter, tōa-sṳ̄. disease, pēⁿ tãng. in manner, ngiâm-chiàⁿ; kṳ́n-ngiâm.

serpent, tsûa. one, che̍k-tiâu-tsûa. to creep as a, so; kuãn.

serrate, seⁿ-kṳ̀-khí.

servant, kang-jîn; ēng-jîn; sái-hùan kâi-nâng; sái-tãng kâi kang-jîn; sĩ-tsái (applied to servants of foreigners); nôuⁿ-po̍k (slave); iông-kang kâi-nâng. in a family, ke-jîn. to be one's, kāng-nâng tsò-kang. servants of mandarin, kṳn-pan; kṳn-súi.

serve, o̍k-sṳ̃; ho̍k-sĩ; ho̍k-hia̍h; phōiⁿ-sṳ̄.

server, a, tháng-pûaⁿ; tshâ-pûaⁿ.

serviceable, hó-ēng; ēng-tit-lâi.

servile, pui-khut; kùe-khiam; tsù-kiong.

set, a, che̍k-hù; che̍k-thàu; che̍k-kah. of books, a whole work, che̍k-pang. changing sets of men several times a day, che̍k-ji̍t ūaⁿ ke-sek-nâng. a mean set, hiã-liû-pùe.

set, to, as gems, sieⁿ-ge̍k. as fruit, kat-si̍t; kit-chí. as sun, ji̍t lo̍h; ji̍t-thâu lo̍h-suaⁿ. a watch, sî-pie tshâu-chiàⁿ. to set about, khui-chhiú; khí-kang. at rest, pàng-uaⁿ. bones, chiap-kut. eggs, khṳt koi-bó pū-nñg. down, pàng--tõ-kò; hẽ--lo̍h-khṳ̀. fire to, pàng-húe; to̍h-húe; sit-húe (accidentally). one's heart on, liû-sim; tsuan-sim; tsù-liãm; tsù-ì; kù-sim kù-ì. out on a journey, khí-sin; khí-kiâⁿ; khí-thêng; tõng-sin. the teeth on edge, khí nńg. out trees, chèng-chhiū-tsai. the table, pái-toh; pái-tshn̂g; pái-siet. up, li̍p; siet-li̍p. a shop, sin-khui-phòu. sail, khí-phâng. an example, piáu-iēⁿ; tsò-iēⁿ khṳt-nâng-o̍h.

settle, an offair, lí-chheng-tshó; lí-tiāⁿ-tie̍h; tiāⁿ-tie̍h. how are you going to settle this? àiⁿ-tsò-nîⁿ huat-lo̍h? settled, tieh-lo̍h; tàⁿ-theng-thó. accounts, ap-siàu; chheng-siàu; siàu-ba̍k chheng-tshó. as muddy water, tsõ-chheng. a bargain, bói-sêng. a quarrel, hûa-sek.

seven, chhit. seventeen, tsa̍p-chhit.

several, kúi-kâi; sù-kâi; kúi-ūa-kâi. months, sù-kâi-gu̍eh. tens, sù-tsa̍p-kâi.

severe, ngiâm; ngẽ. beating, tãng-phah; phah-thiám-thiám. wound, tãng-sieⁿ.

sew, to, thīⁿ; thīⁿ-saⁿ. can you sew? lṳ́ pat sái-tsam, mé? õi-thīⁿ-saⁿ, mé? sewing machine, tsam-kui.

sewer, tsúi-kau; sái-kau.

sex, nâm-nńg tsṳ-hun-pie̍t.

sextant, niêⁿ-thiⁿ-chhieh (or quadrant).

shabby, mean, phí-lõu; liẽn-siap; siáu-jîn. in dress, chhēng-khah-khiãm; phok-lõu.

shackles, kha-khàu chhiú-khàu; só-kha só-chhiú; tshâ-gô.

shaddock, iū; táu-iū; bi̍t-iū; hiang-iū.

shade, chia. of tree, chhiū pì-ìm; chhiū ìm-liâng. clouds shading sun, hûn chia-ji̍t; hûn iám-ji̍t; hûn kài-ji̍t. a house shading from the sun, tshù tsa̍h-ji̍t. to shade light, chia-kng; tsa̍h-kng. lamp-shade, teng-chia; teng-tsãu; teng-tà; teng-tû. glass-shade, po-lî-khàiⁿ; po-lî-khàm. shady, im-liâng.

shadow, iáⁿ. under the shadow of the trees, chhiū-im-ẽ.

shaft, pèⁿ. of spear, chhieⁿ-pèⁿ. of arrow, chìⁿ-kuaⁿ. of column, thiãu-sin.

shaggy, phòng-môⁿ; phòng-môⁿ-sai; môⁿ jiàng-jiàng; thâu-môⁿ phông-song.

shake, iê; iê-tõng; iê-lón; iâu-tõng; chín-tõng; tín-tãng; chhĩm; léng. hands, siang-tùn-chhiú. off, as dust, pũaⁿ-tiāu; hìⁿ-tiāu. shaky, as when socket too wide, lok-khok. tremble, khiū; tòng.

shall, chiang-àiⁿ; pit; àiⁿ.

shallow, chhién. in mind, kièn-sek-chhién.

sham, ké. see PRETEND.

shambles, gû-tôu (slaughter-house); bōi-ne̍k-chhĩ (meat-market).

shame, siáu-lí; siu-chhíⁿ. put to, kièn-siàu. shamefaced, ùi-siáu-lí. shameful, chhiú-sṳ̄; siáu-lí-sṳ̄. shameless, m̄-ùi siáu-lí; mīn-phûe kãu.

shampoo, tûi. the loins, tûi-ie.

shank, thúi-thâu.

shape, hêng; iēⁿ; hêng-iēⁿ; hêng-iông; môⁿ-iēⁿ; hêng-siãng; hêng-tsũang; tsũang-mãuⁿ; iēⁿ-sièⁿ.

share, hūn. divided into three shares, pun-tsò saⁿ-hūn.

shark, sua-hṳ̂. fins, hṳ̂-chhì.

sharp, lāi. pointed, chiam. sharpen, bûa-lāi; bûa-chiam; phoi-chiam. the appetite, khui-ūi-kháu. of the tongue, tshùi lāi. -featured, chiam-lāi. clever, lêng-lāi. a sharper, kuang-kùn; láu-kiáⁿ.

shatter, phùa-tshùi. shattered in health, phùa-sieⁿ.

shave, thì; khoi. the head, thì-thâu. the beard, khoi-chhiu. shaving outfit (barber's), thì-thâu-tàⁿ.

shavings, of hair, thâu-môⁿ-kiáⁿ. of wood, tshâ-phùe-thiu. of rattan, tîn-si.

shawl, muaⁿ; muaⁿ-koiⁿ; huan-muaⁿ.

sheaf, pé; tẽⁿ; pa̍k; tsáng; sok; hâ.

shear, to, chién-môⁿ; ka-môⁿ. shears, tōa-ke-to; chién-to; hóuⁿ-thâu-tso̍ih (kind of guillotine).

sheath, khak; sièⁿ. of grass, tsháu-khòu.

sheathe, a sword, to ji̍p-sièⁿ; to ji̍p-khak.

shed, to, teeth, ūaⁿ-khí; ūaⁿ-gê. tears, lâu-ma̍k-tsap.

shed, a, chhiáng; phâng-chhiáng; phâng-pêⁿ.

sheep, iêⁿ; mîⁿ-iêⁿ. -fold, iêⁿ-lô; iêⁿ-lâng; iêⁿ-liâu; iêⁿ-tsàng. sheep-skin coat, iⁿê-phûe-niûⁿ.

sheet, of paper, che̍k-tieⁿ-tsúa. for a bed, phũe-toaⁿ. of sail, liâu; liâu-bó. haul in the sheet, sa-liâu. slack out, sang-liâu.

shelf, kè; keh; tsâng.

shell, khak. egg-, nñg-khak. of shall-fish, ham-khak; lô-khak. to blow a, pûn-pu.

shelter, pì-ìm; pau-pì. from rain, chia-hõu; siám-hõu. to take, tiàm-sin; tshâng-sin; siám.

shepherd, chiéⁿ-iêⁿ kâi-nâng; chiéⁿ-mo̍k; mo̍k-jîn.

shield, pâi; tîn-pâi; tshâ-pâi. to carry a, kũaⁿ-pâi; mõng-pâi; chia-pâi.

shift, súa; súa-ūi; puaⁿ-tshù. several shifts of cows, in a mill, kúi-ūa thòi-gû. shiftless, bô-pièn.

shin, kha-liâm.

shine, chiè; chiè-kng; huat-kng; huat-kuang. shining brightly, tâng-tâng-kng.

ship, tsûn. one, che̍k-chiah-tsûn. foreign, kap-pán-tsûn. -wreck, tsûn phùa-tiāu; pua̍h-phùa-tsûn; pua̍h-tiāu-tsûn. -wright, tsõ-tsûn sai-pẽ. -captain, tsûn-tsú (foreign).

shirt, sin-tói-saⁿ; lãi-saⁿ; kṳ̃n-sin-i; kūaⁿ-saⁿ; tsṳ̀-kūaⁿ-saⁿ.

shiver, from cold, khĩu; tòng; chhìn kàu kha̍p-kha̍p-sih.

shiver, to pieces, phùa tshap-tshap-tshùi.

shocked, tie̍h-kiaⁿ.

shoe, ôi. pair of, che̍k-sang-ôi. one, che̍k-chiah-ôi; che̍k-kha-ôi. women's small, keng-ôi. leather, phûe-ôi. shoelast, ôi-hùn. shoe-horn, ôi-chhiau. shoes for wet weather, tsúi-ôi; kia̍h; tshâ-kia̍h.

shoot, with gun, phah-chhèng; pàng-chhèng; huat-chhèng; khui-chhèng; pàng-phàu. an arrow, siā-chìⁿ.

shoot, up, as plant, huat--khí-lâi; huat-gê; mêng-gê; pauh-gê; thiu-gê. bamboo shoot, tek-sún.

shooting, pains, thiu-thiàⁿ; tùn-thiàⁿ. stars, chheⁿ tūi; chheⁿ kùe-keng.

shop, phòu; tiàm. name of, phòu-hō; tiàm-hō. keeper, khui-phòu tshâi-tsú; tiàm-tsú; tiàm-ke. clerk in, chiáng-kūiⁿ.

shore, suaⁿ; toi-ngãi; hái-kîⁿ; khoi-kîⁿ. go on, chiẽⁿ-suaⁿ. on, tõ-suaⁿ-téng.

short, tó. time, bô-kú; chiãm-sî; siap-sî; khùn-kiáⁿ. as cake, sou. do it by a short method, tshông-méⁿ--tsò. short-hand writing, sié-siá; tshó-jī; kiám-pit-jī. short-sighted, kṳ̃n-sĩ; tó-sĩ. shortcoming, khiàm-khueh; put-ki̍p. neither exceed nor come short, màiⁿ-thài-kùe iā màiⁿ-put-ki̍p.

shot, în-chí; chhèng-chí; thih-tiâu; thâng-chí. a good shot, miâⁿ-ke phah-chhèng.

should, eng-kai; eng-tng; tie̍h; pńg-téng tie̍h.

shoulder, koiⁿ-thâu. carry on, khiâ tõ-koiⁿ-thâu; taⁿ. ride on one's, khiâ-koiⁿ-bé.

shout, kiè-tōa-siaⁿ; háu-siaⁿ; háu-siaⁿ tōa-kiè. of joy, tuah-tshái.

shove, léng; léng-khui; léng-kiâⁿ; oi-léng.

shovel, pùn-táu.

show, khṳt-nâng-thóiⁿ; hién-tshut lâi-pun-nâng-thóiⁿ; pái pun-nâng-thóiⁿ. point out, kí-tiám khṳt-nâng-thóiⁿ. the way, kí-lōu; kí-tiãm chí-tiâu-lōu. to show out, hièn-tshut; huat-hièn; lòu-tshut. a fine show, hó-pâi-tiêⁿ; phâi-chhiâng; lāu-jie̍t. showy, siu-sek-ngiá; huan-hûa; hàuⁿ-phâi-chhiâng; hàuⁿ-tsuang-tshái; hàuⁿ-tsuang-pàng.

shower, che̍k-tsūn-hõu; che̍k-tīn-hõu; phû-huang-hõu. of arrows, chìⁿ zû-hõu-lia̍p.

shreds, torn in, li̍h kàu che̍k-tiâu che̍k-tiâu; uân-sui-saⁿ, pue-lêng-khòu.

shrewd, lêng-lāi; kuai-khá; kuai-khiáu; tshong-mêng.

shrimp, hê. very small dried, hê-bí.

shrine, sîn-kham; sîn-lâu; sîn-tû. in the ancestral hall, tōa-kham.

shrink, kiu-thò; kiu-ji̍p; kiu-sòi; kiu-bûa; thò-phāng.

shrivelled, jiâu-jiâu; niàuⁿ-niàuⁿ.

shroff, tshâi-hù; bói-pan (in foreign hong); ke-tiéⁿ. to shroff dollars, thóiⁿ-ngṳ̂n.

shroud, sien-saⁿ; sàng-lãu kâi i-ho̍k; sien-i.

shrouds, the, chiẽⁿ-ûi kâi-soh-thui.

shrub, chhiū-kiáⁿ; ói-chhiū.

shudder, kiaⁿ-khiū; kiaⁿ-kàu-khiū. with disgust, phah-tshùn-lūn.

shuffle, cards, sói-pâi.

shun, pī; siám-pī; tô-pī; pī-khûi; sie-pī.

shut, the door, hõiⁿ-mn̂g (without fastening); kueⁿ-mn̂g (and fasten); mn̂g kueⁿ-tah (id.); tshùaⁿ-mn̂g (to bolt). door half-shut, mn̂g pùaⁿ-hâm-hõiⁿ; pùaⁿ-iám-hõiⁿ. shut out, bô-nâng-ji̍p; bô-thang pun-nâng-ji̍p. a shop, kueⁿ-phòu; hiah-seng-lí. the eyes, ma̍k-chiu ha̍p-miⁿ. the mouth, tshùi ha̍p-bûa. the water-gates, lo̍h-tsa̍h; tsa̍h-chheng-pang. one up in prison, kìm-kam; siu-kam.

shutter, theng-mn̂g.

shuttle, so-kiáⁿ; keⁿ-pòu-so. to fly the, phau-so. shuttle-cock, ìⁿ; ìn. to play, phah-ìⁿ; tiāu-ìn; phah-ìn.

shy, ùi-siáu-lí; m̄-káⁿ kìⁿ-nâng; kiu-niuⁿ; kiu-kiu niuⁿ-niuⁿ.

Siam, Siām-lô.

sick, ũ-pēⁿ; nâng bõi; nâng m̄-hó; m̄-phêng-an; sin-thói m̄-uaⁿ; sin-thói m̄-hûa; khì-thói m̄-hûa; kong-tãu bô-thang-hó; ien-siên (slightly). sickness, pēⁿ; pēⁿ-chèng; mâuⁿ-pēⁿ; chi̍t-pēⁿ; chèng-hāu; pēⁿ-thiàⁿ; pēⁿ-nńg; pēⁿ-khùn. sea-sick, hîn-tsûn. sickly, sin-hūn lám; sin-hūn jia̍k; sin-hūn phàⁿ. squeamish, àiⁿ-thòu. to be sick (vomit), thòu.

sickle, liâm; kau-liâm; kuah-tsháu-to.

side, pôiⁿ; piⁿ; kîⁿ; phâng-piⁿ. door, phien-mn̂g. the side of the body, phiaⁿ-lî; hia̍p-ẽ. right, iũ-pôiⁿ; chiàⁿ-chhiú-pôiⁿ. left, tsó-pôiⁿ; tò-chhiú-pôiⁿ. turn from side to side, huan-lâi huan-khṳ̀; huan-lâi khah-khṳ̀ put-sêng-mîn (tossing sleeplessly). this, chièⁿ-pôiⁿ; chièⁿ-thâu. that, hièⁿ-pôiⁿ; hièⁿ-thâu. at one's, tõ i sin-piⁿ.

sieve, a, thai; bí-thai; bí-lô; pùa-ki (rather, a shallow tray for winnowing). sift, to, thai.

sigh, tháu-khùi; thàng-khì; thàng-sek.

sight, of the eyes, ma̍k-la̍t; ma̍k-si̍t. to have one's, ma̍k-chiu kng; ma̍k-chiu thóiⁿ-kìⁿ. lose one's, sit-mêng; chheⁿ-mêⁿ. lose sight of, m̄-kìⁿ. at first, tsho-kìⁿ; tsho-ē-kìⁿ. know by, pùaⁿ-mīn siang-sek; sek-mīn. near, kṳ̃n-sĩ. dim, ma̍k-chiu hue.

sign, hō; jī-hō; kì-hō; ìn-hō; kì-tiãu. a secret sign, àm-ieh; àm-hō. to make such, phah-àm-hō. in heaven, thien-siãng; thien-tiãu. signs of the Zodiac, tsa̍p-jī-keng. sign-board, chie-pâi; phòu-hō.

sign, to, a paper, chhiam-miâⁿ; tsham-miâⁿ; ūe-ap; ūe-hō.

signal, flag, kî-hō. gun, pàng-phàu ûi-hō. hoist a, liū-kî.

signature, miâⁿ; hue-ap.

signet, ìn.

signify, it does not, bô-kai-tsài; bô-kàu tî-kò-khṳ̀; bô-siang-kan; bô-chhiet-iàu; bô-bī. signification, ì-sṳ̀; jī-ngĩ; jī-ì; ì-ngĩ; sueh.

silent, tiām-tiām; tiām-chẽⁿ; m̃-khui-tshùi; bô-tshut-siaⁿ; mi̍t-mi̍t bô-ngân.

silk, si-tiû lîn-tn̄g. thread, si-sùaⁿ. shop, tiû-tn̄g-phòu. silk-worm, tshôiⁿ. cocoon, tshôiⁿ-kóiⁿ. to rear, chhī-tshôiⁿ; iáng-tshôiⁿ. larvoe of, tshôiⁿ-jîn. silk-worm moth, tshôiⁿ-ngô.

silly, chhi-ko; chhi-chhi ngâi-ngâi.

silver, ngṳ̂n. -smith, phah-ngṳ̂n sai-pẽ. shop, siu-sek-phòu. pure, tsok-siâⁿ-ngṳ̂n. with two parts of alloy, poih-siâⁿ-ngṳ̂n. fragments of, ngṳ̂n-tshùi. ingots, see INGOT.

similar, húang-sṳ̃; siang-sṳ̃; chhin-chhiẽⁿ; tãi-tâng, siáu-ĩ; húang-hut.

simmer, as water, tshang.

simple, láu-si̍t; bô-ngũi; tong-ti̍t; phok-si̍t; phok-sù; tshún-ti̍t; bô-hue-jī. simpleton, ngà-nâng.

simultaneous, tâng-sî; tsò-che̍k-ē.

sin, tsũe; tsũe-ak; tsũe-kùe. to sin, hũam-tsũe; tit-tsũe. [tsũe means guilt.]

since, when? tâng tiâng-sî? olden times, tâng-kóu-tsá kàu-chí-kò lâi; tsṳ̃-tsá íⁿ-lâi; tshông-kóu íⁿ-lâi. since it is so, kì-sĩ chièⁿ-seⁿ; kì-jiên sĩ chièⁿ-seⁿ. sincere, sêng-si̍t; si̍t-sim si̍t-ì; chin-sim chin-ì; sêng-ì; sêng-sim sêng-ì.

sinecure, khang-hâm; chia̍h-kan-hóng.

sinew, kṳn. contraction of the sinews, thiu-kha-kṳn.

sing, ngîm-si; chhiàng-ko; ko-chhiàng; chhiè-khek; sõng-si. street-singer, tsáu-chhiàng.

Singapore, Si̍t-la̍t; Sin-kia-po.

singe, sie--tie̍h; húe sie. as food, sticking to pot, tie̍h-sie. as hair, húe sie; chhih-tie̍h; lua̍h-tie̍h.

single, toaⁿ; che̍k. singly, it-it; che̍k-nâng che̍k-nâng; ta̍k-it. one fold, toaⁿ-têng.

singular, see strange.

sink, tîm; tîm-lo̍h. in water, tîm-tsúi. in vice, tîm-ne̍k tõ-ak. see sunk.

sip, lim; tshueh.

Sir, tsun-kè; lãu-tia; láu-tsṳ́; lãu-nâng-ke; sin-seⁿ; siàng-kong.

sister, ché-mūeⁿ; chí-mūeⁿ. elder, a-ché. younger, a-mūeⁿ. sister-in-law, a-só (wife of older brother); sié-ḿ (wife of younger brother); tĩ-hũ (id.). wife's sister, chhi-î. mother's, bó-î. husband's a-kou.

sit, to, tsõ. on horseback, khiâ-bé. cross-legged, phûan-khí-kha tsõ. please sit down, chhiáⁿ-tsõ. on one's knee, tsõ tõ i-kâi-kha--thâu.

situation, tī-ūi; cheh-hūn; cheh-jĩm.

six, la̍k. hexagonal, la̍k-kak.

size, tōu-liãng; liãng-tōu. what? ũ-jie̍h-tōa? size (glue) ka-tsúi.

skate, fish, hang-hṳ̂.

skein, of thread, che̍k-tshâng-sùaⁿ.

skeleton, kut-thói; koú-kut. like a, chek-sin tou-sĩ-kut.

sketch, to, ūe; ūe-kó; ngóu-pit; phah-kó; phah-tshó (writing).

skewer, sie-ne̍k-tshuàn.

skill, chhiú-gōi; chhiú-tūan; ki-khá; khá-gōi; hó-chhiú-gōi. skilled, keng-liēn; se̍k-chhiú; cheng-kong; cheng-khá; kong-khá; miâⁿ-ke; gâu; õi; tsò-kang kui-lōu. in managing, õi-siẽⁿ sim-sṳ̄.

skim, liê; liê-tiāu; liê-khí. froth, liê-phue̍h. skimmer, tâng-sî; tâng-sie̍h.

skin, phûe; phûe-hu. to, pak-tiāu-phûe. skin & bone, nâng-póu; têng-phûe nêⁿ-têng-kut. disease, phûe-hu-pēⁿ.

skip, thiàu. over, thiàu-kùe. about, tshok-tshok-thiàu.

skirmish, tshó-lia̍k sie-thâi; sie-lã; ke-húe sie-lã.

skirt, kûn (of dress); kṳ (border).

skull, thâu-khak-úaⁿ; thâu-náuⁿ-kut.

sky, thiⁿ; tshang-thiⁿ; chheⁿ-thiⁿ; thien-khong; thiⁿ-tang; pùaⁿ-thiⁿ. clear, thiⁿ chêⁿ. sky-light, thiⁿ-theng.

slab, chie̍h-póiⁿ; chie̍h-pi.

slack, sang; lēng. slacken, pàng-sang; pàng-lēng. slackwater, pêⁿ-lâu; lâu tńg.

slake, lime, huat-hue; huaat-hue-pôu. thirst, kói-khuah; chí-âu.

slam, a door, khãm-tie̍h-mn̂g; mn̂g piãng--chē-kiè.

slander, húiⁿ-pãng; pù-lũ; iâu-pãng (widely); tsàm-tsǹg.

slang, koi-chhĩ-ūe; chhĩ-chéⁿ-ūe.

slanting, tshúa; uai; siâ; khi; phien.

slap, on the cheek, phah-tshùi-póiⁿ; piang-kih-kau; òng kih-kau-tsô. on shoulder, tah-koiⁿ-thâu.

slate, chie̍h-póiⁿ; chie̍h-hiã; hún-pâi-chie̍h (for writing).

slattern, lah-tah tsṳ-niêⁿ; thâu-môⁿ zû-sàu-soi, kha-tîⁿ pũaⁿ-sí-koi.

slaughter, suah-lo̍k; tu-lo̍k ke-nâng. an ox, thâi-gû.

slave, nôuⁿ; nôuⁿ-po̍k; po̍k-jîn; nôuⁿ-tshâi; ke-po̍k. female, tsáu-kúi; nńg-pĩ; nôuⁿ-pĩ. slaves, male and female, po̍k-pĩ.

sledge, for mud, thôu-thiàu. to ride on, thek-thiàu. for ice, thua-kiē. -hammer, tōa-thih-thûi.

sleek, kng-kng; kuang-che̍k; môⁿ-tsháu kuang-che̍k; môⁿ-tsháu kuang-iām; kng-ku̍t; ku̍t-che̍k.

sleep, gu̍t; u̍t. with one, tsò-pû-gūt. sleepless, bõi-gu̍t; chhéⁿ-pî (from drinking tea). sleepy, phî-phî; ma̍k siap; ma̍k-chiu siap; àiⁿ-gu̍t. foot sleeping, kha pì-pì; kha ngûi-ngûi.

sleet, lo̍h-sng-soh; lo̍h-pha̍k.

sleeve, of coat, saⁿ-ńg; siù-kháu; ńg-kháu.

sleight, of hand, tsò-pa-hì.

slender, iùⁿ-sòi; sòu-jia̍k; sán-sòu. waist, ie sòi; in-iang-ie.

slice, che̍k-phièn; che̍k-liàm. to, tso̍ih-chiâⁿ-phièn.

slide, down, liù-lo̍h. see SLIP.

slight, khin; po̍h; sòi; chhién. to, thóiⁿ-khin; thóiⁿ-m̄-chiẽⁿ-ma̍k; po̍h-thãi; hut-lia̍k.

slime, thôu-nîⁿ; thôu-mûe-chièⁿ; siêⁿ; sûaⁿ. of snails, lô-sûaⁿ. pass slimy matter from the bowels, pàng-sûaⁿ.

sling, a, huat-chie̍h kâi-soh. to, the arm, tiàu-chhiú.

slip, liù-pua̍h (on an incline); liū-pua̍h (on level slippery surface); liù-kha; sit-kha; sit-tsok; thām-phiù-kha. out of the hand, sit-chhiú; phiù-chhiú. away, thut-tsáu; thau-tsáu. slips, phièn; tek-chhiam (bamboo); tsúa-tiâu (paper). slips of plants, chhiū-tsai; hue-tsai. slip of the tongue, sit-ngân; sit-kháu; kháu-kùe; tàⁿ-tāⁿ.

slippers, ôi-thua; ôi-liauh; ìⁿ-búe-ôi (all without heels); piẽn-ôi.

slippery, liù-liù-ku̍t; liū-liū-ku̍t; ku̍t.

slit, le̍h; li̍h.

slope, siâ. gentle, suaⁿ-pou; pho-lo-sia.

slothful, tõaⁿ; lán-tõaⁿ; hãi-tãi; phî-tõaⁿ; hàuⁿ-tõaⁿ; tham-tõaⁿ.

slovenly, lah-tah; láng-tháng. see slothful.

slow, mān; chhî. of speech, tshùi tun; tshùi-chi̍h tun. slowly, khuaⁿ-khuaⁿ; ûn-ûn; mān-mān.

sluice, tsúi-tsa̍h; tsúi-chhēng.

slur, over, chhìn-tshái-tsò; tsò-sṳ̄ ló-ló tshó-tshó; sûi-sûi piẽn-piẽn; huh-huh tshuah-tshuah.

smack, of the lips, tap-kháu-sianh.

small, sòi; siáu; iùⁿ; mûiⁿ. quantity, chié; tiám-kiáⁿ; sut-kiáⁿ; lân-ló; se-su; si-si; su-su; se-se. rain, hõu-kiáⁿ mûiⁿ-mûiⁿ.

small-pox, tshut-tsu; gâu-a-niêⁿ; sún-tsái; thien-hue see pox.

smart, lêng-lāi; kha-chhiú õi; kha-chhiú khin-khùe kiau-kiah.

smart, to, tshǹg-thiàⁿ. cause to, as the eyes, soh--tie̍h.

smash, phùa-tshùi; khà-phùa tshùi-tshùi.

smattering, chhién-ha̍k; ēng-kang m̄-kàu.

smear, kôu; kôu-buah.

smell, a, bī. pleasant, phang-bī. offensive, tshàu-bī; ha-bī. sour, sng-bī. to, phīⁿ-tie̍h. do not, phīⁿ-m̄-tie̍h. of liquor, chiú-bī.

smelt, to, tsù. iron ore, khan-kóiⁿ; khan-lôu.

smile, chhiè; mûiⁿ-chhiè; ba-bun-chhiè.

smith, black-, phah-thih sai-pẽ. silver-, phah-ngṳ̂n sai-pẽ. smithy, phah-thih-tiàm (or, phòu). smoke, in; húe-in; hun; húe-hun. to smoke tobacco, chia̍h-hun; chia̍h-se̍k-hun; kuh-hun. opium, chia̍h-a-phièn; chia̍h a-phièn-hun. mosquitoes, hun-máng.

smooth, ku̍t; kng; pêⁿ. smoothing iron, ut-táu. smooth-tongued, tshùi ku̍t-ku̍t.

smother, hìm-miⁿ; hìm-sí; hip-sí.

smuggle, tsáu-hiàng; tsáu-sai.

smutty, hun-ou; mak--tie̍h húe-thûn.

snail, lô; tshân-lô.

snake, tsûa. one, che̍k-tiâu-tsûa.

snare, khuán-thàu; lô-mãng. set a, tieⁿ-mãng. fall into, lo̍h-khúan-thàu; ji̍p-ke̍k. to snare, tñg.

snarl, as dog, chhèng-phīn; hm̄-hm̄-kiè. as man, ngâu-ngâu-kiè.

snatch, chhiéⁿ; chhiéⁿ-to̍h; chhiéⁿ-kùe-chhiú.

sneak, away, thau-tsáu.

sneer, néⁿ-chhiè; ki-chhiè; ki-chhiáu; chhiáu-chhiè.

sneeze, phah-ka-thì; heh-chhiú.

snore, hûaⁿ; hûaⁿ khō-khō-kiè.

snout, pig's, tṳ-tshùi; tṳ-phīⁿ.

snow, soh. to, lo̍h-soh. snow-white, soh-soh-pe̍h.

snuff, a candle, kiah-tiāu húe-sái; ka-tiāu húe-sái; koih-tiāu húe-sái. snuffers, húe-chién.

snuff, for the nose, phīⁿ-hun. to, chia̍h-phīⁿ-hun; hngh-phīⁿ-hun.

so, chièⁿ-seⁿ; àn-chièⁿ-seⁿ. so much, chièⁿ-tsōi. Mr so-and-so, móng-nâng.

soak, chìm; chìm-tsúi; tsṳ̀; sò. thoroughly soaked, chìm-thàng; chìm-ji̍p-tī; tsn̂g-kâi tsṳ̀--kùe; tsṳ̀-thàng.

soap, piáⁿ-ie̍h; huan-piáⁿ-ie̍h (foreign); huân-káng; hiang-khou; phang-khou; tê-chí-khou. -stone, tàng-chie̍h.

soar, pue-kûiⁿ.

sob, tshoih; khàu-tshoih; thî-tshoih; pui-tshoih. incessantly, khàu-m̃-chẽⁿ.

sober, tsat-ēng; liâm-tsat; tsat-tōu. to become sober, chiú chhéⁿ.

sociable, sóng-khùai; õi-kau-tshap-nâng. social relations, ngóu-lûn.

society, a, hũe. to enter, ji̍p-hũe; pài-hũe; kat-hũe. a literary, to form, kat-siã. to enter, pài-siã; ji̍p-siã.

socket, of candle, chek-kóng. of door, mn̂g-khũ.

sod, tsháu-phue̍h.

sodomy, lâm-sek; tsò-a-tĩ; tng-a-tĩ; tng-ngiau; tng-hóuⁿ; tng-koi; tng-a-nũaⁿ; tng a-kuaⁿ-kiáⁿ; tng phì-thông; tshūe-a-tĩ.

sofa, mîn-íⁿ; khàng-íⁿ; khàng-tshn̂g.

soft, nńg; jiû. mud, làm-thôu. soften by wetting, ùn-tâm khoih-nńg; tsṳ̀-phò. softly, ûn-ûn. walk softly, khin-pōu; khin-khin-kiâⁿ.

soil, thôu; thôu-tī; thôu-ne̍k; thôu-nîⁿ; thôu-phûe. good, pûi-thôu; pûi-jiâu kâi-tī. poor, sán-thôu; sán-tī.

solder, ún; ún-siah; ún-tùe; hūaⁿ-tùe; tâng-hūaⁿ.

soldier, piaⁿ; piaⁿ-teng; láu-chiàng; ióng-tsàng (militia); ióng. soldiers, piaⁿ-ióng; kun-sṳ̃.

sole, of foot, kha-tói. of shoe, ôi-tói. to sole a shoe, tah-ôi-tói.

sole, fish, ôi-tói-hṳ̂.

solemn, ngiâm-sok; ui-ngiâm.

solicit, chhiáⁿ; khiû; thó; koh-lô. solicitous, khùa-sim; khùa-lṳ̃; khùa-liãm.

solid, si̍t; tōiⁿ; tsa̍t-thâu (opp. of khang-khak, hollow); ún-tǹg.

soliloquy, ka-kī-tàⁿ ka-kī-hûe; tsṳ̃-ngân tsṳ̃-gṳ́.

solitary, to̍k; kou-to̍k; kou-chiau; sok-mo̍k; kou-sok; bô-phũaⁿ; to̍k-kṳ; to̍k-tshú; sok-chẽⁿ; sok-liâu.

solstice, summer, hē-chì. winter, tang-chì.

soluble, õi-iêⁿ; õi-siau-iêⁿ.

solve, kói. a riddle, tshai-mĩⁿ.

some, kúi-kâi; kúi-ūa-kâi; sù-kâi; ũ-nâng; ũ-kâi; tsōi-chié; ke-kiám. somebody, ũ-nâng; móng-nâng. sometimes, ũ-sî; ũ-tiâng-sî. somewhat, kúi-siâⁿ; kúi-hun. something, che̍k-kiãⁿ-mue̍h.

somersault, to turn a, pha-sa-lin; pha-lìn-táu; iauh-lìn-táu; iauh bô-kṳn-táu.

son, kiáⁿ; tau-kiáⁿ; ta-pou-kiáⁿ. your, kong-nâng; lẽng-nn̂g. my, siáu-jî-kiáⁿ; siáu-khién; siáu-thûn. eldest, tōa-tau-kiáⁿ. daughter's, gūa-sun. son-in-law, kiáⁿ-sài. emperor's son-in-law, hũ-bé. to receive a son-in-law into one's own family, iáng-láu-sài.

song, khek; kua; si; ko. one, che̍k-tiâu-khek. book, khek-chheh. to sing a, chhiè-khek; chhiàng-khek; chhiè-kua; ngîm-si.

soon, tsá; bô-kú. sooner ripe, soiⁿ-se̍k. sooner than you, soiⁿ-lṳ́; soiⁿ-kùe-lṳ́. sooner...than, see RATHER. soot, húe-thûn; húe-thûn-êng.

soothe, uaⁿ-ùe; bú-sut.

soporific, mîⁿ-ie̍h; uaⁿ-sũi-ie̍h; uaⁿ-mîn-ie̍h.

sorcery, bû-su̍t; siâ-su̍t; iau-su̍t; iau-huap kùai-su̍t; huap-su̍t; su̍t-siàu. sorcerer, ēng-bû-su̍t; tsò-bû-su̍t; su̍t-sṳ̃; thóiⁿ-siàⁿ. sorceress, lo̍h-sîn-phûa; thóiⁿ-siàⁿ-phûa.

sore, thiàⁿ. a, tshng; tshng-tshùi; mîⁿ-tshng. leg, kha mîⁿ.

sorrow, hûan-ló; iu-būn; tshôu-sim; tshôu-būn; pui-tshôu; iu-ut; pui-ut; ut-at; hûan-sim.

sort, téng; hãng; lūi; iēⁿ; hō; sek; khí; khúan. all sorts, kak-sek; kak-hãng; kak-iēⁿ; peh-iēⁿ. this sort, chí-khí; chí-che̍k-khí.

soul, lêng-hûn.

sound, siaⁿ; siaⁿ-im; kiè. to, õi-hiáng. a drum, phah-kóu. of music, gau̍h-im. of knocking, khok-khok-kiè (every sound has its own proper designation in this form).

sound, doctrine, chiàⁿ-kà; chiàⁿ-lí; chiàⁿ-tãu; chiàⁿ-lōu. sound asleep, gu̍t kàu-tsùi-tsãi; tōa-gu̍t.

sound, to, as water, thàm-tsúi. a person, chhì-thàm; thàm-mn̄g; kui-thàm.

soup, thng.

sour, sng. smell, sng-khì; sng-bī. soured and spoiled, tshàu-sng; tshàu-sng-khùi. belch, áu-sng-tsúi. looks, húan-ma̍k.

source, ngûan-iû; kṳn-pún; kṳn-pńg; kṳn-ngûan; kṳn-iû; kṳn-in.

south, lâm; nâm; lâm-pôiⁿ. S.E., tang-lâm. looking to the south, niàⁿ-lâm; hiàng-lâm; tsõ-pak hiàng-lâm.

souvenir, piáu-kì.

sovereign, uâng-siãng; chhiâu-thêng. see EMPEROR and KING.

sow, a, tṳ-bó.

sow, to, iā-chéng. rice, iā-ng.

space, tī-hng. vacant, khang-tī; khang-ūi. large open; khùaⁿ-tiêⁿ; khùang-tiâⁿ. in the space of one hour, che̍k-tiám-cheng tsṳ-kan. leave a, làng; làng-khang.

spacious, khuah; khuah-khǹg; khùaⁿ; khuan-khuah; khùaⁿ-chhēng.

spade, thih-chhiâng; phûe-chhiâng. Spain, Tōa-Lṳ̃-sòng kok. Spanish-fly, see CANTHARIDES.

span, a, che̍k-lia̍h.

spare, niēⁿ; sù. not spare oneself, put-sieh lâu-khóu; bô-liẽn-sieh ka-kī; m̄-káⁿ khùaⁿ-ua̍h. can spare some, ũ-tshûn; ũ-ṳ̂. ground, khang-tī; ṳ̂-tī; khiah-tī; ôiⁿ-tī.

sparing, khiãm; sieh-ēng; sieh-mu̍eh; séⁿ-hùi; séⁿ-khiãm; tsat-séⁿ.

spark, húe-mêⁿ. sparkling, ia̍p-ia̍p-sih.

sparrow, mûaⁿ-chiah; mûaⁿ-chiah-chiáu. -hawk, liáu-eng-pô.

spasm, thiu-kṳn; thiu-thek.

spatter, phuah. as with mud, phùn--tie̍h nah-sap.

spatula, khui-ie̍h-to; thih-poi; kueh-to.

spawn, of fish, hṳ̂-tshun; hṳ̂-nñg.

speak, tàⁿ-ūe; káng; sueh-ūe. for one, thòi-nâng káng-chhêng. I wish to speak a few words with you, uá àiⁿ kāng-lṳ́-tàⁿ lân-kù-ūe. don't speak to him, màiⁿ-tshap i tàⁿ-ūe. speak plainly, tàⁿ-mêng; tàⁿ-mêng-pe̍h; ti̍t-tàⁿ. at random, thèng-tàⁿ; thèng-tsãu-hùe tàⁿ; zuãn-tàⁿ.

spear, chhieⁿ. to spear, tshǹg.

special, te̍k; tsuan.

species, chéng; lūi. of the same, tâng-lūi.

specify, ta̍k-it káng-mêng; kiãⁿ-kiãⁿ kì-mêng.

specimen, khuán-sek; thói-sek; keh-sek; mōⁿ; iēⁿ.

specious, tshah-chhih chhin-chhiẽⁿ; chhin-chhiẽⁿ-sĩ, huân-liáu m̄-sĩ.

speck, ou-tiám. speckled, hue-long; che̍k-tiám che̍k-tiám.

spectacles, ma̍k-kiàⁿ. eyes of, ma̍k-kiàⁿ-jîn; ma̍k-kiàⁿ-ne̍k. to put on, or wear, kùa-ma̍k-kiàⁿ.

spectator, phâng-piⁿ-thóiⁿ kâi-nâng; phâng-kuan--kâi-nâng; chhin-ma̍k thóiⁿ--kìⁿ.

speculate, kòi-sǹg. a good speculation, hó-siẽⁿ-thâu.

speech, ūe; tàⁿ-ūe. fluent, tàⁿ-ūe liù-liù-ku̍t. speechless, bô-ūe hó-tàⁿ.

speed, khùe; méⁿ.

spell, a, hû. hû-chiù; chiù-gṳ́. to utter, liām-chiù.

spell, to, chhiet-im; húan-chhiet.

spend, sái-chîⁿ; sái-ēng; só-hùi. time idly, siau-ôiⁿ kùe-ji̍t. a night, hiah-mêⁿ; keh-mêⁿ; kùe-mêⁿ.

sphere, îⁿ-thói; kiû.

spices, hieⁿ-liāu.

spider, ti-tu; bé-lêng-khiâ; siàu-chîⁿ-ang; hôu-sîn-hóuⁿ; lâ-giâ. web, ti-tu-si; ti-tu-mãng.

spill, e̍k--tshut-lâi; e̍k--tie̍h; phah-tó; kài-tiāu; múaⁿ--tshut-lâi; iah--tshut-lâi.

spin, pháng-se; cheh-tsòi. spindle, se-tsam. spinning-wheel, pháng-chhia.

spin, to cause to, soh-hui (with the fingers); phah-hui (with string or whip). a top, phah hâm-lâm-su̍t.

spinach, pue-lêng-tshài.

spine, ie-lêng-kut; ie-chiah-kut. end of, búe-lêng-kut.

spines, of porcupine, hô-tṳ-chhì.

spirit, sîn; sîn-lêng; sîn-hûn. evil spirits, siâ-sîn; siâ-môⁿ; môⁿ-kúi. to have no spirit, feel dull, bô-cheng-sîn. to get into the spirit of a thing, huat-hèng; hèng-hèng; hèng-ì. spiritual, lêng.

spit, to, phùi; phùi-nũaⁿ. blood, phùi-hueh; phùi-âng. phlegm, phùi-thâm. spittle, nũaⁿ; tshùi-nũaⁿ. spittoon, thâm-a̍p; thâm-tãng; thâm-kùan.

spit, a, húe-chhe; thih-chhe.

spite, uàn-hṳ̃n.

splash, water, phùn-tsúi.

spleen, the, pî. enlarged, pî tōa.

splendour, iông-hûa. splendid, kuang-mêng; phâi-chhiâng.

splice, sie-tàu; tàu-chiap; chiap.

splinter, tshâ-liàm; tshâ-phièn; tshuaⁿ. to get a splinter into one's foot, kha chhiah--tie̍h tshuaⁿ.

splints, to put on, ēng po̍h-sam lâi-kah; ēng-sam-phûe lâi-ah.

split, phùa; phùa-khui; lòi; lòi-phùa. to split the difference, tùi-á; tùi-pùaⁿ-á; jī-ke tshuang-tsua̍k.

spoil, tak-nn̄g; mu̍eh-tiāu. children, ne̍k-ài; seng-kong; iang-o. spoiled, as things, bô-ēng; hāi--khṳ̀; khie̍h-tiāu. as eatables, huán-bī.

spokes, of wheel, chhia-lûn-tsam; chhia-lûn-thek.

sponge, hái-zông.

spontaneous, tsṳ̃-seⁿ; pe̍h-huat. confession, tsṳ̃-jīn-tshò.

spool, thĩ-khak; hẽ-thĩ.

spoon, sî; thng-sî; thiâu-keⁿ. lift with a, ié.

sport, sńg; sie-sńg; thit-thô; sie-pa-lói.

spot, tiám. indelible, on the body, ou-kì. spotless, bô-tiám; bô-hiâ. spotted, poiⁿ-tiám; hue-tiám; seⁿ-tiám; hue-long; ũ-ìn-chiah. spout, for water, tsúi-tsô; tsúi-tâng. as of teapot, tê-kùan-sui (or, tshùi).

sprain, túi--tie̍h; chek--tie̍h; nãuⁿ--tie̍h; uái--tie̍h; tsua̍h--tie̍h.

spread, pái-khui; phi-khui; tieⁿ-khui; hien-khui; tién-khui; phou. news, thuân-siaⁿ; hong-siaⁿ; kià-siaⁿ; pùa-iâng. a mat, tshṳ-tsháu-chhie̍h; phi-tsháu-chhie̍h.

sprightly, ua̍h-tõng; lêng-lāi; ua̍h-phuah.

spring, tshun; tshun--thiⁿ.

spring, to, as tiger, thiàu; tà. up, as plant, huat; seⁿ.

spring, a, tsûaⁿ; tsúi-tsûaⁿ; tsúi-ngûan; ngûan-thâu. of a watch, huap-tiâu; thih-bé.

sprinkle, water, phùn-tsúi; hìⁿ-tsúi. from the mouth, bū-tsúi.

sprout, huat-gê; mêng-gê; pauh-gê. bamboo, tek-sún.

spume, tsúi-phue̍h.

spur, cock's, koi-jiáu; koi-kṳ̃.

spurious, ké.

spurt, water, bū-tsúi.

spy, to, thàm; kui-thàm. a, thàm-kiáⁿ; kan-sòi; tsò-sùaⁿ.

squabble, sie-à; sie-mēⁿ; sie-mēⁿ sie-phah.

squadron, che̍k-pan-tsûn.

squall, huang-sî; phah-huang-sî; khuâng-huang méⁿ-hõu.

squander, hua-hùi; sái-tiāu-chîⁿ; tak-nn̄g-tiāu-chîⁿ; phùa-hùi-tiāu; phùa-tiāu.

square, sì-pang. on chess board, kî-ke̍k. a workman's square, khek-chhieh. to square accounts, ap-siàu; siàu-ba̍k chheng-tshó.

squash, a, kue.

squash, to, teh--tie̍h; teh-phùa; iap-phùa.

squat, on the heels, tshn̂g; khû.

squeak, ki-ki-kiè.

squeamish, àiⁿ-thòu.

squeeze, tẽⁿ; ko̍ih; liū. money, le̍k-sok.

squint, siâ-chiáu-ma̍k; tshúa-ma̍k; thuah-theng-ma̍k.

squirt, phùn-tsúi; bū-tsúi.

stab, tshǹg; kiâⁿ-tshǹg.

stable, bé-pâng.

stack, of straw, tsháu-khn̂g.

staff, kuái-chiãng; kùn (a club); tshûe (thin).

stag, te̍k-kóu.

stage, for plays, hì-thâi; hì-pêⁿ. of road, lōu-tsãm.

stagger, to, pho-lo-sia-kiâⁿ; pha-phîn-kiâⁿ.

stagnant, water, sí-tsúi; bõi-kiâⁿ-lâu kâi-tsúi.

stain, jiám-u; mak--tie̍h nah-sap. with ink, ba̍k-u. with blood, hueh-u. see DYE.

stair, lâu-thui; ta̍h-pōu-tsâng. go upstairs, teng-lâu; seng-lâu; chiẽⁿ-lâu; peh-chiẽⁿ-lâu; khṳ̀-lâu-téng.

stake, for fastening cattle to, gû-khṳ̍t. to throw a rope over, lap-khṳ̍t.

stale, sit-bī; tie̍h-kauh (mouldy).

stalk, tiũ-kó; be̍h-kó.

stall, gû-koiⁿ; gû-tiâu; gû-nûaⁿ.

stallion, bé-kóu.

stamens, hue-chhiu.

stammer, tōa-chi̍h; tàⁿ-ūe têng-kù.

stamp, to, khap-jī-hō; khap-ìn.

stamp, to, with the foot, thiàm-kha; thiàm-tī; thiàm-thôu-ẽ; thiàm-tôi thiàm-kih. when singing, phah-pán.

stanchion, khiã-thiãu; thèⁿ. in window, theng-chí.

stand, khiã. up, khiã--khí-lâi. erect, khiā-khiā. not stand on ceremony, put-khu lói-siàu; mín-tsṳ́-sòi. stand and look passively on, siù-chhiú phâng-kuan. cannot stand it, nãiⁿ-m̄-khṳ̀; m̄-hó-nãiⁿ. a stand, kè; kí-tshn̂g; tê-kí. for clothes, ui-kè; saⁿ-kè.

standard, kî.

staphyloma, ma̍k-chiu thóu-tsu; ma̍k thóu-tsu.

staple, a, thih-phīⁿ; ka-sut.

star, chheⁿ; che̍k-lia̍p-chheⁿ. stars and constellations, chheⁿ-siù. falling, pue-chheⁿ. sun, moon and stars, ji̍t-gue̍h chheⁿ-sîn.

starch, chieⁿ; kôu (paste). to, kùe-chieⁿ; kùe-ám.

stare, ma̍k kim-kim-thóiⁿ; ma̍k-chiu tsù-tsù tõ-thóiⁿ. staring about all round, ma̍k thóiⁿ kàu-iaⁿ-iaⁿ; ma̍k kok-kok-kim. what are you staring about for? õ, lṳ́ tsò kâu-kâu-iang?

starling, liãu-ko-chiáu.

start, on a journey, khí-sin; khí-kiâⁿ; khí-thêng; khí-bé.

startled, tie̍h-kiaⁿ; he̍hⁿ--chē-kiè. to startle, phièn-nâng-kiaⁿ.

starve, gō. to death, gō-sí.

state, of a thing, chhêng-hêng; hêng-sì; sṳ̄-chhêng; chhêng-iû; kéng-ngõ; ngõ-ha̍h. state, to, tàⁿ; sueh; o̍h; kàu-sù.

state, a, or kingdom, pang; kok.

statesman, tãi-chhîn.

station, in life, sin-hūn; tī-ūi. of good station, sin-hūn kãu-tãng; sin-ke kãu-tãng. military, sìn-tī; iâⁿ-sìn.

statue, sièⁿ; ngóu-sièⁿ; ngóu-siàng; khek-sièⁿ. of stone, chie̍h-sièⁿ.

statute, a, che̍k-tiâu huap-lu̍t; che̍k-tiâu lu̍t-kài; che̍k-tiâu kài-mẽng.

stave, of cask, tháng-pang; tháng-chhiêⁿ.

stay, with any one for a while, khṳ̀ tsò-nâng-kheh. in a place, nāⁿ; khiã-khí.

steadfast, kien-kù; thó-tàng; uaⁿ-ún.

steak, phah-ne̍k.

steal, thau-khie̍h; thau-tãu; thau-chhiap; tãu-chhiap; thau-so. in the daytime, phah-pe̍h-ji̍t; phah-pe̍h-tsuãng. children, kuái-tô tsṳ́-nńg.

stealthily, thau; àm-chẽⁿ; sai-ẽ.

steam, tsúi-in; tsúi-khì. to, tshue; hip; liū.

steamer, húe-tsûn; húe-lûn-tsûn.

steel, kǹg. real, chiàⁿ-kǹg. to put on a steel edge, hẽ-kǹg; chiap-kǹg.

steelyard, chhìn; tshâ-chhìn. weights of, chhìn-thûi. beam of, chhìn-kuaⁿ; chhìn-ko. to test by comparing with another, kah-chhìn.

steep, kiã; kiã-sià.

steep, to, chìm. in water, chìm-tsúi.

steer, to, a ship, hūaⁿ-tõa; lia̍h-tõa; sái-tsûn; lia̍h-búe. steersman, tãi-kong.

stem, a, kuaⁿ; sin; kó.

stench, tshàu-hièn.

step, pōu; hua̍h (stride). step by step, che̍k-pōu che̍k-pōu. steps of ladder, thui-chí. of stair-case, ta̍h-pōu-tsâng. stepping-stone, pōu-chie̍h; ta̍h-pōu-chie̍h. step-mother, kì-bó; ãu-bó. step-son, kì-kiáⁿ.

sterile, bõi-seⁿ. ground, sán-tī.

stern, ngiâm.

stern, of ship, tsûn-búe.

stew, to, hip; pû; sa̍h.

stick, a, tshûe; kùn.

stick, to, tah-tùe. stick in, tshah; tàu. sticky, liâm-lî tha-thi; kṳ̍t.

stiff, ngẽ; ngẽ-ngau̍h. -necked, sim ngẽ; aú-hûeⁿ; hûeⁿ-nge̍k. as with starch, khiā-khiā.

stifle, hip-sí; khàm-sí. inquiry, thâng-sat-tiāu; hìm-tiāu.

still, huân-liáu; huân-kèng; siãng-chhiáⁿ; iû-sĩ; jiông-jiên. more, zú-kèng-tsōi.

still, adj., tiām-chẽⁿ; thiâm-chẽⁿ; chẽⁿ; uaⁿ-chẽⁿ. still-born, sí-tho.

still, a, kek-tháng.

stimulate, kóu-bú; kám-tõng; kám-kek.

sting, a, chhì. to, tàng. stung by a wasp, khṳt-phang tàng--tie̍h.

stingy, khau-khak; khek-po̍h; khah-khiãm; kien-liẽn.

sitnk, tshàu-hièn; tshàu. stink-pot, húe-kùan.

stipulations, ieh-tiâu; tiâu-ieh; tiâu-khúan.

stir, to, chhiau-phû; lã; lã-phû; ká; ká-tsâu; kiáu-tñg. a stir, lāu-jie̍t. to stir up, jiá; thie-so. oneself, tsṳ̃-mién; tsṳ̃-lĩ; lĩ-chì mién-la̍t; hùn-mién.

stirrup, bé-ta̍h-tèng.

stitch, to, thīⁿ. too wide, tsam-kha khah-hi (or, hi-so). slip-stitch, chhiam. fine and close, tsam-kha ba̍t-tsa̍t; kau-tsam ba̍t-thīⁿ.

stock, in trade, hùe-mue̍h; hùe-pńg; pńg-hùe.

stock, of gun, chhèng-khak; chhèng-a̍p.

stockings, bue̍h. to make, thīⁿ-bue̍h. to knit, chi̍t-bue̍h. to wear, chhēng-bue̍h.

stocks, the, tshâ-gô; kha-khàu; kha-tsa̍h.

stomach, tóu; tõu; ūi; pî. pit of, koi-tshùi-kháu; tsúi-khuh-kháu. empty, khang-sim-tóu; hau-pak; khang-pak; tóu iau; iau-tóu.

stone, chie̍h; chie̍h-põu. of fruits, hu̍t. -quarry, phah-chie̍h-suaⁿ. to stone, ka̍k-chie̍h; tsang-chie̍h ka̍k.

stool, íⁿ-thâu. close, tang-si-íⁿ. go to, kiâⁿ-tãng; kiâⁿ-tãi-piẽn; tshut-kiong. foot-stool, kha-ta̍h-íⁿ.

stoop, khut-sin; phak-ku.

stop, a person, nûaⁿ-tsũ; tsó-chí; tsó-tǹg; nûaⁿ-tsó; nûaⁿ-chí; kìm-chí; nûaⁿ-lōu. for a minute, hiah-tiām--chē; chhiáⁿ-būe; chhiáⁿ-mān. at the door and call, chí-pōu iâng-siaⁿ. up, sat-miⁿ; that-miⁿ. one's breath, aⁿ phīⁿ-khang-huang. raining, hõu chêⁿ. doing anything, hiah; thêng-hiah; thêng-tiām; hiah-kang. half-way, pùaⁿ-thû zṳ̂-hùi; pùaⁿ-lōu-hiah. business, in protest against injustice, pã-chhĩ.

store, up, tun-chek; chek-thiok; chek-tsũ; tsũ-thiok; khǹg-bûa; khǹg-khí; khǹg-chek. a store-house, tsàng; tsàng-pâng; khòu-pâng.

stork, ho̍h; ho̍h-chiáu; pe̍h-ho̍h.

storm, huang-thai; khûang-huang; thàu-tōa-huang.

story, a (lie), pe̍h-chiáⁿ-ūe. make up a, niap-tsò ké-ūe. story-teller, hue-niauⁿ pe̍h-chi̍h; o̍h-kóu kâi-nâng.

story, of a house, che̍k-tsâng; che̍k-în-lâu; che̍k-têng-lâu.

stout, tsàng; tsàng-kiẽn; hó-hàn; ũ-la̍t; tshâi-khì.

stove, húe-lôu; húe-khàng.

stow, khǹg; khǹg-bûa. cargo, thia̍p-hùe; phou-hùe.

straddle, thí-kha-kiâⁿ; khui-kha-kiâⁿ.

straggle, tùe-m̄-tie̍h-khûn; sì-sùaⁿ-kiâⁿ; sùaⁿ-kiâⁿ.

straight, ti̍t. straighten, phah-ti̍t; tshun-ti̍t; sái-ti̍t. straightforward speech, ti̍t-tàⁿ; bô-úi-khiok. straightway, ti̍t-ti̍t; sûi-sî.

strain, a rope, túi-ân; túi-kín; ká-ân.

strain, pr filter, tè; tè-chheng. straining cloth, tè-pòu; tê-kìn. strainer, for rice, pn̄g-lōi.

strait, a, hái-ài; ài-kháu.

strand, of rope, kóu.

strange, khî; khî-ĩ; tshut-khî; koh-iēⁿ; kóu-kuài; kuài-ĩ; khî-kuài. strange to say, sũ-put-tsai. a strange affair indeed, chin-khî-sṳ̄.

stranger, a, nâng-kheh; sin-kheh; chheⁿ-hūn-nâng; ién-jîn.

strangle, ká-sí; liū-sí. oneself, tiàu-ãm sí; tiàu-poh sí.

strata, tsâng-keh; iên.

stratagem, kòi; kòi-mông; sim-sṳ̄; kòi-chheh; mông-lia̍k.

straw, tiũ-kó-tsháu. hat, tsháu-bō. colour, chhién-n̂g.

stray, sit-khûn; m̄-tùe-khûn; lī-khûn; kiâⁿ-tshò.

streaked, hue-bûn; poiⁿ-bûn.

streamer, tn̂g-kî; tn̂g-pak-kî.

stream, hô; khoi; tshuan. mountain, kheⁿ; suaⁿ-kheⁿ.

street, koi; koi-lōu; koi-hāng.

strength, la̍t; khì-la̍t. strengthening, ũ-póu.

strenuous, mién-la̍t; tshut-la̍t; khat-khóu; ke̍k-la̍t; kie̍t-la̍t.

stretch, tshun; tshun-khui; tshun-ti̍t; khan-tn̂g. as cover of drum, te̍k-ân. oneself, tshun-lûn thek-kih.

strict, kín; ngiâm; sòi-siâng.

stride, to, hu̍ah. over, hu̍ah-kùe. a, che̍k-hu̍ah.

strife, kháu-kak. to stir up, puaⁿ-so sĩ-hui; kà-so. see STRIVE.

strike, phah; khà; hḿ; khek. a name off list, tṳ̂-miâⁿ; khou-tiāu; keh-tiāu; sàng-khṳ̀; khṳ́-tiāu. the eye, tshok-ma̍k; tú-ngõ thóiⁿ-kìⁿ. together, sie-tsuãng. on a rock, tsûn huãm-suaⁿ; tsûn tiam-tie̍h-chie̍h; tsûn lṳ̂-suaⁿ. a striker, for a grain measure, táu-kài.

string, soh-kiáⁿ; sùaⁿ; pau-soh. for cash, chîⁿ-kǹg-soh. of musical instrument, hîⁿ-sùaⁿ. to string cash, tshng-chîⁿ. a string of cash, che̍k-tiàu-chîⁿ; che̍k-kǹg-chîⁿ; che̍k-tshoiⁿ-chîⁿ. a string of pearls or beads, che̍k-pak-tsu; che̍k-tshùan-tsu.

strip, to, pak; thut. of everything, pak-ko-kúe. the sleeves, lu̍t-saⁿ-ńg. a, che̍k-tiâu.

striped, poiⁿ-bûn; hue-bûn; seⁿ-niàuⁿ-hûn; liú-tiâu-hûn.

strive, sie-cheⁿ; sie-tàu; sài; cheⁿ-soiⁿ; sie-jiáng; sie-à; m̄-hûa; seⁿ-ūe.

stroke, sun-, pha̍k-tie̍h-ji̍t; chien-ji̍t. fatal ditto, ji̍t pha̍k-sí. of pen, che̍k-ue̍h. give him ten strokes, phah-i tsa̍p-ē. fetch a stroke with something in the hand, hḿ.

stroke, to, the hair, so-môⁿ; chhiú-môⁿ. to stroke a man down, so-lu̍ah; moⁿ-so. the beard, lu̍t-chhiu.

stroll, about, thit-thô; lau; in-iû; ôiⁿ-iû; ôiⁿ-kiâⁿ.

strombus, chhiú-tsat-lô.

strong, ũ-la̍t; khiàng; tōiⁿ; nãiⁿ; tsàng; tsàng-kiẽn; khin-kiāⁿ; kiāⁿ. of party, chhiàu. of tea, kãu.

struggle, to get free, pũn-tsáu. in the water, zuãn-mông.

strut, iâu-pái; iâu-iâu pái-pái.

strychnine, bé-tsôiⁿ-chí sng (nux vomica).

stubble, tiũ-kó-thâu.

stubborn, kù-chip. see OBSTINATE.

student, bûn-thông; tha̍k-tsṳ-nâng; tōa-ha̍k-seng (senior); iùⁿ-thông (younger). studious, khṳ̂n; khṳ̂n-la̍t; khṳ̂n-sim.

study, to, tha̍k-tsṳ. a, tsṳ-pâng. to mark one's progress in study, as teacher, khùe-thiâⁿ.

stuff, to, kùan; thn̄g; sat; sat-pá.

stuff, subst., mue̍h-kiãⁿ; tshâi-liāu.

stumble, pua̍h--tie̍h; kha tie̍h-that; that-pua̍h; that--tia̍h; lap-pua̍h; lau-pua̍h. over a stone, that-tie̍h-chie̍h.

stump, tshâ-thâu; chhiū-thâu. of limb, chhiú-thñg; kha-thñg.

stun, as noise, tsak-kàu hĩⁿ-khang ōng-ōng-kiè. as a blow, phah-kàu nâng kông-kông.

stunted, trees, khut-thâu-chhiū; ói-chhiū.

stupid, ngà; ngô-ngà; ngô-tshún; ngô-phak; ngô-lú; lú-tũn; ngûi-phûe; m̄-hiáu; móng-tóng; chhi-ko; chhi-ngâi; chhi-ngà; chhi-tsuat; ngōng-ngōng; khòng-ngōng.

stupefied, kông; kông-kông.

sturgeon, kim-lêng-hṳ̂.

stutter, tōa-chi̍h; thi̍h-thi̍h-kiè; tàⁿ-ūe íⁿ-áu.

sty, for pigs, tṳ-lô; tṳ-nûaⁿ; tṳ-liâu; tṳ-khou.

style, literary, bûn-huap; bûn-lí; pit-ba̍k. easy flowing, bûn-lí sũn-se̍k; bûn-lí thong-sũn. styles of writing the character, la̍k-tsṳ. style (name), hãu; zṳ̃. to, chheng-u.

suave, un-hûa. temper, sèⁿ-chhêng hûa-phêng.

subdue, sái-nâng hâng-ho̍k; sái-nâng kui-sũn; iap-ho̍k. rebels, phêng-lũan; phêng-húan.

subject, of ruler, peh-sèⁿ; sù-mîn; chhiú-ẽ; kúan-ẽ; hat-ẽ; so̍k-ẽ. to be, sũn-ho̍k; zua̍t-ho̍k.

subject, of discourse or essay, só-lũn; chieⁿ-chí; tôi; tôi-ma̍k. give out, for an essay, tshut-tôi. raise, for discussion, thî-phû; thî-khí.

sublime, kau-tãi.

submerge, tîm-tsúi.

submit, ho̍k; hâng; hâng-ho̍k; kui-sũn; kui-ho̍k; kui-hâng. cheerfully submissive, kam-sim; kam-sim chhêng-ngũan; sim kam, ì ngũan.

subordinate, chhiú-ẽ; so̍k-ẽ; hâng-ẽ; kúan-ẽ.

suborn, bói-tsok.

subscribe, chhiam-miâⁿ; tsham-miâⁿ; lo̍h-miâⁿ; tôi-miâⁿ. money, tôi-chîⁿ; kien-chîⁿ; kien-tôi; chiam-tôi. subscription list, âng-tsúa-chhiam; kien-phõu; uân-phõu.

subsequent, ãu; ãu-lâi.

subside, thò; siau. as water, khó.

subsistence, chia̍h-ēng; ji̍t-ēng; hùi-ēng; bí-niêⁿ.

substance, thói; hêng-thói; si̍t-thói. shadow and, hṳ-si̍t. of, tãi-lia̍k; tãi-khài; tãi-ì; tãi-iàu; tãi-tsut; kang-niáⁿ. substantial, kien-tōiⁿ.

substitute, thòi; siang-thòi; phõ-kò (plaintiff).

subterraneous, thôu-tói; tī-tói. passage, tī-ẽ àm-lōu.

subtile, lêng-ua̍h; mûiⁿ; sòi-mûiⁿ; cheng-sòi.

subtract, tṳ̂. subtraction, tṳ̂-huap.

suburb, siâⁿ-gūa. the Western, sai-mn̂g-gūa.

subvert, khuang-tó; khuang-pāi.

succeed, to, tit-sêng; tit-chiâⁿ; sêng-kong; tit-ì; zû-ngũan; sûi-sim; ha̍h-siẽⁿ; zû-ì; buān-sṳ̄ sũn; lĩ-ta̍t.

succeed, or follow, kì-chiap; sêng-chiap; siang-chiap; chiap-so̍k. in succession, tshṳ̀-tõiⁿ; che̍k-kiãⁿ che̍k-kiãⁿ.

successive, siang-liên; sie-sùa; siang-kì; siang-sêng. generations, le̍h-tō. a successor, ãu-pùe; ãu-sṳ̂ (heir); chih-jīm; chih-ìn.

succour, pang-tsõ; kiù-chì; kiù-tsõ.

such, chièⁿ-seⁿ-kâi; chí-tsùaⁿ-kâi. who ever heard of such a thing! khá-ũ tshṳ́-lí! khí-ũ tshṳ́-lí! tuàn-bô tshṳ́-lí! tshông-bô tshṳ́-lí!

suck, tsuh; kuh; khip. as child, chia̍h-nĩⁿ; tsuh-nĩⁿ; kuh-nĩⁿ. suckle, chhī-nĩⁿ.

sudden, hut-jiên; hut-jiên-kan; ngóu-jiên-kan; hó-sĩ-sĩ; huh--chē-kiè; put-kak; tsõu-jiên.

sudorific, piáu-kūaⁿ-ie̍h; huat-kūaⁿ-ie̍h.

sue, phah-kuaⁿ-si; kò; thó; tshūe.

suet, lâ; lâ-pâng-thâu.

suffer, siũ-khóu; ũ-kan-khóu. wrong, siũ-uan; siũ-khut; siũ-uan-uáng; pĩ-khut; siũ-khui; chia̍h-khui. patiently, khat-khóu-lún; jím-nãiⁿ; kien-jím. suffer (allow), hàuⁿ; khṳt; iông; tsún.

sufficient, kàu; tsok; kàu-tsok; lã. to eat, kàu-chia̍h.

suffocate, hip-sí. in water, kek-sí; chìm-sí.

sugar, thn̂g. raw, ou-thn̂g. white, pe̍h-thn̂g. highly refined, kit (or, kiet)-hún-thn̂g. candy-, piaⁿ-thn̂g. -cane, chià. to plant, tshah-chià; chèng-chià. to crush, ká-chià. sugar-mill, ká-liâu. conical vessel for refining, thn̂g-lāu. to refine, lāu-thn̂g. warehouse, thn̂g-pâng.

suggest, thî-phû; thî-khí; kà; khí-ì; huat-liãm; khí-liãm-thâu.

suicide, tsṳ̃-chĩn; tsṳ̃-suah; ka-kī khṳ̀-sí; ka-kī-sí; tâu-tsúi; thiàu-hái; chia̍h-ie̍h--sí; thun-kim--sí; tiàu-ãm--sí.

suit, of clothes, che̍k-hù saⁿ-khòu; che̍k-thàu ho̍k-sek.

suit, at law, sõng-sṳ̄; kuaⁿ-si. see SUE.

suit, to, ha̍h; ha̍h-ēng; kah; kah-pān. to suit people, chhèng-nâng-ì; ha̍h-nâng-ì; sũn-nâng-sim; tèng-ì; kùe-ì; suit one, as clothes, kah-sin. suitable, kah-kah; khap-chhiet; kah-pān.

sullen, mīn pãu-pek; mīn-sek ou-àm; sèⁿ-chhêng m̄-hó; kou-ta̍k-sièⁿ; mīn pũ-àu pũ-àu; mīn hìm-hìm.

sulphur, liû-n̂g.

sultry, hiap-zua̍h; pãu-jie̍t; pek-zua̍h. wind, huang nãⁿ-nãⁿ.

sum, to, kāng-kòi; ha̍h-kāng; tsóng-kòi; tsóng-siàu; kat-tsóng-siàu. the sum of this is that─, tsóng zṳ̂-ngân--tsṳ─.

summary, tãi-ì; tãi-khài; tãi-iàu; tãi-tsóng-tsáng; tãi-lia̍k; iàu-ngân; pau-kuat.

summer, hē; hē-thiⁿ; zua̍h--thiⁿ. dress, zua̍h-saⁿ.

summit, téng. of hill, suaⁿ-téng.

summon, tiãu; tiãu-hàm; hàm; kiè. to issue a summons, tshut-phiè.

sumptuous, hong-hûa; phâi-chhiâng; phâng-phài (of feast).

sun, ji̍t; ji̍t-thâu; thài-iâng. light, ji̍t-kuang. beams, ji̍t-tsam. heat, ji̍t-khì. the sun is not strong, ji̍t-sek chíⁿ; ji̍t-tsháu chíⁿ. -rise, ji̍t tshut; ji̍t-thâu tshut; ji̍t khí. -set, ji̍t lo̍h; ji̍t-thâu lo̍h-suaⁿ. declining Westward, ji̍t siâ-sai. -dial, ji̍t-kui. shadow, ji̍t-iáⁿ. eclipse, ji̍t si̍h. to sun oneself, chieh-ji̍t. to dry in the sun, pha̍k-ji̍t; sài-ji̍t. sun-stroke, ji̍t pha̍k-sí (fatal); tòng-sú.

Sunday, lói-pài-ji̍t.

sundries, tsa̍p-hùe; tsa̍p-mu̍eh.

sunk, in vice, ji̍p-gūa-sṳ̄; tshap-ji̍p gūa-sṳ̄; jiám--tie̍h gūa-sṳ̄. sunken eyes, ma̍k thap-thap; ma̍k-chiu chhim-au.

supercargo, tshut-hái; thâu-ma̍k.

supercilious, ma̍k-khang tōa; thóiⁿ--nâng m̄-khí; thóiⁿ--nâng m̄-chiẽⁿ; thóiⁿ-nâng m̄-tõ-ma̍k-kak; ma̍k--tang bô-nâng; phâng jia̍k-bô-nâng.

supereminent, thiàu-khûn; tshut-chèng; tshut-thoh.

supererogation, hūn-gūa tsṳ-kong.

superficial, chhìn-tshái-tsò; sûi-piẽn-tsò; tshó-lia̍k; ma-ma-hu; gūa-phûe kâi-kang-hu; phûe-môⁿ kâi-kang-hu. learning, chhién-ha̍k.

superfine, siãng-téng-iùⁿ; tsùe-iùⁿ-sòi; cheng-sòi.

superfluous, iẽn-ṳ̂; mín-ēng. talk, lo-so; lo-lo so-so.

superintend, chiáng-kuán; lí; chiáng-lí; chiáng-chip; chiáng-siú; chip-lí; kam-tok; tok-kang; tiám-tok.

superior, to, iâⁿ; iâⁿ-kùe; kiêⁿ--kùe; kèng-hó. a, tōa--nâng; tõ-chiēⁿ kâi-nâng; chiēⁿ-pùe tsun-chiáng. officers, chiēⁿ-si. the superior man, kun-tsṳ́.

superlative, degree, chì; ke̍k; siãng; sĩm; kùe; tsa̍p-hun.

supernatural, beings, sîn-mêng; sîn.

supersede, thòi-tsò; chih-jīm.

superstition, sièn-siàⁿ; hàuⁿ-kú-kuài.

supper, mêⁿ-àm-pn̄g; mńg-pn̄g; àm-tǹg; mńg-tǹg. to cook, tsṳ́-mêⁿ-hng; pû-àm-pn̄g. The Lord's Supper, Tsú kâi-siàⁿ-tshan; mńg-tshan. to observe the, siú-mńg-tshan.

supplant, tsàm-tsǹg-nâng; tsàm-mông.

supple, jiû; jiû-nńg; nńg.

supplement, to, póu-khueh; póu-thiⁿ.

supply, keng-kip; kip-pun; kip-ṳ́.

support, iáng; iáng-io̍k. one's parents, hõng-iãng pẽ-bó; chhī-húe-si̍t; chhī-húe-thâu.

support, or hold up, hû; hû-phû; hû-khí; hû-kûiⁿ. a support, thiãu-tú; tú.

suppose, to, siẽⁿ; phah-sǹg; kòi-sǹg. I supposed (erroneously), sah--tsò; gî--tsò; siẽⁿ--tsò; gî-sĩ; kâu-kiè; khue-tiāⁿ; pān--tsò. supposing, pí-zũ; phì-zû; kiá-zû; kiá-sái; zû-jia̍k; tháng-jia̍k; siet-sái.

suppress, hìm-tiāu; chí-at; iap-chì; iap-ho̍k; teh; ji̍h. a book, tsṳ-chheh tui-ji̍p-khòu.

suppurate, seⁿ-lâng; pũ-lâng; kùan-lâng; kâm-lâng.

Supreme, The, Chì-Siãng--chiá.

sure, ún-kù; kien-kù; thó-tàng. surely, tiāⁿ-tie̍h.

surety, tam-sêng; tam-pó; pó-niáⁿ; tam-jīn; tong-pó.

surface, mīn; gūa-mīn; gūa-phûe; chiēⁿ-mīn; téng-mīn; mīn-téng. of the sea, hái-mīn.

surgeon, gūa-khue sin-seⁿ; ui-sieⁿ-kháu sin-seⁿ.

surly, kou-phiah; kou-ta̍k-sièⁿ.

surname, sèⁿ. what is your? kùi-sèⁿ? my surname is, pĩ-sèⁿ; mûiⁿ-sèⁿ.

surpass, the whole world, kài-sì. see SUPERIOR.

surplus, ũ-ṳ̂; tshûn; sīn.

surprise, kiaⁿ-hãi; hãi-ĩ; khî-ĩ.

surrender, hâng; hâng-ho̍k; kùa mín-chièn-pâi.

surround, ûi; sì-ûi; chiu-ûi sì-phìⁿ; thûan-thûan ûi-tsũ; tshûan-ûi.

survey, land, chiãng-tī; chiãng-tshân; niêⁿ-tshân. a coast, thàm-sua-tsúi. troops, thóiⁿ-tshau.

suspect, gî; tshai-gî; gî-tshai; kiaⁿ-ùi; khióng-phàⁿ.

suspend, to, tiàu; hûiⁿ; kùa.

suspense, khùa-sim; khùa-lṳ̃; khùa-liãm; khùa-mōⁿ; hûiⁿ-mōⁿ; hûiⁿ-hûiⁿ tõ-mōⁿ.

suspicious, khó-gî; hó-gî; móng-móng. person, to-gî.

sustain, hû-khí; hû-tsõ; tsài. can, káⁿ-tng. I cannot sustain it, uá m̄-káⁿ-tng; sêng-tsài m̄-khí.

suture, thīⁿ-tsūe; tsam-tsūe; to-hûn; sùaⁿ-tsūe.

swagger, iâu-iâu pái-pái.

swallow, ìⁿ; ìⁿ-chiáu. nest of, ìⁿ-siū; ìⁿ-tàu. edible nests, ièn-o.

swallow, to, thun; thun--lo̍h-khṳ̀. with effort, kṳ̃--lo̍h-khṳ̀.

swan, khok; thien-gô.

swarm, che̍k-khûn. swarming with fish, hṳ̂ kãu-tsãi.

swathe, tîⁿ; tsat; pau.

sway, to, in the wind, iâu-lâi iâu-khṳ̀.

swear, huat-sī; mêng-sī. before heaven, tng-thiⁿ mêng-sī.

sweat, kūaⁿ. to, lâu-kūaⁿ. see PERSPIRE.

sweep, sàu; sueh; tshóiⁿ; pũaⁿ. together, with fingers, sa-bûa.

sweet, tiâm; kam; kam-tiâm. -meats, tiâm-liāu; thn̂g-liāu; mu̍eh-chia̍h. words, ki-tshùi chhî-chhî-tiâm. sweeten, suah-thn̂g; lo̍h-thn̂g; chhiau-thn̂g. smell, phang. sweet-bread, or pancreas, of pig, tṳ-chhieh.

swell, to, chéng; chéng--khí-lâi; chéng-hap; hap; chéng-tǹg. slightly, as from insect bites, phûe hàng-hàng.

swift, méⁿ; khùe; sok.

swim, siû; siû-tsúi; phû-tsúi (to float).

swindle, kuang-phièn; kuang-lau; lau-phièn-nâng. swindler, láu-kiáⁿ.

swing, a, chheng-chhiu; chhien-chhiu. to, phah chheng-chhiu; sõ-lâi sõ-khṳ̀.

swine, tṳ. to keep, chhī-tṳ.

swoon, m̄-tsai-nâng; sit-sîn; hun-kông; hun-mîⁿ.

sword, to; kiàm. exercise, bú-to mõng-kiàm. to draw, po̍ih-to. to sheath, to ji̍p-to-khak.

sycee, uâng-pó; khiàu-thâu-si; khò-si.

sycophant, tsù-kiong; pui-thiám; thiám-mĩⁿ. symmetry, siang-phùe; siang-chhèng; kah-tit-kùe; siang-tùi.

sympathy, tâng-chhêng; tâng-sim; tâng-ì; tâng-iu tâng-la̍k; thói-thiap (kind consideration); thói-liãng (making allowance for another); thí-liãng (id.).

syphon, tsúi-thiu; khek-tsúi-tâng.

syringe, tsúi-kiuh; tsúi-thiu; tsú-chheng. to, chheng; thiu-sói.

syrup, thn̂g-tsúi.