Handbook of the Swatow Vernacular/Religious

Lesson XXIV.
religious.

God, called by P. Christians,
Siãng-tì
上帝
God, called by R. Catholics,
Thien-tsú
天主
Jesus,
Iâ-sou
耶穌
Christ,
Ki-tok
基督
Holy Spirit,
Siàⁿ-sîn
聖神
Lord,
Tsú
Saviour,
Kiù-tsú
救主
Mediator,
Tong-pó
中寶
Pastor, Protestant,
Mók-sṳ
牧師
Pastor, R. Catholic,
Sîn-hũ
神輔
Preach, to,
Thuân-tõ-lí
傳道理
Preacher, a,
Thuân-tõ-lí--kâi-nâng
傳道理之人
Christians,
Hông-kà
奉教
Christians, Protestant,
Iâ-sou-kà, pài-siãng-tì-nâng
耶穌教 拜上帝人
Christians, R. Catholics,
Thien-tsú-kà
天主教
Christians, to be,
Tshap-hông-kà, jíp-kà
入奉教 入教
Church, members,
Siàⁿ-hũe
聖會
Church, building,
Lói-pài-tn̂g
禮拜堂
Church, building, R. C.
Sèng-tn̂g
聖堂
Cross,
Tsáp-jī-kè
十字架
Image,
Sièⁿ
Idol,
Lãu-iâ
老爺
Goddess of Sailors,
Máⁿ-tsóu
媽祖
Buddha,
Hút, hút-tsóu
佛 佛祖
Buddhist priest,
Hûe-sièⁿ
和尙
Tauist priest,
Sai-kong
司公
Priestess,
Nîⁿ-kou-phûa
妮姑婆
Sorcerer, a,
Tâng-sin, tâng-ki
童身 童乩
Sorceress, a,
Lóh-sîn-phûa
落神婆
Fortune teller, a,
Khuàⁿ-miãⁿ sin-seⁿ, pok-khùe sin-seⁿ
看命先生 卜卦先生
Geomancer, a,
Thóiⁿ-huang-tsúi sin-seⁿ
看風水先生
Temple, a,
Lãu-iâ-keng
老爺宮
Monastery, a,
Am
𤲅
Ancestral hall,
Sṳ̂-tn̂g
祠堂
Ancestral tablet,
Ke-sín
家神
Shrine,
Sîn-kham
神龕
Censor, a,
Hieⁿ-lou
香爐
Incense,
Hieⁿ
Sacrificial paper,
Chîⁿ-tsúa, ngṳ̂n-tiãⁿ
錢紙 銀錠
Worship, to,
Pài
Worship, idols,
Pài-lãu-iâ
拜老爺
Worship, ancestors,
Pài-a-kong
拜亞公
Recite prayers,
Thák-keng, liām-keng
讀經 唸經
Divination by bamboo slips,
Lok-chhiam
搖籤
Divination by bamboo roots,
Puáh-pue
拔杯
Offering, an,
Hõng
The three kinds of offerings
Saⁿ-seⁿ
三性
The five kinds of offerings
Ngóu-seⁿ
伍性
Festival day,
Tsò-tsoih
做節
Theatre, a,
Procession of a god,
Iâⁿ-lâu-iâ
迎老爺
Merciful,
Tshṳ̂
Pardon, to,
Sià-tsũe
宥罪
Save, to,
Kiù
Peace,
Phêng-an
平安
Compassion,
Khó-liên
可憐
Sympathy,
Thói-thiap
體貼
Happiness,
Hok-khì
福氣
Misery,
Chhi-tshám, kan-khóu
悽慘 艱苦
Angel,
Thiⁿ-sài
Devil,
Mòⁿ-kúi
魔鬼
Demon,
Kúi
Heaven,
Thiⁿ-tn̂g
天堂
Hell,
Tī-gék
地獄
The Bible,
Siàⁿ-tsṳ
聖書
Old Testament,
Kū-ieh
舊約
New Testament,
Sin-ieh
新約
Ten Commandments,
Tsáp-kài
十戒
Hymn book,
Sîn-si
神詩
Sing hymns,
Ngîm-si
吟詩
Doctrine,
Tõ-lí
道理
Ceremonies,
Lói-siòu
禮數
Baptism,
Sói-lói
洗禮
Lord Supper,
Mńg-tshan
Duties,
Pńg-hūn
本分
Pray, to,
Khî-táu
祈禱
Praise, to,
O-ló
稱誦
Faith,
Sìn
Repent, to,
Kói-pìⁿ
攺變
Filial piety,
Kiâⁿ-hàu
行孝
Honesty,
Sêng-sít
誠實
Holy,
Siàⁿ
Covetousness,
Tham-sim
貪心