Page:A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Volume 1 (1903).djvu/14

This page has been proofread, but needs to be validated.


Hebrew or Aramaic Abbreviations

in Talmud and Midrash, including abbreviations of the most frequently occurring names of Rabbis

א״א=אברהם אבינו
א״א=אי אמרת
א״א=אי אפשר
א״א=אשת איש
אא״ב=אי אמרת בשלמא
אא״כ=אלא אם כן
א״ב=איכא בינייהו
אב״א=אי בעית אימא
א״ד=איכא דאמרי
אדה״ר=אדם הראשון
א״ה=אי הכי
א״ה=אוה״ע
או׳=אומר (אומרים)
אוה״ע=אומות העולם
אח״כ=אחר כך
א״י=ארץ ישראל
איב״א=אב״א
א׳ יהש״ר=אמן יהא שמיה רבה
א״כ=אם כן
א״ל=אמר לו, אמר להם, אמר ליה, אמרו לו &c.
אל״ף למ״ד=אלהים (in benedictions)
אמ״ה=אלהינו מלך העולם (in benedictions)
א״נ=אי נמי
א״ע=את עצמו, את עצמה, את עצמן
אע״ג=אף על גב

אע״פ
אעפ״י
=אף על פי

אפי׳=אפילו
א״צ=אין צריך, אין צריכין &c.
א״ק=אמר קרא
אקב״ו=אשר קדשנו במצותיו וצונו (in benedictions)
א״ר=אמר רבי, אמר רב
א״ש=אתי שפיר
א״ת=אל תיקרי
את״ל=אם תימצי לומר
ב״א=בני אדם
בא״י=ברוך אתה יי׳ (in benedictions)
ב״ב=בבא בתרא
ב״ב=בר בר
בב״ח=בר בר חנה
ב״ד=בית דין
בד״א=במה דברים אמורים
ב״ה=בית הלל
ב״ה=בית המקדש
ב״ה=בעל הבית
ב״ה=ברוך הוא
בה״א=בית הלל אומרים
בה״כ=בית הכנסת
בה״כ=בית הכסא

בה״מ
בהמ״ד
=בית המדרש

בהמ״ז=ברכת המזון
בהמ״ק=בית המקדש
בה״ש=בין השמשות

ב״ו
בו״ד
=בשר ודם

ב״ז=בן זכאי
בזה״ז=בזמן הזה
ב״ח=בעל חוב
ב״ח=בעלי חיים
ב״י=בני ישראל
ביהמ״ק=בהמ״ק
ב״כ=ברכת כהנים
בכ״מ=בכל מקום
במ״מ=בורא מיני מזונות (in benediction)
במ״מ=במה מצינו
בנ״ט=בנותן טעם
בע״ה=בעל הבית
בע״כ=בעל כרחו
בע״פ=בעל פה
ב״פ=בורא פרי (in benediction)
בפה״א=בורא פרי האדמה (in benediction)
בפה״ע=בורא פרי העץ (in benediction)
בפ״נ ובפ״נ=בפני נכתב ובפני נחתם
בפ״ע=בפני עצמו
ב״ר=בן רבי, בר רבי, בר רב
ברהמ״ז=ברכת המזון
בר״ש=ברבי שמעון (בן רבי)
ב״ש=בית שמאי
בש״א=בית שמאי אומרים
בש״ר=בשם רב, בשם רבי

ג״ד
גז״ד
=גזר דין

גז״ש=גזירה שוה
ג״ח=גמילות חסדים
ג״ע=גילוי עריות
ג״ע=גן עדן
ג״ש=גז״ש
ד״א=דבר אחר
דא״א=דאמרי אינשי
ד״ה=דברי הכל
ד״ס=דברי סופרים
ד״ר=דברי רבי
ד״ת=דבר תורה, דברי
ה׳=יהוה, read אדני
הב״ה=הקב״ה
הב״ע=הכא במאי עסקינן
ה״ד=היכי דמי
ה״ה=הוא הדין
הה״ד=הדא הוא דכתיב
ה״ז=הרי זה, הרי זו
ה״ל=הוה ליה, הוה להו
הל״ל=הוה ליה למימר
הלמ״מ=הלכה למשה מסיני
ה״מ=הני מילי
המד״א=היך מאי דאת אמר
המע״ה=המוציא מחבירו עליו הראיה
ה״נ=הכי נמי
הנ״מ=ה״מ

ה״ק
הק״א
=הכי קאמר

הקב״ה=הקדוש ברוך הוא
ואצ״ל=ואין צריך לומר
וגו׳=וגומר=&c.
וח״א=וחד אמר

וח״א
וחכ״א
=וחכמים אומרים

וי״א=ויש אומרים
וכ׳=וכולו, וכוליה=&c.
וכ״ת=וכי תימא
זא״ז=זה את זה, זו את זו
ז״ל=זכור לטוב (זכרונו, זכרונם לברכה)
זש״ה=זה שאמר הכתוב
ח״א=חד אמר
ח״א=חכ״א
חה״מ=חול המועד
ח״ו=חס ושלום
חכ״א=חכמים אומרים
ח״ל=חוצה לארץ
ט״ו=fifteen
י״א=יש אומרים

י״ה
יה״כ
=יום הכפורים

יו״ד ה״א=יהוה
יו״ט=י״ט
י״ח=ידי חובתו
י״ח=שמונה עשרה (benedictions)
י״ט=יום טוב
יי׳=יהוה, read אדני
יצה״ר=יצר הרע
יצ״ט=יצר טוב
יר״מ=יהי רצון מלפניך (prayer)
כאו״א=כל אחד ואחד
כ״ג=כהן גדול

כד״א
כדא״א
=כדאמרי אינשי

כה״ג=כ״ג
כה״ג=כי האי גונא
כה״ג=כנסת הגדולה
כו״כ=כמה וכמה
כ״ז=כל זמן
כ״כ=כל כך
כ״מ=כל מקום
כ״ע=כולי עלמא
כ״פ=כי פליגי
כ״ש=כל שכן
ל״א=לישנא אחרינא
להד״מ=לא היו דברים מעולם
לה״ק=לשון הקדש
לה״ר=לשון הרע
לכ״ש=לא כל שכן
ל״ל=למה לי
ל״מ=לא מיבעיא
למ״ה=(המוציא) לחם מן הארץ (benediction)
למה״ד=למה הדבר דומה